ta The Nectar of Thiruppugazh: April 2016

Thursday, 28 April 2016

291. தீராப் பிணிதீர

ராகம் : சாருகேசி தாளம்: ஸங்கீர்ணசாபு 3 + 1½ (4½)
தீராப் பிணிதீர சீவாத் துமஞான
ஊராட் சியதான ஓர்வாக் கருள்வாயே
பாரோர்க் கிறைசேயே பாலாக் கிரிராசே
பேராற் பெரியோனே பேரூர்ப் பெருமாளே.

290. தலங்களில் வரும்

ராகம் : ஸாரமதி தாளம்: கண்டசாபு 1 + 1½
தலங்களில் வருங்கன இலங்கொடு மடந்தையர்
தழைந்தவு தரந்திகழ்தசமாதஞ்
சமைந்தனர் பிறந்தனர் கிடந்தன ரிருந்தனர்
தவழ்ந்தனர் நடந்தனர்சிலகாலந்
துலங்குந லபெண்களை முயங்கினர் மயங்கினர்
தொடுந்தொழி லுடன்தமக்ரகபாரஞ்
சுமந்தன ரமைந்தனர் குறைந்தன ரிறந்தனர்
சுடும்பினை யெனும்பவ மொழியேனோ

Wednesday, 27 April 2016

289. உரையுஞ் சென்றது

ராகம் : ரஞ்சனி தாளம்: ஆதி - எடுப்பு - 3/4 இடம்
உரையுஞ் சென்றது நாவும் உலர்ந்தது
விழியும் பஞ்சுபொ லானது கண்டயல்
உழலுஞ் சிந்துறு பால்கடை நின்றதுகடைவாயால்
ஒழுகுஞ் சஞ்சல மேனிகு ளிர்ந்தது
முறிமுன் கண்டுகை கால்கள்நி மிர்ந்தது
உடலுந் தொந்தியும் ஓடிவ டிந்தது பரிகாரி
வரவொன் றும்பலி யாதினி என்றபின்
உறவும் பெண்டிரு மோதிவி ழுந்தழ
மறல்வந் திங்கென தாவிகொ ளுந்தினம்இயல்தோகை
மயிலுஞ் செங்கைக ளாறிரு திண்புய
வரைதுன் றுங்கடி மாலையும் இங்கித
வனமின் குஞ்சரி மாருடன் என்றன்முன் வருவாயே

Monday, 25 April 2016

288. ஈளை சுரம்

ராகம் : ஹிந்தோளம் தாளம்: ஆதி 2 களை
ஈளை சுரம் குளிர் வாத மெனும்பல
நோய்கள் வளைந்தறஇளையாதே
ஈடு படுஞ்சிறு கூடு புகுந்திடு
காடு பயின்றுயி ரிழவாதே
மூளை யெலும்புகள் நாடி நரம்புகள்
வேறு படுந்தழல்முழுகாதே
மூல மெனுஞ்சிவ யோக பதந்தனில்
வாழ்வு பெறும்படிமொழிவாயே

Sunday, 24 April 2016

287. அஞ்சுவித

ராகம்: சிம்மேந்திர மத்யமம் தாளம்: ஆதி

அஞ்சுவித பூத முங்கரண நாலு
மந்திபகல் யாது மறியாத
அந்தநடு வாதி யொன்றுமில தான
அந்தவொரு வீடு பெறுமாறு
மஞ்சுதவழ் சார லஞ்சயில வேடர்
மங்கைதனை நாடிவனமீது
வந்தசர ணார விந்தமது பாட
வண்டமிழ்வி நோதமருள்வாயே

Saturday, 23 April 2016

286. விழுதாதெனவே

ராகம் : யமுனா கல்யாணி தாளம்: ஆதி
விழுதா தெனவே கருதா துடலை
வினைசேர் வதுவேபுரிதாக
விருதா வினிலே யுலகா யதமே
லிடவே மடவார்மயலாலே
அழுதா கெடவே அவமா கிடநா
ளடைவே கழியாதுனையோதி
அலர்தா ளடியே னுறவாய் மருவோ
ரழியா வரமேதருவாயே

