Search This Blog

Loading...

Thursday, 27 August 2015

திருவேளைக்காரன் வகுப்பு

ராகம் : நாதநாமக்கிரியை தாளம்: கண்டசாபு (3½)

ஆனபய பத்திவழி பாடுபெறு முத்தியது
வாகநிகழ் பத்தசனவாரக் காரனும்
ஆரமது ரித்தகனி காரணமு தற்றமைய
னாருடனு ணக்கைபரிதீமைக் காரனும்
ஆகமம்வி ளைத்தகில லோகமு நொடிப்பளவில்
ஆசையொடு சுற்றுமதிவேகக் காரனும்
ஆணவஅ ழுக்கடையும் ஆவியை விளக்கியநு
பூதியடை வித்ததொருபார்வைக் காரனும்
ஆடலைவு பட்டமரர் நாடதுபி ழைக்கஅம
ராவதிபு ரக்குமடல்ஆண்மைக் காரனும்
ஆடகவி சித்ரகன கோபுரமு கப்பில்அரு
ணாபுரியில் நிற்கும்அடையாளக் காரனும்
ஆயிரமு கத்துநதி பாலனும கத்தடிமை
யானவர் தொடுத்தகவிமாலைக் காரனும்
ஆறுமுக வித்தகனும் ஆறிருபு யத்தரசும்
ஆதிமுடி வற்றதிருநாமக் காரனும்
யானெனதெ னச்சருவும் ஈனசம யத்தெவரும்
யாரும்உணர் தற்கரியநேர்மைக் காரனும்
யாதுநிலை யற்றலையும் ஏழுபிற விக்கடலை
யேறவிடு நற்கருணையோடக் காரனும்
ஏரகம் இடைக்கழிசி ராமலைதி ருப்பழநி
யேரணிசெ ருத்தணியில்வாசக் காரனும்

Sunday, 16 August 2015

172. சத்தி பாணீ

ராகம் : சிந்து பைரவி தாளம்: அங்கதாளம் (6) 1½ + 2 + 1½ + 1
சத்தி பாணீ நமோநம முத்தி ஞானீ நமோநம
தத்வ வாதீ நமோநமவிந்துநாத
சத்து ரூபா நமோநம ரத்ந தீபா நமோநம
தற்ப்ர தாபா நமோநமஎன்றுபாடும்
பத்தி பூணா மலேயுல கத்தின் மானார் சவாதகில்
பச்சை பாடீர பூஷிதகொங்கைமேல்வீழ்
பட்டி மாடான நானுனை விட்டிரா மேயு லோகித
பத்ம சீர்பாத நீயினிவந்துதாராய்

Saturday, 15 August 2015

171. தவள ரூப (குவளை பூசல்)

ராகம்: ஆனந்த பைரவி தாளம்:அங்கதாளம் (7½) 1½ + 2 +2 + 2
தவள ரூபச ரச்சுதி யிந்திரை
ரதிபுலோமசை க்ருத்திகை ரம்பையர்
சமுக சேவித துர்க்கை பயங்கரிபுவநேசை
சகல காரணி சத்தி பரம்பரி
யிமய பார்வதி ருத்ரி நிரஞ்சனி
சமய நாயகி நிஷ்களி குண்டலியெமதாயி
சிவைம நோமணி சிற்சுக சுந்தரி
கவுரி வேதவி தக்ஷணி யம்பிகை
த்ரிபுரை யாமளை யற்பொடு தந்தருள்முருகோனே
சிகர கோபுர சித்திர மண்டப
மகர தோரண ரத்ந அலங்க்ருத
திரிசிராமலை அப்பர் வணங்கியபெருமாளே

Friday, 14 August 2015

170. அந்தோ மனமே

ராகம் : கல்யாணி தாளம்: திஸ்ர திரிபுடை (7)
அந்தோமன மேநம தாக்கையை
நம்பாதெயி தாகித சூத்திர
மம்போருக னாடிய பூட்டிதுஇனிமேல்நாம்
அஞ்சாதமை யாகிரி யாக்கையை
பஞ்சாடிய வேலவ னார்க்கிய
லங்காகுவம் வாஇனி தாக்கையைஒழியாமல்
வந்தோமிது வேகதி யாட்சியு
மிந்தாமயில் வாகனர் சீட்டிது
வந்தாளுவம் நாமென வீக்கியசிவநீறும்
வந்தேவெகு வாநமை யாட்கொளு
வந்தார்மத மேதினி மேற்கொள
மைந்தாகும ராவெனு மார்ப்புயமறவாதே

