The Story of Pulavar Poyyamozhi

A poet in South India by name Poyyamozhi Pulavar or Siva Kavi had intense devotion for Lord Siva, and refused to sing the glory of Lord Shanmukha, stating he would sing on cock (Siva), not on chicken (Murugan). 'சேவலை பாடும் வாயால் கோழிக்குஞ்சை நான் பாடுவேனோ '

The Lord wanted to protect him and so took the form of a hunter and chased the poet. When the latter pleaded for relief, the hunter asked him to sing on him. The poet asked for his name. The hunter said it was 'egg' (muttai).

வள்ளி சன்மார்க்கம்

வள்ளி சன்மார்க்கம் என்றால் வள்ளி கடைப்பிடித்த நன்னெறி. அவள் முருகன்பால் மேற் கொண்ட தீவிர அன்பு நெறி. இது, அடியார்களை முருகப்பெருமான் 'வா... வா’ என்று வலிந்து ஆட்கொள்ளும் பேரருள் திறத்தைப் புலப்படுத்துகிறது. வள்ளி, பக்குவப்பட்ட ஆன்மாவின் வடிவம். யான், எனது என்ற செருக் கற்று இறைவன் திருவடிகளில் சரணடைந்தது வள்ளியின் தன்மையாகும். இதனையே 'வள்ளி சன்மார்க்கம்’ என்றும், வள்ளி அனுஷ்டித்த நன்னெறி என்றும் போற்றுகிறார் அருணகிரிநாதர். போகியாய் இருந்து உயிர்க்கு போகத்தைப் புரிதல் இறைவனின் தன்மை. வேலவனின் இச்சா சக்தியாக திகழ்வது வள்ளி. ஆதலின், உலகில் இல்வாழ்க்கை நடத்தற்பொருட்டு முருகன் தன்னுடைய ஒரு திருமுகத்தால் வள்ளியம்மையுடன் பேசி மகிழ்ந்து அமர்ந்திருக்கின்றான்; இது உலக உயிர்கள் நன்மை அடைவதன் பொருட்டாகும்.

ஸ்ரீஐயப்பன் நாமாவளி - நினைவிலும் ஐயப்பா

Guruji Shri A.S.Raghavan is well known for singing melodious namavalis on gods other than Murugan too. He has set them to musical tunes that build a scintillating crescendo, being based on raagas that at once melt the heart. Here's one of the Ayyappa namavalis that he would sing in special bhajans.

ராகம்: சுப பந்துவராளி தாளம் ஆதி

நினைவிலும் ஐயப்பா! கனவிலும் ஐயப்பா!
நீல வண்ண கட்டழகா நீ வருவாய் ஐயப்பா

சபரிமலை தெய்வமே! என் சாஸ்தாவே ஐயப்பா
அஞ்சேல் எனக் காத்திடுவாய் ஐயப்பாவே ஐயப்பா

நித்ய வஸ்துவாய் எங்கும் நிறைந்தவனே ஐயப்பா - உன்
தத்வ ரூப காட்சி காண தனித்து வந்தேன் ஐயப்பா

கல்வியின் பயனும் பிடி தோய் மலையும்

Taken from K.V.Jagannathan's book on Anuboothi
இறைவன் அருளை லட்சியமாக கொள்ளாத கல்வி யாவும் போலி கல்வியே. கல்வி இறைவனோடு சார்தற்குரிய நெறிகளை தெளிவிக்க வேண்டும். இல்லையாயின் அது கல்வி ஆகாது. மனத்தை ஒருமைப்படுத்தி நல்ல நெறியில் செலுத்தி நடுநிலையில் நிற்கும்படி செய்வதே கலையும் கல்வியும். கலை பயிற்சியால் மனம் செருக்கும் கலக்கமும் அடையுமானால் அந்த கல்வி தீங்கானதே.

கலையே பதறிக், கதறித் தலையூடு
அலையே படுமாறு, அதுவாய் விடவோ?
கொலையே புரி வேடர் குலப் பிடிதோய்
மலையே, மலை கூறிடு வாகையனே.

"கலையானது பதற்றம் கொண்டு பயனற்ற ஆரவாரம் செய்து தலை கிறுகிறுத்து அலையும் படி உள்ள ஒன்றாகி விடலாமா? சமயவாதிகளுடன் வாதம் செய்து பிணக்குதல்செய்து சாஸ்திர நூல்களை மனக் கலக்கத்துடன் சத்தம் போட்டு பேசி அப்படிப்பட்ட வாத பிரதிவாதத்தில் நான் சிக்கலாமா? கொலையே விரும்பி செய்யும் வேடர் குலத்தில் பெண் யானையை போல வளர்ந்த வள்ளிநாயகி அணைந்த மலை போன்ற பெருமாளே! கிரௌஞ்ச மலையைப் பல கூறாகப் பிளந்த வெற்றி மாலை சூடிய முருகா!!"

குருவாய் வருவாய் அருள்வாய்

உருவாய் அருவாய், உளதாய் இலதாய்
மருவாய் மலராய், மணியாய் ஒளியாய்க்
கருவாய் உயிராய்க், கதியாய் விதியாய்க்
குருவாய் வருவாய், அருள்வாய் குகனே.

உருவாய் (uruvaay): ஆறுமுகமும் பன்னிருதோளும் கொண்ட சகள வடிவாயும்,

Prakriti Tattvas, Tattvas - Part 3

Read Part 1 and Part 2 of the series before reading further.

The third group of tattvas called Prakriti/Atma tattvas deal with the creation of the phenomenal world and living beings that assist the existence of soul. These tattvas are created by aparabindu acting in the realm of prakriti maya, or the material stuff. That's how the corporeal body, with its subtle and gross aspects, its five sheaths, the five senses organs, five cognitive organs, the four internal mind organs, developed.

Purusha, the soul, pairs with maya, and gives rise to five vidya tattvas. This Purusha, activated by Sadasiva, takes the help of vidya tattvas, and further needs the assistance of Prakriti tattvas to sustain the universe and the jivas in the universe.

Prakriti manifests itself as the various objects of experience of the Purusha. It is constituted of three gunas, namely Sattva (light), Rajas (activity), Tamas (darkness). The gunas together represent the sum total of the Soul's experiences.

Ashuddha Vidya Tattvas, Tattvas - Part 2

In the previous post What Are Tattvas? Part 1, we studied the meaning of Brahman and maya. We also studied the tattvas arising from Shuddha Maya. In this post, we will study the tattvas that are grouped under Ashuddha maya. Let's remember that Tattvas are defined by their exclusive capacity to perform a specific function in the scheme of reality. And as the sole agent or acting force is Consciousness, it follows that the Tattvas are nothing but functions of Consciousness.

Asuddha Tattvas or Vidya tattvas

Ashuddha maya tattvas cause atma/soul to dwell in all the living things in the universe as an instrument of action. It is associated with Anava mala. This is God's differentiating power of the universe; it makes us see the Super-consciousness or Brahman as being separate from us. Just as the Sun is sometimes obscured by an eclipse or cloud which conceals his radiant orb from human view, God's Infinite, Independent and Free Consciousness appears to become obscured by a layer of dense and opaque Consciousness. This dark veil of Consciousness provides the substance from which the Material Universe is created. Maya "wears" five tattvas, known as the "five sheaths," pancha kanchuka, which restrict the universal Self to being the individual soul or the purusha.

Vidya tattvas are described as the "instruments" that assist the souls for their liberation. Soul or Atman is considered as "Purusha tattva", while the final manifestation of almighty is known as "Maya tattva". Maya manifests into five more tattvas known as "kanchukas" and these six tattvas adjoins the purusha tattva and thus, produce seven vidya tattvas.

Shuddha Tattvas, Tattvas - Part 1

Brahman, Tattvas and Soul

Brahman (Paraparam) is the highest Universal Principle, the Ultimate Reality, the Transcendent/Immanent One, the final cause of all that exists, and the ultimate substratum of everything in the universe. Brahman as a metaphysical concept is the single binding unity behind the diversity in all that exists in the universe. He is both an absolute and a relative reality. He is the Impersonal, Absolute, the static aspect that transcend both subtle and material existence. Parasakti, the immanent pure consciousness or energy is the dynamic aspect of existence, the power and substratum of all form. Passive Brahman activates itself through Parasakti/Paraparai or His Divine Grace. Through a cascade of tattvas, Brahman, or the pure consciousness, evolves through knowledge to lesser consciousness to matter. Tattvas are stages or evolutes of manifestation. They are the primary principles, elements, states of existence, the building blocks of the universe. The Saiva Siddhanta analyses the universe into 36 Tattvas (principles).

தத்துவங்கள் என்றால் என்ன?

சிவாகமங்கள் கூற்றுப்படி பரசிவம் ஒன்றே மெய்ப்பொருள். அந்த மெய்ப்பொருளிலிருந்தே எல்லாப் பொருள்களும் தோன்றுகின்றன. செயலற்ற சிவம் சுத்த மாயை அல்லது அருள் சக்தியின் மூலம் தன்னை செயல்படுத்திக் கொள்கிறது. மாயையுடன் கூடிய பிரம்மமாகிய ஈஸ்வரனே அனைத்து பிரபஞ்சத்திற்கும், உயிரினங்களுக்கும் காரணம்.

