ta The Nectar of Thiruppugazh: July 2015

Friday, 24 July 2015

164. வஞ்சக லோப

ராகம் : தோடி தாளம்: அங்க தாளம் 2 + 1½ + 1½ (5)
வஞ்சக லோப மூடர் தம்பொரு ளூர்கள் தேடி
மஞ்சரி கோவை தூதுபலபாவின்
வண்புகழ் பாரி காரி யென்றிசை வாது கூறி
வந்தியர் போல வீணிலழியாதே
செஞ்சர ணாத கீத கிண்கிணி நீப மாலை
திண்டிறல் வேல்ம யூர முகமாறும்
செந்தமிழ் நாளு மோதி உய்ந்திட ஞான மூறு
செங்கனி வாயி லோர்சொலருள்வாயே

Thursday, 23 July 2015

163. தறையின் மானுட

ராகம் : ஆரபி தாளம்: அங்கதாளம் (8) 1½ + 2 + 2 + 2
தறையின் மானுட ராசையி னால்மட
லெழுது மாலருள் மாதர்கள் தோதக
சரசர் மாமல ரோதியி னாலிருகொங்கையாலுந்
தளர்மி னேரிடை யாலுடை யால்நடை
யழகி னால்மொழி யால்விழி யால்மருள்
சவலை நாயடி யேன்மிக வாடிமயங்கலாமோ
பறவை யானமெய்ஞ் ஞானிகள் மோனிக
ளணுகொ ணாவகை நீடுமி ராசிய
பவன பூரக வேகிக மாகிய விந்துநாதம்
பகரொ ணாதது சேரவொ ணாதது
நினையொ ணாதது வானத யாபர
பதிய தானச மாதிம னோலயம்வந்துதாராய்

Saturday, 18 July 2015

162. எழுதிகழ் புவன

ராகம்: பேகடா தாளம்: மிஸ்ரசாபு 2 + 1½
எழுதிகழ் புவன நொடியள வதனி
லியல்பெற மயிலில்வருவோனே
இமையவர் பரவி யடிதொழ அவுணர்
மடிவுற விடுவதொருவேலா
வழுதியர் தமிழி னொருபொரு ளதனை
வழிபட மொழியுமுருகேசா
மலரடி பணியு மடமகள் பசலை
மயல்கொடு தளர்வதழகோதான்

Friday, 17 July 2015

161. அதிரும் கழல்

ராகம் : பூர்வி கல்யாணி தாளம்: அங்கதாளம் 2 + 1½ + 1½ +3 (8)
அதிருங் கழல்ப ணிந்துனடியேனுன்
அபயம் புகுவ தென்றுநிலைகாண
இதயந் தனிலி ருந்துக்ருபையாகி
இடர்சங் கைகள்க லங்கஅருள்வாயே

160. புமியதனில்

ராகம் : அடாணா தாளம்: கண்டசாபு (2½)
புமியதனிற்ப்ரபுவான
புகலியில்வித்தகர்போல
அமிர்தகவித்தொடைபாட
அடிமைதனக்கருள்வாயே
சமரி லெதிர்த்தசுர்மாளத்
தனியயில்விட்டருள்வோனே
நமசிவயப் பொருளானே
ரசதகிரிப்பெருமாளே.

159. தேனுந்து முக்கனி

ராகம் : தோடி தாளம்: கண்டசாபு (2½)
தேனுந்து முக்கனிகள் பால்செங் கருப்பிளநிர்
சீரும் பழித்தசிவமருளூறத்
தீதும் பிடித்தவினை யேதும் பொடித்துவிழ
சீவன் சிவச்சொருப மெனதேறி
நானென்ப தற்றுயிரொ டூனென்ப தற்றுவெளி
நாதம் பரப்பிரமவொளிமீதே
ஞானஞ் சுரப்பமகி ழாநந்த சித்தியொடெ
நாளுங் களிக்கபதமருள்வாயே

Thursday, 16 July 2015

158. அரிவையர்கள்

ராகம் : சாவேரி தாளம்: அங்கதாளம் (6) 2½ + 1½ + 2
அரிவையர்கள் தொடரு மின்பத்
துலகுநெறி மிகம ருண்டிட்
டசடனனென மனது நொந்திட்டயராமல்
அநுதினமு முவகை மிஞ்சிச்
சுகநெறியை விழைவு கொண்டிட்
டவநெறியின் விழையு மொன்றைத்தவிர்வேனோ
பரிதிமதி நிறைய நின்றஃ
தெனவொளிரு முனது துங்கப்
படிவமுக மவைகள் கண்டுற்றகமேவும்
படர்கள்முழு வதும கன்றுட்
பரிவினொடு துதிபு கன்றெற்
பதயுகள மிசைவ ணங்கற் கருள்வாயே

Sunday, 12 July 2015

157. வருபவர்கள் ஓலை

ராகம் : பீம்பளாஸ் தாளம்: அங்கதாளம் 2½ + 1½ + 1½ (5½)
வருபவர்க ளோலை கொண்டு நமனுடைய தூத ரென்று
மடிபிடிய தாக நின்றுதொடர்போது
மயலதுபொ லாத வம்பன் விரகுடைய னாகு மென்று
வசைகளுட னேதொ டர்ந்துஅடைவார்கள்
கருவியத னாலெ றிந்து சதைகள்தனை யேய ரிந்து
கரியபுன லேசொ ரிந்துவிடவேதான்
கழுமுனையி லேயி ரென்று விடுமெனும வேளை கண்டு
கடுகிவர வேணு மெந்தன்முனமேதான்

Thursday, 9 July 2015

156. மாதர் வசம்

ராகம் : குந்தலவராளி தாளம்: அங்கதாளம் (7) 2½ + 1½ + 3
மாதர்வச மாயுற்றுழல்வாரும்
மாதவமெ ணாமற்றிரிவாரும்
தீதகல வோதிப்பணியாரும்
தீநரக மீதிற் றிகழ்வாரே
நாதவொளி யேநற்குணசீலா
நாரியிரு வோரைப்புணர்வேலா
சோதிசிவ ஞானக் குமரேசா
தோமில் கதிர்காமப் பெருமாளே.