Friday, 22 April 2016

285. ஓலமிட்டு

ராகம்: ஜோன்புரி தாளம்: ஆதி திச்ர நடை
ஓல மிட்டி ரைத்தெ ழுந்த வேலை வட்ட மிட்ட இந்த
ஊர்மு கிற்ற ருக்க ளொன்றுமவராரென்
றூம ரைப்ர சித்த ரென்று மூட ரைச்ச மர்த்த ரென்றும்
ஊன ரைப்ர புக்க ளென்றுமறியாமற்
கோல முத்த மிழ்ப்ர பந்த மால ருக்கு ரைத்த நந்த
கோடி யிச்சை செப்பி வம்பிலுழல்நாயேன்
கோப மற்று மற்று மந்த மோக மற்று னைப்ப ணிந்து
கூடு தற்கு முத்தி யென்றுதருவாயே

284. தாரகாசுரன்

ராகம் : வலசி தாளம்: ஆதி திச்ர நடை (12)
தார காசு ரன்ச ரிந்து வீழ வேரு டன்ப றிந்து
சாதி பூத ரங்கு லுங்க முதுமீனச்
சாக ரோதை யங்கு ழம்பி நீடு தீகொ ளுந்த அன்று
தாரை வேல்தொ டுங்க டம்ப மததாரை
ஆர வார வும்பர் கும்ப வார ணாச லம்பொ ருந்து
மானை யாளு நின்ற குன்ற மறமானும்
ஆசை கூரு நண்ப என்று மாம யூர கந்த என்றும்
ஆவல் தீர என்று நின்றுபுகழ்வேனோ

Thursday, 21 April 2016

283. காணொணாதது

ராகம்: மாண்டு தாளம்: அங்கதாளம் 1½ + 2 + 2 + 2 (7½)
காணொ ணாதது உருவோ டருவது
பேசொ ணாதது உரையே தருவது
காணு நான்மறை முடிவாய் நிறைவதுபஞ்சபூதக்
காய பாசம தனிலே யுறைவது
மாய மாயுட லறியா வகையது
காய மானவ ரெதிரே யவரென வந்துபேசிப்
பேணொ ணாதது வெளியே யொளியது
மாய னாரய னறியா வகையது
பேத பேதமொ டுலகாய் வளர்வதுவிந்துநாதப்
பேரு மாய்கலை யறிவாய் துரியவ
தீத மானது வினையேன் முடிதவ
பேறு மாயருள் நிறைவாய் விளைவதுஒன்றுநீயே

Wednesday, 20 April 2016

282. ஆறும் ஆறும்

ராகம் : நாட்டகுறிஞ்சி தாளம்: ஆதி திச்ர நடை (12)
ஆறு மாறு மஞ்சு மஞ்சும் ஆறு மாறு மஞ்சு மஞ்சும்
ஆறு மாறு மஞ்சு மஞ்சும்அறுநாலும்
ஆறு மாய சஞ்ச லங்கள் வேற தாவி ளங்கு கின்ற
ஆரணாக மங்க டந்த கலையான
ஈறு கூற ரும்பெ ருஞ்சு வாமி யாயி ருந்த நன்றி
யேது வேறி யம்ப லின்றியொருதானாய்
யாவு மாய்ம னங்க டந்த மோன வீட டைந்தொ ருங்கி
யான வாவ டங்க என்றுபெறுவேனோ

281. இறையத்தனை

ராகம் : ஜனரஞ்சனி தாளம்: திச்ர ஏகம் (3)
இறையத் தனையோஅதுதானும்
இலையிட் டுணலேய்தருகாலம்
அறையிற் பெரிதாமலமாயை
அலையப் படுமாறினியாமோ
மறையத் தனைமாசிறைசாலை
வழியுய்த் துயர்வானுறுதேவர்
சிறையைத் தவிராவிடும்வேலா
திலதைப் பதிவாழ் பெருமாளே.

