Search This Blog

Loading...

Wednesday, 4 May 2016

295. கலைமேவு ஞான

ராகம்: மோகனம் தாளம்: சதுச்ர ஜம்பை 2½ + 1½ + 3 (7)
கலைமேவு ஞானப் பிரகாசக்
கடலாடி ஆசைக் கடலேறிப்
பலமாய வாதிற் பிறழாதே
பதிஞான வாழ்வைத்தருவாயே

294. ஆனைமுகவற்கு

ராகம்: நீலாம்பரி தாளம்: ஆதி 2 களை
ஆனைமுக வற்கு நேரிளைய பத்த
ஆறுமுக வித்தகமரேசா
ஆதியர னுக்கும் வேதமுதல் வற்கும்
ஆரணமு ரைத்தகுருநாதா
தானவர் குலத்தை வாள்கொடு துணித்த
சால்சதுர் மிகுத்ததிறல்வீரா
தாளிணைக ளுற்று மேவியப தத்தில்
வாழ்வொடு சிறக்கஅருள்வாயே

293. சயிலாங்கனைக்கு

ராகம் : பூர்வி கல்யாணி தாளம்: அங்கதாளம் 2½ + 1½ + 1½ + 2 + 1½ + 1½ + 1½ + 3 (15)
சயிலாங்க னைக்கு ருகியி டப்பக்
கங்கொ டுத்த கம்பர்வெகுசாரி
சதிதாண்ட வத்தர் சடையி டத்துக்
கங்கை வைத்த நம்பர்உரைமாளச்
செயல்மாண்டு சித்த மவிழ நித்தத்
த்வம்பெ றப்ப கர்ந்தவுபதேசஞ்
சிறியேன்த னக்கு முரைசெ யிற்சற்
றுங்கு ருத்து வங்குறையுமோதான்

Tuesday, 3 May 2016

292. குதிபாய்ந்து

ராகம்: கல்யாணி தாளம்: அங்கதாளம் (2½ + 1½ + 1½ + 2 + 1½ + 1½ + 1½ + 3 (15)
குதிபாய்ந்தி ரத்தம் வடிதொ ளைத்தொக்
கிந்த்ரி யக்கு ரம்பை வினைகூர்தூர்
குணபாண்ட முற்ற கிலமெ னக்கைக்
கொண்டி ளைத்த யர்ந்துசுழலாதே
உதிதாம்ப ரத்தை யுயிர்கெ டப்பொற்
கிண்கி ணிச்ச தங்கைவிதகீத
உபயாம்பு யப்பு ணையையி னிப்பற்
றுங்க ருத்தை யென்றுதருவாயே

Thursday, 28 April 2016

291. தீராப் பிணிதீர

ராகம் : சாருகேசி தாளம்: ஸங்கீர்ணசாபு 3 + 1½ (4½)
தீராப் பிணிதீர சீவாத் துமஞான
ஊராட் சியதான ஓர்வாக் கருள்வாயே
பாரோர்க் கிறைசேயே பாலாக் கிரிராசே
பேராற் பெரியோனே பேரூர்ப் பெருமாளே.

290. தலங்களில் வரும்

ராகம் : ஸாரமதி தாளம்: கண்டசாபு 1 + 1½
தலங்களில் வருங்கன இலங்கொடு மடந்தையர்
தழைந்தவு தரந்திகழ்தசமாதஞ்
சமைந்தனர் பிறந்தனர் கிடந்தன ரிருந்தனர்
தவழ்ந்தனர் நடந்தனர்சிலகாலந்
துலங்குந லபெண்களை முயங்கினர் மயங்கினர்
தொடுந்தொழி லுடன்தமக்ரகபாரஞ்
சுமந்தன ரமைந்தனர் குறைந்தன ரிறந்தனர்
சுடும்பினை யெனும்பவ மொழியேனோ

Wednesday, 27 April 2016

289. உரையுஞ் சென்றது

ராகம் : ரஞ்சனி தாளம்: ஆதி - எடுப்பு - 3/4 இடம்
உரையுஞ் சென்றது நாவும் உலர்ந்தது
விழியும் பஞ்சுபொ லானது கண்டயல்
உழலுஞ் சிந்துறு பால்கடை நின்றதுகடைவாயால்
ஒழுகுஞ் சஞ்சல மேனிகு ளிர்ந்தது
முறிமுன் கண்டுகை கால்கள்நி மிர்ந்தது
உடலுந் தொந்தியும் ஓடிவ டிந்தது பரிகாரி
வரவொன் றும்பலி யாதினி என்றபின்
உறவும் பெண்டிரு மோதிவி ழுந்தழ
மறல்வந் திங்கென தாவிகொ ளுந்தினம்இயல்தோகை
மயிலுஞ் செங்கைக ளாறிரு திண்புய
வரைதுன் றுங்கடி மாலையும் இங்கித
வனமின் குஞ்சரி மாருடன் என்றன்முன் வருவாயே

Monday, 25 April 2016

288. ஈளை சுரம்

ராகம் : ஹிந்தோளம் தாளம்: ஆதி 2 களை
ஈளை சுரம் குளிர் வாத மெனும்பல
நோய்கள் வளைந்தறஇளையாதே
ஈடு படுஞ்சிறு கூடு புகுந்திடு
காடு பயின்றுயி ரிழவாதே
மூளை யெலும்புகள் நாடி நரம்புகள்
வேறு படுந்தழல்முழுகாதே
மூல மெனுஞ்சிவ யோக பதந்தனில்
வாழ்வு பெறும்படிமொழிவாயே

