Friday, 13 June 2014

91. வேயிசைந்து

ராகம்: வராளி தாளம்: 1½ + 2
வேயி சைந்தெழு தோள்கள் தங்கிய
மாதர் கொங்கையி லேமு யங்கிட
வீணி லுஞ்சில பாத கஞ்செயஅவமேதான்
வீறு கொண்டுட னேவ ருந்தியு
மேயு லைந்தவ மேதி ரிந்துள
மேக வன்றறி வேக லங்கிடவெகுதூரம்
போய லைந்துழ லாகி நொந்துபின்
வாடி நைந்தென தாவி வெம்பியெ
பூத லந்தனி லேம யங்கியமதிபோகப்
போது கங்கையி னீர்சொ ரிந்திரு
பாத பங்கய மேவ ணங்கியெ
பூசை யுஞ்சில வேபு ரிந்திடஅருள்வாயே

Thursday, 12 June 2014

How Shiva Burned the Tripura With A Laugh

Following the death of Tarakasura, who was killed by Lord Muruga, his sons Tarakaksha, Vidyunmali and Kamalaksha undertook severe penances by which they pleased Lord Brahma. They requested that they be blessed with impregnable fortresses that could be destroyed by a single arrow only.

Fortified by Brahma's boons, the asuras got the three fortresses, called Tripura or three cities, built by the great Asura architect Mayasura. Maya, the divine architect, constructed the golden fort in the heaven for Tarakaksha; the silver fort on the skies for Kamalaksha and iron fort on the earth for Vidhyunmaali. The three cities were mobile and moved in such a way that they would be in a single line for a few moments in three thousand years.

 

Wednesday, 28 May 2014

90. வாதம் பித்தம்

ராகம்: ஹம்சாநந்தி தாளம்: ஆதி (2 களை)
வாதம் பித்தமி டாவயி றீளைகள்
சீதம் பற்சனி சூலைம கோதர
மாசங் கட்பெரு மூலவி யாதிகள்குளிர்காசம்
மாறுங் கக்கலொ டேசில நோய்பிணி
யோடுந் தத்துவ காரர்தொ ணூறறு
வாருஞ் சுற்றினில் வாழ்சதி காரர்கள்வெகுமோகர்
சூழ்துன் சித்ரக பாயைமு வாசைகொ
டேதுஞ் சற்றுண ராமலெ மாயைசெய்
சோரம் பொய்க்குடி லேசுக மாமெனஇதின்மேவித்
தூசின் பொற்சர மோடுகு லாயுல
கேழும் பிற்பட வோடிடு மூடனை
தூவஞ் சுத்தடி யாரடி சேரநினருள்தாராய்

Sunday, 25 May 2014

89. வரதா மணி (Varadha maNi)

ராகம்: ராமப்பிரியா தாளம்: அங்க (2+2+2½)
வரதா மணிநீ யெனவோரில்
வருகா தெதுதானதில்வாரா
திரதா திகளால் நவலோக
மிடவே கரியாமிதிலேது
சரதா மறையோதயன்மாலும்
சகலா கமநூலறியாத
பரதே வதையாள்தருசேயே
பழனா புரிவாழ்பெருமாளே.

Friday, 23 May 2014

88. வசனமிக வேற்றி

ராகம்: ரஞ்சனி தாளம்: அங்க தாளம் (1½ + 1 + 1½ + 3)
வசனமிக வேற்றிமறவாதே
மனதுதுய ராற்றிலுழலாதே
இசைபயில்ஷ டாக்ஷரமதாலே
இகபரசெள பாக்யமருள்வாயே
பசுபதிசி வாக்யமுணர்வோனே
பழநிமலை வீற்றருளும்வேலா
அசுரர்கிளை வாட்டிமிகவாழ
அமரர் சிறை மீட்ட பெருமாளே

