புய வகுப்பு

ராகம் : ராகமாலிகை தாளம்: அங்கதாளம் (26)
2 + 1½ + 2 + 4 + 1½ + 1½ + 2 + 2 + 1½ + 1½ + 1½ + 2½ + 2½


ராகம் : யமுனா கல்யாணி

வசைதவிர் ககன சரசிவ கரண மகாவ்ருத
சீல சால வரமுநி சித்தரை
அஞ்சல் அஞ்சல் என்று வாழ்வித் துநின்றன

மணிவட மழலை உடைமணி தபனிய நாணழ
காக நாடி வகைவகை கட்டும
ருங்கு டன்பொ ருந்து ரீதிக் கிசைந்தன

வருணித கிரண வருணித வெகுதரு ணாதப
சோதி யாடை வடிவுபெ றப்புனை
திண்செ ழுங்கு றங்கின் மேல்வைத் தசைந்தன

வளைகடல் உலகை வலம்வரு பவுரி வினோதக
லாப கோப மயில்வத னத்துவி
ளங்கும் அங்கு சங்க டாவிச் சிறந்தன

வரைபக நிருதர் முடிபக மகர மகோததி
தீயின் வாயின் மறுகவி திர்த்தயில்
வென்றி தங்கு துங்க வேலைப் புனைந்தன

மதியென உதய ரவியென வளைபடு தோல்வி
சால நீல மலிபரி சைப்படை
கொண்டு நின்று ழன்று சாதிக்க முந்தின

மனகுண சலன மலினமில் தூியஅ தீதசு
காநு பூதி மவுனநி ரக்ஷர
மந்தி ரம்பொ ருந்தி மார்பிற் றிகழ்ந்தன

வகைவகை குழுமி மொகுமொகு மொகென அநேகச
மூக ராக மதுபம்வி ழச்சிறு
சண்ப கஞ்செ றிந்த தாரிற் பொலிந்தன

ராகம் : ஹமீர் கல்யாணி

மிசைமிசை கறுவி வெளிமுக டளவு நிசாசர
சேனை தேடி விததிபெ றச்சில
கங்க ணங்க றங்க மீதிற் சுழன்றன

வெருவுவ வெருவ எரிசொரி விழியுள பூதபி
சாசு போத மிகுதொனி பற்றிமு
ழங்கு விஞ்சு கண்டை வாசிக் கைகொண்டன

விதமிகு பரத சுரவனி தையர்கண மேல்தொறும்
லீலை யாக விமலச லத்தினை
விண்டி றந்து மொண்டு வீசிப் பொலிந்தன

விதரண தருவின் மலரிடை செருகிய கூதள
நீப மாலை விபுதர்கு லக்குலி
சன்ப யந்த செங்கை யானைக் கிசைந்தன

விகசித தமர பரிபுர முளரி தொழா அபி
ராம வேடர் விமலதி னைப்புன
மங்கை கொங்கை கண்டு வேளைப் புகுந்தன

விதிர்தரு சமர முறிகர கமல நகாயுத
கோழி வீற விதரண சித்ரஅ
லங்க்ரு தம்பு னைந்து பூரித் திலங்கின

விரகுடை எனது மனதுடன் அகில்பனி நீர்புழு
கோட ளாவி ம்ருகமத கற்புர
குங்கு மங்க லந்து பூசித் துதைந்தன

வினைபுரி பவனி தொழுதழு துருகிய கோதையர்
தூது போக விடுமது பக்ஷண
வண்டி னந்தி ரண்டு சூழப் படிந்தன

ராகம் : பூர்வி கல்யாணி

இசைதனில் இனிய கயிசிகை கவுட வராளித
னாசி தேசி பயிரவி குச்சரி
பஞ்சு ரந்தெ ரிந்து வீணைக் கிசைந்தன

இறுதியில் உதய ரவிகண நிகரென ஆறிரு
காது தோயும் இலகும ணிக்கன
விம்ப குண்ட லங்கள் மேவிப் புரண்டன

எதிர்படு நெடிய தருஅடு பெரிய கடாம்உமிழ்
நாக மேகம் இடிபட மற்பொரு
திண்சி லம்ப டங்க மோதிப் பிடுங்கின

