Devendra Sanga Vaguppu

தரணியில் அரணிய முரண் இரணியன் உடல்தனை நக நுதிகொடு
சாடோங்கு நெடுங்கிரி ஓடேந்து பயங்கரி

தமருக பரிபுர ஒலிகொடு நடநவில் சரணிய சதுர்மறை
தாதாம்புய மந்திர வேதாந்த பரம்பரை

சரிவளை விரிசடை எரிபுரை வடிவினள் சததள முகுளித
தாமாங்குசம் என்றிரு தாளாந்தர அம்பிகை

தருபதி சுரரொடு சருவிய அசுரர்கள் தடமணி முடிபொடி
தானாம்படி செங்கையில் வாள்வாங்கிய சங்கரி

இரண கிரண மடமயில் ம்ருகமத புளகித இளமுலை இள
நீர் தாங்கி நுடங்கிய நூல்போன்ற மருங்கினள்

இறுகிய சிறுபிறை எயிறுடை யமபடர் எனதுயிர் கொளவரின்
யான் ஏங்குதல் கண்டெதிர் தான் ஏன்று கொளும் குயில்

இடுபலி கொடுதிரி இரவலர் இடர் கெட இடு மன கரதல
ஏகாம்பரை இந்திரை மோகாங்க சுமங்கலை

எழுதிய படமென இருளறு சுடரடி இணைதொழு மவுனிகள்
ஏகாந்த சுகந்தரு பாசாங்குச சுந்தரி

கரணமு மரணமு மலமொடு முடல்படு கடுவினை கெட நினை
காலாந்தரி கந்தரி நீலாஞ்சனி நஞ்சுமிழ்

கனலெரி கணபண குணமணி யணிபணி கனவளை மரகத
காசாம்பர கஞ்சுளி தூசாம்படி கொண்டவள்

கனைகழல் நினையலர் உயிரவி பயிரவி கவுரி கமலை குழை
காதார்ந்த செழும் கழுநீர் தோய்ந்த பெருந்திரு

கரைபொழி திருமுக கருணையில் உலகெழு கடனிலை பெறவளர்
காவேந்திய பைங்கிளி மாசாம்பவி தந்தவன்

அரண் நெடு வட வரை அடியொடு பொடிபட அலைகடல் கெடஅயில்
வேல்வாங்கிய செந்தமிழ் நூலோன் குமரன்குகன்

அறுமுக னொருபதொ டிருபுயன் அபிநவன் அழகிய குறமகள்
தார்வேய்ந்த புயன் பகையா மாந்தர்கள் அந்தகன்

அடன்மிகு கடதட விகடித மதகளிற் அனவரதமும் அகலா
மாந்தர்கள் சிந்தையில் வாழ்வாம்படி செந்திலில்

அதிபதி எனவரு பொருதிறல் முருகனை அருள்பட மொழிபவர்
ஆராய்ந்து வணங்குவர் தேவேந்திர சங்கமே.

Learn the Song


dharaNiyil araNiya muraN iraNiyan udalthanai naga nudhikodu
saadOngu nedun giri OdEndhu bayankari
dhamaruga paripura olikodu nadanavil charaNiya chathur maRai
dhaathaambuya manthira vEdhaantha paramparai
sarivaLai virisadai eripurai vadivinaL sathadhaLa muguLitha
thaam aankucha men thiru thaaLaanthara ambikai
tharu pathi surarodu saruviya asurargaL thada maNimudi podi
thaan aampadi sengkaiyil vaaL vaangiya sankari
iraNa kiraNa mada mayil mrugamadha puLakitha iLamulai iLa
neer thaangi nudangiya noolpOndra marunginaL
iRugiya siRu piRai eyirudai yamapadar enadhuyir koLa varin
yaan Engudhal kaNdedhir thaan Endru koLum kuyil
idubali kodu thiri iravalar idar kedavidu mana karathala
Ekaambarai indhirai mogaanga sumangalai
ezhudhiya padamena iruL aRu sudaradi iNai thozhu mavunigaL
Ekaantha sugam tharu paasaangkusa sundhari
karaNamu maraNamu malamodum udalpadu kaduvinai kedaninai
kaalaanthari kandhari neelaanjani nanjumizh
kanal eri gaNapaNa guNamaNi aNipaNi kanavaLai marakatha
kaasaambara kanjuLi dhoosaam padi koNdavaL
kanaikazhal ninaiyalar uyiravi bayiravi gavuri kamalai kuzhai
kaadhaarndha sezhung kazhuneer thOyndha perun thiru
karaipozhi thirumuka karuNaiyil ulagezhu kadanilai peRavaLar
kaavEndhiya painkiLi maa saambavi thandhavan
araNedu vadavarai adiyodu podipada alaikadal keda ayil
vEl vaangiya senthamizh noolOn kumaran guhan
aRumukan orupadhod irubuyan abinavan azhagiya kuRamagaL
thaarvEyndha buyan pagaiyaa maandhargaL anthagan
adanmigu kadathada vikatitha madhakaLiR anavarathamum
agalaa maanthargaL chinthaiyil vaazhvaam padi sendhilil
adhipathi ena varu poru thiral muruganai aruLpada mozhibavar
aaraayndhu vaNanguvar dhEvEndhira sangamE.