Thursday, 22 May 2014

87. மூல மந்திரம்

ராகம்: சுப பந்துவராளி தாளம்: மிஸ்ரசாபு (3½) 1½ + 2
மூல மந்திர மோத லிங்கிலை
யீவ திங்கிலை நேய மிங்கிலை
மோன மிங்கிலை ஞான மிங்கிலைமடவார்கள்
மோக முண்டதி தாக முண்டப
சார முண்டப ராத முண்டிடு
மூக என்றொரு பேரு முண்டருள்பயிலாத
கோல முங்குண வீன துன்பர்கள்
வார்மை யும்பல வாகி வெந்தெழு
கோர கும்பியி லேவி ழுந்திடநினைவாகிக்
கூடு கொண்டுழல் வேனை யன்பொடு
ஞான நெஞ்சினர் பாலி ணங்கிடு
கூர்மை தந்தினி யாள வந்தருள்புரிவாயே

Sunday, 18 May 2014

Listen to a Selection of Tiruppugazh Songs

...

Thursday, 15 May 2014

86. மனக்கவலை

ராகம்: கேதாரகௌளை தாளம்: அங்கதாளம் 5½ (2½ + 1½ + 1½)
மனக்கவலை யேது மின்றி உனக்கடிமை யேபு ரிந்து
வகைக்குமநு நூல்வி தங்கள்தவறாதே
வகைப்படிம னோர தங்கள் தொகைப்படியி னாலி லங்கி
மயக்கமற வேத முங்கொள்பொருள்நாடி
வினைக்குரிய பாத கங்கள் துகைத்துவகை யால்நி னைந்து
மிகுத்தபொரு ளாக மங்கள்முறையாலே
வெகுட்சிதனை யேது ரந்து களிப்பினுட னேந டந்து
மிகுக்குமுனை யேவ ணங்கவரவேணும்

Saturday, 16 November 2013

85. போதகம் தரு

ராகம்: பந்துவராளி தாளம்: 1½+2+2+1½+2
போத கந்தரு கோவேந மோநம
நீதி தங்கிய தேவாந மோநம
பூத லந்தனை யாள்வாய்ந மோநம பணியாவும்
பூணு கின்றபி ரானேந மோநம
வேடர் தங்கொடி மாலாந மோநம
போத வன்புகழ் ஸாமீந மோநமஅரிதான
வேத மந்திர ரூபாந மோநம
ஞான பண்டித நாதாந மோநம
வீர கண்டைகொள் தாளாந மோநம அழகான
மேனி தங்கிய வேளேந மோநம
வான பைந்தொடி வாழ்வேந மோநம
வீறு கொண்டவி சாகாந மோநம அருள்தாராய்

Wednesday, 7 August 2013

84. புடவிக்கு அணிதுகில்

ராகம்: சாருகேசி தாளம்: ஆதி 2 களை
புடவிக் கணிதுகி லெனவள ரந்தக்
கடலெட் டையுமற குடிமுநி யெண்கட்
புநிதச் சததள நிலைகொள்ச யம்புச்சதுர்வேதன்
புரமட் டெரியெழ விழிகனல் சிந்திக்
கடினத் தொடுசில சிறுநகை கொண்டற்
புதகர்த் தரகர பரசிவ னிந்தத் தனிமூவ
ரிடசித் தமுநிறை தெளிவுற வும்பொற்
செவியுட் பிரணவ ரகசிய மன்புற்
றிடவிற் பனமொழி யுரைசெய் குழந்தைக்குருநாதா