Monday, 18 April 2016

280. தவர் வாள்

ராகம் : மோகனம் தாளம்: சதுச்ர ரூபகம் (6)
தவர்வாட் டோமர சூலந் தரியாக் காதிய சூருந்
தணியாச் சாகர மேழுங் கிரியேழுஞ்
சருகாக் காய்கதிர் வேலும் பொருகாற் சேவலு நீலந்
தரிகூத் தாடிய மாவுந் தினைகாவல்
துவர்வாய்க் கானவர் மானுஞ் சுரநாட் டாளொரு தேனுந்
துணையாத் தாழ்வற வாழும்பெரியோனே
துணையாய்க் காவல்செய் வாயென் றுணராப் பாவிகள் பாலுந்
தொலையாப் பாடலை யானும்புகல்வேனோ

Sunday, 17 April 2016

279. சொருபப் பிரகாச

ராகம் : தன்யாசி தாளம்: அங்கதாளம் 3 + 1½ + 1 (5½)
சொருபப்பிர காசவிசு வருபப்பிர மாகநிச
சுகவிப்பிர தேசரசசுபமாயா
துலியப்பிர காசமத சொலியற்றர சாசவித
தொகைவிக்ரம மாதர்வயிறிடையூறு
கருவிற்பிற வாதபடி யுருவிற்பிர மோதஅடி
களையெத்திடி ராகவகையதின்மீறிக்
கருணைப்பிர காசவுன தருளுற்றிட ஆசில்சிவ
கதிபெற்றிட ரானவையையொழிவேனோ

Saturday, 16 April 2016

278. கார்ச்சார்

ராகம் : சிம்மேந்திரமத்யமம் தாளம்: திச்ர த்ரிபுடை
கார்ச்சார்குழ லார்விழி யாரயி
லார்ப்பால்மொழி யாரிடை நூலெழு
வார்ச்சாரிள நீர்முலை மாதர்கள் மயலாலே
காழ்க்காதல தாமன மேமிக
வார்க்காமுக னாயுறு சாதக
மாப்பாதக னாமடி யேனைநி னருளாலே
பார்ப்பாயலை யோவடி யாரொடு
சேர்ப்பாயலை யோவுன தாரருள்
கூர்ப்பாயலை யோவுமை யாள்தருகுமரேசா
பார்ப்பாவல ரோதுசொ லால்முது
நீர்ப்பாரினில் மீறிய கீரரை
யார்ப்பாயுன தாமரு ளாலொர்சொலருள்வாயே

Friday, 15 April 2016

277. மாத்திரையாகிலும்

ராகம் : மனோலயம் தாளம்: ஆதி
மாத்திரை யாகிலு நாத்தவ றாளுடன்
வாழ்க்கையை நீடென மதியாமல்
மாக்களை யாரையு மேற்றிடு சீலிகள்
மாப்பரி வேயெய்திஅநுபோக
பாத்திர மீதென மூட்டிடு மாசைகள்
பாற்படு ஆடக மதுதேடப்
பார்க்கள மீதினில் மூர்க்கரை யேகவி
பாற்கட லானெனவுழல்வேனோ

Thursday, 14 April 2016

276. சதுரத்தரை

ராகம்: பெஹாக் தாளம்: திஸ்ரத்ரிபுடை (7)
சதுரத்தரை நோக்கிய பூவொடு
கதிரொத்திட ஆக்கிய கோளகை
தழையச்சிவ பாக்கிய நாடகஅநுபூதி
சரணக்கழல் காட்டியெ னாணவ
மலமற்றிட வாட்டிய ஆறிரு
சயிலக்குல மீட்டிய தோளொடு முகமாறுங்
கதிர்சுற்றுக நோக்கிய பாதமு
மயிலிற்புற நோக்கிய னாமென
கருணைக்கடல் காட்டிய கோலமும் அடியேனைக்
கனகத்தினு நோக்கினி தாயடி
யவர்முத்தமி ழாற்புக வேபர
கதிபெற்றிட நோக்கிய பார்வையு மறவேனே

Tuesday, 12 April 2016

275. வண்டுபோற்

ராகம் : சுத்த தன்யாசி தாளம்: அங்க தாளம் 1½ + 1 + 2 + 3 (7½)
வண்டுபோற் சாரத்தருள்தேடி
மந்திபோற் காலப்பிணிசாடிச்
செண்டுபோற் பாசத்துடனாடிச்
சிந்தைமாய்த் தேசித்தருள்வாயே
தொண்டராற் காணப் பெறுவோனே
துங்கவேற் கானத் துறைவோனே
மிண்டராற் காணக்கிடையானே
வெஞ்சமாக் கூடற் பெருமாளே.

