Monday, 23 February 2015

97. ஒருவரையும் ஒருவர்

தாளம்: சக்ரவாஹம் தாளம்: 8½ (2½ + 2½ + 1½ + 2)
ஒருவரையு மொருவரறி யாம லுந்திரிந்
திருவினையி னிடர்கலியொ டாடி நொந்துநொந்
துலையிலிடு மெழுகதென வாடி முன்செய்வஞ் சனையாலே
ஒளிபெறவெ யெழுபுமர பாவை துன்றிடுங்
கயிறுவித மெனமருவி யாடி விண்பறிந்
தொளிருமின லுருவதென வோடி யங்கம்வெந் திடுவேனைக்
கருதியொரு பரமபொரு ளீது என்றுஎன்
செவியிணையி னருளியுரு வாகி வந்தஎன்
கருவினையொ டருமலமு நீறு கண்டுதண்டருமாமென்
கருணைபொழி கமலமுக மாறு மிந்துளந்
தொடைமகுட முடியுமொளிர் நூபு ரஞ்சரண்
கலகலென மயிலின்மிசை யேறி வந்துகந்தெனையாள்வாய்

Thursday, 19 February 2015

96. எந்தத் திகையினும்

ராகம்: மலையமாருதம் தாளம்: ஆதி (1/2 எடுப்பு தள்ளி)
எந்தத் திகையினு மலையினு முவரியி
னெந்தப் படியினு முகடினு முளபல
எந்தச் சடலமு முயிரியை பிறவியினுழலாதே
இந்தச் சடமுட னுயிர்நிலை பெறநளி
னம்பொற் கழலிணை களில்மரு மலர்கொடு
என்சித் தமுமன முருகிநல் சுருதியின்முறையோடே
சந்தித் தரஹர சிவசிவ சரணென
கும்பிட் டிணையடி யவையென தலைமிசை
தங்கப் புளகித மெழஇரு விழிபுனல்குதிபாயச்
சம்பைக் கொடியிடை விபுதையி னழகுமு
னந்தத் திருநட மிடுசர ணழகுற
சந்தச் சபைதனி லெனதுள முருகவும்வருவாயே

Monday, 16 February 2015

95. இருவினை புனைந்து

ராகம்: அடாணா தாளம்: அங்க தாளம் (5½) 2 + 2 + 1½
இருவினை புனைந்து ஞான விழிமுனை திறந்து நோயி
னிருவினை யிடைந்து போகமலமூட
விருளற விளங்கி யாறு முகமொடு கலந்து பேத
மிலையென இரண்டு பேரு மழகான
பரிமள சுகந்த வீத மயமென மகிழ்ந்து தேவர்
பணியவிண் மடந்தை பாதமலர்தூவப்
பரிவுகொ டநந்த கோடி முநிவர்கள் புகழ்ந்து பாட
பருமயி லுடன்கு லாவிவரவேணும்

Saturday, 24 January 2015

Why Lord Krishna Lifted The Govardhan Mountain On His Little Finger

Govardhana is a 8km long hill located near the town of Vrindavana in the Mathura district of Uttar Pradesh. It is believed that thousands of years ago, Lord Krishna lifted up this hill and held it over His head with his little finger for 7 days to protect the inhabitants of the town from the wrath of rain God Indra.

It was customary for the people of Vrindavan to pay annuual tribute and obeisance to Indra for bringing them good vegetation and greenery, thus providing them and their cattle with abundant food. When Krishna saw the preparation for this annual event, he debated with his father and the villagers whether this was indeed necessary. He felt that all human beings should merely do their 'dharma' to the best of their ability and not pray or conduct sacrifices for natural phenomenon. He told them to worship the Govardhan mountain as it was His own manifestation.

Friday, 23 January 2015

94. ஆனாத பிருதிவி

ராகம்: நாட்டைக்குறிஞ்சி      தாளம்: (8½) 2½ + 1½ + 1 + 1½ + 2
ஆனாத பிருதிவிப் பாச நிகளமும்
மாமாய விருளுமற் றேகி பவமென
வாகாச பரமசிற் சோதி பரையையடைந்துளாமே
ஆறாறி னதிகமக் க்ராய மநுதினம்
யோகீச ரெவருமெட் டாத பரதுரி
யாதீத மகளமெப் போது முதயமநந்தமோகம்
வானாதி சகலவிஸ்த் தார விபவரம்
லோகாதி முடிவுமெய்ப் போத மலரயன்
மாலீச ரெனுமவற் கேது விபுலமசங்கையால்நீள்
மாளாத தனிசமுற் றாய தரியநி
ராதார முலைவில்சற் சோதி நிருபமு
மாறாத சுகவெளத் தாணு வுடனினிதென்றுசேர்வேன்

Tuesday, 20 January 2015

How Thirugnana Sambanthar Cured The Pandyan King and Defeated The Jain Monks

Tirugnana Sambanthar is one of the most prominent of the sixty-three Nayanars who lived between the 6-9 CE. His poems form the first three volumes of the Tirumurai, the religious canon of Tamil Saiva Siddhanta.

