Index (N)

Numerical Index
New NoSong NameOld No.
1 கைத்தல (Kaittala)1
2பக்கரை (Pakkarai)3
3 உம்பர்தரு (Umbartharu)2
4நினது திருவடி (Ninathu tiruvadi)4
5முத்தைத்தரு (Mutthaitaru)5
6உனைத்தினம் (Unai dinam)6
7கருவடைந்து (Karuvadainthu)7
8கனகந்திரள் (KanaganthiraL)8
9சந்ததம் 9
10தடக்கை10
11 அந்தகன் வரும்11
12அமுதுததி12
13 அருணமணி13
14அவனிபெறும்14
15அறிவழிய15
16அனைவரும் மருண்டு431
17இயலிசையில்16
18இருக்கும் காரண476
19உததியறல்432
20ஏவினை17
21ஓராதொன்றை433
22கட்டழகு434
23கண்டுமொழி435
24கமலமாதுடன்18
25காலனார்19
26குடர்நிணம்20
27கொம்பனை21
28சேமக்கோமள22
29தண்டேனுண்டே23
30தண்டையணி24
31தந்தபசி25
32தரிக்குங்கலை26
33துன்பம் கொண்டு426
34தொந்திசரிய27
35தோலொடு28
36நாலுமைந்து29
37நிதிக்கு பிங்கலன்30
38நிலையாபொருளை31
39பஞ்சபாதக32
40படர்புவியின் 33
41பரிமள களப34
42புகரபுங்க35
43பூரணவார477
44மங்கைசிறுவர்36
45மனத்தின்பங்கு37
46 முந்துதமிழ்38
47முனைச் சங்கு436
48மூப்புற்று39
49 மூளும்வினை40
50வஞ்சம்கொண்டு41
51வஞ்சத்துடன்42
52வந்துவந்து43
53வரியார்44
54விந்ததினூறி45
55விறல்மாரன்46
56வெங்காளம் பாணம்461
57அபகார நிந்தை47
58 அருத்தி வாழ்48
59அவனிதனிலே49
60ஆறுமுகம்50
61உலகபசு51
62ஒருபொழுதும்52
63ஒருவரை யொருவர்53
64கடலை பொரி54
65கதியை விலக்கு55
66கரிய பெரிய56
67கருப்புவிலில்486
68கருவினுருவாகி57
69குரம்பை மலசலம்58
70குருதிமலசலம் 59
71சிவனார் மனம்60
72சீயுதிர427
73சீறலசடன் 61
74சுருதிமுடி62
75ஞானங்கொள்63
76தகரநறு 64
77தமருமமரும்65
78தலைவலி66
79திடமிலி 67
80திமிர உததி68
81பகதற்கரிதான69
82பஞ்சபாதகன்70
83பாரியான71
84புடவிக்கணி 455
85போதகந்தரு72
86மனக்கவலை73
87மூலங்கிள74
88மூலமந்திரம்75
89வசனமிக76
90வரதாமணி77
91வாதம்பித்தம்437
92வேயிசைந்து428
93அவாமரு78
94ஆனாதபிருதிவி79
95இருவினைபுனைந்து80
96எந்ததிகையினும்81
97ஒருவரையும்82
98கடாவினிடை83
99கடிமாமலர்84
100கதிரவன் 479
101கறைபடும்85
102காமியத்து86
103குமரகுருபர87
104சரணகமலாலய88
105சுத்திய89
106செகமாயை90
107தெருவினில்91
108 நாசர்தங்92
109நாவேறு93
110நிறைமதி94
111பாதிமதி95
112மகரகேதனத்தன்462
113ஓருருவாகிய96
114அமைவுற்று98
115அரகரசிவ99
116இருப்பவல் 100
117இருமலு97
118உடலினூடு101
119உடையவர்425
120உய்யஞான454
121எத்தனைகலாதி102
122எலுப்புநாடிகள்103
123எனக்கென104
124எனையடைந்த105
125ஏதுபுத்தி106
126கலைமடவார்107
127கவடுற்ற473
128கனைத்ததி108
129கிறிமொழி 483
130கொந்துவார்109