ஈஸ்வரன் = பிரம்ம (சேதன) + மாயை (அசேதன)

பரமசிவம் என்னும் பர தத்துவம் முப்பத்தாறு தத்துவங்கள் வாயிலாக ஜீவனாக உருவெடுக்கிறது. தத்துவங்கள் பிரபஞ்சத்தை ஆக்கும் மூலப்பொருட்கள் ஆகும். மாயை, பதியால் இயக்கப்படும் போது, இந்த 36 தத்துவங்களும் படிப்படியாகத் தோன்றுகின்றன. இந்த மாயாமலமானது, சுத்தமாயை, அசுத்தமாயை, பிரகிருதி மாயை (சுத்த-அசுத்த மாயை) என்று மூன்றாகப் பிரிந்து, அவை ஒவ்வொன்றிலுமிருந்து, முறையே ஐந்து, ஏழு, இருபத்து நான்கு என, மொத்தம் முப்ப்பத்தாறு தத்துவங்கள் தோன்றுகின்றன.

சடாக்ஷரம் என்றால் என்ன?

What is Sadakshara? Mrs.Vasantha Panchapakesan speaks about it in the following audio:
Podcast Hosting - Podcast Hosting -

தினை ஏத்தி

தினைவேத் தியன்புசெய் வேந்தன் பதாம்புயத் திற்பத்திபுந்
தினைவேத் தியமுகந் தேற்றினர் மாற்றினர் பாற்றினந்தீத்
தினைவேத் தியர்நெறி செல்லாத விந்தியத் தித்தியினத்
தினைவேத் தியங்குயிர் கூற்றாரி லூசிடுஞ் சீயுடம்பே

Paraphrase

தினை ஏத்தி அன்பு செய் வேந்தன் பதாம்புயத்தில்(thinai eththi anbu sey vendhan pathaambuyaththil ): At the lotus feet of my emperor who loves Valli, the lass who guards the Thinai fields, தினைப்புனம் காவல் காக்கும் வள்ளி மாதாவை காதல் புரியும் எம் அரசனின் திருவடி கமலங்களில்

நாத விந்து

ராகம் : செஞ்சுருட்டிதாளம்: 1½ + 4 + 1½ + 1 (8)
நாத விந்துக லாதீ நமோநம
வேத மந்த்ரசொ ரூபா நமோநம
ஞான பண்டித ஸாமீ நமோநமவெகுகோடி
நாம சம்புகு மாரா நமோநம
போக அந்தரி பாலா நமோநம
நாக பந்தம யூரா நமோநமபரசூரர்
சேத தண்டவி நோதா நமோநம
கீத கிண்கிணி பாதா நமோநம
தீர சம்ப்ரம வீரா நமோநம கிரிராஜ
தீப மங்கள ஜோதீ நமோநம
தூய அம்பல லீலா நமோநம
தேவ குஞ்சரி பாகா நமோநமஅருள்தாராய்

ஏறுமயில்

ஏறுமயி லேறிவிளை யாடுமுக மொன்றே
ஈசருடன் ஞானமொழி பேசுமுக மொன்றே

கூறுமடி யார்கள்வினை தீர்க்குமுக மொன்றே
குன்றுருவ வேல்வாங்கி நின்றமுக மொன்றே

மாறுபடு சூரரை வதைத்தமுக மொன்றே
வள்ளியை மணம்புணர வந்தமுக மொன்றே

ஆறுமுக மானபொருள் நீயருளல் வேண்டும்
ஆதியரு ணாசல மமர்ந்த பெருமாளே.

தீப மங்கள ஜோதி நமோநம

Shri T.S.Narayanan is one of the important venerable veterans of Bangalore Thiruppugazh Anbargal group who have made immeasurable contributions to the growth of the Thiruppugazh movement in Bangalore. A spiritual person that he is, he is immensely knowledgeable about Thiruppugazh. These days, advancing age prevents him from participating in various pujas and bhajans. However, he has happily shared with me many of his writings on Thiruppugazh and I take great pleasure in publishing them here.

ஆண்டவனின் ஜோதி ஸ்வரூபத்தை கற்பூர ஹாரத்தி அளித்து போற்றுகிறோம். கற்பூரம் வெள்ளையானது. அது சுத்த தத்துவமுள்ள ஆன்மாவைக் குறிக்கிறது. கற்பூரத்தை ஏற்றியவுடன் அது தீபம் போல் எரிவது ஞானாக்கினியால் பாபம் நீங்கப் பெற்ற ஆத்மா புனிதம் பெற்று நிற்பதை குறிக்கும். கற்பூரம் இறுதியில் ஒன்றும் இல்லாது கரைந்து போவது போல ஜீவாத்மாவும் இறைவனுடைய அருட்ஜோதியில் கரைந்து அதனுடன் ஒன்று பட வேண்டும் என்பதற்காக கற்பூர ஆரத்தி எடுத்து 'தீப மங்கள ஜோதி நமோ நம' என்று பாடுகிறோம். ஞான ஒளி ஈந்தருளும் பெருமானை 'நிர்த்த ஜெக ஜோதி பெருமாளே' என்றும் 'ஜோதி யிற்ஜக ஜோதீ மஹாதெவர் தம்பிரானே' என்றும் போற்றுகிறோம்.

How Sundaramoorthy Nayanar Brought A Dead Boy Back To Life

The story of how Saint Sundarar brought back to life an eight-year-old boy who had died a few years ago is one of the stories that appears in the Thiruvilaiyadal Puranam.

When Sundarar was going to the temple at ThiruPukkoliyur (now known as Avinaasi), near present-day coimbatore, he heard two discordant notes coming from opposite houses – one echoing joy and the other sorrow. When Sundarar enquired, he found out that each of the houses had a son. The two sons had been friends and had gone to the river together. But while one boy was swallowed by a crocodile, the other boy had survived. And after three years, the parents of the surviving boy were happily conducting Upanayanam ( Thread ceremony) for their son, while the parents of the dead were wailing over their departed son. Hearing this story, Sundarar went to the place where the boy was swallowed by the crocodile. He sang a pathigam ( poem in praise of a deity consisting generally of ten stanzas ), worshiping Lord Shiva to resurrect the dead boy. Before he could complete the verse, the crocodile came to the banks and spat out the boy wholly. Not only that the boy had come to no harm – indeed he was even more grown-up than when last seen.

This incident finds mention in the song aingaranai
கொங்கிலுயிர் பெற்றுவளர் தென்கரையில்
அப்பரருள் கொண்டு உடலுற்ற பொருள் அருள்வாயே

Story of How Ravana Tries to Lift Mount Kailasa

Once, after defeating Kubera, his step-brother, King Ravana was returning from Alakapuri to Lanka in a Pushpaka Vimana. On the way, he had to cross Mount Kailash where Lord Shiva and Parvati devi were enjoying their private moments. To his surprise, Ravana found that he couldn't cross the mount, and Nandi, Shiva's attendant, politely asked Ravana to change course.

Infuriated, Ravana decided to uproot the Kailash mountain. As he proceeded to lift it, Kailash began to shake, and a terrified Parvati embraced Shiva. However, the omniscient Shiva realized that Ravana was behind the menace and pressed the mountain into place with his big toe, trapping Ravana beneath it. Ravana gave a loud cry in pain. Since Ravana cried, he was given the name "Ravana" – one who cried. (parimaLa migavuLa)

இயல் என்றால் என்ன?

A few days ago, I received a Whatsapp message from one of the Bangalore Thiruppugazh Anbar Mrs. Vasantha Panchapakesan who is a well known speaker on Thiruppugazh-related topics. The message was as follows:


இயல் என்றால் என்ன மேடம்? எனக்கு தெரிந்தது முத்தமிழ் இயல் , இசை நாடகம் என்பது... அருணகிரிநாதர் கந்தரநுபூதியில் இயல் சேர் செஞ்சொல் புனை மாலை என்கிறார்.. இயல் இசையில் உசித வஞ்சிக்கு அயர்வாகி இரவு பகல் மனது சிந்தித்து உழலாதே உனை எனதுள் அறியும் அன்பைத் தருவாயே என்கிறார். இயல் பரவு காதற் பெருமாள், இயல் புலியூர் வாழ் பெருமாள் என்கிறார்.. இயல் வேலுடன் மா அருள்வாயே என்கிறார்..அவன் கடைக்கண் இயலை காண வாருமே என்கிறார்.... இன்னும் இயல் என்ற வார்த்தையை இயல்பாய் எத்தனை பாக்களில் பாடியுள்ளார் என்று தெரியவில்லை ... தாங்கள் அந்த இயலை தொகுத்து வழங்கினால் என் மனம் ஆனந்தம் அடையும் என்று நினைக்கிறேன்...

I jotted down a few instances from Thiruppugazh where the word 'iyal' is used and wrote a short commentary on it. Today, I noticed other voice messages From Mrs.Vasantha that had preceded the message, which I had somehow missed seeing. I listened to them.

Tiruvilaiyadal in Thiruppugazh: Part 3

Read Part 1 and Part 2 of the series.

 1. Lord Shiva has danced as Nataraja at five temples–five sabhas–Chidhambaram, Maduarai, Thiruvilankadu, Tirunelveli and Kutralam. Chidhambaram Nataraja Temple is known as Gold Sabha or Ponnambalam. It is believed that Lord Shiva danced in the golden hall on a Thiruvathirai nakshatra to fullfill the desire of his devotees Pathanchali and Sage Vyaghra Padar. The song avaguna viraganai describes this cosmic dance:

Thiruvilaiyadal in Thiruppugazh–Part 2

Continuing the part 1 of Thiruvilaiyadal in Thiruppugazh, we discuss a few more divine sports of Shiva as described in the Thiruvilaiyadal Puranam.

