159. தேனுந்து முக்கனி

ராகம் : தோடி தாளம்: கண்டசாபு (2½)
தேனுந்து முக்கனிகள் பால்செங் கருப்பிளநிர்
சீரும் பழித்தசிவமருளூறத்
தீதும் பிடித்தவினை யேதும் பொடித்துவிழ
சீவன் சிவச்சொருப மெனதேறி
நானென்ப தற்றுயிரொ டூனென்ப தற்றுவெளி
நாதம் பரப்பிரமவொளிமீதே
ஞானஞ் சுரப்பமகி ழாநந்த சித்தியொடெ
நாளுங் களிக்கபதமருள்வாயே
வானந் தழைக்கஅடி யேனுஞ் செழிக்கஅயன்
மாலும் பிழைக்கஅலைவிடமாள
வாருங் கரத்தனெமை யாளுந் தகப்பன்மழு
மானின் கரத்தனருள்முருகோனே
தானந் தனத்ததன னாவண்டு சுற்றிமது
தானுண் கடப்பமலரணிமார்பா
தானங் குறித்துஎமை யாளுந் திருக்கயிலை
சாலுங் குறத்திமகிழ்பெருமாளே.

Learn The Song

Share Music - Podcast Hosting - thenunthu_mukkanigal

Paraphrase

தேன் உந்து முக்கனிகள் பால் செம் கருப்பு இளநீர் சீரும் பழித்த சிவம் அருள் ஊற(thEn undhu mukkanigaL pAl sem karuppu iLanir seerum pazhiththa sivam aruLURa): Sivam's Grace, whose sweetness surpasses the sweetness of honey, the three great fruits (mango, plantain and jack fruit), milk, reddish sugarcane and coconut water, springs copiously inside me. செம் கருப்பு(sem karuppu): reddish sugarcane;

தீதும் பிடித்த வினை ஏதும் பொடித்து விழ(theedhum pidiththavinai yEdhum podiththu vizha): shattering into pieces all karmas due to bad deeds and good deeds,

சீவன் சிவ சொருபம் என தேறி(jeevan siva sorupam ena thERi): making me realize that this Soul is nothing but SivA's form.

நான் என்பது அற்று உயிரோடு ஊன் என்பது அற்று (nAn enbadhu atru uyirodu Un enbadhu atru): completely destroying my ego and my attachment to life and body;

வெளி நாதம் பர பிரம ஒளி மீதே ஞானம் சுரப்ப(veLi nAdham parabbirama oLimeedhE nyanam surappa): the cosmic sound filling my mind and suffusing it with bright light, I shall experience the Knowledge of Sivam permeate within me as from a spring,

மகிழ் ஆனந்த சித்தியோடே நாளும் களிக்க பதம் அருள்வாயே (magizh Anandha siddhiyode nALum kaLikka padham aruLvAyE): In that happy sense of attainment, I should spend every day in eternal bliss; for that, You must grant me Your Holy Feet!

வானம் தழைக்க அடியேனும் செழிக்க( vAnam thazhaikka adi yEnum sezhikka ): To save the DEvAs in the Skies, to let this poor soul flourish,

அயன் மாலும் பிழைக்க அலை விடம் மாள(ayan mAlum pizhaikka alai vidam mALa): and to let BrahmA and Vishnu survive (the ferocious attack of Suran), to mitigate the effect of the poison that came from the milky sea; அலை விடம்/விஷம்(alai vidam/visham): the poison that rose from the waves of the sea;

வாரும் கரத்தனை எமை ஆளும் தகப்பன் மழு மானின் கரத்தன் அருள் முருகோனே(vArum karaththan emai yALum thagappan mazhu mAnin karaththan aruL murugOnE): (Lord Shiva)with hands scooping the poison, our protecting father, whose hands hold the battle-axe (or, fire) and deer; That Shiva gracefully gave You to us, Oh MurugA! மழு (mazhu): battle-axe, fire;

தானந் ............வண்டு சுற்றி மது தான் உண் கடப்ப மலர் அணி மார்பா(dhAnan thanaththathana nA vaNdu sutri madhu thAn uN kadappa malar aNi mArbA:): beetles go around humming "dhAnan thanaththathana nA" and suck the honey in the rich kadappa flower (in the garland) adorning Your chest!

தானம் குறித்து எமை ஆளும் திரு கயிலைமலை சாலும் (thAnam kuRiththu emai ALum thiru kayilai sAlum ): : You chose the appropriate place and reached the divine kayilai hills to rule over us. (ஸ்)தானம் குறித்து ((s)thanam kuriththu): considering the location;

குறத்தி மகிழ் பெருமாளே.(kuRaththimagizh perumALE.): You, the happy consort of that KuRaththi VaLLi, Oh Great One!

Comments