131சினத்தவர்110
132சினத்திலத்தினை111
133தாக்கமருக்கொரு112
134துப்பரப்பா113
135தொக்கறா429
136நிலையாத114
137நினைத்த115
138பகலிரா116
139பருத்தபற்465
140பொற்பதத்தினை117
141முத்துத்தெறிக்க 118
142வட்டவாட்ட 463
143வரிக்கலையில்119
144வினைக்கின464
145வெற்றிசெய120
146ஈனமிகுத்த121
147சுற்றகபடோடு122
148பக்தியால்123
149ஆதிமகமாயி124
150உடுக்கதுகில்125
151எதிரிலாத126
152கடகட127
153சரத்தே128
154சரியையாளர்க்கும்488
155திருமகளுலாவும்129
156மாதர்வச130
157வருபவர்கள்131
158அரிவையர்கள்430
159தேனுந்து132
160புமியதனில்133
161அதிரும்கழல்134
162எழுதிகழ்135
163தறையின்136
164வஞ்சகலோப137
165ஐங்கரனை138
166தொல்லைமுதல்139
167மனையவள்140
168எழுகுநிறை141
169வேதவெற்பு142
170மலைக்கு482
171அந்தோமன 143
172தவளரூப144
173சக்திபாணி145
174பகலிரவினிற்146
175புவனத்தொரு147
176வாசித்து148
177அன்பாக149
178காலனிடத்து150
179கொடியமறலி151
180பக்தகணப்ரிய152
181புற்புதமெ153
182ஒருபது154
183கரிவாம்பரி442
184கறுத்ததலை 155
185சரவணபவநிதி 156
186சாந்தமில்157
187பாட்டிலுருகிலை 158
188அல்லிவிழியாலும்159
189ஐயுமுறு 160
190ககனமும் 161
191குடிவாழ்க்கை162
192சிரமங்கை 478
193அல்லில்163
194சரவணஜாதா164
195இலாபமில்165
196ஐந்துபூதம்166
197கரிபுராரி167
198கொடாதவனை168
199சீரானகோல500
200தூதாளரோடு494
201நிராமய170
202மாலாசை170
203கருகி அறிவு498
204இறவாமற்171
205மனத்திரை172
206வாட்பட173
207வாலவயதாகி174
208சுருதிமறை175
209தோலெலும்பு176
210ஓங்குமைம்புலன்177
211சந்தனம் திமிர்ந்த178
212விரகற நோக்கியும்179
213விந்து பேதித்த459
214எந்தன்180
215தசையாகிய181
216நித்தப் பிணி491
217மதியால்182
218தாரணிக்கு அதிபாவி183
219வேழமுண்ட184
220கறுத்த குஞ்சி185
221செனித்திடும்499
222தரையினில் வெகு186
223நீலமுகிலான485
224ஆதிமுதநாளில்187
225சால நெடு நாள்495
226ஞாலமெங்கும்188
227தோழமை கொண்டு189
228புலவரை ரக்ஷிக்கும்190
229மனமெனும் பொருள்191
230அண்டர்பதி192
231 சீதளவாரிஜ193
232பிறவியான 194
233ஊனத்தசை 195
234சருவி இகழ்ந்து196
235தினமணி 197
236பூமாதுரமே198
237பரிவுறு 199
238ஒருவழி 200
239உரியதவ201
240உரைத்த சம்ப்ரம441
241ஏட்டின்விதி202
242சுருதியாய்203
243அலங்கார முடி204
244 வேதத்திற் கேள்வி449
245வங்கார மார்பு205
246பச்சையொண்206
247ஆசார வீன207
248அறிவிலாதவர்440
249இருவினையஞ்ச208
250 நிணமொடு209
251 இருவினைப் பிறவி210
252 பக்குவஆசார 211
253இரத்தமுஞ்சியு 492
254திமிர மாமன212
