Friday, 22 September 2017

வள்ளி சன்மார்க்கம்

வள்ளி சன்மார்க்கம் என்றால் வள்ளி கடைப்பிடித்த நன்னெறி. அவள் முருகன்பால் மேற் கொண்ட தீவிர அன்பு நெறி. இது, அடியார்களை முருகப்பெருமான் 'வா... வா’ என்று வலிந்து ஆட்கொள்ளும் பேரருள் திறத்தைப் புலப்படுத்துகிறது. வள்ளி, பக்குவப்பட்ட ஆன்மாவின் வடிவம். யான், எனது என்ற செருக் கற்று இறைவன் திருவடிகளில் சரணடைந்தது வள்ளியின் தன்மையாகும். இதனையே 'வள்ளி சன்மார்க்கம்’ என்றும், வள்ளி அனுஷ்டித்த நன்னெறி என்றும் போற்றுகிறார் அருணகிரிநாதர். போகியாய் இருந்து உயிர்க்கு போகத்தைப் புரிதல் இறைவனின் தன்மை. வேலவனின் இச்சா சக்தியாக திகழ்வது வள்ளி. ஆதலின், உலகில் இல்வாழ்க்கை நடத்தற்பொருட்டு முருகன் தன்னுடைய ஒரு திருமுகத்தால் வள்ளியம்மையுடன் பேசி மகிழ்ந்து அமர்ந்திருக்கின்றான்; இது உலக உயிர்கள் நன்மை அடைவதன் பொருட்டாகும்.

Thursday, 14 September 2017

ஸ்ரீஐயப்பன் நாமாவளி - நினைவிலும் ஐயப்பா

Guruji Shri A.S.Raghavan is well known for singing melodious namavalis on gods other than Murugan too. He has set them to musical tunes that build a scintillating crescendo, being based on raagas that at once melt the heart. Here's one of the Ayyappa namavalis that he would sing in special bhajans.

ராகம்: சுப பந்துவராளி தாளம் ஆதி

நினைவிலும் ஐயப்பா! கனவிலும் ஐயப்பா!
நீல வண்ண கட்டழகா நீ வருவாய் ஐயப்பா

சபரிமலை தெய்வமே! என் சாஸ்தாவே ஐயப்பா
அஞ்சேல் எனக் காத்திடுவாய் ஐயப்பாவே ஐயப்பா

நித்ய வஸ்துவாய் எங்கும் நிறைந்தவனே ஐயப்பா - உன்
தத்வ ரூப காட்சி காண தனித்து வந்தேன் ஐயப்பா

Thursday, 7 September 2017

கல்வியின் பயனும் பிடி தோய் மலையும்

Taken from K.V.Jagannathan's book on Anuboothi
இறைவன் அருளை லட்சியமாக கொள்ளாத கல்வி யாவும் போலி கல்வியே. கல்வி இறைவனோடு சார்தற்குரிய நெறிகளை தெளிவிக்க வேண்டும். இல்லையாயின் அது கல்வி ஆகாது. மனத்தை ஒருமைப்படுத்தி நல்ல நெறியில் செலுத்தி நடுநிலையில் நிற்கும்படி செய்வதே கலையும் கல்வியும். கலை பயிற்சியால் மனம் செருக்கும் கலக்கமும் அடையுமானால் அந்த கல்வி தீங்கானதே.

கலையே பதறிக், கதறித் தலையூடு
அலையே படுமாறு, அதுவாய் விடவோ?
கொலையே புரி வேடர் குலப் பிடிதோய்
மலையே, மலை கூறிடு வாகையனே.

"கலையானது பதற்றம் கொண்டு பயனற்ற ஆரவாரம் செய்து தலை கிறுகிறுத்து அலையும் படி உள்ள ஒன்றாகி விடலாமா? சமயவாதிகளுடன் வாதம் செய்து பிணக்குதல்செய்து சாஸ்திர நூல்களை மனக் கலக்கத்துடன் சத்தம் போட்டு பேசி அப்படிப்பட்ட வாத பிரதிவாதத்தில் நான் சிக்கலாமா? கொலையே விரும்பி செய்யும் வேடர் குலத்தில் பெண் யானையை போல வளர்ந்த வள்ளிநாயகி அணைந்த மலை போன்ற பெருமாளே! கிரௌஞ்ச மலையைப் பல கூறாகப் பிளந்த வெற்றி மாலை சூடிய முருகா!!"