Paraphrase

This poem/song has 16 lines of which 12 describe Devi, 1 describes Ganesha and the rest 4 eulogize Murugan,

தரணியில் அரணிய முரண் இரணியன் உடல்தனை ( dharaNiyil araNiya muraN iraNiyan udalthanai): The body of the hostile Hiranyasura who built forts on the earth, அரண் (araN): forts; முரண் (muraN): conflicting, enemy, hostile;

நக நுதி கொடு சாடு ஓங்கு நெடுங் கிரி (naga nudhikodu saadOngu nedun giri ): was torn by the tips of sharp nails by assuming a huge mountain-like Narasimha form;

ஓடு ஏந்து பயங்கரி (Odu Endhu bayankari): She is the skull-holding, terrifying goddess; பயங்கரி (bhayankari): can mean bhayam+hari or one who severs the fears (of the devotees) or it can mean one who is terrifying to the adversaries/enemies;

தமருகம் பரிபுரம் ஒலி கொடு நட நவில் சரணிய (dhamaruga paripura olikodu nadanavil charaNiya): Her holy feet do the dance of destruction to the accompaniment of damru or the hand-drum, anklets;

சதுர் மறை தாது அம்புய (chathur maRai thaathaambuya ): worshipped by four vedas and has feet that are like pollen-filled lotus; அம்புயம் (ambuyam): water-born, lotus;

மந்திர வேதாந்த பரம்பரை (manthira vEdhaantha paramparai): She is the manifestation of various mantras – for example, Panchakshara or Vidya mantra; She is the end (or the essence) of the Vedas; She is higher than the highest;

சரிவளை விரிசடை எரிபுரை வடிவினள் (sarivaLai virisadai eripurai vadivinaL ): She wears a bunch of bangles; She has let the hair down like a renunciate; She has the form of a blazing fire;

சத தள முகுளித தாம அம் குச (satha thaLa mukuLitha thaam aankucha ): Her beautiful breasts are adorned by garlands of hundred-petalled just-blooming lotus flowers;

மென் திரு தாள் அந்தர அம்பிகை (men thiru thaaLaanthara ambikai): She is Ambikai with soft, holy feet;

தருபதி சுரரோடு சருவிய அசுரர்கள் தடமணி முடிபொடி தான் ஆம்படி செங்கையில் வாள் வாங்கிய சங்கரி (tharu pathi surarodu saruviya asurargaL thada maNimudi podi thaan aampadi sengkaiyil vaaL vaangiya sankari): She is the Shankari who is holding in Her hands a sword that grinds into dust the gem-studded crowns of Indra and other hostile asuras who fought with the devas living in the celestial town of Amaravati; தருபதி (tharu pathi): master of the karpagam tree, Indra; தரு (tharu): tree; here, Karpaga tree;

இரண கிரண மடமயில் (iraNa kiraNa mada mayil ): Appearing radiant and golden and like a delicate peacock, இரணம்/ இரணியம் (iraNam / iraNiyam ): gold; கிரண (kiraNa): radiant; She struts majestically like a peacock when the sun sets or when the sun disappears temporarily during the rain;