Friday, 12 July 2013

83. பாரியான கொடை

ராகம்: பாகேஸ்வரி தாளம்: 1½ + 1½ + 1 + 1½ + 2
பாரியான கொடைக்கொண்ட லேதிரு
வாழ்விசால தொடைத்திண்பு யாஎழு
பாருமேறு புகழ்க்கொண்ட நாயகஅபிராம
பாவலோர்கள் கிளைக்கென்றும் வாழ்வருள்
சீலஞால விளக்கின்ப சீவக
பாகசாத னவுத்துங்க மானதஎனவோதிச்
சீரதாக எடுத்தொன்று மாகவி
பாடினாலு மிரக்கஞ்செ யாதுரை
சீறுவார்க டையிற்சென்று தாமயர்வுறவீணே
சேயபாவ கையைக்கொண்டு போயறி
யாமலேக மரிற்சிந்து வார்சிலர்
சேயனார்ம னதிற்சிந்தி யாரருகுறலாமோ

The Story of Paari

Paari giving his chariot to the creeper

Pari Vallal, the legendary 9CE Tamil Chola king was one of the 7 patron kings ("Vallal") who supported poets and scholars. After the Dwaraka deluge, a group of refugees are believed to have reached Kashmir, while the other group set southwards. King Paari was believed to have reached Tamil Nadu as a refugee from Dwaraka, following the great sage Agasthya. He is said to have ruled the Parambu Nadu.

One day Paari was going around the hill in his chariot. Suddenly a strong wind blew and the king noticed a lone Jasmine creeper which was violently tossed in the wind. He asked his charioteer to move the chariot close to the creeper. He gently bent down and took the creeper wrapping it carefully around the chariot. He set his horses to roam freely and walked to his palace along with his charioteer.

Thiruppugazhs in which the reference appears:

Paariyana kodai

Wednesday, 10 July 2013

82. பஞ்ச பாதகன்

ராகம்: ஹுசேநி தாளம்: அங்க தாளம் (8) 1½ + 2 + 1½ + 1 + 1½ + 1
பஞ்ச பாதகன் பாவிமுழு மூடன் வெகு
வஞ்ச லோபியன் சூதுகொலை காரன்மதி
பண்கொ ளாதவன் பாவகட லூடுநுழைபவுஷாசை
பங்க ன் மோதியம் பாழ்நரகில் வீணின் விழ
பெண்டிர் வீடுபொன் தேடிநொடி மீதில்மறை
பஞ்ச மாமலம் பாசமொடு கூடிவெகுசதிகாரர்
அஞ்சு பூதமுண் டாகடிய காரரிவர்
தங்கள் வாணிபங் காரியம லாமலரு
ளன்பர் பாலுடன் கூடியறி யாதபுகழடியேனை
அண்டர் மாலயன் தேடியறி யாதவொளி
சந்த்ர சேகரன் பாவைவிளை யாடுபடி
கந்த நாடுடன் கூடிவிளை யாடஅருள்புரிவாயே

Tuesday, 9 July 2013

81. பகர்தற்கரிதான செந்தமிழ்

ராகம்: வசந்தா தாளம்: 3 + 1½ +2
பகர்தற்கரி தான செந்தமி ழிசையிற்சில பாட லன்பொடு
பயில்பல காவி யங்களையுணராதே
பவளத்தினை வீழி யின்கனி யதனைப்பொரு வாய் மடந்தையர்
பசலைத்தன மேபெ றும்படிவிரகாலே
சகரக்கடல் சூழு மம்புவி மிசையிப்படி யேதி ரிந்துழல்
சருகொத்துள மேய யர்ந்துடல்மெலியாமுன்
தகதித்திமி தாகி ணங்கிண எனவுற்றெழு தோகை யம்பரி
தனிலற்புத மாக வந்தருள்புரிவாயே

Monday, 8 July 2013

80. திமிர உததி

ராகம்: பைரவி தாளம்: திச்ர ஏகம் (எடுப்பு 1 இடம்)
திமிர வுததி யனைய நரக
செனன மதனில்விடுவாயேல்
செவிடு குருடு வடிவு குறைவு
சிறிது மிடியுமணுகாதே
அமரர் வடிவு மதிக குலமு
மறிவு நிறையும்வரவேநின்
அருள தருளி யெனையு மனதொ
டடிமை கொளவும்வரவேணும்