93. அவாமருவி


ராகம்: ஜோன்புரிதாளம்: அங்க தாளம் (18)
2½ + 2½ + 2½ + 2½ + 2 + 2 + 1 + 3
அவாமருவி னாவசுதை காணுமட வாரெனும
வார்கனலில் வாழ்வென்றுணராதே
அரானுகர வாதையுறு தேரைகதி நாடுமறி
வாகியுள மால்கொண்டதனாலே
சிவாயவெனு நாமமொரு காலுநினை யாததிமி
ராகரனை வாவென்றருள்வாயே
திரோதமல மாறுமடி யார்களரு மாதவர்தி
யாமுறு பாதந்தருவாயே

92. வேயிசைந்து

ராகம்: வராளி    தாளம்
: 1½ + 2
வேயி சைந்தெழு தோள்கள் தங்கிய
மாதர் கொங்கையி லேமு யங்கிட
வீணி லுஞ்சில பாத கஞ்செயஅவமேதான்
வீறு கொண்டுட னேவ ருந்தியு
மேயு லைந்தவ மேதி ரிந்துள
மேக வன்றறி வேக லங்கிடவெகுதூரம்
போய லைந்துழ லாகி நொந்துபின்
வாடி நைந்தென தாவி வெம்பியெ
பூத லந்தனி லேம யங்கியமதிபோகப்
போது கங்கையி னீர்சொ ரிந்திரு
பாத பங்கய மேவ ணங்கியெ
பூசை யுஞ்சில வேபு ரிந்திடஅருள்வாயே

How Shiva Burned the Tripura With A Laugh

Following the death of Tarakasura, who was killed by Lord Muruga, his sons Tarakaksha, Vidyunmali and Kamalaksha undertook severe penances by which they pleased Lord Brahma. They requested that they be blessed with impregnable fortresses that could be destroyed by a single arrow only.

Fortified by Brahma's boons, the asuras got the three fortresses, called Tripura or three cities, built by the great Asura architect Mayasura. Maya, the divine architect, constructed the golden fort in the heaven for Tarakaksha; the silver fort on the skies for Kamalaksha and iron fort on the earth for Vidhyunmaali. The three cities were mobile and moved in such a way that they would be in a single line for a few moments in three thousand years.

 

91. வாதம் பித்தம்

ராகம்: ஹம்சாநந்தி தாளம்: ஆதி (2 களை)
வாதம் பித்தமி டாவயி றீளைகள்
சீதம் பற்சனி சூலைம கோதர
மாசங் கட்பெரு மூலவி யாதிகள்குளிர்காசம்
மாறுங் கக்கலொ டேசில நோய்பிணி
யோடுந் தத்துவ காரர்தொ ணூறறு
வாருஞ் சுற்றினில் வாழ்சதி காரர்கள்வெகுமோகர்
சூழ்துன் சித்ரக பாயைமு வாசைகொ
டேதுஞ் சற்றுண ராமலெ மாயைசெய்
சோரம் பொய்க்குடி லேசுக மாமெனஇதின்மேவித்
தூசின் பொற்சர மோடுகு லாயுல
கேழும் பிற்பட வோடிடு மூடனை
தூவஞ் சுத்தடி யாரடி சேரநினருள்தாராய்

90. வரதா மணி

ராகம்: ராமப்பிரியா     தாளம்: அங்க தாளம் (2+2+2½)
வரதா மணிநீ யெனவோரில்
வருகா தெதுதானதில்வாரா
திரதா திகளால் நவலோக
மிடவே கரியாமிதிலேது
சரதா மறையோதயன்மாலும்
சகலா கமநூலறியாத
பரதே வதையாள்தருசேயே
பழனா புரிவாழ்பெருமாளே.

89. வசனமிக வேற்றி

ராகம்: ரஞ்சனி தாளம்: அங்க தாளம் (1½ + 1 + 1½ + 3)
வசனமிக வேற்றிமறவாதே
மனதுதுய ராற்றிலுழலாதே
இசைபயில்ஷ டாக்ஷரமதாலே
இகபரசெள பாக்யமருள்வாயே
பசுபதிசி வாக்யமுணர்வோனே
பழநிமலை வீற்றருளும்வேலா
அசுரர்கிளை வாட்டிமிகவாழ
அமரர் சிறை மீட்ட பெருமாளே

88. மூல மந்திரம்

ராகம்: சுப பந்துவராளி தாளம்: மிஸ்ரசாபு (3½) 1½ + 2
மூல மந்திர மோத லிங்கிலை
யீவ திங்கிலை நேய மிங்கிலை
மோன மிங்கிலை ஞான மிங்கிலைமடவார்கள்
மோக முண்டதி தாக முண்டப
சார முண்டப ராத முண்டிடு
மூக என்றொரு பேரு முண்டருள்பயிலாத
கோல முங்குண வீன துன்பர்கள்
வார்மை யும்பல வாகி வெந்தெழு
கோர கும்பியி லேவி ழுந்திடநினைவாகிக்
கூடு கொண்டுழல் வேனை யன்பொடு
ஞான நெஞ்சினர் பாலி ணங்கிடு
கூர்மை தந்தினி யாள வந்தருள்புரிவாயே

