ta The Nectar of Thiruppugazh: April 2017

Friday, 28 April 2017

Krishna Leela

Many references to Krishna's divine plays as mentioned in Thiruppugazh have been discussed in an earlier post. In fact the entire Mahabharatham can be described as Krishna's Leela. In this post, however, we are discussing only the childhood leelas as mentioned in Thiruppugazh.

The first Leela is Krishna being tied to the mortar (உரல்). This story occurs in many songs and symbolically shows that though the Lord is beyond anybody's grasp, He allows Himself to be bound by His devotees

 • sivanaar manam kuLira
  நவநீத முந்திருடி உரலோடெ யொன்றுமரி
  ரகுராமர் சிந்தைமகிழ் மருகோனே

Wednesday, 26 April 2017

Sivam in Thiruppugazh – Part 3

Please go through Part 1 and
        Part 2

Let's continue to enjoy more Thiruppugazh songs in which Sivam is described in detail. Here's how gaganamum anilamum describes the Universal Matter – as the Ultimate and Eternal Object which remains after the cataclysm (pralaya) at the end of the Yugas and which can be perceived by our minds if it directs its attention inwards and beholds the luminous substance.

யுகஇறு திகளிலு மிறுதியி லொருபொருள்
உள்ளக்க ணோக்கு    மறிவூறி
ஒளிதிக ழருவுரு வெனுமறை யிறுதியி
லுள்ளத்தை நோக்க    அருள்வாயே

More attributes of the Super consciousness follow, with the following example from suruthiyaay. The etrnal and immutable substance is said to be the True Significance of the Great Delusion or Maya (மிக்க மேலான பொருளான பெரிய மாயையின் உண்மைத் தத்துவம்) and Saint Arunagiri says that Murugan taught him so that he could speak about it to this world!

Tuesday, 25 April 2017

Sivam in Thiruppugazh – Part 2

In the previous post on Sivam in Thiruppugazh, we discussed the grandeur of Sivam and tasted the meaning of Sivanubhuti. This post savours a few more samples.

In the song aanaatha piruthivi, the saint-poet longs for the day he would be able to achieve union with மாறாத சுகவெளத் தாணு – changeless and a perennial flood of bliss. To achive this union or experience ஏகி பவம், we must escape the bonds of attachment to earthly possessions and the deep darkness of maya or illusion and shun all thoughts. The saint uses choice words such as ஆகாச பரம, சிற் சோதி, ஆறு ஆறின் அதிகம் - அக்ராயம், பரதுரிய அதீதம், அகளம், எப்போதும் உதயம், அநந்த மோகம், வானாதி சகல விஸ்த்தார விபவரம், லோகாதி முடிவு, மெய்ப் போத, மலர் அயன் மால் ஈசர் எனும் அவற்கு ஏ(ஹே)து, மாளாத தன் நிசமுற்றாயது, அரிய, நிராதாரம், உலைவு இல், சற் சோதி, நிருபம்

ஆனாத பிருதிவிப் பாச நிகளமும்
மாமாய விருளுமற் றேகி பவமென
வாகாச பரமசிற் சோதி பரையைய   டைந்துளாமே
ஆறாறி னதிகமக் க்ராய மநுதினம்
யோகீச ரெவருமெட் டாத பரதுரி
யாதீத மகளமெப் போது முதயம   நந்தமோகம்
வானாதி சகலவிஸ்த் தார விபவரம்
லோகாதி முடிவுமெய்ப் போத மலரயன்
மாலீச ரெனுமவற் கேது விபுலம   சங்கையால்நீள்
மாளாத தனிசமுற் றாய தரியநி
ராதார முலைவில்சற் சோதி நிருபமு
மாறாத சுகவெளத் தாணு வுடனினி   தென்றுசேர்வேன்

When one merges with the Lord, then you get all the perks that the Lord enjoys, including taking a ride on the peacock along with Him, with celestials singing panegyrics. What a liberty that the true devotee enjoys with the Lord! Here are lines from இருவினை புனைந்து

இருவினை புனைந்து ஞான விழிமுனை திறந்து நோயி
னிருவினை யிடைந்து போக    மலமூட
விருளற விளங்கி யாறு முகமொடு கலந்து பேத
மிலையென இரண்டு பேரு    மழகான
பரிமள சுகந்த வீத மயமென மகிழ்ந்து தேவர்
பணியவிண் மடந்தை பாத    மலர்தூவப்
பரிவுகொ டநந்த கோடி முநிவர்கள் புகழ்ந்து பாட
பருமயி லுடன்கு லாவி     வரவேணும்

Sunday, 23 April 2017

Sivam in Thiruppugazh–Part 1

What is the goal of Bhakti? Our individual souls/consciousness are under bondage because of ignorance and limiting adjuncts such as mind, body and senses. We are assailed by cravings, desires, egoism, pride, greed, lust and likes and dislikes that keep us from realizing the divinity within. The ultimate goal of bhakti is to help the individual soul to merge itself in the Supreme Soul or Paramatman that is Infinite, Omniscient, Omnipotent, and an embodiment of knowledge and bliss. The Supreme Soul is self-luminous and illumines everything; it is formless, all-pervading indivisible, decayless, timeless, Eternal, and Immortal.

What prevents us from seeing ourselves as we truly are – as Pure Consciousness – are the three malas or cloakings that prevent us from recognizing the unifying spirit in all beings and make us feel separate and different. This experience of differentiation comes from a power called Maya which is a mala that our bodies are subject to. Mala means taint or impurity, a limiting condition that hampers the free expansion of spirit. It is of three forms, anava mala, maya mala, and karma mala. These Malas are part of our existence, part of the fabric of who we are.