எழுதரும் அழகு நிறமலி திறல்இசை யாகஉ
தார தீரம் என உரை பெற்றஅ
டங்க லுஞ்சி றந்து சாலத் ததும்பின

இருள்பொரு கிரண இரணிய வடகுல பாரிய
மேரு சாதி இனமென ஒத்துல
கங்கள் எங்க ணும்ப்ர காசித்து நின்றன

இயன்முநி பரவ ஒருவிசை அருவரை யூடதி
பார கோர இவுளிமு கத்தவள்
கொங்கை கொண்ட சண்ட மார்பைப் பிளந்தன

இபரத துரக நிசிசரர் கெடஒரு சூரனை
மார்பு பீறி அவனுதி ரப்புனல்
செங்க ளந்து ளங்கி ஆடிச் சிவந்தன

எவையெவை கருதில் அவையவை தருகொடை
யால்மணி மேக ராசி சுரபிய வற்றொடு
சங்க கஞ்ச பஞ்ச சாலத்தை வென்றன

ராகம் : கல்யாணி

அசைவற நினையும் அவர்பவம் அகலவெ மேல்வரு
கால தூதரை யுடையும் அப்படி
அங்கும் இங்கும் எங்கும் ஓடத் துரந்தன

அகிலமும் எனது செயலல திலையென யானென
வீறு கூறி அறவுமி குத்தெழும்
ஐம்பு லன்தி யங்கி வீழத் திமிர்ந்தன

அனலெழு துவசம் உடுகுலம் உதிரவி யோமமும்
ஏழு பாரும் அசலமும் மிக்கபி
லங்க ளுங்கு லுங்க ஆலித் ததிர்ந்தன

அடல்நெடு நிருதர் தளமது மடிய வலாரிதன்
வானை ஆள அரசுகொ டுத்தப
யம்பு குந்த அண்ட ரூரைப் புரந்தன

அடவியில் விளவு தளவலர் துளவு குராமகிழ்
கோடல் பாடல் அளிமுரல் செச்சைய
லங்கல் செங்க டம்பு நேசித் தணிந்தன

அரியதொர் தமிழ்கொ டுரிமையொ டடிதொழு தேகவி
மாலை யாக அடிமைதொ டுத்திடு
புன்சொல் ஒன்று நிந்தி யாமற் புனைந்தன

அழகிய குமரன் உமைதிரு மதலை பகீரதி
மாதர் வாழும் அறுவர் ப்ரியப்படு
கந்தன் எந்தை யிந்த்ர நீலச் சிலம்பினன்

அநுபவன் அநகன் அனனியன் அமலன் அமோகன்அ
நேகன் ஏகன் அபினவன் நித்தியன்
அஞ்ச லெ ன்ப்ர சண்ட வாகைப் புயங்களே.


Learn The Song

Download Music - Download Audio - Puya vaguppu

Paraphrase

வசை தவிர் ககன சர சிவகரண மகாவ்ருத சீல சால வரமுநி சித்தரை அஞ்சல் அஞ்சல் என்று வாழ்வித்து நின்றன(vasai thavir gagana sara siva karaNa mahaavrutha seela saala varamuni sidhdharai anjal anjal endru vaazhviththu nindrana): (The Lord's arms) offered refuge saying 'have no fear' to reassure sages and siddha purushas who avoid profanity, who walk in the outer space/sky, who meditate on Lord Shiva, who are virtous and righteous and who have received divine grace,

மணிவட மழலை உடைமணி தபனிய நாண் அழகாக நாடி வகைவகை கட்டு மருங்குடன் பொருந்து ரீதிக் கிசைந்தன(maNivada mazhalai udaimaNi thapaniya naaN azhagaaga naadi vagai vagai kattu marungudan porundhu reethikku isaindhana): (The Lord's arms) rested on the hips decorated with a hoop of precious gems (மணிவடம்/maNi vadam), tinkling chain (உடைமணி/udaimaNi), and golden hip band (தபனிய நாண்/dhabaniya naN ); தபனிய(dabaniya): golden;

வருணித கிரண அருணித வெகு தருணாதப சோதி ஆடை வடிவு பெறப்புனை திண் செழும் குறங்கின் மேல் வைத்தசைந்தன(varuNitha kiraNa aruNidha vegu tharuNaathapa jOthi aadai vadivu peRap punai thiN sezhun kuRangin mEl vaith asaindhana): (The Lord's arms) are placed on the strong and healthy thighs that are covered by a red dress, admirably radiant like the rising sun; குறங்கு(kuRangu): thigh; அருணித(aruNitha): red;