 1. Shiva defeats Kali in a dance contest. SivA performs Oordhwa ThAndavam to pick up the bejewelled crown that He throws into the sky and picks it up with his toes and makes the fierce and valorous Bhadra Kali bashful with embarrassment (because she could not compete in dance with SivA)

  • From the song vetha verpile
   காதும் உக்ர வீர பத்ர காளி வெட்க மகுடம் ஆகாசம் முட்ட வீசி விட்ட காலர்

Thiruvilaiyadal in Thiruppugazh–Part 1

The divine plays or Leelas of Shiva are 64 in number. They describe the exploits of Lord Siva who incarnated as Somasundara, Chokkanatha or Sundaresvara — the king of Madurai and husband of Queen Meenakshi. According to the Thiruvilaiyadal Purana, composed by Paranjoti Munivar in the sixteenth century, these sports have taken place in Madurai, Tamil Nadu. Legend has it that Meenakshi and Sundareswarar ruled over the city of Madurai for a long period of time. Sundareswarar also goes by the name Sundara Pandyan. Ugra Pandyan, the son of the divine couple, is believed to be none other than Subramanya.

A few of these thiruvilaiyadals find frequent mentions in Thiruppugazh. Let's study them.

 1. In his previous incarnation, Sundarar was Alala Sundarar, one of the Shiva ganas. Alala Sundarar was living in the Mount Kailas, when he was enamored of two girls Anindita and Kamalini, the attendants of Goddess Parvathi. They, too, fell in love with Sundarar. Kamalini, the attendant of Parvathi in Kailasa took birth in Thiruvaaroor, and was called Paravayar.

  One day, Sundarar meets Paravayar in the temple and both of them fall in love with each other. Sundara expresses his love for Paravai to Shiva. Shiva brings them together by appearing in their dreams and telling them to get married to each other.

  Later, Sundarar marries Sangili, who was Anindita in her previous birth. Paravai is furious about her husband's second marriage and refuses to let him into the house. Sundarar again seeks the help of the Lord. The Lord goes as Sundarar's messenger to Paravai, and then she relents. The Lord's role of being a messenger of his devotee is mentioned in the following two songs:

Krishna Leela

Many references to Krishna's divine plays as mentioned in Thiruppugazh have been discussed in an earlier post. In fact the entire Mahabharatham can be described as Krishna's Leela. In this post, however, we are discussing only the childhood leelas as mentioned in Thiruppugazh.

The first Leela is Krishna being tied to the mortar (உரல்). This story occurs in many songs and symbolically shows that though the Lord is beyond anybody's grasp, He allows Himself to be bound by His devotees

 • sivanaar manam kuLira
  நவநீத முந்திருடி உரலோடெ யொன்றுமரி
  ரகுராமர் சிந்தைமகிழ் மருகோனே

Sivam in Thiruppugazh – Part 3

Please go through Part 1 and
        Part 2

Let's continue to enjoy more Thiruppugazh songs in which Sivam is described in detail. Here's how gaganamum anilamum describes the Universal Matter – as the Ultimate and Eternal Object which remains after the cataclysm (pralaya) at the end of the Yugas and which can be perceived by our minds if it directs its attention inwards and beholds the luminous substance.

யுகஇறு திகளிலு மிறுதியி லொருபொருள்
உள்ளக்க ணோக்கு    மறிவூறி
ஒளிதிக ழருவுரு வெனுமறை யிறுதியி
லுள்ளத்தை நோக்க    அருள்வாயே

More attributes of the Super consciousness follow, with the following example from suruthiyaay. The etrnal and immutable substance is said to be the True Significance of the Great Delusion or Maya (மிக்க மேலான பொருளான பெரிய மாயையின் உண்மைத் தத்துவம்) and Saint Arunagiri says that Murugan taught him so that he could speak about it to this world!

Sivam in Thiruppugazh – Part 2

In the previous post on Sivam in Thiruppugazh, we discussed the grandeur of Sivam and tasted the meaning of Sivanubhuti. This post savours a few more samples.

In the song aanaatha piruthivi, the saint-poet longs for the day he would be able to achieve union with மாறாத சுகவெளத் தாணு – changeless and a perennial flood of bliss. To achive this union or experience ஏகி பவம், we must escape the bonds of attachment to earthly possessions and the deep darkness of maya or illusion and shun all thoughts. The saint uses choice words such as ஆகாச பரம, சிற் சோதி, ஆறு ஆறின் அதிகம் - அக்ராயம், பரதுரிய அதீதம், அகளம், எப்போதும் உதயம், அநந்த மோகம், வானாதி சகல விஸ்த்தார விபவரம், லோகாதி முடிவு, மெய்ப் போத, மலர் அயன் மால் ஈசர் எனும் அவற்கு ஏ(ஹே)து, மாளாத தன் நிசமுற்றாயது, அரிய, நிராதாரம், உலைவு இல், சற் சோதி, நிருபம்

ஆனாத பிருதிவிப் பாச நிகளமும்
மாமாய விருளுமற் றேகி பவமென
வாகாச பரமசிற் சோதி பரையைய   டைந்துளாமே
ஆறாறி னதிகமக் க்ராய மநுதினம்
யோகீச ரெவருமெட் டாத பரதுரி
யாதீத மகளமெப் போது முதயம   நந்தமோகம்
வானாதி சகலவிஸ்த் தார விபவரம்
லோகாதி முடிவுமெய்ப் போத மலரயன்
மாலீச ரெனுமவற் கேது விபுலம   சங்கையால்நீள்
மாளாத தனிசமுற் றாய தரியநி
ராதார முலைவில்சற் சோதி நிருபமு
மாறாத சுகவெளத் தாணு வுடனினி   தென்றுசேர்வேன்

When one merges with the Lord, then you get all the perks that the Lord enjoys, including taking a ride on the peacock along with Him, with celestials singing panegyrics. What a liberty that the true devotee enjoys with the Lord! Here are lines from இருவினை புனைந்து

இருவினை புனைந்து ஞான விழிமுனை திறந்து நோயி
னிருவினை யிடைந்து போக    மலமூட
விருளற விளங்கி யாறு முகமொடு கலந்து பேத
மிலையென இரண்டு பேரு    மழகான
பரிமள சுகந்த வீத மயமென மகிழ்ந்து தேவர்
பணியவிண் மடந்தை பாத    மலர்தூவப்
பரிவுகொ டநந்த கோடி முநிவர்கள் புகழ்ந்து பாட
பருமயி லுடன்கு லாவி     வரவேணும்

Sivam in Thiruppugazh–Part 1

What is the goal of Bhakti? The ultimate goal of bhakti is to help the individual soul to merge itself in the Supreme Soul or Paramatman that is Infinite, Omniscient, Omnipotent, and an embodiment of knowledge and bliss.

What prevents us from seeing ourselves as we truly are – as Pure Consciousness – are the three malas or cloakings that make us feel separate and different, despite the common unifying spirit in all beings. This experience of differentiation comes from a power called Maya which is a mala that our bodies are subject to. Mala means taint or impurity, a limiting condition that hampers the free expansion of spirit. It is of three forms, anava mala, maya mala, and karma mala. These Malas are part of our existence, part of the fabric of who we are.

Anava mala is the root mala, the primal limiting condition which reduces the universal Consciousness to a small, limited entity. It is a cosmic limiting condition over which the individual has no control. It is owing to this that the jiva (individual soul) considers himself a separate entity, cut off from the universal Consciousness. Maya mala springs from Anava mala.It is that binding condition that causes you to see yourself as separate from others and causes you to perceive people, places and things as being different from each other and different from yourself. Karma mala evolves out of Maya mala. It is the limiting conditions created by samskaras/vasanas of your past and present lives. It is the condition in which you believe yourself to be the body and you attribute all your actions to the limited "I" consciousness of your own ego.

In Thiruppugazh, we have several poems that sing the glory of Lord Shiva, His Form and His dance. But in this post, we will take excerpts from poems that glorify Siva as the all-pervading, Universal Substance.

In the poem kANoNAthathu, Sivam or the Universal and Infinite Matter is something which cannot be seen but is omniscient; cannot talk but makes one speak; it resides in the body made of five elements but remains imperceivable by it; it conforms to all worldly aspects of unity and diversity; it is known as the Cosmic Union of Shakthi (bindhu) and SivA (nAdham).

Devi in Mahabharatham

Devi is any goddess, though in Saivism it would mean the consort of Shiva. For Vaishnavas, it would be the goddess Lakshmi. In Thiruppugazh we have the description of both the Devis.

 1. In the song aNisevviyAr, Arunagirinathar describes Parvati Devi as holding Mount Meru as a bow, an attribute usually associated with Shiva – which is quite understandable, because Shiva holds the bow in His left hand, and Parvathi occupies the left half of Shiva. She dances with Shiva in the jungles.

  குண வில்லதா மக மேரினை
  அணிசெல்வியாய் அருணாசல குரு
  .......

