Search This Blog

Loading...

Thursday, 8 December 2016

428. கனிதரும் கொக்கு

ராகம் : ஆரபி தாளம்: ஆதி
கனிதருங் கொக்குக் கட்செவி வெற்பும்
பழநியுந் தெற்குச் சற்குரு வெற்புங்
கதிரையுஞ் சொற்குட் பட்டதி ருச்செந்திலும்வேலும்
கனவிலுஞ் செப்பத் தப்புமெ னைச்சங்
கடவுடம் புக்குத் தக்கவ னைத்துங்
களவுகொண் டிட்டுக் கற்பனை யிற்கண்சுழல்வேனைப்
புனிதனம் பைக்குக் கைத்தல ரத்நம்
பழையகங் கைக்குற் றப்புது முத்தம்
புவியிலன் றைக்கற் றெய்ப்பவர் வைப்பென்றுருகாஎப்
பொழுதும் வந்திக்கைக் கற்றஎ னைப்பின்
பிழையுடன் பட்டுப் பத்தருள் வைக்கும்
பொறையையென் செப்பிச் செப்புவ தொப்பொன்றுளதோதான்

Monday, 5 December 2016

427. கறை இலங்கும்

ராகம் : தோடி தாளம்: ஆதி
கறையிலங் குக்ரச் சத்தித ரிக்குஞ்
சரவணன் சித்தத் துக்குளொ ளிக்குங்
கரவடன் கொற்றக் குக்குட வத்தன் தனிவீரக்
கழலிடும் பத்மக் கட்செவி வெற்பன்
பழநிமன் கச்சிக் கொற்றவன் மற்றுங்
கடகவஞ் சிக்குக் கர்த்தனெ னச்செந் தமிழ்பாடிக்
குறையிலன் புற்றுக் குற்றம றுக்கும்
பொறைகள்நந் தற்பப் புத்தியை விட்டென்
குணமடங் கக்கெட் டுக்குண மற்றொன் றிலதான
குணமடைந் தெப்பற் றுக்களு மற்றுங்
குறியொடுஞ் சுத்தப் பத்தரி ருக்குங்
குருபதஞ் சித்திக் கைக்கருள் சற்றுங்கிடையாதோ

Sunday, 4 December 2016

426. கருமமான பிறப்பற

ராகம்: பெஹாக் தாளம்: அங்கதாளம் 1½ + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 (15½)
கரும மானபி றப்பற வொருகதி
காணா தெய்த்துத்தடுமாறுங்
கலக காரண துற்குண சமயிகள்
நானா வர்க்கக்கலைநூலின்
வரும நேகவி கற்பவி பரிதம
னோபா வத்துக்கரிதாய
மவுன பூரித சத்திய வடிவினை
மாயா மற்குப்புகல்வாயே

Saturday, 3 December 2016

425. எனக்குச் சற்று

ராகம் : கமாஸ் தாளம்: ஆதி (28) மிஸ்ர நடை (தகிட தகதிமி)
எனக்குச்சற் றுனக்குச்சற் றெனக்கத்தத் தவர்க்கிச்சைப்
பொருட்பொற்றட் டிடிக்கைக்குக்குடில்மாயம்
எனக்கட்டைக் கிடைப்பட்டிட் டனற்சுட்டிட் டடக்கைக்குப்
பிறக்கைக்குத் தலத்திற்புக்கிடியாமுன்
தினைக்குட்சித் திரக்கொச்சைக் குறத்தத்தைத் தனத்தைப்பொற்
பெறச்செச்சைப் புயத்தொப்பித்தணிவோனே
செருக்கிச்சற் றுறுக்கிச்சொற் பிரட்டத்துட் டரைத்தப்பித்
திரட்டப்பிக் கழற்செப்பத்திறல்தாராய்

Friday, 2 December 2016

424. அற்றைக்கு இரை

ராகம்: பாகேஸ்ரீ தாளம்: சங்கீர்ண சாபு 1 + 1 + 2½ (4½)
அற்றைக் கிரைதேடி அத்தத் திலுமாசை
பற்றித் தவியாத பற்றைப் பெறுவேனோ
வெற்றிக் கதிர்வேலா வெற்பைத்தொளைசீலா
கற்றுற் றுணர்போதா கச்சிப் பெருமாளே.