வளைகடல் உலகை வலம் வரு பவுரி வினோத கலாப கோப மயில் வதனத்து விளங்கும் அங்குசங் கடாவிச் சிறந்தன(vaLai kadal ulagai valam varu bavuri vinOdha kalaaba kOba mayil vadhanaththu viLangum angusam kadaavich chiRandhana): (The Lord's arms) smartly wield the ankusha on the ferocius and richly plumed peacock which performed the miraculous feat of going round and round the earth surrounded by the seas.

வரை பக நிருதர் முடி பக மகர மகோததி தீயின் வாயின் மறுக விதிர்த்தயில் வென்றி தங்கு துங்க வேலைப் புனைந்தன (varai paga nirudhar mudi paga makara mahOdhadhi theeyin vaayin maRuga vidhirth ayil vendri thangu thunga vElaip punaindhana): (The Lord's arms) hold the sharp, victorious and impeccable lance that break asunder the Krauncha and other mountains, split asura's heads, scorch makara fish by torching the sea; துங்க(thunga): pure, blemishless, flawless, impeccable; வரை(varai): mountain; பக(paga): split or break; விதிர்த்து(vithirthu): to move; நிருதர் (niruthar): asuras;

மதியென உதய ரவியென வளைபடு தோல் விசால நீல மலி பரிசைப்படை கொண்டு நின்றுழன்று சாதிக்க முந்தின (madhi ena udhaya ravi ena vaLai padu thOl visaala neelamali parisai padai koNdu nindru uzhandru saadhikka mundhina): (The Lord's arms) hold a shield which, like the sun and the moon, is round and radiant, is made of hide, is wide and black, and ever ready to spin into victorious action; வளைபடு(vaLaipadu): bent into circular form, circular; பரிசைப்படை(parisaippadu): shield, kedayam

மனகுண சலன மலினமில் துரிய அதீத சுகாநுபூதி மவுன நிரக்ஷர மந்திரம் பொருந்தி மார்பில் திகழ்ந்தன(mana guNa chalana malinamil thuriya atheetha sugaanuboothi mavuna nirakshara manthiram porundhi maarbil thigazhndhana): (The Lord's arms) rests on the chest in chin mudra, with the mind in the transcendental 'turiyateetha' state where the mind is still and unchanging, blemishless and in the fully happy state with no trace of sorrow in an ocean of bliss.

வகைவகை குழுமி மொகுமொகு மொகென அநேக சமூக ராக மதுபம் விழச் சிறு சண்பகம் செறிந்த தாரில் பொலிந்தன(vagai vagai kuzhumi mogu mogu mogena anEka samooha raaga madhupam vizhach chiRu saNpagam seRindha thaariR polindhana): (The Lord's arms) rests on the closely strung garland of Shanbagam flowers over which swarms of buzzing bees throng, singing various notes; தார்(thaar): garland; மதுபம்(madhubam): honey bee;

மிசைமிசை கறுவி வெளி முகடு அளவு நிசாசர சேனை தேடி விததி பெறச் சில கங்கணம் கறங்க மீதிற் சுழன்றன(misai misai kaRuvi veLimukad aLavu nisaachara sEnai thEdi vidhadhi peRach chila kangaNan kaRanga meedhiR suzhandrana): (The Lord's arms) spin upwards reaching up the sky searching wide to locate and destroy the hideouts of Asura army, making His shoulder and wrist bands clang; முகடு (mugadu ): peak, top; சில கங்கணம்(sila kangaNam): a few bracelets, such as those worn on the shoulders, upper arms and the wrists; கறங்க(kaRanga): making clinking sounds;

வெருவுவ வெருவ எரிசொரி விழியுள பூத பிசாசு போத மிகுதொனி பற்றி முழங்கு விஞ்சு கண்டை வாசிக்கை கொண்டன(veruvuva veruva erisori vizhiyuLa bootha pisaasu pOdha migu dhoni patri muzhangu vinju gaNtai vaasikkai koNdana): (The Lord's arms) clang loudly the bell that scares away the scary ghosts that have fire-spitting eyes; வெருவுவ வெருவ (veruvuva veruva ): scaring away the scary;