In the first half of the seventh century, apart from Saivism, Jainism and Buddhism were among the popular faiths in south India. The king Koon Pandian had embraced Jainism, but the queen Mangaiarkkarasi and his minister Kulachirai Nayanar were both Shaivites. The King became a Jain fanatic and did not permit the queen even to wear Thiruneeru on her forehead. Hindus suffered persecution and having converted the king, the Jain monks started to wield greater power in the kingdom.

The queen and the minister minister Kulachirai Nayanar were struggling to find a way to get rid of Jainism and bring Shaivism to its former glory in the kingdom. During this time, the queen heard the news that Appar and Sambandar had performed the miraculous task of opening and closing the doors of the Vedaranyeswarar Temple with their devotional verses. She made up her mind to seek the help of Appar and Sambandar and dispatched the Prime Minister to invite Appar and Sambandar to Madurai.

Saturday, 17 January 2015

When Krishna Made Day Into Night

Jayadratha, the king of Sindhu, and the husband of Dhritarashtra's only daughter Dushala, sides with Duryodhana in the Kurukshetra War. Jayadratha once tries to abduct Draupadi while they were serving the 12-year exile in the forest, but is held captive by the Pandavas who leave him alive after shaving his head. Desiring to avenge his humiliation, Jayadratha performs penance and. as a boon, asks Shiva for the power to defeat the Pandavas. Shiva grants Jayadratha the power to hold all the Pandava brothers at bay for one day in battle - all except Arjuna. Jayadratha's father, Vriddhakshatra hearing a incorporeal prophecy that his son's head would be beheaded, obtains a boon that the head of the person who causes his son's head to fall on the ground would get blown up.

Saturday, 10 January 2015

How Lord Shiva Danced at Thiruvalankadu and Defeated Goddess Kali

Of the five assemblies where Lord Shiva is said to have danced, the first is at Thiruvalankadu vadaaranyeswarar (திருவாலங்காடு வடாரண்யேஸ்வரர் )temple and is called 'Ratna Sabhai'. In this temple, it is customary to give 'tirtham' like in other Vishnu temples. This is to commemorate Shiva reviving the devas with the water from the Ganges on his matted head when they had swooned due to the unbearble heat caused at the dance contest between Shiva and Kali.

How Sundarar, Cheraman Perumal and Avvaiyar Went to Kailasa

Sundarar was a great friend of the king of Chera Kingdom called Cheraman Perumal in the present Kerala. Cheraman Perumal, the king, accorded Sundaramoorthy a royal welcome. The friends spent joyful days together in the palace. Sundaramoorthy then took leave of Cheraman Perumal.

By now he had gone weary of worldly life and wanted to merge in the effulgence of Lord Shiva. He prayed to the Lord to break all his bonds. Shiva asked Indra to send his elephant Iravada to bring Sundaramoorthy skyward to Kailasa. Sundara mounted the great white elephant and paid a last visit to his trusted friend Cheraman at Tiru Anjaikkalam ( திருவஞ்சைக்களம்), located in the vicinity of Kodungallur, near Thrissur. On learning about Sundara's itinerary, Cheraman wanted to accompany him; so he mounted his horse and whispered the Panchaakshaara into his ear. It was his belief that Shiva's mantra mantra, the Panchakshara, was more potent than the Lord hiself. The horse swiftly rose up and circled Sundara’s white elephant and galloped ahead of Sundara toward Kailasa.

Tuesday, 6 January 2015

How Arunagirithar Made Lord Muruga Appear At Thiruvannamalai

Saint Arunagirinathar spent much of his life at Tiruvannamalai which was under the rule of Prabhu Deva Raya II in the second quarter of the 15th century. The king was a great patron of art and literature and had many scholars in his court, the chief among them being Sambandan. Sambandan was a devotee of goddess Kali and had obtained a boon that for a period of twelve years, she would appear anytime he invoked her. The king also had a great respect for Arunagirinathar owing to his extraordinary love for Lord Murugan and his compassionate attitude towards Villiputturar. This made Sambandan feel envious and he decided to get rid of Arunagiri.