Tuesday, 5 September 2017

குருவாய் வருவாய் அருள்வாய்

உருவாய் அருவாய், உளதாய் இலதாய்
மருவாய் மலராய், மணியாய் ஒளியாய்க்
கருவாய் உயிராய்க், கதியாய் விதியாய்க்
குருவாய் வருவாய், அருள்வாய் குகனே.

உருவாய் (uruvaay): ஆறுமுகமும் பன்னிருதோளும் கொண்ட சகள வடிவாயும்,

Monday, 4 September 2017

Prakriti Tattvas, Tattvas - Part 3

Read Part 1 and Part 2 of the series before reading further.

The third group of tattvas called Prakriti/Atma tattvas deal with the creation of the phenomenal world and living beings that assist the existence of soul. These tattvas are created by aparabindu acting in the realm of prakriti maya, or the material stuff. That's how the corporeal body, with its subtle and gross aspects, its five sheaths, the five senses organs, five cognitive organs, the four internal mind organs, developed.

Purusha, the soul, pairs with maya, and gives rise to five vidya tattvas. This Purusha, activated by Sadasiva, takes the help of vidya tattvas, and further needs the assistance of Prakriti tattvas to sustain the universe and the jivas in the universe.

Prakriti manifests itself as the various objects of experience of the Purusha. It is constituted of three gunas, namely Sattva (light), Rajas (activity), Tamas (darkness). The gunas together represent the sum total of the Soul's experiences.

Tuesday, 29 August 2017

Ashuddha Vidya Tattvas, Tattvas - Part 2

In the previous post What Are Tattvas? Part 1, we studied the meaning of Brahman and maya. We also studied the tattvas arising from Shuddha Maya. In this post, we will study the tattvas that are grouped under Ashuddha maya. Let's remember that Tattvas are defined by their exclusive capacity to perform a specific function in the scheme of reality. And as the sole agent or acting force is Consciousness, it follows that the Tattvas are nothing but functions of Consciousness.

Asuddha Tattvas or Vidya tattvas

Ashuddha maya tattvas cause atma/soul to dwell in all the living things in the universe as an instrument of action. It is associated with Anava mala. This is God's differentiating power of the universe; it makes us see the Super-consciousness or Brahman as being separate from us. Just as the Sun is sometimes obscured by an eclipse or cloud which conceals his radiant orb from human view, God's Infinite, Independent and Free Consciousness appears to become obscured by a layer of dense and opaque Consciousness. This dark veil of Consciousness provides the substance from which the Material Universe is created. Maya "wears" five tattvas, known as the "five sheaths," pancha kanchuka, which restrict the universal Self to being the individual soul or the purusha.

Vidya tattvas are described as the "instruments" that assist the souls for their liberation. Soul or Atman is considered as "Purusha tattva", while the final manifestation of almighty is known as "Maya tattva". Maya manifests into five more tattvas known as "kanchukas" and these six tattvas adjoins the purusha tattva and thus, produce seven vidya tattvas.

Saturday, 26 August 2017

Shuddha Tattvas, Tattvas - Part 1

Brahman, Tattvas and Soul

Brahman (Paraparam) is the highest Universal Principle, the Ultimate Reality, the Transcendent/Immanent One, the final cause of all that exists, and the ultimate substratum of everything in the universe. Brahman as a metaphysical concept is the single binding unity behind the diversity in all that exists in the universe. He is both an absolute and a relative reality. He is the Impersonal, Absolute, the static aspect that transcend both subtle and material existence. Parasakti, the immanent pure consciousness or energy is the dynamic aspect of existence, the power and substratum of all form. Passive Brahman activates itself through Parasakti/Paraparai or His Divine Grace. Through a cascade of tattvas, Brahman, or the pure consciousness, evolves through knowledge to lesser consciousness to matter. Tattvas are stages or evolutes of manifestation. They are the primary principles, elements, states of existence, the building blocks of the universe. The Saiva Siddhanta analyses the universe into 36 Tattvas (principles).