விதமிகு பரத சுர வனிதையர் கண மேல்தொறும் லீலையாக விமல சலத்தினை விண்டிறந்து மொண்டு வீசிப் பொலிந்தன(vidha migu baratha sura vanithaiyar gaNa mElthoRum leelaiyaaga vimala jalaththinai viN thiRandhu moNdu veesip polindhana): playfully make way for the pure Akasha Ganga, scoop and sprinkle/spray the water on the dancing celestial women adept at various kinds of dances;

விதரண தருவின் மலரிடை செருகிய கூதள நீப மாலை விபுதர் குலக் குலிசன் பயந்த செங்கை யானைக் கிசைந்தன(vitharaNa tharuvin malaridai serugiya koothaLa neeba maalai vibudhar kulak kulisan payandha senkai yaanaik isaindhana): (The Lord's arms) decorate Indra's daughter Deivayanai's hair with garlands of kadappa flowers interspersed with flowers of the charitable karpaga tree; குலிசம்(kulisam): thunderbolt, a weapon held by Indra; குலிசன்(): Indra; விதரண தரு(vitharaNa): tree known for its philanthropic nature, Karpaga tree;

விகசித தமர பரிபுர முளரி தொழா அபிராம வேடர் விமலை தினைப்புன மங்கை கொங்கை கண்டு வேளைப் புகுந்தன(vikasitha thamara pari pura muLari thozhaa abiraama vEdar vimalai thinaip puna mangai kongaik kaNdu vELaip pugundhana): at an opportune time, (The Lord's arms) seek to hug the bosoms of the beautiful Valli after worshipping her lotus feet that are adorned with tinkling anklets; விகசித முளரி (): lotus in bloom; here, Valli's feet;

விதிர்தரு சமர முறிகர கமல நகாயுத கோழி வீற விதரண சித்ர அலங்க்ருதம் புனைந்து பூரித்திலங்கின (vidhir tharu samara muRi kara kamala nakaayudha kOzhi veeRa vitharaNa chithra alankrutham punaindhu poorith ilangina): His hands, which can smash the enemies in a terrifying fight, hold as a beautiful adornment the flag of the rooster that fights entirely with its nails; விதிர்தரு சமரம்(vithirtharu samaram): fight that sends shivers;

விரகுடை எனது மனதுடன் அகில் பனி நீர்புழு கோடளாவி ம்ருகமத கற்புர குங்குமங் கலந்து பூசித் துதைந்தன (viragudai enadhu manadhudan akil panineer puzhu kOdaLaavi mrugamadha kaRpura kunguman kalandhu poosith udhaindhana): captivate my cunning mind and smear them (as a paste) on His arms along with agil, panneer and punugu (fragrant substances) and mixed with kasturi, camphor and saffron;

வினைபுரி பவனி தொழுதழு துருகிய கோதையர் தூது போக விடு மது பக்ஷண வண்டினம் திரண்டு சூழப் படிந்தன (vinaipuri bavani thozhudhu azhudhu urugiya kOdhaiyar dhoodhu pOgavidu madhu bakshaNa vaNdinam thiraNdu soozhap padindhana): (The Lord's arms) are filled with swarms of honey-guzzling bees that have been sent as messengers by girls in love with Him;

இசைதனில் இனிய கயிசிகை கவுட வராளி தனாசி தேசி பயிரவி குச்சரி பஞ்சுரம் தெரிந்து வீணைக் கிசைந்தன(isaithanil iniya kayisigai gavuda varaaLi dha naasi dhEsi bayiravi gujjari panjuran therindhu veeNaik isaindhana): (The Lord's arms) play raagas such as kaisikai, gavuda, varaLi, dhanyasi, bhairavi, etc., on the veena, having fully comprehended the grammar of these raagas;

இறுதியில் உதய ரவிகண நிகரென ஆறிரு காது தோயும் இலகு மணிக்கன விம்ப குண்டலங்கள் மேவிப் புரண்டன (iRudhiyil udhaya ravi gaNa nigarena aaRirukaadhu thOyum ilagu maNik kana vimba kuNdalangaL mEvip puraNdana): On the Lords's arms dangle heavy, stone-studded golden eardrops, radiant as the dazzling rays from the rising sun, from His twelve ears; இறுதியில் (iRuthiyil): endless; constant; steady; விம்பம்( vimbam): radiant;