87. மூலங்கிளர்

ராகம்: பெஹாக்தாளம்: திச்ர த்ரிபுடை (7)
மூலங்கிள ரோருரு வாய்நடு
நாலங்குல மேனடு வேரிடை
மூள்பிங்கலை நாடியொ டாடியமுதல்வேர்கள்
மூணும்பிர காசம தாயொரு
சூலம்பெற வோடிய வாயுவை
மூலந்திகழ் தூண்வழி யேவளவிடவோடிப்
பாலங்கிள ராறுசி காரமொ
பாதம்பெற ஞானச தாசிவமதின்மேவிப்
பாடுந்தொனி நாதமு நூபுர
மாடுங்கழ லோசையி லேபரி
வாகும்படி யேயடி யேனையும்அருள்வாயே
சூலங்கலை மான்மழு வோர்துடி
தேவன்தலை யோடும ராவிருரி
தோடுங்குழை சேர்பர னார்தருமுருகோனே
சூரன்கர மார்சிலை வாளணி
தோளுந்தலை தூள்பட வேஅவர்
சூளுங்கெட வேல்விடு சேவகமயில்வீரா
காலின்கழ லோசையு நூபுர
வார்வெண்டைய வோசையு மேயுக
காலங்களி னோசைய தாநடமிடுவோனே
கானங்கலை மான்மக ளார்தமை
நாணங்கெட வேயணை வேள்பிர
காசம்பழ னாபுரி மேவியபெருமாளே.

Learn The Song


moolam kiLar Or uruvaay nadu
naal angulamE nadu vEridai
mooL pingalai naadiyodaadiya mudhal vErgaL
mooNum pirakaasamadhaay oru
soolam peRa Odiya vaayuvai
moolan thigazh thooN vazhiyE aLavida Odi
paalang kiLar aaRu sikaaramod
aarunj sudaraadu paraapara
paadhampeRa nyaana sadhaasivam adhinmEvi
paadun dhoni naadhamu noopuram
aadung kazhal OsaiyilE pari
vaagumpadiyE adiyEnaiyum aruLvaayE
soolan kalai maan mazhu Orthudi
vEdhan thalai yOdum araaviri
thOdung kuzhai sEr paranaar tharu murugOnE
sooran karamaar silai vaaL aNi
thOLunthalai thooL padavE avar
sooLung keda vEl vidu sEvaka mayil veeraa
kaalin kazhal Osaiyu noopura
vaarveNdaiya OsaiyumE yuga
kaalangaLin Osaiyadhaa nadamiduvOnE
kaanang kalai maan magaLaar thamai
naaNang kedavE aNai vEL pira
kaasam pazhanaapuri mEviya perumaaLE.

Paraphrase

மூலம் கிளர் ஓர் உருவாய் நடு (mUlam kiLar Or uruvAy nadu): a form arising from the center of Muladhara chakra, மூலாதாரத்தினின்றும் மேற்பட்டு எழுகின்ற ஓர் உருவமாக, உடலின் நடுவில்

நாலு அங்குலம் மேல் நடு வேர் இடை மூள் பிங்கலை நாடி ஒடு ஆடிய முதல் வேர்கள் மூணும் (nAlu angulamE nadu vEr idai mUL pingalai nAdiyodu Adiya muthal vErkaL mUNum): four inches above the center of the body, the flame mixes with the three nadis or subtle nerves of susumna, idakala and pingala; நான்கு அங்குல அளவின் மேல், சுழுமுனை, இடை கலை, தோன்றும் பிங்கலை என்னும் நாடிகளுடன் கலந்து, முதல் வேர்களாகிய இந்த மூன்று நாடிகளும் நடு வேர் (nadu vEr); sushumna nadi;

பிரகாசம் அதாய் ஒரு சூலம் பெற ஓடிய வாயுவை (piragAsam athAy oru sUlam peRa Odiya vAyuvai ): that gives rise to an intense energy in the form of light passing through like a burning trident when the life-giving PrANa VAyu (oxygen) (ஒவ்வொரு நாடியின் புறமும்) பிரகாசமான ஒளியைப் பரப்பி, ஒப்பற்ற சூலாயுதம் போல ஓடுகின்ற பிராண வாயுவை

மூலம் திகழ் தூண் வழியே அளவிட ஓடி (mUlam thigazh thUN vazhiyE aLavida Odi): flows in measured quantity along the Sushumna nerve in the spinal chord, முதுகுத் தண்டிலுள்ள சுழு முனை வழியில் கணக்காக ஓடச்செய்து,(பின்னர் அது) மூலம் திகழ் தூண் ( mUlam thigazh thUN ): Spinal chord;

பாலம் கிளர் ஆறு சிகாரம் ஒடு ஆரும் (pAlam kiLar ARu sigAramodu Arum): and (then it culminates) in the sixth chakrA on the forehead called AjnA chakra that is associated with the letter "Si" (denoting SivA) நெற்றியில் விளங்கும் ஆறாவது ஆதாரமாகிய ஆக்ஞை நிலையில் (சிவனைக் குறிக்கும்) சிகார அக்ஷரத்தோடு பொருந்தி நிற்கும்.

