Search This Blog

Loading...

Tuesday, 1 December 2015

188. அல்லி விழியாலும்

ராகம் : தர்பாரி கானடா தாளம்: ஆதி
அல்லிவிழி யாலு முல்லைநகை யாலு
மல்லல்பட ஆசைக் கடலீயும்
அள்ளவினி தாகி நள்ளிரவு போலு
முள்ளவினை யாரத்தனமாரும்
இல்லுமிளை யோரு மெல்ல அயலாக
வல்லெருமை மாயச்சமனாரும்
எள்ளியென தாவி கொள்ளைகொளு நாளில்
உய்யவொரு நீபொற்கழல்தாராய்

Monday, 30 November 2015

187. பாட்டிலுருகிலை

ராகம் : சங்கரானந்தப்ரியா தாளம்: மிஸ்ரசாபு (2 + 1½)
பாட்டி லுருகிலை கேட்டு முருகிலை
கூற்று வருவழி பார்த்து முருகிலை
பாட்டை யநுதின மேற்று மறிகிலைதினமானம்
பாப்ப ணியனருள் வீட்டை விழைகிலை
நாக்கி னுனிகொடு ஏத்த அறிகிலை
பாழ்த்த பிறவியி லேற்ற மனதுநல்வழிபோக
மாட்ட மெனுகிறை கூட்டை விடுகிலை
யேட்டின் விதிவழி யோட்ட மறிகிலை
பார்த்து மினியொரு வார்த்தை அறைகுவனிதுகேளாய்
வாக்கு முனதுள நோக்கு மருளுவ
னேத்த புகழடி யார்க்கு மெளியனை
வாழ்த்த இருவினை நீக்கு முருகனை மருவாயோ

Saturday, 28 November 2015

186. சாந்தமில்

ராகம் : ஷண்முகப்ரியா தாளம்: சங்கீர்ண சாபு (4½)
2 + 1½ + 1

சாந்தமில் மோகவெரி காந்திய வாவனில
மூண்டவி யாதசமயவிரோத
சாங்கலை வாரிதியை நீந்தவொ ணாதுலகர்
தாந்துணை யாவரெனமடவார்மேல்
ஏந்திள வார்முளரி சாந்தணி மார்பினொடு
தோய்ந்துரு காவறிவுதடுமாறி
ஏங்கிட ஆருயிரை வாங்கிய காலன்வசம்
யான்தனி போய்விடுவதியல்போதான்

Friday, 27 November 2015

185. சரவண பவநிதி

ராகம் : பிருந்தாவன சாரங்கா தாளம்: ஆதி

சரவண பவநிதி யறுமுக குருபர
சரவண பவநிதி யறுமுக குருபர
சரவண பவநிதி யறுமுக குருபரஎனவோதித்
தமிழினி லுருகிய வடியவ ரிடமுறு
சனனம ரணமதை யொழிவுற சிவமுற
தருபிணி துளவர மெமதுயிர் சுகமுறவருள்வாயே
கருணைய விழிபொழி யொருதனி முதலென
வருகரி திருமுகர் துணைகொளு மிளையவ
கவிதைய முதமொழி தருபவ ருயிர்பெறவருள்நேயா
கடலுல கினில்வரு முயிர்படு மவதிகள்
கலகமி னையதுள கழியவும் நிலைபெற
கதியுமு னதுதிரு வடிநிழல் தருவதுமொருநாளே

Thursday, 26 November 2015

184. கறுத்ததலை

ராகம் : முகாரி தாளம்: அங்க தாளம் 3 + 2 + 1½ (6½)
கறுத்ததலை வெளிறு மிகுந்து
மதர்த்த இணை விழிகள் குழிந்து
கதுப்பிலுறு தசைகள் வறண்டுசெவிதோலாய்க்
கழுத்தடியு மடைய வளைந்து
கனத்தநெடு முதுகு குனிந்து
கதுப்புறுப லடைய விழுந்துதடுநீர்சோர
உறக்கம்வரு மளவி லெலும்பு
குலுக்கிவிடு மிருமல் தொடங்கி
உரத்தகன குரலு நெரிந்துதடிகாலாய்
உரத்தநடை தளரு முடம்பு
பழுத்திடுமுன் மிகவும் விரும்பி
உனக்கடிமை படுமவர் தொண்டுபுரிவேனோ