Nakkeerar in Thiruppugazh

Read here the story of Nakkeerar, a nineth century Tamil poet who wrote a learned commentary on the well-known work entitled Irayanār Ahaporul. Nakkeerar is famous for stubbornly clinging onto his beliefs even in the face of supreme and incontrovertible evidence. Vankya Sudamani Pāndyan offers a bundle of gold coins as a prize to any poet who would compose a poem that would clear his doubt whether women could have naturally fragrant hair. Lord Shiva himself composes a poem that answered this query and hands it over to a poor scholar Tharumi. However, Nakkirar finds fault with a particular line in that poem and even when Siva asserts the correctness of Tharumi's thought and diction, Nakkirar persistently refutes it. Shiva opens His third eye and Nakkeerar feels as if his body is set ablaze. He undertakes a pilgrimage to Mount Kailasa and on the way he encounters the demoness Karkimukhi who imprisons him in a cave along with 999 other pious men, similarly held captives in order to perform a sacrifice offering one thousand men. The place of captivity is a mountainous cave on the top of Tirupparankunram, and Nakkirar in the opening lines of the poem Tirumurugārrupadai extols its praise, as the holy abode of Muruga. When the poet finishes his poem of praise, Lord Muruga appears and kills the demoness with His powerful Lance and rescues the thousand men. This entire episode is described in the song piraviyaana sadam

பொறி வழாத முநிவர் தங்கள் நெறி வழாத Sage Nakkeerar who controlled his sense organs from going astray and righteously performed his daily religious rites,

Mahabharatham in Thiruppugazh (Part 2)

Read Mahabharatham in Thiruppugazh (part 1)

There are two lesser known events that take place before the war. At the center of both the events is Krishna who makes every effort to ensure victory for the Pandavas. The first event ensures that none of the Pandavas will die in the war. The second event ensures that Vidura stays out of the war.

Duryodhana refuses to give the Pandavas their kingdom. Lord Krishna is all set to go to Hastinapura in the last ditch effort to avoid war. Of course, He knows that war is inevitable. But Sahadeva doesn't want war. Krishna tells him that he could try tying Him down and prevent Him from going on a peace mission.

Mahabharatham in Thiruppugazh (Part 1)

Out of the 503 Thiruppugazh songs that Guruji Shri A.S.Raghavan has taught us, it is difficult to find references to all the episodes that occur in the monumental epic called mahabharata. But there are a couple of songs that give us the gist of mahabharata. Let us now examine them.

Mahabharata was dictated by Sage Vyasa and written by Vinayaka on the Meru mountain. Enjoy the following lines from gugaiyil navanaathar

Ramayana in Thiruppugazh (4)

Read the previous posts:

The song vanjam kondum describes in graphic detail the war scene between vanaras and Ravana – how the vanaras hurl uprooted trees and boulders that come down heavily, crushing the enemy and driving the entire clan of the demons to the South, the direction ruled by YamA, and how amidst the relentless onslaught of arrows, Ravana keeps boasting in vain about his valor.

வஞ்சங்கொண் டுந்திட ராவண
னும்பந்தென் திண்பரி தேர்கரி
மஞ்சின்பண் புஞ்சரி யாமென        வெகுசேனை

வந்தம்பும் பொங்கிய தாகஎ
திர்ந்துந்தன் சம்பிர தாயமும்
வம்புந்தும் பும்பல பேசியு             மெதிரேகை

மிஞ்சென்றுஞ் சண்டைசெய் போதுகு
ரங்குந்துஞ் சுங்கனல் போலவெ
குண்டுங்குன் றுங்கர டார்மர         மதும்வீசி

Ramyana in Thiruppugazh (3)

Read the previous posts:

 1. In விடுங்கை, the poet Saint Arunagirinathar describes in great detail not only the Vali vatham but also the slaying of Ravana.

  கொடுங்கைப் பட்டம ராமர மேழுடன்
  நடுங்கச் சுக்ரிவ னோடம ராடிய
  குரங்கைச் செற்றும கோததி தூளெழ நிருதேசன்

  குலங்கட் பட்டநி சாசரர் கோவென
  இலங்கைக் குட்டழ லோனெழ நீடிய
  குமண்டைக் குத்திர ராவண னார்முடி அடியோடே

  பிடுங்கத் தொட்டச ராதிப னாரதி
  ப்ரியங் கொட் டக்கநன் மாமரு கா

Ramayana in Thiruppugzh (2)

Read here the first part of the trilogy on Ramayana as described in Thiruppugazh.....

The next episodes that find mention in a few of the 503 Thiruppugazh songs taught by Guruji Shri A.S.Raghavan:

 1. Rama and Sita, along with Lakshmana, live in the Panchavati hermitage where Surpanakha comes across them and is infatuated with the handsome brothers. Angered by their spurning her love, Surpanakha attacks Sita, and Lakshmana, obeying Rama's orders, chops off Surpanakha's nose. Surpanakha stomps into Ravana's court, and incites Ravana to force Sita to marry him.

  மூக்கறை மட்டைம காபல காரணி
  சூர்ப்பந கைப்படு மூளியு தாசனி
  மூர்க்க குலத்திவி பீஷணர் சோதரி முழுமோடி
  மூத்தவ ரக்கனி ராவண னோடியல்
  பேற்றிவி டக்கம லாலய சீதையை
  மோட்டன் வளைத்தொரு தேர்மிசை யேகொடு முகிலேபோய்
  மாக்கன சித்திர கோபுர நீள்படை
  வீட்டிலி ருத்திய நாளவன் வேரற
  மார்க்கமு டித்தவி லாளிகள் நாயகன் மருகோனே

  Notice that the poet refers to Surpanakha as the sister of the virtuous Vibhishana rather than the depraved Ravana. This refers to the events in the past lives of Surpanakha and Vibhishana, who were Chandrachuda and Sumukhi in their previous births.

Ramayana in Thiruppugazh (1)

References to Ramayana have occurred in more than 150 Thiruppugazh songs, but in this post we will cover only a few of them from the 503 songs that Guruji Shri A.S.Raghavan has taught us.

The objective of Rama's incarnation was to annihilate asuras and their king, the demon Ravana. Asuras complain to Vishnu about the atrocities committed by Ravana and seek His asylum. Lord Vishnu then decides in what forms various devas should be born on earth and assist Him in this mission. Accordingly, devas take birth as vanaras in Kishkintha with Surya and Indra as Sugriva and Vali respectively and Rudra as Hanuman; Brahma descends on earth as Jambhavan, the king of bears and Agni as Neela. This is described beautifully in karuvadainthu (கருவடைந்து)

Vamana Avathaaram in Thiruppugazh

Though his Ishta devata was Lord Murugan, Saint Arunagirinathar showed equal love for Vishnu and Shiva. In his poems he decribes the divine sports of Vishnu and then addresses Murugan as His beloved nephew, just as he sings the glories of Shiva and eulogises Murugan as His son. In this way, he brings about a rapproachment between Vaishnavites and Shaivites.

The Vamana Avatar is the first incarnation of Lord Vishnu as a human and the fifth of the Dasavatars. In the Vamana Avatar Lord Vishnu incarnates as Mahabali, the grandson of Prahlada, a great ruler who is loved by his people. Mahabali learns the Vedhas from his grandfather Prahlada and from the great Asura teacher Shukracharya.

Mahabali performs severe penance to please Lord Brahma. Lord Brahma grants him invincibility against Indra. Subsequently, Bali defeats Indra and takes over the heavens. However, Bali remains always righteous and is devoted to Lord Vishnu. Indra begs Lord Vishnu to help him.

Lord Vishnu incarnates as the son of Aditi and Kashyap, who performs his sacred thread ceremony and teaches him all the scriptures.

Meanwhile Mahabali has performed 99 Ashwamedha Yagna and has to perform just one more yagna after which he can be crowned as the King of the Gods.

Some of Saint Arunagirinathar's Prayers

In many of the poems, Saint Arunagiri deplores the life of humans who fritter away their youth in immoral pursuits under the sway of lust, despite knowing that the bodies, made of the five elements, are subject to degeneartion and disease. In the poem சேமக்கோமள, he wonders:
காம க்ரோத உலோப பூத விகாரத்தே அழிகின்ற மாயா காயத்தே பசு பாசத்தே சிலர் காமுற்று ஏயும் அது என் கொலோ தான்

Instead, he implores the lord to give him the mind that seeks His feet alone so that he could spend his time in the service of the Lord in the company of His true devotees.

 1. இரு நல்லவாகும் உனது அடிபேண இன வல்லமான மனது அருளாயோ (மருமல்லியார்)
 2. மாமணி நூபூர சீதள தாள் தனில் வாழ்வுற ஈவதும் ஒரு நாளே (ஏவினை நேர் விழி)
 3. யானுமுன் இணையடிகள் பாடி வாழ என் நெஞ்சில் செஞ்சொல் தருவாயே (அருணமணி)
 4. இன்பம் தந்து உம்பர் தொழும் பத கஞ்சம் தம் தஞ்சம் எனும்படி என்றென்றும் தொண்டு செ(ய்)யும்படி அருள்வாயே (துன்பம் கொண்டு)
 5. தணியாத சிந்தையும் அவிழ்ந்து அவிழ்ந்து உரை ஒழித்து என் செயல் அழிந்து அழிந்து அழிய மெய் சிந்தை வர என்று நின் தெரிசனை பட அருள்வாயே (அந்தகன் வரும்)
 6. எண்க டம்பணித் தோளு மம்பொன்முடி
  சுந்த ரந்திருப் பாத பங்கயமும்
  என்றன் முந்துறத் தோணி யுன்றனது சிந்தைதாராய் (வந்து வந்து வித்தூறி)

Quiz 2

In the first Thiruppugazh Kaitthala niraikani (கைத்தல நிறைகனி), Saint Arunagirinathar sings:

முத்தமி ழடைவினை முற்படு கிரிதனில்
முற்பட எழுதிய முதல்வோனே

It is believed that Agastya dictated the treatise on Tamil grammar to Vinayaka who transcribed them on the Meru mountain. muththamizhadaivu (முத்தமிழடைவு) could also mean Mahabharatha. In the Thiruppugazh orupadhumiru (ஒருபதுமிரு), Arunagirnathar addresses Murugan as the younger brother of Ganapathi who wrote the old language (or Mahabharatha?) (on the Meru mountain).