ம்ருகமதம் புளகித இளமுலை இள நீர் தாங்கி நுடங்கிய நூல் போன்ற மருங்கினள் (mrugamadha puLagitha iLamulai iLa neer thaangi nudangiya noolpOndra marunginaL): She has thin thread-like waist that is bent under the weight of Her young delightful breasts looking like the unripe coconut and scented with kasturi,

இறுகிய சிறுபிறை எயிறு உடை எம படர் எனது உயிர் கொள வரின் (iRugiya siRu piRai eyiRu udai yamapadar enadhuyir koLa varin): When Yama, whose teeth look like the tightly bent crescent moon, comes to whisk away my life, எயிறு (eyiRu): teeth;

யான் ஏங்குதல் கண்டு எதிர் தான் ஏன்றுகொளும் குயில் (yaan Engudhal kaNdedhir thaan Endru koLum kuyil): witnessing my despair, she would appear before me and trill sweetly like a cuckoo giving me refuge;

இடு பலி கொடு திரி இரவலர் இடர் கெட விடும் மன கர தல ஏகாம்பரை ( idubali kodu thiri iravalar idar kedavidu mana karathala Ekaambarai): when the souls wandering the world in despair for the sins they have committed, She is the Ekambarai who removes their anguish with the Grace of Her Abhaya Hasta; Ekambarai is the consort of Ekambaranathar at Kanchipuram. Ekambarai means peerless supreme;

இந்திரை மோகாங்க சுமங்கலை ( indhirai mogaanga sumangalai ): She is Lakshmi who bestows salvation; She has a bewitching body and She is the eternally auspicious spouse (sumangali);

எழுதிய படமென இருள் அறு சுடர் அடி இணை தொழும் மவுனிகள் ஏகாந்த சுகந்தரு பாசம் அங்குச சுந்தரி (ezhudhiya padamena iruL aRu sudaradi iNai thozhu mavunigaL Ekaantha sugam tharu paasaangkusa sundhari): She holds in Her hands the 'pasam' and 'ankusam' that bestow the transcendental state of happiness and tranquility to those Jnanis who remain motionless like a hand-drawn painting and meditate in silence on the twin feet of Devi that remove the darkness of ignorance and dazzle with the light of knowledge; The pasam (noose) and ankusam (goad) hold in check organs of action and the wandering senses, and destroy the ego.

கரணமும் மரணமும் மலமொடு உடல் படு கடு வினைகெட நினை கால அந்தரி (karaNamu maraNamu malamodum udalpadu kaduvinai keda ninai kaalaanthari ): She is the timeless (beyond Time) goddess who desires to protect Her devotees from the grief caused by bodily maladies resulting from the five sense organs, death and the three malas and karmas;

கந்தரி நீலாஞ்சனி (kandhari neelaanjani ): She ties/binds the karmas of Her bhaktas; Her complexion is blue, as though a blue eye toner/ink (anjanam, kajal) has been applied;

நஞ்சு உமிழ் கனல் எரி கண பண குணமணி அணி பணி கன வளை ( nanju umizh kanal eri gaNa paNa guNamaNi aNi paNi gana vaLai ): She wears as bangles a bunch of 'kala sarpam' serpents that emit poison and have hoods that are decked with precious stones and flash sparks of fire and; பணி (paNi): serpent;

மரகத காசாம்பர கஞ்சுளி தூசு ஆம் படி கொண்டவள் ( maragatha kaasaambara kanjuLi dhoosaam padi koNdavaL): She wears blue upper garment on her emerald green body; காசா/காயா (kaasa/kaaya): the name of a shrub with blue flowers, for example; காயாம்புவண்ணன் (kaayaambuvannan): refers to the blue-coloured or Vishnu, கஞ்சுளி (): blouse;

கனை கழல் நினையலர் உயிர் அவி பயிரவி (kanaikazhal ninaiyalar uyiravi bayiravi ): She is the Bhairavi who takes away the lives of those who do not ponder over Her tinkling feet;