423. அறிவிலாப் பித்தர்

ராகம்: சாரங்கா தாளம்: அங்கதாளம் 2½ + 1½ + 1½ (5½)
அறிவிலாப் பித்த ருன்ற னடிதொழாக் கெட்ட வஞ்சர்
அசடர்பேய்க் கத்தர் நன்றியறியாத
அவலர்மேற் சொற்கள் கொண்டு கவிகளாக் கிப்பு கழ்ந்து
அவரைவாழ்த் தித்தி ரிந்து பொருள்தேடிச்
சிறிதுகூட் டிக்கொ ணர்ந்து தெருவுலாத் தித்தி ரிந்து
தெரிவைமார்க் குச்சொ ரிந்துஅவமேயான்
திரியுமார்க் கத்து நிந்தை யதனைமாற் றிப்ப ரிந்து
தெளியமோ க்ஷத்தை யென்றுஅருள்வாயே

Thursday, 1 December 2016

422. அதிமதங்

ராகம் : கல்யாணி தாளம்: ஆதி (2 களை)
அதிமதங் கக்கப் பக்கமு கக்குஞ்
சரிதனந் தைக்கச் சிக்கென நெக்கங்
கணைதருஞ் செச்சைப் பொற்புய னத்தன்குறவாணார்
அடவியந் தத்தைக் கெய்த்துரு கிச்சென்
றடிபணிந் திட்டப் பட்டும யற்கொண்
டயர்பவன் சத்திக் கைத்தல னித்தன்குமரேசன்
துதிசெயும் சுத்தப் பத்தியர் துக்கங்
களைபவன் பச்சைப் பக்ஷிந டத்துந்
துணைவனென் றர்ச்சித் திச்சைத ணித்துன் புகழ்பாடிச்
சுருதியின் கொத்துப் பத்தியு முற்றுந்
துரியமுந் தப்பித் தத்வம னைத்துந்
தொலையுமந் தத்துக் கப்புற நிற்கும்படிபாராய்

421. வேத வித்தகா

ராகம் : சாமா தாளம்: அங்கதாளம் 1½ + 1½ + 1 + 2½ + 2 (8½)
வேத வித்தகா சாமீ நமோநம
வேல்மி குத்தமா சூரா நமோநம
வீம சக்ரயூ காளா நமோநமவிந்துநாத
வீர பத்மசீர் பாதா நமோநம
நீல மிக்ககூ தாளா நமோநம
மேக மொத்தமா யூரா நமோநமவிண்டிடாத
போத மொத்தபேர் போதா நமோநம
பூத மற்றுமே யானாய் நமோநம
பூர ணத்துளே வாழ்வாய் நமோநமதுங்கமேவும்
பூத ரத்தெலாம் வாழ்வாய் நமோநம
ஆறி ரட்டிநீள் தோளா நமோநம
பூஷ ணத்துமா மார்பா நமோநமபுண்டரீக

Tuesday, 29 November 2016

420. வேடர் செழுந்தினை

ராகம்: சிம்மேந்திர மத்யமம் தாளம்: திச்ர த்ருவம் 2 களை
வேடர்செ ழுந்தினை காத்திதண் மீதிலி ருந்தபி ராட்டிவி
லோசன அம்புக ளாற்செயல்தடுமாறி
மேனித ளர்ந்துரு காப்பரி தாபமு டன்புன மேற்றிரு
வேளைபு குந்தப ராக்ரம மதுபாடி
நாடறி யும்படி கூப்பிடு நாவலர் தங்களை யார்ப்பதி
னாலுல கங்களு மேத்தியஇருதாளில்
நாறுக டம்பணி யாப்பரி வோடுபு ரந்தப ராக்ரம
நாடஅ ருந்தவம் வாய்ப்பதுமொருநாளே