Thursday, 13 August 2015

169. மலைக்கு நாயக

ராகம் : ஹம்சவினோதினி தாளம்: அங்கதாளம் 2 + 2 + 1½ +1½ + 2 (9)
மலைக்கு நாயக சிவக்காமி நாயகர்
திருக்கு மாரனெ முகத்தாறு தேசிக
வடிப்ப மாதொரு குறப்பாவை யாள்மகிழ்தருவேளே
வசிட்டர் காசிபர் தவத்தான யோகியர்
அகத்ய மாமுநி யிடைக்காடர் கீரனும்
வகுத்த பாவினில் பொருட்கோல மாய்வருமுருகோனே
நிலைக்கு நான்மறை மகத்தான பூசுரர்
திருக்கொ ணாமலை தலத்தாரு கோபுர
நிலைக்குள் வாயினில் கிளிப்பாடு பூதியில்வருவோனே
நிகழ்த்து மேழ்பவ கடற்சூறை யாகவெ
யெடுத்த வேல்கொடு பொடித்தூள தாஎறி
நினைத்த காரிய மநுக்கூல மேபுரிபெருமாளே.
கலக்க மாகவெ மலக்கூடி லேமிகு
பிணிக்கு ளாகியெ தவிக்காம லேயுனை
கவிக்கு ளாய்சொலி கடைத்தேற வேசெயுமொருவாழ்வே
கதிக்கு நாதனி யுனைத்தேடி யேபுக
ழுரைக்கு நாயெனை யருட்பார்வை யாகவெ
கழற்கு ளாகவெ சிறப்பான தாயருள்தரவேணும்

Monday, 10 August 2015

168. வேத வெற்பிலே

ராகம் : பீம்ப்ளாஸ் தாளம்: ஆதி திஸ்ர நடை (12)
வேத வெற்பி லேபு னத்தில் மேவி நிற்குமபிராம
வேடு வச்சி பாத பத்ம மீது செச்சைமுடிதோய
ஆத ரித்து வேளை புக்க ஆறி ரட்டிபுயநேய
ஆத ரத்தோ டாத ரிக்க ஆன புத்திபுகல்வாயே
காது முக்ர வீர பத்ர காளி வெட்கமகுடாமா
காச முட்ட வீசி விட்ட காலர் பத்தியிமையோரை
ஓது வித்த நாதர் கற்க வோது வித்தமுநிநாண
ஓரெ ழுத்தி லாறெ ழுத்தை யோது வித்தபெருமாளே.

Saturday, 8 August 2015

167. எழுகு நிறை நாபி

ராகம் : ஹிந்தோளம் தாளம்: ஆதி
எழுகுநிறை நாபி அரிபிரமர் சோதி
யிலகுமரன் மூவர்முதலானோர்
இறைவியெனு மாதி பரைமுலையி னூறி
யெழுமமிர்த நாறுகனிவாயா
புழுகொழுகு காழி கவுணியரில் ஞான
புநிதனென ஏடுதமிழாலே
புனலிலெதி ரேற சமணர்கழு வேற
பொருதகவி வீர குருநாதா

Friday, 7 August 2015

166. மனையவள் நகைக்க

ராகம் : ரீதிகௌளை தாளம்: அங்கதாளம் 5½ (2 + 2+ 1½)
மனையவள் நகைக்க வூரி னனைவரு நகைக்க லோக
மகளிரு நகைக்க தாதைதமரோடும்
மனமது சலிப்ப நாய னுளமது சலிப்ப யாரும்
வசைமொழி பிதற்றி நாளுமடியேனை
அனைவரு மிழிப்ப நாடு மனவிருள் மிகுத்து நாடி
னகமதை யெடுத்த சேம மிதுவோவென்
றடியனு நினைத்து நாளு முடலுயிர் விடுத்த போது
மணுகிமு னளித்த பாதமருள்வாயே