எதிர்படு நெடிய தரு அடு பெரிய கடாம் உமிழ் நாக மேகம் இடிபட மற்பொரு திண் சிலம்படங்க மோதிப் பிடுங்கின (edhir padu nediya tharu adu periya kadaam umizh naaga mEgam idipada maRporu thiN silamb adanga mOdhip pidungina): The Lord's arms wrestle and uproot strong mountains like masth elephants which attack each other making thundrous sounds and pull out tall trees; தரு அடு (tharu adu): destroying the tree; சிலம்பு அடங்க(silambu adanga): to quash/subdue the mountain; கடாம் உமிழ் (kadaam umizh): spouting masth water, masth elephant; மற்போர் (maRpOr): wrestling;

எழுத அரும் அழகு நிறம் மலி திறல் இசையாக உதார தீரம் என உரை பெற்ற அடங்கலும் சிறந்து சாலத் ததும்பின(ezhu tharum azhagu niRamali thiRal isaiyaaga udhaara theeram ena urai petra adangalum siRandhu saalath thadhumbina): The Lord's arms are the repositories of valiant acts and benevolence and are inexpressibly beautiful and radiant,

இருள்பொரு கிரண இரணிய வடகுல பாரிய மேரு சாதி இனம் என ஒத்து உலகங்கள் எங்கணும் ப்ரகாசித்து நின்றன(iruL poru kiraNa iraNiya vada kula paariya mEru jaathi inamena othulagangaL engaNum prakaasiththu nindrana): The Lord's arms are effulgent that remove darkness, radiate light, appear golden, stand majestically like a group of huge and weighty Meru mountain in the Northern direction; இரணம்(iraNam): gold;

இயன் முநி பரவ ஒரு விசை அருவரை ஊடு அதி பார கோர இவுளி முகத்தவள் கொங்கை கொண்ட சண்ட மார்பைப் பிளந்தன(iyan muni parava oruvisai aruvaraiyood athi baara gOra ivuLi mukaththavaL kongai koNda chaNda maarbaip piLandhana): The Lord's arms tore the chest with huge breasts of the horse-faced demoness KaRkimukhi who lived in the big cave, when the virtuous sage Nakkeerar sang (Thirumurugatruppadai); இயல் முநி(iyal muni): virtuous sage; here, Nakkeerar; இவுளி முகத்தவள்(ivuLi mugaththavaL): horse-faced demoness KaRkimukhi;

இப ரத துரக நிசிசரர் கெட ஒரு சூரனை மார்பு பீறி அவன் உதிரப் புனல் செங்களம் துளங்கி ஆடிச் சிவந்தன (ibaratha thuraga nisicharar keda oru sooranai maarbu peeRi avan udhirap punal sengaLan thuLangi aadich chivandhana): The Lord's arms fought and defeated troops on elephants (elephantry), horses (cavalry) and chariots and turned red with anger, having torn the incomparable Surapadman's chest and leaving the battle field soaking red with blood;

எவை எவை கருதில் அவை அவை தரு கொடையால் மணி மேக ராசி சுரபி அவற்றொடு சங்க கஞ்ச பஞ்சசாலத்தை வென்றன(evai evai karudhil avai avai tharu kodaiyaal maNi mEgaraasi surabi avatrodu sanga kancha pancha saalaththai vendrana): His arms give whatever treasure the devotees desire and defeat the renowned chintamaNi, pack of clouds, Kamadhenu cow, Shankha Nidhi, Paduma Nidhi and the group of five celestial tress (like karpagam tree) in philanthropy; சங்க / கஞ்ச (நிதி)(shankha / padma (nidhi)): conch / lotus (treasure) – Two of the Kubera's nine grand treasures were Padma nidhi and shankha nidhi; பஞ்சசாலம்(panchasalam): group of five;

அசைவற நினையும் அவர் பவம் அகலவே மேல் வரு கால தூதரை அடையும் அப்படி அங்கும் இங்கும் எங்கும் ஓடத் துரந்தன(asaivaRa ninaiyum avar bavam agalave mElvaru kaala dhootharai udaiyum appadi angum ingum engum Odath thurandhana): They protect the devotees who meditate with a focussed mind, remove the karmic effect of repeated births, and chase the messengers of Yama, driving them to run in all directions;