274. எருவாய்

ராகம் : அமிர்தவர்ஷிணி தாளம்: ஆதி
எருவாய் கருவாய் தனிலே யுருவா
யிதுவே பயிராய்விளைவாகி
இவர்போ யவரா யவர்போ யிவரா
யிதுவே தொடர்பாய்வெறிபோல
ஒருதா யிருதாய் பலகோ டியதா
யுடனே யவமாயழியாதே
ஒருகால் முருகா பரமா குமரா
உயிர்கா வெனவோதருள்தாராய்

273. மருக்குலாவிய

ராகம் : காபி தாளம்: சதுச்ர ரூபகம் திச்ர நடை (9)
மருக்கு லாவிய மலரணைகொதியாதே
வளர்த்த தாய்தமர் வசையது மொழியாதே
கருக்கு லாவிய அயலவர் பழியாதே
கடப்ப மாலையை யினிவர விடவேணும்
தருக்கு லாவிய கொடியிடைமணவாளா
சமர்த்த நேமணி மரகதமயில்வீரா
திருக்கு ராவடி நிழல்தனி லுறைவோனே
திருக்கை வேல்வடி வழகியபெருமாளே

Monday, 11 April 2016

272. பழியுறு சட்டகமான

ராகம் : கல்யாணி தாளம்: கண்டசாபு (2½)
பழியுறுசட் டகமான குடிலையெடுத் திழிவான
பகரும்வினைச் செயல்மாதர்தருமாயப்
படுகுழிபுக் கினிதேறும் வழிதடவித் தெரியாது
பழமைபிதற் றிடுலோகமுழுமூடர்
உழலும்விருப் புடனோது பலசவலைக் கலைதேடி
யொருபயனைத் தெளியாதுவிளியாமுன்
உனகமலப் பதநாடி யுருகியுளத் தமுதூற
உனதுதிருப் புகழோதஅருள்வாயே

Sunday, 10 April 2016

271. படி புனல் நெருப்பு

ராகம் : ரேவதி தாளம்: அங்கதாளம் 1 + 1½ + 1½ + 1 (5)
படிபுனல்நெ ருப்படற் பவனம்வெளி பொய்க்கருப்
பவமுறைய வத்தைமுக்குணநீடு
பயில்பிணிகள் மச்சைசுக் கிலமுதிர மத்திமெய்ப்
பசிபடுநி ணச்சடக்குடில்பேணும்
உடலது பொ றுத்தறக் கடைபெறுபி றப்பினுக்
குணர்வுடைய சித்தமற்றடிநாயேன்
உழலுமது கற்பலக் கழலிணையெ னக்களித்
துனதுதம ரொக்கவைத்தருள்வாயே

Friday, 8 April 2016

270. பகரு முத்தமிழ்

ராகம் : சௌராஷ்டிரம் தாளம்: மிஸ்ரசாபு 1½ + 2 (3½)
பகரு முத்தமிழ்ப் பொருளு மெய்த்தவப்
பயனு மெப்படிப் பலவாழ்வும்
பழைய முத்தியிற் பதமு நட்புறப்
பரவு கற்பகத் தருவாழ்வும்
புகரில் புத்தியுற் றரசு பெற்றுறப்
பொலியும் அற்புதப்பெருவாழ்வும்
புலன கற்றிடப் பலவி தத்தினைப்
புகழ்ப லத்தினைத்தரவேணும்

Wednesday, 6 April 2016

269. குசமாகி

ராகம் : தர்மவதி தாளம்: அங்கதாளம் 1 + 1½ + 1½ + 1 (5)
குசமாகி யாருமலை மரைமாநு ணூலினிடை
குடிலான ஆல்வயிறுகுழையூடே
குறிபோகு மீனவிழி மதிமாமு காருமலர்
குழல்கார தானகுணமிலிமாதர்
புசவாசை யால்மனது உனைநாடி டாதபடி
புலையேனு லாவிமிகுபுணர்வாகிப்
புகழான பூமிமிசை மடிவாயி றாதவகை
பொலிவான பாதமலரருள்வாயே

268. பாலோ தேனோ பாகோ

ராகம் : நீலாம்பரி தாளம்: ஆதி 2 களை
பாலோ தேனோ பாகோ வானோர்
பாரா வாரத்தமுதேயோ
பாரோர் சீரோ வேளேர் வாழ்வோ
பானோ வான்முத்தெனநீளத்
தாலோ தாலே லோபா டாதே
தாய்மார் நேசத்துனுசாரந்
தாரா தேபே ரீயா தேபே
சாதே யேசத்தகுமோதான்