பருகிடு பெருவயி றுடையவர் பழமொழி
எழுதிய கணபதி மிளையோனே

In the preamble to Seval Viruththam (kappu), Arunagirinathar specifically mentions that Vinayaka writes the epic story of Mahabharatha on the Meru mountain with a piece of the tusk that He chops out forcibly out of himself.
வன்கோடொன்றை ஒடித்து பாரதம் மாமேருவில் எழுதி (சேவல் விருத்தம் - காப்பு)

Out of the 503 Thiruppugazh songs that Guruji taught us, there is one song in which Arunagirinathar specifically mentions that Vinayaka writes with the tusk on the mighty mountain what Sage Vyasa dictated faultlessly. Which song is it?

QUIZ 1

The Thiruppugazh journey that I undertook more than three years ago has just completed its first phase. When I started, I never had the confidence that I would take the task of translating all the 503 songs that Guruji Shri A.S.Raghavan taught us to its completion. I know I could have done a better job, but I was afraid that if I spent inordinate time in refining the work, I'd lose the momentum. As we now march ahead, I would regularly visit all my posts and improve them.

The plan I have for the second phase calls for a lot of reader participation. So please brace yourself for a more intense study of Thiruppugazh in the days ahead. To kickstart, I have a quiz for which there could be more than one answer for each of these questions. You can give your answer as a comment in Tamil or English.

 1. In which song does Saint Arungirinathar say that Murugan resides in the minds of those who constantly meditate on Ganesha? கணபதியை இடை விடாது சிந்திப்பவர் மனதில் முருகன் எப்போதும் வாழ்வார் என்று எந்த பாட்டில் அருணகிரியார் குறிப்பிட்டுள்ளார்?
 2. In which song is it stated that Ganesha sucked the water in the milky ocean? Why was this done? எந்த பாட்டில் விநாயகர் கடல் நீரை துதிக்கையால் உறிஞ்சினது குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது? இந்த நிகழ்ச்சியின் பின்னணி என்ன?'
Let your answers keep flowing!

503. முத்து நவரத்ன


ராகம் : வலசி தாளம்: 1½ + 1 + 1½ + 1
முத்துநவ ரத்நமணி பத்திநிறை சத்தியிட
மொய்த்தகிரி முத்திதருவெனவோதும்
முக்கணிறை வர்க்குமருள் வைத்தமுரு கக்கடவுள்
முப்பதுமு வர்க்கசுரரடிபேணி
பத்துமுடி தத்தும்வகை யுற்றகணி விட்டஅரி
பற்குனனை வெற்றிபெறரதமூரும்
பச்சைநிற முற்றபுய லச்சமற வைத்தபொருள்
பத்தர்மன துற்றசிவம்அருள்வாயே

502. முறுகு காள


ராகம்: கமாஸ் தாளம்: ஆதி திச்ர நடை
முறுகு காள விடம யின்ற இருகண் வேலி னுளம யங்கி
முளரி வேரி முகைய டர்ந்தமுலைமீதே
முழுகு காதல் தனைம றந்து பரம ஞான வொளிசி றந்து
முகமொ ராறு மிகவி ரும்பி அயராதே
அறுகு தாளி நறைய விழ்ந்த குவளை வாச மலர்க ரந்தை
அடைய வாரி மிசைபொ ழிந்துனடிபேணி
அவச மாகி யுருகு தொண்ட ருடன தாகி விளையு மன்பி
னடிமை யாகு முறைமை யொன்றைஅருள்வாயே

501. வாதினை அடர்ந்த


ராகம்: சக்ரவாஹம்/குந்தலவராளி தாளம்: ஆதி
வாதினை யடர்ந்த வேல்விழியர் தங்கள்
மாயமதொ ழிந்துதெளியேனே
மாமலர்கள் கொண்டு மாலைகள் புனைந்து
மாபதம ணிந்துபணியேனே
ஆதியொடு மந்த மாகிய நலங்கள்
ஆறுமுக மென்றுதெரியேனே
ஆனதனி மந்த்ர ரூபநிலை கொண்ட
தாடுமயி லென்பதறியேனே

500. துடிகொள் நோய்


ராகம்: சங்கராபரணம்தாளம்: ஆதி திச்ர நடை
துடிகொ ணோய்க ளோடு வற்றி
தருண மேனி கோழை துற்ற
இரும லீளை வாத பித்தமணுகாமல்
துறைக ளோடு வாழ்வு விட்டு
உலக நூல்கள் வாதை யற்று
சுகமு ளாநு பூதி பெற்றுமகிழாமே
உடல்செய் கோர பாழ்வ யிற்றை
நிதமு மூணி னாலு யர்த்தி
யுயிரி னீடு யோக சித்திபெறலாமே
உருவி லாத பாழில் வெட்ட
வெளியி லாடு நாத நிர்த்த
உனது ஞான பாத பத்ம முறுவேனோ

499. தலைமயிர்


ராகம்: யமுனா கல்யாணிதாளம்: ஆதி
தலைமயிர் கொக்குக் கொக்கந ரைத்துக்
கலகலெ னப்பற் கட்டது விட்டுத்
தளர்நடை பட்டுத் தத்தடி யிட்டுத் தடுமாறித்
தடிகொடு தத்திக் கக்கல்பெ ருத்திட்
டசனமும் விக்கிச் சத்தியெ டுத்துச்
சளியுமி குத்துப் பித்தமு முற்றிப் பலகாலும்
திலதயி லத்திட் டொக்கவெ ரிக்கத்
திரிபலை சுக்குத் திப்பிலி யிட்டுத்
தெளியவ டித்துற் றுய்த்துடல் செத்திட் டுயிர்போமுன்
திகழ்புகழ் கற்றுச் சொற்கள்ப யிற்றித்
திருவடி யைப்பற் றித்தொழு துற்றுச்
செனனம றுக்கைக் குப்பர முத்திக்கருள்தாராய்

498. சீலமுள தாயர்


ராகம்: சிமேந்திரமத்யமம்தாளம்: அங்கதாளம் (2½ + 1½ + 1½ (5½)
சீலமுள தாயர் தந்தை மாதுமனை யான மைந்தர்
சேருபொரு ளாசை நெஞ்சு தடுமாறித்
தீமையுறு மாயை கொண்டு வாழ்வுசத மாமி தென்று
தேடினது போக என்றுதெருவூடே
வாலவய தான கொங்கை மேருநுத லான திங்கள்
மாதர்மய லோடு சிந்தை மெலியாமல்
வாழுமயில் மீது வந்து தாளிணைகள் தாழு மென்றன்
மாயவினை தீர அன்பு புரிவாயே

497. காரணமதாக


ராகம் : ஹம்சத்வனி    தாளம்: அங்கதாளம் (8½)
2½ + 1½ + 1½ + 3
காரணம தாக வந்துபுவிமீதே
காலனணு காதி சைந்துகதிகாண
நாரணனும் வேதன் முன்பு தெரியாத
ஞானநட மேபு ரிந்து வருவாயே

496. கருவாகியெ


ராகம்: தேனுகாதாளம்: திஸ்ரத்ரிபுடை
கருவாகியெ தாயுத ரத்தினி
லுருவாகவெ கால்கையு றுப்பொடு
கனிவாய்விழி நாசியு டற்செவி நரைமாதர்
கையிலேவிழ வேகிய ணைத்துயி
லெனவேமிக மீதுது யிற்றிய
கருதாய்முலை யாரமு தத்தினிலினிதாகித்
தருதாரமு மாகிய சுற்றமு
நலவாழ்வுநி லாதபொ ருட்பதி
சதமாமிது தானென வுற்றுனைநினையாத
சதுராயுன தாளிணை யைத்தொழ
அறியாதநிர் மூடனை நிற்புகழ்
தனையோதிமெய்ஞ் ஞானமு றச்செய்வதொருநாளே

495. ஆசை நாலு


ராகம்: பீம்பளாஸ் தாளம்: அங்கதாளம் 1½ + 1½ + 1 + 1½ + 1 + 1½ + 1 (9)
ஆசை நாலுசது ரக்கமல முற்றினொளி
வீசி யோடியிரு பக்கமொடு றச்செல்வளி
ஆவல் கூரமண்மு தற்சலச பொற்சபையு மிந்துவாகை
ஆர மூணுபதி யிற்கொளநி றுத்திவெளி
யாரு சோதிநுறு பத்தினுட னெட்டுஇத
ழாகி யேழுமள விட்டருண விற்பதியின்விந்துநாத
ஓசை சாலுமொரு சத்தமதி கப்படிக
மோடு கூடியொரு மித்தமுத சித்தியொடு
மோது வேதசர சத்தியடி யுற்றதிருநந்தியூடே
ஊமை யேனையொளிர் வித்துனது முத்திபெற
மூல வாசல்வெளி விட்டுனது ரத்திலொளிர்
யோக பேதவகை யெட்டுமிதி லொட்டும்வகை யின்றுதாராய்

494. அகரமுமாகி


ராகம்: சிந்துபைரவி/பூர்வி கல்யாணிதாளம்: மிஸ்ரசாபு 2 + 1½ (3½)
அகரமு மாகி யதிபனு மாகி யதிகமு மாகிஅகமாகி
அயனென வாகி அரியென வாகி அரனென வாகிஅவர்மேலாய்
இகரமு மாகி யெவைகளு மாகி யினிமையு மாகிவருவோனே
இருநில மீதி லெளியனும் வாழ எனதுமு னோடிவரவேணும்
மகபதி யாகி மருவும் வலாரி மகிழ்களி கூரும்வடிவோனே
வனமுறை வேட னருளிய பூஜை மகிழ்கதிர் காமமுடையோனே
செககண சேகு தகுதிமி தோதி திமியென ஆடு மயிலோனே
திருமலி வான பழமுதிர் சோலை மலைமிசை மேவு பெருமாளே.