Wednesday, 25 November 2015

182. ஒருபதும் இருபதும்

ராகம் : பிலஹரி தாளம்: ஆதி
ஒருபது மிருபது மறுபது முடனறு
முணர்வுற இருபத முளநாடி
உருகிட முழுமதி தழலென வொளிதிகழ்
வெளியொடு வொளிபெறவிரவாதே
தெருவினில் மரமென எவரொடு முரைசெய்து
திரிதொழி லவமதுபுரியாதே
திருமகள் மருவிய திரள்புய அறுமுக
தெரிசனை பெறஅருள்புரிவாயே

181. புற்புதம்

ராகம் : நவரச கன்னடா தாளம்: ஆதி
புற்புதமெ னாம அற்பநிலை யாத
பொய்க்குடில்கு லாவுமனையாளும்
புத்திரரும் வீடு மித்திரரு மான
புத்திசலி யாதபெருவாழ்வு
நிற்பதொரு கோடி கற்பமென மாய
நிட்டையுடன் வாழுமடியேன்யான்
நித்தநின தாளில் வைத்ததொரு காதல்
நிற்கும்வகை யோதநினைவாயே

Tuesday, 24 November 2015

180. பத்தர் கணப்ரிய

ராகம் : பீம்ப்ளாஸ் தாளம்: ஆதி

பத்தர்க ணப்ரிய நிர்த்தந டித்திடு
பட்சிந டத்தியகுகபூர்வ
பச்சிம தட்சிண வுத்தர திக்குள
பத்தர்க ளற்புதமெனவோதுஞ்
சித்ரக வித்துவ சத்தமி குத்ததி
ருப்புக ழைச்சிறி தடியேனுஞ்
செப்பென வைத்துல கிற்பர வத்தெரி
சித்தவ நுக்ரகமறவேனே
கத்திய தத்தைக ளைத்துவி ழத்திரி
கற்கவ ணிட்டெறிதினைகாவல்
கற்றகு றத்திநி றத்தக ழுத்தடி
கட்டிய ணைத்தபனிருதோளா
சத்தியை யொக்கஇ டத்தினில் வைத்தத
கப்பனு மெச்சிடமறைநூலின்
தத்துவ தற்பர முற்றுமு ணர்த்திய
சர்ப்பகி ரிச்சுரர் பெருமாளே.

179. கொடிய மறலியும்

ராகம் : சந்த்ரகௌன்ஸ் தாளம்: அங்கதாளம் (7½)
1½ + 2 + 2 + 2

கொடிய மறலியு மவனது கடகமு
மடிய வொருதின மிருபதம் வழிபடு
குதலை யடியவ னினதருள் கொடுபொருமமர்காண
குறவர் மகள்புணர் புயகிரி சமுகமு
மறுமு கமும்வெகு நயனமும் ரவியுமிழ்
கொடியு மகிலமும் வெளிபட இருதிசையிருநாலும்
படியு நெடியன எழுபுண ரியுமுது
திகிரி திகிரியும் வருகென வருதகு
பவுரி வருமொரு மரகத துரகதமிசையேறிப்
பழய அடியவ ருடனிமை யவர்கண
மிருபு டையுமிகு தமிழ்கொடு மறைகொடு
பரவ வருமதி லருணையி லொருவிசைவரவேணும்

Monday, 23 November 2015

178. காலனிடத்து

ராகம் : சங்கராபரணம் தாளம்: திச்ர ஏகம் (3)
காலனிடத் தணுகாதே
காசினியிற் பிறவாதே
சீலஅகத்தியஞான
தேனமுதைத்தருவாயே
மாலயனுக்கரியானே
மாதவரைப்பிரியானே
நாலுமறைப் பொருளானே
நாககிரிப்பெருமாளே.