சுடர் ஆடு பராபர பாதம் பெற ஞான சதாசிவம் அதின் மேவி (sudar Adu parApara pAtham peRa njAna sathAsivam athin mEvi): filling all the chakrAs with light of the Supreme to attain whose hallowed feet one has to realize the SadAsiva state of Pure Knowledge; நிறைந்து (எல்லா நிலைகளிலும்) ஒளி வீசுகின்ற பரம் பொருளின் திருவடிகளைப் பெறுதற்கு ஞானமயமான சதாசிவ நிலையை அடைந்து,

பாடும் தொனி நாதமும் நூபுரம் ஆடும் கழல் ஓசையிலே (pAdum thoni nAthamum nUpuram Adum kazhal OsaiyilE): when the divine music (the universal sound) is heard along with the jingling of Your anklets, (அவ்விடத்தில் கேட்கப்படும்) பாடல் ஒலியின் நாதத்திலும் சிலம்புகளின் கழல் ஒலியிலும்

பரிவாகும் படியே அடியனையும் அருள்வாயே (parivAgum padiyE adiyEnaiyum aruLvAyE ): with which (the divine sound)I should stay in love with Your kind blessings.! அன்பு பொருந்தும்படியாக அடியேனுக்கு அருள் புரிவாயாக.

சூலம் கலை மான் மழு ஓர் துடி தேவன் தலையோடும் அரா விரி தோடு குழை சேர் பரனார் தரும் முருகோனே (sUlam kalai mAn mazhu Or thudi vEtham thalai Odum arA viri thOdum kuzhai sEr paranAr tharu murugOnE): Oh MurugA! You are the Son of Lord SivA Who holds in His hands a Trident, a deer, a pick-axe, a unique hand-drum, a skull of one of the heads of BrahmA, and Who also wears serpents, elegant studs and large ear-hoops as jewels!

சூரன் கரம் மார் சிலை வாள் அணி தோளும் தலை தூள் படவே அவர் சூளும் கெட வேல் விடு சேவக மயில் வீரா (sUran karam mAr silai vAL aNi thOLum thalai thUL padavE avar sULum keda vEl vidu sEvaga mayil veerA ): You are the brave warrior riding the peacock who smashed the arms, chest, bow, sword, strong shoulders and the head of the demon SUran and his vow, சிலை ( silai): bow; சூளும் கெட(sooLum keda): breaking the pledge (of not releasing the devas from the prison);

காலின் கழல் ஓசையும் நூபுரம் வார் வெண்டைய உக காலங்களின் ஓசை அதாக நடம் இடுவோனே (kAlin kazhal Osaiyum nUpura vAr veNdaiya OsaiyumE yuga kAlanggaLin OsaiyathA nadam iduvOnE ): The jingling sounds from Your anklets and other ornaments that arise when you dance are like the thunderous sounds heard at the end of yugas;

கானம் கலை மான் மகளார் தமை நாணம் கெடவே அணை வேள் (kAnam kalai mAn magaLAr thamai nANam kedavE aNai vEL): You unabashedly embraced VaLLi, the daughter of the deer that came to the VaLLimalai forest, Oh Master! கானம்(kanam ): forest;

பிரகாசம் பழனா புரி மேவிய பெருமாளே. (piragAsam pazha nApuri mEviya perumALE.): You have Your abode in the dazzling town of Pazhani, Oh Great One!

86. மனக்கவலை

ராகம்: கேதாரகௌளை தாளம்: அங்கதாளம் 5½ (2½ + 1½ + 1½)
மனக்கவலை யேது மின்றி உனக்கடிமை யேபு ரிந்து
வகைக்குமநு நூல்வி தங்கள்தவறாதே
வகைப்படிம னோர தங்கள் தொகைப்படியி னாலி லங்கி
மயக்கமற வேத முங்கொள்பொருள்நாடி
வினைக்குரிய பாத கங்கள் துகைத்துவகை யால்நி னைந்து
மிகுத்தபொரு ளாக மங்கள்முறையாலே
வெகுட்சிதனை யேது ரந்து களிப்பினுட னேந டந்து
மிகுக்குமுனை யேவ ணங்கவரவேணும்

Sivam in Thiruppugazh–Part 1

What is the goal of Bhakti? The ultimate goal of bhakti is to help the individual soul to merge itself in the Supreme Soul or Paramatman tha...

Popular Posts