493. விடுங்கை

ராகம் : சங்கராபரணம்தாளம்: அங்கதாளம்
1½ + 1 + 2 + 2 + 2 (8½)
விடுங்கைக் கொத்தக டாவுடை யானிட
மடங்கிக் கைச்சிறை யானஅ நேகமும்
விழுங்கப் பட்டற வேயற லோதியர்விழியாலே
விரும்பத் தக்கன போகமு மோகமும்
விளம்பத் தக்கன ஞானமு மானமும்
வெறுஞ்சுத் தச்சல மாய்வெளி யாயுயிர்விடுநாளில்
இடுங்கட் டைக்கிரை யாயடி யேனுடல்
கிடந்திட் டுத்தம ரானவர் கோவென
இடங்கட் டிச்சுடு காடுபு காமுன மனதாலே
இறந்திட் டுப்பெற வேகதி யாயினும்
இருந்திட் டுப்பெற வேமதி யாயினும்
இரண்டிற் றக்கதொ ரூதியம் நீதரஇசைவாயே

492. வாத பித்தமொடு


ராகம்: கானடாதாளம்: ஆதி 4 களை 1½ + 1½ + 1 (32)
வாத பித்தமொடு சூலை விப்புருதி
யேறு கற்படுவ னீளை பொக்கிருமல்
மாலை புற்றெழுத லூசல் பற்சனியொடந்திமாலை
மாச டைக்குருடு காத டைப்பு செவி
டூமை கெட்டவலி மூல முற்றுதரு
மாலை யுற்றதொணு றாறு தத்துவர்களுண்டகாயம்
வேத வித்துபரி கோல முற்றுவிளை
யாடு வித்தகட லோட மொய்த்தபல
வேட மிட்டுபொரு ளாசை பற்றியுழல்சிங்கியாலே
வீடு கட்டிமய லாசை பட்டுவிழ
வோசை கெட்டுமடி யாமல் முத்திபெற
வீட ளித்துமயி லாடு சுத்தவெளிசிந்தியாதோ

491. வந்து வந்து


ராகம் : தர்பார்தாளம்: ஆதி 4 களை 1½ + 1½ + 1 (32)
வந்து வந்துவித் தூறி யென்றனுடல்
வெந்து வெந்துவிட் டோட நொந்துயிரும்
வஞ்சி னங்களிற் காடு கொண்டவடிவங்களாலே
மங்கி மங்கிவிட் டேனை யுன்றனது
சிந்தை சந்தொஷித் தாளு கொண்டருள
வந்து சிந்துரத் தேறி யண்டரொடுதொண்டர்சூழ
எந்தன் வஞ்சனைக் காடு சிந்திவிழ
சந்த ரண்டிசைத் தேவ ரம்பையர்க
னிந்து பந்தடித் தாடல் கொண்டுவர மந்திமேவும்
எண்க டம்பணித் தோளு மம்பொன்முடி
சுந்த ரந்திருப் பாத பங்கயமும்
என்றன் முந்துறத் தோணி யுன்றனதுசிந்தைதாராய்

490. மனமே உனக்குறுதி

ராகம்: கல்யாணி தாளம்: ஆதி
மனமே உனக்குறுதி புகல்வே னெனக்கருகில்
வருவா யுரைத்தமொழி தவறாதே
மயில்வாக னக்கடவுள் அடியார் தமக்கரசு
மனமாயை யற்றசுக மதிபாலன்
நினைவே துனக்கமரர் சிவலோக மிட்டுமல
நிலைவே ரறுக்கவலபிரகாசன்
நிதிகா நமக்குறுதி அவரே பரப்பிரம
நிழலாளி யைத்தொழுது வருவாயே

489. பரம குருநாத


ராகம்: ஹிந்தோளம்தாளம்: ஆதி
பரமகுரு நாத கருணையுப தேச
பதவிதரு ஞானப் பெருமாள்காண்
பகலிரவி லாத ஒளிவெளியில் மேன்மை
பகருமதி காரப்பெருமாள்காண்
திருவளரு நீதி தினமனொக ராதி
செகபதியை யாளப் பெருமாள்காண்
செகதலமும் வானு மருவையவை பூத
தெரிசனைசி வாயப்பெருமாள்காண்

488. நாடா பிறப்பு

ராகம் : ஷண்முகப்ரியா தாளம்: சங்கீர்ண சாபு 2 + 1½ + 1 (4½)
நாடா பிறப்புமுடி யாதோ வெனக்கருதி
நாயே னரற்றுமொழிவினையாயின்
நாதா திருச்சபையி னேறாது சித்தமென
நாலா வகைக்குமுனதருள்பேசி
வாடா மலர்ப்பதவி தாதா எனக்குழறி
வாய்பாறி நிற்குமெனைஅருள்கூர
வாராய் மனக்கவலை தீராய் நினைத்தொழுது
வாரே னெனக்கெதிர் முன்வரவேணும்

487. நஞ்சினைப் போலு


ராகம்: ஆபோகிதாளம்: கண்டசாபு (2½)
நஞ்சினைப் போலுமன வஞ்சகக் கோளர்களை
நம்புதற் றீதெனநினைந்துநாயேன்
நண்புகப் பாதமதி லன்புறத் தேடியுனை
நங்களப் பாசரணமென்றுகூறல்
உன்செவிக் கேறலைகொல் பெண்கள்மெற் பார்வையைகொல்
உன்சொலைத் தாழ்வுசெய்துமிஞ்சுவாரார்
உன்றனக் கேபரமும் என்றனக் கார்துணைவர்
உம்பருக் காவதினின் வந்துதோணாய்

486. தறுகணன் மறலி


ராகம் : வலசி    தாளம்: அங்க தாளம் (14)
2 + 1½ + 2 + 1½ + 2 + 2 + 1 + 2
தறுகணன் மறலி முறுகிய கயிறு
தலைகொடு விசிறீக்கொடுபோகுஞ்
சளமது தவிர அளவிடு சுருதி
தலைகொடு பலசாத்திரமோதி
அறுவகை சமய முறைமுறை சருவி
யலைபடு தலைமூச் சினையாகும்
அருவரு வொழிய வடிவுள பொருளை
அலம்வர அடியேற்கருள்வாயே

485. சுடர் அனைய


ராகம் : கௌளைதாளம்: கண்டசாபு
சுடரனைய திருமேனி யுடையழகு முதுஞான
சொருபகிரி யிடமேவுமுகமாறும்
சுரர்தெரிய லளிபாட மழலைகதி நறைபாய
துகிரிதழின் மொழிவேதமணம்வீச
அடர்பவள வொளிபாய அரியபரி புரமாட
அயில்கரமொ டெழில்தோகைமயிலேறி
அடியனிரு வினைநீறு படஅமர ரிதுபூரை
அதிசயமெ னருள்பாடவரவேணும்

484. கைத்தருண சோதி


ராகம் : ஜோன்புரி  தாளம்: ஆதி
கைத்தருண சோதி யத்திமுக வேத
கற்பகச கோத்ரப்பெருமாள்காண்
கற்புசிவ காமி நித்யகலி யாணி
கத்தர்குரு நாதப்பெருமாள்காண்
வித்துருப ராம ருக்குமரு கான
வெற்றி யயில் பாணிப்பெருமாள்காண்
வெற்புளக டாக முட்குதிர வீசு
வெற்றிமயில் வாகப்பெருமாள்காண்

483. குகனே குருபரனே


ராகம்: வசந்தா    தாளம்: அங்கதாளம் (7½)
1½ + 2 + 2 + 2
குகனெ குருபர னேயென நெஞ்சிற்
புகழ அருள்கொடு நாவினி லின்பக்
குமுளி சிவவமு தூறுக வுந்திப்பசியாறிக்
கொடிய இருவினை மூலமும் வஞ்சக்
கலிகள் பிணியிவை வேரொடு சிந்திக்
குலைய நமசிவ யோமென கொஞ்சிக் களிகூரப்
பகலு மிரவுமி லாவெளி யின்புக்
குறுகி யிணையிலி நாடக செம்பொற்
பரம கதியிது வாமென சிந்தித்தழகாகப்
பவள மனதிரு மேனியு டன்பொற்
சரண அடியவ ரார்மன வம்பொற்
றருண சரண்மயி லேறியு னம்பொற்கழல்தாராய்