255அமரும் அமர213
256அறமிலா214
257இகல வருதிரை215
258கடிய வேக430
259திரைவார் 216
260ஆங்குடல் 217
261அவசியமுன்218
262 கலகலென219
263மருமல்லியார்220
264இபமாந்தர்221
265ஊனாரும் 222
266நீதான்223
267பாலோ தேனோ224
268பாலோ தேனோ பாகோ447
269குசமாகி 444
270பகரு முத்தமிழ்225
271 படிபுனல்226
272பழியுறு227
273மருக்குலாவிய228
274எருவாய் 229
275வண்டுபோல்230
276சதுரத்தரை231
277மாத்திரையாகிலு 448
278கார்ச்சார்443
279சொருபப்பிரகாச232
280தவர்வாட்233
281இறையத்தனை234
282 ஆறுமாறு235
283 காணொணாதது236
284 தாரகாசுரன் 237
285ஓலமிட்டி 238
286 விழுதாதெனவே 239
287அஞ்சுவித240
288ஈளை சுரம்241
289உரையுஞ் சென்றது242
290தலங்களில்496
291தீராப்பிணி243
292குதிபாய்ந்து466
293சயிலாங்கனை244
294ஆனைமுகவற்கு245
295கலைமேவு ஞான 246
296நீதத்துவமாகி247
297பரவுநெடுங்248
298சிகரமருந்த267
299அணிசெவ்வி 249
300அரியயன்250
301அரிமருகோனே251
302என்னால்252
303குருதிகிருமிகள் 445
304தாமரையின் 253
305அருவரை 254
306ஈஎறும்பு 255
307குடல்நிண 256
308நிகரில்257
309மருவுமஞ்சு258
310திருமொழி 259
311பசையற்ற 490
312அடலரி438
313இல்லையென 456
314சிகரிகளிடிய 260
315வதனசரோருக261
316சூழும்வினை262
317குரைகடல்446
318உரத்துறை 263
319எத்தனைகோடி 264
320மாலினால் 265
321கழைமுத்து 266
322கும்பகோணம்268
323அகரமுதல்269
324அடியார்மனம்270
325அதலசேடன்271
326அப்படிஏழும் 487
327அமலவாய450
328ஆசாரவீனன்272
329ஆசைக்கூர் 273
330ஆரவாரமாய் 274
331ஆராதகாதல் 275
332ஆராதன 276
333ஆவிகாப்ப 277
334ஆனாதஞான 278
335இசைந்த 279
336இத்தரணி280
337இரவொடு 281
338இருநோய்282
339இருந்தவீடு283
340இனமறை 284
341உலகத்தினில் 285
342உறவின்முறை 286
343ஊனுந்தசை287
344ஊனேறெலும்பு 288
345எட்டுடன் ஒரு289
346எதிரொருவர்290
347எழுதரிய 291
348எழுபிறவி 292
349என்பந்த293
350ஏட்டிலே 234
351ஒழுகூனிரத்த295
352ஒதுமுத்தமிழ்296
353கடலை பயறொடு493
354கருப்பற்றூறி295
355கருப்பையில்460
356கவடு கோத்தெழு298
357காதி மோதி 299
358குகையில் நவநாதர்300
359குருதி தோலினால்484
360கொடியமத301
361சந்தம் புனைந்து302
362சமயபத்தி 303
363சருவிய472
364சலமல304
365சாங்கரி305
366சிவஞான306
367சீதமலம் 307
368சுட்டது போலாசை308
369சுருதி வெகுமுக309
370சூதின் உணவாசை310
371செழுந்தாது467
372ஞானாவிபூஷணி489
373தசையும் உதிரமும்311
374தத்தனமும் 312
375தரணிமிசை313
376தலைவலய314
377தவநெறி 315
378திரிபுரமதனை 316
379திரைவஞ்ச317
380துள்ளுமத318
381தோரண319