அகிலமும் எனது செயலலது இலையென யான் என வீறு கூறி அறவு மிகுத்து எழும் ஐம்புலன் தியங்கி வீழத் திமிர்ந்தன(agilamum enadhu seyalaladh ilaiyena yaanena veeRu kooRi aRavu miguth ezhum aimpulan thiyangi veezhath thimirndhana): they quash the five indriyas which arrogantly prance about boasting 'everything is my own action without any assistance from others';

அனல் எழு துவசம் உடுகுலம் உதிர வியோமமும் ஏழு பாரும் அசலமும் மிக்க பிலங்களும் குலுங்க ஆலித்து அதிர்ந்தன(anal ezhu dhuvajam udukulam udhira viyOmamum Ezhu paarum achalamum mikka pilangaLum kulunga aalith adhirndhana): They hold the flag of the fierce rooster which crows angrily, making the galaxy of stars scatter and fall and shake violently the infinite expanse of the sky, the seven worlds, mountains and the nether worlds; உடுகுலம்(udukulam): group of stars, gaalxy of stars;

அடல் நெடு நிருதர் தளம் அது மடிய வலாரி தன் வானை ஆள அரசு கொடுத்து அபயம் புகுந்த அண்டர் ஊரைப் புரந்தன(adal nedu nirudhar thaLamadhu madiya valaari than vaanai aaLa arasu koduth abayam pugundha aNdar ooraip purandhana): They killed the strong army of the asuras and saved Amaravati, the land of the devas who had sought His refuge, and restored it to Indra to rule over it;

அடவியில் விளவு தளவு அலர் துளவு குரா மகிழ் கோடல் பாடல் அளிமுரல் செச்சை அலங்கல் செங்கடம்பு நேசித்து அணிந்தன(ataviyil viLavu thaLavu alar thuLavu kuraa magizh kOdal paadal aLi mural chechchai alangal seng kadambu nEsith aNindhana): They wore with love the leaves of viLa tree growing in the forest, mullai flowers, thulasi, flowers of the kura tree, magizha flowers, white kanthala flowers, pathiri, garland of vetchi flowers over which bees buzz, and the garland of red kadappa flowers;

அரியது ஓர் தமிழ் கொடு உரிமையொடு அடிதொழுதே கவி மாலையாக அடிமை தொடுத்திடு புன்சொல் ஒன்று நிந்தியாமல் புனைந்தன(ariyadhor thamizhkod urimaiyod adithozhudhE kavi maalaiyaaga adimaith thoduththidu punsol ondru nindhiyaamaR punaindhana): They accepted without any ill remarks the anthology of songs that has been composed in chaste Tamil by this slave who has been his devotee for several births;

அழகிய குமரன் உமை திரு மதலை பகீரதி மாதர் வாழும் அறுவர் ப்ரியப்படு கந்தன் எந்தை இந்த்ர நீலச் சிலம்பினன்(azhagiya kumaran umai thiru madhalai bageerathi maadhar vaazhum aRuvar priyap padu kandhan endhai indhra neelach chilambinan): Handsome Kumaran, Parvati Devi's son, cherished by Ganga Devi and the six Karthikai maidens, my father, resident at Thiruththanigai where Neelotpala flowers grown by Indra;

அநுபவன் அநகன் அனனியன் அமலன் அமோகன் அநேகன் ஏகன் அபினவன் நித்தியன் அஞ்சல் என ப்ரசண்ட வாகைப் புயங்களே(anubavan anagan ananiyan amalan amOhan anEkan Ekan abinavan niththiyan anjalen prachaNda vaagaip buyangaLE.): the witness of the emotions in all souls, blemishless, Paramatma not distinct from Jeevatma, without the three malas, without desires, one who manifests as different forms, a single eternal entity – one who is described with all the above attributes and holds his hands in 'abhaya' mudra, indicating refuge to those who surrender to Him.

No comments:

Post a Comment

எழுபிறவி — JR விளக்கவுரை

By Smt Janaki Ramanan, Pune To read the meaning of the song muttup pattu ( எழுபிறவி ) in English, click the underlined hyperlink. முன...

Popular Posts