Monday, 4 April 2016

267. பாலோ தேனோ

ராகம் : குந்தலவராளி தாளம்: ஆதி 2 களை
பாலோ தேனோ பலவுறு சுளையது
தானோ வானோர் அமுதுகொல் கழைரச
பாகோ வூனோ டுருகிய மகனுணவருண்ஞானப்
பாலோ வேறோ மொழியென அடுகொடு
வேலோ கோலோ விழியென முகமது
பானோ வானூர் நிலவுகொ லெனமகண்மகிழ்வேனை
நாலாம் ரூபா கமலஷண் முகவொளி
யேதோ மாதோம் எனதகம் வளரொளி
நானோ நீயோ படிகமொ டொளிரிடமதுசோதி
நாடோ வீடோ நடுமொழி யெனநடு
தூணேர் தோளா சுரமுக கனசபை
நாதா தாதா எனவுரு கிடஅருள் புரிவாயே

Sunday, 3 April 2016

How Sambanthar Drank Goddess Parvati's milk

In the old city of Seerkali in Tamilnadu, lived a brahmin by name Sivapadahrudaya. He and his wife Bhagavathi Ammal were ardent devotees of Shiva, the presiding deity Thoniyappar of Seerkali. In course of time Bhagavathi Ammal gave birth to a boy baby who was named Sambandan.

One day when his father was going to the temple as usual, little Sambandan joined him. When they reached the temple, Sivapadahrudaya wanted to take a dip in the holy pond of the temple Brahma Teertham. He left Sambandan on the banks and told him to be there until he returned after his holy dip. When Sivapadahrudaya took long to come back, he cried out in anguish.

Parvati descended to where Sambandan was and fed him milk from a golden cup.

By that time the father had finished his dip and came up. He saw milk drooling from the mouth of Sambandan and got very angry that his little son had taken milk from somebody.

He angrily asked his son who gave him milk.

Just then Lord Shiva and Parvati appeared in front of Sambandan and he broke into a verse "Thodudaya Sevian, Vidai Eri Or Thooven Mathi soodi". His father was astonished. From then on, the gifted child came to be called Gnana Sambandan. The boy tasted the milk, as it were, of true knowledge from the very fountain-source of all Knowledge.

Saturday, 2 April 2016

266. நீதான் எத்தனையாலும்

ராகம் : ஸ்ரீரஞ்சனி தாளம்: திச்ர ஏகம்
நீதானெத் தனையாலும் நீடூழிக் க்ருபையாகி
மாதானத் தனமாக மாஞானக் கழல்தாராய்
வேதாமைத் துனவேளே வீராசற்குணசீலா
ஆதாரத் தொளியானே ஆரூரிற் பெருமாளே.

265. ஊனாரும் உட்பிணியும்

ராகம் : ராகமாலிகை தாளம்: கண்டசாபு (2½)
ராகம்: செஞ்சுருட்டி
ஊனாரு முட்பிணியு மானாக வித்தவுட
லூதாரி பட்டொழியவுயிர்போனால்
ஊரார் குவித்துவர ஆவா வெனக்குறுகி
ஓயா முழக்கமெழஅழுதோய
ராகம்: புன்னாகவராளி
நானா விதச்சிவிகை மேலே கிடத்தியது
நாறா தெடுத்தடவியெரியூடே
நாணாமல் வைத்துவிட நீறாமெ னிப்பிறவி
நாடா தெனக்குனருள்புரிவாயே

Friday, 1 April 2016

264. இபமாந்தர்

ராகம் : காம்போதி தாளம்: அங்கதாளம் 2½ + 3½ (6)
இபமாந்தர் சக்ர பதிசெறி
படையாண்டு சக்ர வரிசைக
ளிடவாழ்ந்து திக்கு விசயமணரசாகி
இறுமாந்து வட்ட வணைமிசை
விரிசார்ந்து வெற்றி மலர்தொடை
யெழிலார்ந்த பட்டி வகைபரிமளலேபந்
தபனாங்க ரத்ந வணிகல
னிவைசேர்ந்த விச்சு வடிவது
தமர்சூழ்ந்து மிக்க வுயிர்நழுவியபோது
தழல்தாங்கொ ளுத்தி யிடவொரு
பிடிசாம்பல் பட்ட தறிகிலர்
தனவாஞ்சை மிக்கு னடிதொழநினையாரே