482. காவி உடுத்தும்


ராகம்: மத்யமாவதிதாளம்: மிஸ்ர சாபு 2 + 1½ (3½)
காவி யுடுத்துந் தாழ்சடை வைத்துங்
காடுகள் புக்குந்தடுமாறிக்
காய்கனி துய்த்துங் காயமொ றுத்துங்
காசினி முற்றுந் திரியாதே
சீவ னொடுக்கம் பூத வொடுக்கம்
தேற வுதிக்கும்பரஞான
தீப விளக்கங் காண எனக்குன்
சீதள பத்மந்தருவாயே

481. காய மாய

ராகம் : ஹம்சானந்தி தாளம்: 1½ + 1½ + 1½ + 2 + 1½ + 1½ + 1½ + 1½ + 1½ + 1½ + 1½ + 2 (19)
காய மாய வீடு மீறிய கூடு நந்து
புற்பு தந்த னிற்கு ரம்பைகொண்டுநாளுங்
காசி லாசை தேடி வாழ்வினை நாடி யிந்த்ரி
யப்ர மந்த டித்த லைந்து சிந்தைவேறாய்
வேயி லாய தோள மாமட வார்கள் பங்க
யத்து கொங்கை யுற்றி ணங்கி நொந்திடாதே
வேத கீத போத மோனமெய் ஞான நந்த
முற்றி டின்ப முத்தி யொன்றுதந்திடாயோ

480. கனகசபை மேவு


ராகம் : கரஹரப்ரியாதாளம்: ஆதி
கனகசபை மேவு மெனதுகுரு நாத
கருணைமுரு கேசப் பெருமாள்காண்
கனகநிற வேத னபயமிட மோது
கரகமல சோதிப் பெருமாள்காண்
வினவுமடி யாரை மருவிவிளை யாடு
விரகுரச மோகப்பெருமாள்காண்
விதிமுநிவர் தேவ ரருணகிரி நாதர்
விமலசர சோதிப்பெருமாள்காண்

479. கட்டி முண்டக


ராகம்: முகாரிதாளம்: ஆதி 4 களை (32)
கட்டி முண்டகர பாலி யங்கிதனை
முட்டி யண்டமொடு தாவி விந்துவொலி
கத்த மந்திரவ தான வெண்புரவி மிசையேறிக்
கற்ப கந்தெருவில் வீதி கொண்டுசுடர்
பட்டி மண்டபமு டாடி யிந்துவொடு
கட்டி விந்துபிச காமல் வெண்பொடிகொடசையாமற்
கட்டு வெம்புரநி றாக விஞ்சைகொடு
தத்து வங்கள்விழ சாடி யெண்குணவர்
சொர்க்கம் வந்துகையு ளாக எந்தைபதமுறமேவித்
துக்கம் வெந்துவிழ ஞான முண்டுகுடில்
வச்சி ரங்களென மேனி தங்கமுற
சுத்த கம்புகுத வேத விந்தையொடு புகழ்வேனோ

478. எழுகடல் மணல்


ராகம்: அடாணாதாளம்: மிஸ்ரா சாபு 2 + 1½ (3½)
எழுகடல் மணலை அளவிடி னதிக
மெனதிடர் பிறவிஅவதாரம்
இனியுன தபய மெனதுயி ருடலு
மினியுடல் விடுகமுடியாது
கழுகொடு நரியு மெரிபுவி மறலி
கமலனு மிகவுமயர்வானார்
கடனுன தபய மடிமையு னடிமை
கடுகியு னடிகள்தருவாயே

477. எலுப்புத் தோல்


ராகம் : சிந்துபைரவிதாளம்: ஆதி
எலுப்புத் தோல்மயிர் நாடிகு ழாமிடை
இறுக்குச் சீபுழு வோடடை மூளைகள்
இரத்தச் சாகர நீர்மல மேவிய கும்பியோடை
இளைப்புச் சோகைகள் வாதம் விலாவலி
உளைப்புச் சூலையொ டேவலு வாகிய
இரைப்புக் கேவல மூலவி யாதியொடண்டவாதங்
குலைப்புக் காய்கனல் நீரிழி வீளையொ
டளைப்புக் காதடை கூனல்வி சூசிகை
குருட்டுக் கால்முட மூமையு ளூடறுகண்டமாலை
குடிப்புக் கூனமி தேசத மாமென
எடுத்துப் பாழ்வினை யாலுழல் நாயெனு
னிடத்துத் தாள்பெற ஞானச தாசிவ அன்புதாராய்

476. இருளுமோர்


ராகம் : வாசஸ்பதிதாளம்: மிஸ்ர சாபு (3½
இருளு மோர்கதி ரணுகொ ணாதபொ
னிடம தேறியெ னிருநோயும்
எரிய வேமல மொழிய வேசுட
ரிலகு மூலக வொளிமேவி
அருவி பாயஇ னமுத மூறவுன்
அருளெ லாமென தளவாக
அருளி யேசிவ மகிழ வேபெற
அருளி யேயிணையடிதாராய்

475. இருவினையின்


ராகம்: ஆரபி    தாளம்: அங்கதாளம் (9)
2½ + 1½ + 2 + 3
இருவினையின் மதிம யங்கித்திரியாதே
எழுநரகி லுழலு நெஞ்சுற்றலையாதே
பரமகுரு அருள்நி னைந்திட்டுணர்வாலே
பரவுதரி சனையை யென்றெற்கருள்வாயே
தெரிதமிழை யுதவு சங்கப் புலவோனே
சிவனருளு முருக செம்பொற் கழலோனே
கருணைநெறி புரியு மன்பர்க் கெளியோனே
கனகசபை மருவு கந்தப் பெருமாளே.

474. அவகுண விரகனை


ராகம்: மோகனம்தாளம்: அங்கதாளம்
அவகுண விரகனை வேதாள ரூபனை
அசடனை மசடனை ஆசார ஈனனை
அகதியை மறவனை ஆதாளி வாயனைஅஞ்சுபூதம்
அடைசிய சவடனை மோடாதி மோடனை
அழிகரு வழிவரு வீணாதி வீணனை
அழுகலை யவிசலை ஆறான வூணனைஅன்பிலாத
கவடனை விகடனை நானாவி காரனை
வெகுளியை வெகுவித மூதேவி மூடிய
கலியனை அலியனை ஆதேச வாழ்வனைவெம்பிவீழுங்
களியனை யறிவுரை பேணாத மாநுட
கசனியை யசனியை மாபாத னாகிய
கதியிலி தனையடி நாயேனை யாளுவதெந்தநாளோ

473. பங்கயனார் பெற்றிடும்


ராகம் : பெஹாக்தாளம்: ஆதி
பங்கய னார்பெற் றிடுஞ்ச ராசர
அண்டம தாயுற் றிருந்த பார்மிசை
பஞ்சவர் கூடித் திரண்ட தோர்நரஉருவாயே
பந்தம தாகப் பிணிந்த ஆசையில்
இங்கித மாகத் திரிந்து மாதர்கள்
பண்பொழி சூதைக் கடந்தி டாதுழல்படிறாயே
சங்கட னாகித் தளர்ந்து நோய்வினை
வந்துடல் மூடக் கலங்கி டாமதி
தந்தடி யேனைப் புரந்தி டாயுன தருளாலே
சங்கரர் வாமத் திருந்த நூபுர
சுந்தரி யாதித் தருஞ்சு தாபத
தண்டைய னேகுக் குடம்ப தாகையின்முருகோனே

472. சிரத்தானத்தில்


ராகம்: கானடா     தாளம்: சதுச்ர ஜம்பை (7)
சிரத்தா னத்திற்பணியாதே
செகத்தோர் பற்றைக் குறியாதே
வருத்தா மற்றொப் பிலதான
மலர்த்தாள் வைத்தெத்தனையாள்வாய்

471. சரக்கேறி


ராகம்: கல்யாணி    தாளம்: அங்கதாளம் (8½)
2½ + 2 + 2 + 2
சரக்கே றித்தப் பதிவாழ் தொந்தப்
பரிக்கா யத்திற் பரிவோ டைந்துச்
சதிக்கா ரர்ப்புக் குலைமே விந்தச்செயல்மேவிச்
சலித்தே மெத்தச் சமுசா ரம்பொற்
சுகித்தே சுற்றத் தவரோ டின்பத்
தழைத்தே மெச்சத் தயவோ டிந்தக்குடிபேணிக்
குரக்கோ ணத்திற் கழுநா யுண்பக்
குழிக்கே வைத்துச் சவமாய் நந்திக்
குடிற்கே நத்திப் பழுதாய் மங்கப்படுவேனைக்
குறித்தே முத்திக் குமறா வின்பத்
தடத்தே பற்றிச் சகமா யம்பொய்க்
குலக்கால் வற்றச் சிவஞா னம்பொற்கழல்தாராய்

470. விரகொடு வளை


ராகம் : முகாரிதாளம்: மிஸ்ரசாபு 2 + 1½ (3&frac12);
விரகொடு வளைசங் கடமது தருவெம்
பிணிகொடு விழிவெங்கனல்போல
வெறிகொடு சமனின் றுயிர்கொளு நெறியின்
றெனவிதி வழிவந்திடுபோதிற்
கரவட மதுபொங் கிடுமன மொடுமங்
கையருற வினர்கண்புனல்பாயுங்
கலகமும் வருமுன் குலவினை களையுங்
கழல்தொழு மியல்தந்தருள்வாயே