Anava mala is the root mala, the primal limiting condition which reduces the universal Consciousness to a small, limited entity. It is a cosmic limiting condition over which the individual has no control. It is owing to this that the jiva (individual soul) considers himself a separate entity, cut off from the universal Consciousness. Maya mala springs from Anava mala.It is that binding condition that causes you to see yourself as separate from others and causes you to perceive people, places and things as being different from each other and different from yourself. Karma mala evolves out of Maya mala. It is the limiting conditions created by samskaras/vasanas of your past and present lives. It is the condition in which you believe yourself to be the body and you attribute all your actions to the limited "I" consciousness of your own ego.

In Thiruppugazh, we have several poems that sing the glory of Lord Shiva, His Form and His dance. But in this post, we will take excerpts from poems that glorify Siva as the all-pervading, Universal Substance.

In the poem kANoNAthathu, Sivam or the Universal and Infinite Matter is something which cannot be seen but is omniscient; cannot talk but makes one speak; it resides in the body made of five elements but remains imperceivable by it; it conforms to all worldly aspects of unity and diversity; it is known as the Cosmic Union of Shakthi (bindhu) and SivA (nAdham).

Wednesday, 12 April 2017

Devi in Mahabharatham

Devi is any goddess, though in Saivism it would mean the consort of Shiva. For Vaishnavas, it would be the goddess Lakshmi. In Thiruppugazh we have the description of both the Devis.

 1. In the song aNisevviyAr, Arunagirinathar describes Parvati Devi as holding Mount Meru as a bow, an attribute usually associated with Shiva – which is quite understandable, because Shiva holds the bow in His left hand, and Parvathi occupies the left half of Shiva. She dances with Shiva in the jungles.

  குண வில்லதா மக மேரினை
  அணிசெல்வியாய் அருணாசல குரு
  .......

Sunday, 9 April 2017

Nakkeerar in Thiruppugazh

Read here the story of Nakkeerar, a nineth century Tamil poet who wrote a learned commentary on the well-known work entitled Irayanār Ahaporul. Nakkeerar is famous for stubbornly clinging onto his beliefs even in the face of supreme and incontrovertible evidence. Vankya Sudamani Pāndyan offers a bundle of gold coins as a prize to any poet who would compose a poem that would clear his doubt whether women could have naturally fragrant hair. Lord Shiva himself composes a poem that answered this query and hands it over to a poor scholar Tharumi. However, Nakkirar finds fault with a particular line in that poem and even when Siva asserts the correctness of Tharumi's thought and diction, Nakkirar persistently refutes it. Shiva opens His third eye and Nakkeerar feels as if his body is set ablaze. He undertakes a pilgrimage to Mount Kailasa and on the way he encounters the demoness Karkimukhi who imprisons him in a cave along with 999 other pious men, similarly held captives in order to perform a sacrifice offering one thousand men. The place of captivity is a mountainous cave on the top of Tirupparankunram, and Nakkirar in the opening lines of the poem Tirumurugārrupadai extols its praise, as the holy abode of Muruga. When the poet finishes his poem of praise, Lord Muruga appears and kills the demoness with His powerful Lance and rescues the thousand men. This entire episode is described in the song piraviyaana sadam

பொறி வழாத முநிவர் தங்கள் நெறி வழாத Sage Nakkeerar who controlled his sense organs from going astray and righteously performed his daily religious rites,

Thursday, 6 April 2017

Mahabharatham in Thiruppugazh (Part 2)

Read Mahabharatham in Thiruppugazh (part 1)

There are two lesser known events that take place before the war. At the center of both the events is Krishna who makes every effort to ensure victory for the Pandavas. The first event ensures that none of the Pandavas will die in the war. The second event ensures that Vidura stays out of the war.

Duryodhana refuses to give the Pandavas their kingdom. Lord Krishna is all set to go to Hastinapura in the last ditch effort to avoid war. Of course, He knows that war is inevitable. But Sahadeva doesn't want war. Krishna tells him that he could try tying Him down and prevent Him from going on a peace mission.

Wednesday, 5 April 2017

Mahabharatham in Thiruppugazh (Part 1)

Out of the 503 Thiruppugazh songs that Guruji Shri A.S.Raghavan has taught us, it is difficult to find references to all the episodes that occur in the monumental epic called mahabharata. But there are a couple of songs that give us the gist of mahabharata. Let us now examine them.

Mahabharata was dictated by Sage Vyasa and written by Vinayaka on the Meru mountain. Enjoy the following lines from gugaiyil navanaathar

Saturday, 1 April 2017

Ramayana in Thiruppugazh (4)

Read the previous posts:

The song vanjam kondum describes in graphic detail the war scene between vanaras and Ravana –; how the vanaras hurl uprooted trees and boulders that come down heavily crushing the enemy, driving the entire clan of the demons to the South, the direction ruled by YamA, and how amidst the relentless onslaught of arrows Ravana keeps boasting in vain about his valor.

வஞ்சங்கொண் டுந்திட ராவண
னும்பந்தென் திண்பரி தேர்கரி
மஞ்சின்பண் புஞ்சரி யாமென     வெகுசேனை

வந்தம்பும் பொங்கிய தாகஎ
திர்ந்துந்தன் சம்பிர தாயமும்
வம்புந்தும் பும்பல பேசியு       மெதிரேகை

மிஞ்சென்றுஞ் சண்டைசெய் போதுகு
ரங்குந்துஞ் சுங்கனல் போலவெ
குண்டுங்குன் றுங்கர டார்மர      மதும்வீசி