Sunday, 24 April 2016

287. அஞ்சுவித

ராகம்: சிம்மேந்திர மத்யமம் தாளம்: ஆதி
அஞ்சுவித பூத முங்கரண நாலு
மந்திபகல் யாது மறியாத
அந்தநடு வாதி யொன்றுமில தான
அந்தவொரு வீடு பெறுமாறு
மஞ்சுதவழ் சார லஞ்சயில வேடர்
மங்கைதனை நாடிவனமீது
வந்தசர ணார விந்தமது பாட
வண்டமிழ்வி நோதமருள்வாயே

Saturday, 23 April 2016

286. விழுதாதெனவே

ராகம் : யமுனா கல்யாணி தாளம்: ஆதி
விழுதா தெனவே கருதா துடலை
வினைசேர் வதுவேபுரிதாக
விருதா வினிலே யுலகா யதமே
லிடவே மடவார்மயலாலே
அழுதா கெடவே அவமா கிடநா
ளடைவே கழியாதுனையோதி
அலர்தா ளடியே னுறவாய் மருவோ
ரழியா வரமேதருவாயே

Friday, 22 April 2016

285. ஓலமிட்டு

ராகம்: ஜோன்புரி தாளம்: ஆதி திச்ர நடை
ஓல மிட்டி ரைத்தெ ழுந்த வேலை வட்ட மிட்ட இந்த
ஊர்மு கிற்ற ருக்க ளொன்றுமவராரென்
றூம ரைப்ர சித்த ரென்று மூட ரைச்ச மர்த்த ரென்றும்
ஊன ரைப்ர புக்க ளென்றுமறியாமற்
கோல முத்த மிழ்ப்ர பந்த மால ருக்கு ரைத்த நந்த
கோடி யிச்சை செப்பி வம்பிலுழல்நாயேன்
கோப மற்று மற்று மந்த மோக மற்று னைப்ப ணிந்து
கூடு தற்கு முத்தி யென்றுதருவாயே

284. தாரகாசுரன்

ராகம் : வலசி தாளம்: ஆதி திச்ர நடை (12)
தார காசு ரன்ச ரிந்து வீழ வேரு டன்ப றிந்து
சாதி பூத ரங்கு லுங்க முதுமீனச்
சாக ரோதை யங்கு ழம்பி நீடு தீகொ ளுந்த அன்று
தாரை வேல்தொ டுங்க டம்ப மததாரை
ஆர வார வும்பர் கும்ப வார ணாச லம்பொ ருந்து
மானை யாளு நின்ற குன்ற மறமானும்
ஆசை கூரு நண்ப என்று மாம யூர கந்த என்றும்
ஆவல் தீர என்று நின்றுபுகழ்வேனோ

Thursday, 21 April 2016

283. காணொணாதது

ராகம்: மாண்டு தாளம்: அங்கதாளம் 1½ + 2 + 2 + 2 (7½)
காணொ ணாதது உருவோ டருவது
பேசொ ணாதது உரையே தருவது
காணு நான்மறை முடிவாய் நிறைவதுபஞ்சபூதக்
காய பாசம தனிலே யுறைவது
மாய மாயுட லறியா வகையது
காய மானவ ரெதிரே யவரென வந்துபேசிப்
பேணொ ணாதது வெளியே யொளியது
மாய னாரய னறியா வகையது
பேத பேதமொ டுலகாய் வளர்வதுவிந்துநாதப்
பேரு மாய்கலை யறிவாய் துரியவ
தீத மானது வினையேன் முடிதவ
பேறு மாயருள் நிறைவாய் விளைவதுஒன்றுநீயே

Wednesday, 20 April 2016

282. ஆறும் ஆறும்

ராகம் : நாட்டகுறிஞ்சி தாளம்: ஆதி திச்ர நடை (12)
ஆறு மாறு மஞ்சு மஞ்சும் ஆறு மாறு மஞ்சு மஞ்சும்
ஆறு மாறு மஞ்சு மஞ்சும்அறுநாலும்
ஆறு மாய சஞ்ச லங்கள் வேற தாவி ளங்கு கின்ற
ஆரணாக மங்க டந்த கலையான
ஈறு கூற ரும்பெ ருஞ்சு வாமி யாயி ருந்த நன்றி
யேது வேறி யம்ப லின்றியொருதானாய்
யாவு மாய்ம னங்க டந்த மோன வீட டைந்தொ ருங்கி
யான வாவ டங்க என்றுபெறுவேனோ

281. இறையத்தனை

ராகம் : ஜனரஞ்சனி தாளம்: திச்ர ஏகம் (3)
இறையத் தனையோஅதுதானும்
இலையிட் டுணலேய்தருகாலம்
அறையிற் பெரிதாமலமாயை
அலையப் படுமாறினியாமோ
மறையத் தனைமாசிறைசாலை
வழியுய்த் துயர்வானுறுதேவர்
சிறையைத் தவிராவிடும்வேலா
திலதைப் பதிவாழ் பெருமாளே.