Wednesday, 8 July 2015

155. திருமக ளுலாவு

ராகம் : குந்தலவராளி தாளம்: ஆதி
திருமக ளுலாவு மிருபுய முராரி
திருமருக நாமப்பெருமாள்காண்
செகதலமும் வானு மிகுதிபெறு பாடல்
தெரிதரு குமாரப்பெருமாள்காண்
மருவுமடி யார்கள் மனதில்விளை யாடு
மரகதம யூரப் பெருமாள்காண்
மணிதரளம் வீசி யணியருவி சூழ
மருவுகதிர் காமப் பெருமாள்காண்

Monday, 6 July 2015

154. சரியையாளர்க்கும்

ராகம் : வசந்தா தாளம்: கண்டசாபு (1 + 1½)
சரியையா ளர்க்குமக் கிரியையா ளர்க்குநற்
சகலயோ கர்க்குமெட்டரிதாய
சமயபே தத்தினுக் கணுகொணா மெய்ப்பொருட்
டருபரா சத்தியிற் பரமான
துரியமே லற்புதப் பரமஞா னத்தனிச்
சுடர்வியா பித்தநற்பதிநீடு
துகளில்சா யுச்சியக் கதியையீ றற்றசொற்
சுகசொரூ பத்தையுற்றடைவேனோ

Friday, 3 July 2015

How Shiva Slayed Gajasura

One of the Namas of Shiva is Krittivasa ("who has skin as his garment"), a name that refers to His slaying of Gajasura and wearing his hide/skin on his body. Another Nama is Gajaha, the slayer of the elephant.

According to the Shiva Puranas Gajasura is the son of the Mahishasura, the buffalo demon who was killed by Goddess Durga. To avenge his father's death, he is said to have performed a penance. Lord Brahma was impressed and granted him a boon that he would be killed only by a Jitendriya, one who has overcome all lust and desires. Thinking that he was invincible, the demon harassed the people of the Earth, asking them to worship him instead of the Gods. He went to Benares and attacked the sages who prayed to Lord Shiva for help.

Shiva emerged from this linga, slew the demon, skinned the animal and wore its hide around his body.

Reference To This Story in Thiruppugazh

கரித்தோல் உரித்தார் விரித்தார் தரித்தார் (சரத்தே உதித்தாய்)

153. சரத்தே உதித்தாய்

ராகம் : காபி தாளம்: ஆதி கண்ட நடை (20)
சரத்தே யுதித்தா யுரத்தே குதித்தே
சமர்த்தா யெதிர்த்தேவருசூரைச்
சரிப்போன மட்டே விடுத்தா யடுத்தாய்
தகர்த்தா யுடற்றா னிருகூறாச்
சிரத்தோ டுரத்தோ டறுத்தே குவித்தாய்
செகுத்தாய் பலத்தார் விருதாகச்
சிறைச்சேவல் பெற்றாய் வலக்கார முற்றாய்
திருத்தா மரைத்தாளருள்வாயே

Thursday, 2 July 2015

152. கடகட கருவிகள்

ராகம் : தோடி தாளம்: ஆதி 2 களை
கடகட கருவிகள் தபவகி ரதிர்கதிர்
காமத் தரங்கம்மலைவீரா
கனகத நககுலி புணரித குணகுக
காமத் தனஞ்சம்புயனோட
வடசிக ரகிரித விடுபட நடமிடு
மாவிற் புகுங்கந்தவழாது
வழிவழி தமரென வழிபடு கிலனென
வாவிக் கினம்பொன்றிடுமோதான்

Wednesday, 1 July 2015

151. எதிரிலாத பத்தி

ராகம் : சக்ரவாஹம் தாளம்: திஸ்ரரூபகம் (7½)
எதிரி லாத பத்தி தனைமேவி
இனிய தாள்நி னைப்பையிருபோதும்
இதய வாரி திக்குளுறவாகி
எனது ளேசி றக்கஅருள்வாயே
கதிர காம வெற்பிலுறைவோனே
கனக மேரு வொத்தபுயவீரா
மதுர வாணி யுற்றகழலோனே
வழுதி கூனி மிர்த்தபெருமாளே

150. உடுக்கத் துகில்

ராகம் : காம்போதி தாளம்: மிஸ்ரசாபு (1½ + 2)
உடுக்கத் துகில்வேணு நீள்பசி
யவிக்கக் கனபானம் வேணுநல்
ஒளிக்குப் புனலாடை வேணுமெய்யுறுநோயை
ஒழிக்கப் பரிகாரம் வேணுமுள்
இருக்கச் சிறுநாரி வேணுமொர்
படுக்கத் தனிவீடு வேணுமிவ்வகையாவுங்
கிடைத்துக் க்ருஹவாசி யாகிய
மயக்கக் கடலாடி நீடிய
கிளைக்குப் பரிபால னாயுயிரவமேபோம்
க்ருபைச்சித் தமுஞான போதமு
மழைத்துத் தரவேணு மூழ்பவ
கிரிக்குட் சுழல்வேனை யாளுவதொருநாளே