85. போதகம் தரு


ராகம்: பந்துவராளிதாளம்: 1½+ 2 + 2 + 1½ + 2
போத கந்தரு கோவேந மோநம
நீதி தங்கிய தேவாந மோநம
பூத லந்தனை யாள்வாய்ந மோநம பணியாவும்
பூணு கின்றபி ரானேந மோநம
வேடர் தங்கொடி மாலாந மோநம
போத வன்புகழ் ஸாமீந மோநமஅரிதான
வேத மந்திர ரூபாந மோநம
ஞான பண்டித நாதாந மோநம
வீர கண்டைகொள் தாளாந மோநம அழகான
மேனி தங்கிய வேளேந மோநம
வான பைந்தொடி வாழ்வேந மோநம
வீறு கொண்டவி சாகாந மோநம அருள்தாராய்

Sivam in Thiruppugazh–Part 1

What is the goal of Bhakti? The ultimate goal of bhakti is to help the individual soul to merge itself in the Supreme Soul or Paramatman tha...

Popular Posts