382தோலத்தியால் 320
383நரையொடு 321
384நாராலே451
385நாலிரண்டு322
386நாளுமிகுத்த323
387நித்தமுற்று324
388நிமிர்ந்த 325
389நிருதரார் 326
390நீருமென்பு327
391நீலங்கொள்328
392நெடியவட329
393பகிரநினை330
394பட்டுப் படாத331
395பரவைக்கு எத்தனை 332
396பருதியாய்333
397பாணிக்குட் படாது334
398பிறவியலை 335
399புகரில்சேவல 336
400புத்தகத்து452
401புவிக்குன்337
402பூதகலாதி481
403பெருங்காரியம்338
404பேரவா339
405பொதுவதாய்340
406போதநிர்குண341
407மக்கள்தாயர்501
408மதனேவிய 342
409மதிதனை 343
410மனகபாட344
411மனைமக்கள் 345
412மாண்டாரெலும்பு346
413முருகமயூர347
414முனையழிந்தது 348
415மூலாநிலமதி349
416மோதுமறலி 350
417வாதந்தலை351
418வாரிமீதே 352
419வானப்புக்கு353
420வேடர்செழு354
421வேதவித்தகா355
422அதிமதம்497
423அறிவிலா356
424அற்றைகிரை357
425எனக்குசற்று 358
426கருமமான359
427கறை இலங்கும்--
428கனிதரும்361
429கொத்தார்480
430சீசிமுப்புர362
431செறிதரும்363
432தலைவலையத்து364
433நச்சரவம்365
434படிறொழுக்கம்366
435புரைபடும்367
436புனமடந்தை468
437பொக்குப்பை458
438மக்கட்கு368
439முட்டுப்பட்டு369
440வம்பறா370
441அனித்தமான 371
442ஓலமறைகள்372
443குருதிபுலால்373
444நாடித்தேடி374
445பரிமளமிக375
446அருக்கார் நலம்469
447அழுதும்470
448இமராஜநிலா376
449இரவியுமதி 453
450இரவுபகல்377
451இருவர்மயலோ 378
452இருவினையஞ்ச 379
453இருவினையூண்475
454கடல்பரவு380
455கயல்விழித்தேன்381
456கரிமுக382
457கருணை சிறிதும்383
458குமரி காளி 384
459குழவியுமாய்471
460காணாததூரம்385
461கீதவிநோத386
462சிவமாதுடனே387
463செயசெய388
464தமரகுரங்களும்389
465பரியகை 390
466புலையனான391
467பேதகவிரோத 474
468வலிவாத 392
469விதியதாகவே 393
470விரகொடு வளை457
471சரக்கேறி 374
472சிரத்தானத்திற்395
473பங்கயனார் 396
474அவகுண397
475இருவினையின்398
476இருளுமோர்399
477எலுப்புத்தோல்400
478எழுகடல் 401
479கட்டிமுண்ட402
480கனகசபை403
481காயமாய404
482காவியுடுத்து405
483குகனேகுருபரனே406
484கைத்தருண407
485சுடரனைய408
486தறுகணன்409
487நஞ்சினை410
488நாடாபிறப்பு 411
489பரமகுருநாத 412
490மனமேஉனக்கு413
491வந்துவந்து414
492வாதபித்த 398
493விடுங்கை416
494அகரமுமாகி 417
495ஆசைநாலு418
496கருவாகிய 419
497காரணமதாக 420
498சீலமுளதாயர் 421
499தலைமயிர் 422
500துடிகொள்423
501வாதினை 424
502முருககாள 502
503முத்துநவரத்ன503

Comments

Popular posts from this blog

106. செகமாயை

59. அவனிதனிலே

55. விறல் மாரன்