419. வானப் புக்கு

ராகம் : பூர்வி கல்யாணி தாளம்: சதுச்ர ரூபகம்
வானப் புக்குப் பற்றும ருத்துக் கனல்மேவு
மாயத் தெற்றிப் பொய்க்குடி லொக்கப்பிறவாதே
ஞானச் சித்திச் சித்திர நித்தத்தமிழாலுன்
நாமத் தைக்கற் றுப்புகழ் கைக்குப்புரிவாயே

Monday, 28 November 2016

418. வாரி மீதே

ராகம் : குறிஞ்சி தாளம்: அங்கதாளம் 2½ + 2½ + 1½ + 2 (8½)
வாரிமீ தேயெழுதிங்களாலே
மாரவே ளேவியஅம்பினாலே
பாரெலா மேசியபண்பினாலே
பாவியே னாவிமயங்கலாமோ

417. வாதந் தலைவலி

ராகம்: பெஹாக் தாளம்: ஆதி
வாதந் தலைவலி சூலம் பெருவயி
றாகும் பிணியிவையணுகாதே
மாயம் பொதிதரு காயந் தனின்மிசை
வாழுங் கருவழிமருவாதே
ஓதம் பெறுகடல் மோதுந் திரையது
போலும் பிறவியி லுழலாதே
ஓதும் பலஅடி யாருங் கதிபெற
யானுன் கழலிணைபெறுவேனோ

416. மோது மறலி

ராகம்: ஹம்சத்வனி தாளம்: அங்கதாளம் 1½ + 1½; + 1 + 1½ + 2 (7½)
மோது மறலியொரு கோடி வேற்படை
கூடி முடுகியெம தாவி பாழ்த்திட
மோக முடையவெகு மாதர் கூட்டமுமயலாரும்
மூளு மளவில்விசை மேல்வி ழாப்பரி
தாப முடனும்விழி நீர்கொ ளாக்கொடு
மோக வினையில்நெடு நாளின் மூத்தவரிளையோர்கள்
ஏது கருமமிவர் சாவெ னாச்சிலர்
கூடி நடவுமிடு காடெ னாக்கடி
தேழு நரகினிடை வீழ்மெ னாப்பொறி யறுபாவி
ஏழு புவனமிகு வான நாட்டவர்
சூழ முநிவர்கிளை தாமு மேத்திட
ஈச னருள்குமர வேத மார்த்தெழ வருவாயே

Sunday, 27 November 2016

415. மூலா நிலமதின்

ராகம்: பந்துவராளி தாளம்: ஆதி
மூலா நிலமதின் மேலே மனதுறு
மோகா டவிசுடர் தனைநாடி
மோனா நிலைதனை நானா வகையிலு
மோதா நெறிமுறைமுதல்கூறும்
லீலா விதமுன தாலே கதிபெற
நேமா ரகசியவுபதேசம்
நீடூ ழிதனிலை வாடா மணியொளி
நீதா பலமதுதருவாயே

Friday, 25 November 2016

414. முனை அழிந்தது

ராகம் : சங்கரானந்தபிரியா தாளம்: அங்கதாளம் 1½ + 2 + 2 + 2 (7½)
முனைய ழிந்தது மேட்டிகு லைந்தது
வயது சென்றது வாய்ப்ப லுதிர்ந்தது
முதுகு வெஞ்சிலை காட்டிவ ளைந்தது ப்ரபையான
முகமி ழிந்தது நோக்குமி ருண்டது
இருமல் வந்தது தூக்கமொ ழிந்தது
மொழித ளர்ந்தது நாக்குவி ழுந்ததுஅறிவேபோய்
நினைவ யர்ந்தது நீட்டல் முடங்கலு
மவச மும்பல ஏக்கமு முந்தின
நெறிம றந்தது மூப்பு முதிர்ந்தது பலநோயும்
நிலுவை கொண்டது பாய்க்கிடை கண்டது
சலம லங்களி னாற்றமெ ழுந்தது
நிமிஷ மிங்கினி யாச்சுதென் முன்பினிதருள்வாயே