கவுரி கமலை குழை காதார்ந்த செழும் கழுநீர் தோய்ந்த பெரும் திரு (gavuri kamalai kuzhai kaadhaarndha sezhung kazhuneer thOyndha perum thiru ): She is the golden colored Ambikai whi sits on the lotus; She wears the NeeloRpala flowers on her ears; குழை (): ear; செழுங்கழுநீர் (sezhum kazhu neer): neelotpala flower; கவுரி (gavuri): Golden complexion; செழும் (sezhum): pulsating with vigor and energy, vibrant; energetic; vital: திரு (thiru): Lakshmi; தூசு (thoosu): dress/attire; அம்பரம் ( ambaram ): dress; தூசாம்படி கொண்டவள் (thoosam padi koNdavaL): acquired as dress;

கரை பொழி திருமுக கருணையில் உலகு எழு கடல் நிலை பெற வளர் காவு ஏந்திய பைங்கிளி (karai pozhi thirumuga karuNaiyil ulagezhu kadal nilai peRa vaLar kaavEndhiya painkiLi): she is the parrot who administers, protects and guards this world and the seven seas with the rain of compassion that Her kind face showers over them; காவு ஏந்திய (kAvu Enthiya): bearing the palanquin on the shoulders;

மா சாம்பவி தந்தவன் (maa saambavi thandhavan): You (Murugan) are the gift from Maha Sambhavi, who is the consort of Sambhunatha or Lord Shiva;

அரண் நெடு வட வரை அடியொடு பொடி பட (araNedu vadavarai adiyodu podipada ): In order that the tall and fort-like Meru mountain gets pulverized, அரண் (araN): fort; வரை (varai): mountain;

அலை கடல் கெட அயில் வேல் வாங்கிய செந்தமிழ் நூலோன் ( alaikadal keda ayil vEl vaangiya senthamizh noolOn ): He is the wielder of the spear (vel) that dried out the undulating wavy sea; He is the master of classical Tamil literature;

குமரன் குகன் அறுமுகன் (kumaran guhan aRumugan ): He has other sobriquets such as Kumaran, Gugan and Arumugan;

ஒருபதோடு இரு புயன் அபினவன் (orupadhodu irubuyan abinavan ): He has twelve arms; He is eternally new;

அழகிய குறமகள் தார் வேய்ந்த புயன் (azhagiya kuRamagaL thaarvEyndha buyan ): On His shoulders recline the beautiful Valli adorned with garlands;

பகை ஆம் மாந்தர்கள் அந்தகன் (pagaiyaa maandhargaL anthagan): He is like Yama for the enemies;

அடல் மிகு கட தட விகடித மத களிறு (adanmigu kadathada vikatitha madhakaLiR ): The strangely beautiful Ganesha, the strong elephant on whose cheeks flow tears of intoxication; அடல் மிகு (adal migu): very strong; மத களிறு (madha kaLiRu): intoxicated elephant, here, metaphor for Ganesha ; கடம் (kadam): Troop of elephants, water of intoxication flowing from the eyes of 'masth' elephant; தடம் (thadam): track; கட தட (kada thada): can also be translated as track left behind by the 'masth' tears flowing on its cheeks; விகடித (vigaditha): strangely beautiful;

அனவரதமும் அகலா மாந்தர்கள் சிந்தையில் வாழ்வாம் படி ( anavarathamum agalaa maanthargaL chinthaiyil vaazhvaam padi ): He (murugan) stays in the minds/hearts of those who always remember and contemplate (on Ganesha);

செந்திலில்அதிபதி என வரு பொரு திறல் முருகனை (sendhilil adhipathi ena varu poru thiral muruganai ): He is Muruga, the Lord of Chendil or Tiruchendur, and is adept at warfare

அருள் பட மொழிபவர் ஆராய்ந்து வணங்குவர் தேவேந்தர சங்கமே ( aruLpada mozhibavar aaraayndhu vaNanguvar dhEvEndhira sangamE.): Indra and his associates investigate and worship those who pray and seek Murugan's grace.

2 comments:

  1. அருமை, ஐயா. இடைவிடாத 48 நாட்கள் பயிற்சியைத் தொடங்க அருமருந்தாம் தங்கள் பகிர்ப்புக்கு எமது நெஞ்சார்ந்த நன்றி!

    ReplyDelete
  2. Melodious recitation and beautiful paraphrasing.

    ReplyDelete

Sivam in Thiruppugazh–Part 1

What is the goal of Bhakti? The ultimate goal of bhakti is to help the individual soul to merge itself in the Supreme Soul or Paramatman tha...

Popular Posts