Sunday, 22 November 2015

177. அன்பாக வந்து

ராகம் : ஆஹிரி தாளம்: ஆதி
அன்பாக வந்து உன்றாள் பணிந்து
ஐம்பூத மொன்றநினையாமல்
அன்பால் மிகுந்து நஞ்சாரு கண்க
ளம்போரு கங்கள்முலைதானும்
கொந்தே மிகுந்து வண்டாடி நின்று
கொண்டாடு கின்றகுழலாரைக்
கொண்டே நினைந்து மன்பேது மண்டி
குன்றா மலைந்துஅலைவேனோ

176. வாசித்துக் காணொணாதது

ராகம் : பூர்வி கல்யாணி தாளம்: அங்க தாளம் (3+ 1½ +2)

வாசித்துக் காணொ ணாதது பூசித்துக் கூடொ ணாதது
வாய்விட்டுப் பேசொ ணாததுநெஞ்சினாலே
மாசர்க்குத் தோணொ ணாதது நேசர்க்குப் பேரொ ணாதது
மாயைக்குச் சூழொ ணாததுவிந்துநாத
ஓசைக்குத் தூர மானது மாகத்துக் கீற தானது
லோகத்துக் காதி யானதுகண்டுநாயேன்
யோகத்தைச் சேரு மாறுமெய்ஞ் ஞானத்தைப் போதி யாயினி
யூனத்தைப் போடி டாதுமயங்கலாமோ

Thursday, 19 November 2015

175. புவனத்தொரு

ராகம் : பெஹாக் தாளம்: ஆதி
புவனத் தொருபொற் றொடிசிற் றுதரக்
கருவிற் பவமுற் றுவிதிப் படியிற்
புணர்துக் கசுகப் பயில்வுற் றுமரித்திடிலாவி
புரியட் டகமிட் டதுகட் டியிறுக்
கடிகுத் தெனஅச் சம்விளைத் தலறப்
புரள்வித் துவருத் திமணற் சொரிவித்தனலூடே
தவனப் படவிட் டுயிர்செக் கிலரைத்
தணிபற் களுதிர்த் தெரிசெப் புருவைத்
தழுவப் பணிமுட் களில்கட் டியிசித்திடவாய்கண்
சலனப் படஎற் றியிறைச் சியறுத்
தயில்வித் துமுரித் துநெரித் துளையத்
தளையிட் டுவருத் தும்யமப் ரகரத்துயர்தீராய்

174. பகலிரவினில் தடுமாறா

ராகம் : மோகனம் தாளம்: திச்ர ஏகம் (3)
பகலிரவினிற்றடுமாறா
பதிகுருவெனத்தெளிபோத
ரகசியமுரைத் தநுபூதி
ரதநிலைதனைத்தருவாயே
இகபரமதற் கிறையோனே
இயலிசையின்முத்தமிழோனே
சகசிரகிரிப்பதிவேளே
சரவணபவப்பெருமாளே.

Tuesday, 17 November 2015

கந்தர் அநுபூதி 46-51

ராகம் : சுருட்டி

எந்தாயும் எனக்கு அருள் தந்தையும் நீ
சிந்தாகுலமானவை தீர்த்து எனை ஆள்
கந்தா! கதிர்வேலவனே! உமையாள்
மைந்தா! குமரா! மறைநாயகனே!46
enthAyum enakku aruL thandhaiyum nee!
sindhAkulamAnavai theerththu enai AL
kandhA! kadhirvElavanE! umaiyAL
maindhA! kumarA! maRainAyaganE!46

You are my mother and my merciful father. Wipe out all my turmoils and take possession of me. O Lord Skanda! O Lord with the luminous Vel! O Son of Uma Devi! O Kumara! O Lord of the Vedas!