Sambandan tried to convince the king that Arunagirinathar was not as great as he assumed him to be. He further challenged that he could ask Goddess Kali, his Ishta Devata, to appear in an open assembly. If indeed Arunagiri was great, he should similarly be able to manifest his Ishta Devata Murugan too. Whoever failed to do so should leave the kingdom.

Friday, 13 June 2014

93. அவாமருவி

ராகம்: ஜோன்புரி தாளம்: அங்க தாளம் (18)2½+2½+2½+2½+2+2+1+3
அவாமருவி னாவசுதை காணுமட வாரெனும
வார்கனலில் வாழ்வென்றுணராதே
அரானுகர வாதையுறு தேரைகதி நாடுமறி
வாகியுள மால்கொண்டதனாலே
சிவாயவெனு நாமமொரு காலுநினை யாததிமி
ராகரனை வாவென்றருள்வாயே
திரோதமல மாறுமடி யார்களரு மாதவர்தி
யாமுறு பாதந்தருவாயே

92. வேயிசைந்து

ராகம்: வராளி தாளம்: 1½ + 2
வேயி சைந்தெழு தோள்கள் தங்கிய
மாதர் கொங்கையி லேமு யங்கிட
வீணி லுஞ்சில பாத கஞ்செயஅவமேதான்
வீறு கொண்டுட னேவ ருந்தியு
மேயு லைந்தவ மேதி ரிந்துள
மேக வன்றறி வேக லங்கிடவெகுதூரம்
போய லைந்துழ லாகி நொந்துபின்
வாடி நைந்தென தாவி வெம்பியெ
பூத லந்தனி லேம யங்கியமதிபோகப்
போது கங்கையி னீர்சொ ரிந்திரு
பாத பங்கய மேவ ணங்கியெ
பூசை யுஞ்சில வேபு ரிந்திடஅருள்வாயே

Thursday, 12 June 2014

How Shiva Burned the Tripura With A Laugh

Following the death of Tarakasura, who was killed by Lord Muruga, his sons Tarakaksha, Vidyunmali and Kamalaksha undertook severe penances by which they pleased Lord Brahma. They requested that they be blessed with impregnable fortresses that could be destroyed by a single arrow only.

Fortified by Brahma's boons, the asuras got the three fortresses, called Tripura or three cities, built by the great Asura architect Mayasura. Maya, the divine architect, constructed the golden fort in the heaven for Tarakaksha; the silver fort on the skies for Kamalaksha and iron fort on the earth for Vidhyunmaali. The three cities were mobile and moved in such a way that they would be in a single line for a few moments in three thousand years.

 

Wednesday, 28 May 2014

91. வாதம் பித்தம்

ராகம்: ஹம்சாநந்தி தாளம்: ஆதி (2 களை)
வாதம் பித்தமி டாவயி றீளைகள்
சீதம் பற்சனி சூலைம கோதர
மாசங் கட்பெரு மூலவி யாதிகள்குளிர்காசம்
மாறுங் கக்கலொ டேசில நோய்பிணி
யோடுந் தத்துவ காரர்தொ ணூறறு
வாருஞ் சுற்றினில் வாழ்சதி காரர்கள்வெகுமோகர்
சூழ்துன் சித்ரக பாயைமு வாசைகொ
டேதுஞ் சற்றுண ராமலெ மாயைசெய்
சோரம் பொய்க்குடி லேசுக மாமெனஇதின்மேவித்
தூசின் பொற்சர மோடுகு லாயுல
கேழும் பிற்பட வோடிடு மூடனை
தூவஞ் சுத்தடி யாரடி சேரநினருள்தாராய்

Sunday, 25 May 2014

90. வரதா மணி (Varadha maNi)

ராகம்: ராமப்பிரியா தாளம்: அங்க (2+2+2½)
வரதா மணிநீ யெனவோரில்
வருகா தெதுதானதில்வாரா
திரதா திகளால் நவலோக
மிடவே கரியாமிதிலேது
சரதா மறையோதயன்மாலும்
சகலா கமநூலறியாத
பரதே வதையாள்தருசேயே
பழனா புரிவாழ்பெருமாளே.