Wednesday, 5 August 2015

165. தொல்லைமுதல்

ராகம் : பிருந்தாவன சாரங்கா தாளம்: கண்டசாபு (2 ½)
தொல்லைமுதல் தானொன்று மெல்லியிரு பேதங்கள்
சொல்லுகுண மூவந்தமெனவாகி
துய்யசதுர் வேதங்கள் வெய்யபுல னோரைந்து
தொய்யுபொரு ளாறங்கமெனமேவும்
பல்லபல நாதங்கள் அல்கபசு பாசங்கள்
பல்குதமிழ் தானொன்றியிசையாகிப்
பல்லுயிரு மாயந்த மில்லசொரு பாநந்த
பெளவமுற வேநின்றதருள்வாயே

Tuesday, 4 August 2015

164. ஐங்கரனை

ராகம் : மனோலயம் தாளம்:
ஐங்கரனை யொத்தமன மைம்புலம கற்றிவள
ரந்திபக லற்றநினைவருள்வாயே
அம்புவித னக்குள்வளர் செந்தமிழ்வ ழுத்தியுனை
அன்பொடுது திக்கமனமருள்வாயே
தங்கியத வத்துணர்வு தந்தடிமை முத்திபெற
சந்திரவெ ளிக்குவழியருள்வாயே
தண்டிகைக னப்பவுசு எண்டிசைம திக்கவளர்
சம்ப்ரமவி தத்துடனெயருள்வாயே

Friday, 24 July 2015

163. வஞ்சக லோப

ராகம் : தோடி தாளம்: அங்க தாளம் 2 + 1½ + 1½ (5)
வஞ்சக லோப மூடர் தம்பொரு ளூர்கள் தேடி
மஞ்சரி கோவை தூதுபலபாவின்
வண்புகழ் பாரி காரி யென்றிசை வாது கூறி
வந்தியர் போல வீணிலழியாதே
செஞ்சர ணாத கீத கிண்கிணி நீப மாலை
திண்டிறல் வேல்ம யூர முகமாறும்
செந்தமிழ் நாளு மோதி உய்ந்திட ஞான மூறு
செங்கனி வாயி லோர்சொலருள்வாயே

Thursday, 23 July 2015

162. தறையின் மானுட

ராகம் : ஆரபி தாளம்: அங்கதாளம் (8) 1½ + 2 + 2 + 2
தறையின் மானுட ராசையி னால்மட
லெழுது மாலருள் மாதர்கள் தோதக
சரசர் மாமல ரோதியி னாலிருகொங்கையாலுந்
தளர்மி னேரிடை யாலுடை யால்நடை
யழகி னால்மொழி யால்விழி யால்மருள்
சவலை நாயடி யேன்மிக வாடிமயங்கலாமோ
பறவை யானமெய்ஞ் ஞானிகள் மோனிக
ளணுகொ ணாவகை நீடுமி ராசிய
பவன பூரக வேகிக மாகிய விந்துநாதம்
பகரொ ணாதது சேரவொ ணாதது
நினையொ ணாதது வானத யாபர
பதிய தானச மாதிம னோலயம்வந்துதாராய்

Saturday, 18 July 2015

161. எழுதிகழ் புவன

ராகம்: பேகடா தாளம்: மிஸ்ரசாபு 2 + 1½
எழுதிகழ் புவன நொடியள வதனி
லியல்பெற மயிலில்வருவோனே
இமையவர் பரவி யடிதொழ அவுணர்
மடிவுற விடுவதொருவேலா
வழுதியர் தமிழி னொருபொரு ளதனை
வழிபட மொழியுமுருகேசா
மலரடி பணியு மடமகள் பசலை
மயல்கொடு தளர்வதழகோதான்

Friday, 17 July 2015

160. அதிரும் கழல்

ராகம் : பூர்வி கல்யாணி தாளம்: அங்கதாளம் 2 + 1½ + 1½ +3 (8)
அதிருங் கழல்ப ணிந்துனடியேனுன்
அபயம் புகுவ தென்றுநிலைகாண
இதயந் தனிலி ருந்துக்ருபையாகி
இடர்சங் கைகள்க லங்கஅருள்வாயே

159. புமியதனில்

ராகம் : அடாணா தாளம்: கண்டசாபு (2½)
புமியதனிற்ப்ரபுவான
புகலியில்வித்தகர்போல
அமிர்தகவித்தொடைபாட
அடிமைதனக்கருள்வாயே
சமரி லெதிர்த்தசுர்மாளத்
தனியயில்விட்டருள்வோனே
நமசிவயப் பொருளானே
ரசதகிரிப்பெருமாளே.