469. விதியதாகவெ


ராகம்: ஆஹிரி    தாளம்: அங்கதாளம் (14½)
3½ + 1½ + 1½ + 1 + 3½ + 3½
விதிய தாகவெ பருவ மாதரார்
விரகி லேமனந் தடுமாறி
விவர மானதொ ரறிவு மாறியே
வினையி லேஅலைந் திடுமூடன்
முதிய மாதமி ழிசைய தாகவே
மொழிசெய் தேநினைந்திடுமாறு
முறைமை யாகநி னடிகள் மேவவே
முனிவு தீரவந்தருள்வாயே

468. வலிவாத

ராகம்: கௌரி மனோஹரி தாளம்: கண்ட சாபு (2½)
வலிவாத பித்தமொடு களமாலை விப்புருதி
வறல்சூலை குட்டமொடுகுளிர்தாகம்
மலிநீரி ழிச்சல்பெரு வயிறீளை கக்குகளை
வருநீர டைப்பினுடன்வெகுகோடி
சிலைநோய டைத்தவுடல் புவிமீதெ டுத்துழல்கை
தெளியாவெ னக்குமினிமுடியாதே
சிவமார்தி ருப்புகழை எனுநாவி னிற்புகழ
சிவஞான சித்திதனையருள்வாயே

467. பேதக விரோத

ராகம்: ஹிந்தோளம் தாளம்: அங்க தாளம் 4½ 4½ + 4½ + 3½ (17)
பேதகவி ரோதத் தோதகவி நோதப்
பேதையர்கு லாவைக்கண்டுமாலின்
பேதைமையு றாமற் றேதமக லாமற்
பேதவுடல் பேணித் தென்படாதே
சாதகவி காரச் சாதலவை போகத்
தாழ்விலுயி ராகச்சிந்தையாலுன்
தாரைவடி வேலைச் சேவல்தனை யேனற்
சாரல்மற மானைச்சிந்தியேனோ

466. புலையனான

ராகம் : சிந்துபைரவி தாளம்: அங்கதாளம் 1½ + 1½ + 2½ (5½)
புலைய னான மாவீனன் வினையி லேகு மாபாதன்
பொறையி லாத கோபீகன்முழுமூடன்
புகழி லாத தாமீகன் அறிவி லாத காபோதி
பொறிக ளோடி போய்வீழுமதிசூதன்
நிலையி லாத கோமாளி கொடையி லாத ஊதாரி
நெறியி லாத வேமாளிகுலபாதன்
நினது தாளை நாடோறு மனதி லாசை வீடாமல்
நினையு மாறு நீமேவியருள்வாயே

465. பரியகைப் பாசம்

ராகம்: ஸாரமதி தாளம்: கண்டசாபு
பரியகைப் பாசம்விட் டெறியுமக் காலனுட்
பயனுயிர்ப் போயகப் படமோகப்
படியிலுற் றாரெனப் பலர்கள்பற் றாவடற்
படரெரிக் கூடுவிட்டலைநீரிற்
பிரியுமிப் பாதகப் பிறவியுற் றேமிகப்
பிணிகளுக் கேயிளைத்துழல்நாயேன்
பிழைபொறுத் தாயெனப் பழுதறுத் தாளெனப்
பிரியமுற் றோதிடப்பெறுவேனோ

464. தமர குரங்களுங்

ராகம்: ஆனந்தபைரவி தாளம்: அங்கதாளம் 2 + 2½ + 1½ + 1½ + 1½ (9)
தமர குரங்களுங் காரி ருட்பி ழம்பு
மெழுகிய அங்கமும் பார்வை யிற்கொ ளுந்து
தழலுமிழ் கண்களுங் காள மொத்த கொம்புமுளகதக் கடமாமேல்
தனிவரு மந்தகன் பாசம் விட்டெ றிந்து
அடவரு மென்றுசிந் தாகு லத்தி ருந்து
தமரழ மைந்தருஞ் சோக முற்றி ரங்கமரணபக் குவமாநாள்
கமல முகங்களுங் கோம ளத்தி லங்கு
நகையு நெடுங்கணுங் காதி னிற்று லங்கு
கனக குதம்பையுந் தோடும் வஜ்ர அங்கதமுமடற் சுடர்வேலுங்
கடிதுல கெங்கணுந் தாடி யிட்டு வந்த
மயிலுமி லங்கலங் கார பொற்ச தங்கை
கழலொலி தண்டையங் காலு மொக்க வந்துவரமெனக்கருள்கூர்வாய்

463. செயசெய அருணாத்திரி


ராகம்: தேஷ்தாளம்: ஆதி
செயசெய அருணாத் திரிசிவ யநமச்
செயசெய அருணாத் திரிமசி வயநச்
செயசெய அருணாத் திரிநம சிவயத்திருமூலா
செயசெய அருணாத் திரியந மசிவச்
செயசெய அருணாத் திரிவய நமசிச்
செயசெய அருணாத் திரிசிவ யநமஸ்த்தெனமாறி
செயசெய அருணாத் திரிதனின் விழிவைத்
தரகர சரணாத் திரியென உருகிச்
செயசெய குருபாக் கியமென மருவிச்சுடர்தாளைச்
சிவசிவ சரணாத் திரிசெய செயெனச்
சரண்மிசை தொழுதேத் தியசுவை பெருகத்
திருவடி சிவவாக் கியகட லமுதைக்குடியேனோ

462. சிவமாதுடனே

ராகம்: ஆபோகி தாளம்: ஆதி
சிவமா துடனே அநுபோ கமதாய்
சிவஞா னமுதே பசியாறித்
திகழ்வோ டிருவோ ரொருரூ பமதாய்
திசைலோ கமெலா மநுபோகி
இவனே யெனமா லயனோ டமரோ
ரிளையோ னெனவேமறையோத
இறையோ னிடமாய் விளையா டுகவே
யியல்வே லுடன்மாஅருள்வாயே

461. கீத விநோத


ராகம்: திலங்தாளம்: அங்கதாளம் 2 + 1½ + 1½ + 3 (8)
கீத விநோத மெச்சு குரலாலே
கீறு மையார் முடித்த குழலாலே
நீதி யிலாத ழித்துமுழலாதே
நீமயி லேறி யுற்றுவரவேணும்

460. காணாத தூர


ராகம்: மோகனம்தாளம்: அங்கதாளம் 4 + 4 + 2½ + 2 + 1½ +2 (16)
காணாத தூர நீணாத வாரி
காதார வாரமதன்பினாலே
காலாளும் வேளும் ஆலால நாதர்
காலால் நிலாவுமு னிந்துபூமேல்
நாணான தோகை நூலாடை சோர
நாடோர்க ளேசஅழிந்துதானே
நானாப வாத மேலாக ஆக
நாடோறும் வாடிமயங்கலாமோ

459. குழவியுமாய்

ராகம்: பந்துவராளி தாளம்: அங்கதாளம் 3 + 1½ + 2 (6½)
குழவியு மாய்மோக மோகித குமரனு மாய்வீடு காதலி
குலவனு மாய்நாடு காடொடுதடுமாறிக்
குனிகொடு கூனீடு மாகிடு கிழவனு மாயாவி போய்விட
விறகுட னேதூளி யாவதுமறியாதாய்ப்
பழயச டாதார மெனிகழ் கழியுடல் காணாநி ராதர
பரிவிலி வானாலை நாடொறு மடைமாறிப்
பலபல வாம்யோக சாதக வுடல்கொடு மாயாத போதக
பதியழி யாவீடு போயினி யடைவேனோ

458. குமரி காளி (அமுதம் ஊறு)

ராகம்: செஞ்சுருட்டி தாளம்: அங்கதாளம் 1½ + 2 + 2 + 2 (7½)
குமரி காளிவ ராகிம கேசுரி
கவுரி மோடிசு ராரிநி ராபரி
கொடிய சூலிசு டாரணி யாமளி மகமாயி
குறளு ரூபமு ராரிச கோதரி
யுலக தாரிஉதாரிப ராபரி
குருப ராரிவி காரிந மோகரிஅபிராமி
சமர நீலிபு ராரித னாயகி
மலைகு மாரிக பாலிந னாரணி
சலில மாரிசி வாயம னோகரி பரையோகி
சவுரி வீரிமு நீர்விட போஜனி
திகிரி மேவுகை யாளிசெ யாளொரு
சகல வேதமு மாயின தாயுமையருள்பாலா

457. கருணை சிறிதுமில்


ராகம்: ஹம்சானந்திதாளம்: அங்கதாளம் 1½ + 2 + 2 + 2 (7½)
கருணை சிறிதுமில் பறிதலை நிசிசரர்
பிசித அசனம றவரிவர் முதலிய
கலக விபரித வெகுபர சமயிகள் பலர்கூடிக்
கலக லெனநெறி கெடமுறை முறைமுறை
கதறி வதறிய குதறிய கலைகொடு
கருத அரியதை விழிபுனல் வரமொழிகுழறாவன்
புருகி யுனதருள் பரவுகை வரில்விர
கொழியி லுலகியல் பிணைவிடி லுரைசெய
லுணர்வு கெடிலுயிர் புணரிரு வினையள றதுபோக
உதறி லெனதெனு மலமறி லறிவினி
லெளிது பெறலென மறைபறை யறைவதொ
ருதய மரணமில் பொருளினை யருளுவதொருநாளே

456. கரிமுக


ராகம் : மத்யமாவதிதாளம்: கண்டசாபு 2½
கரிமுகக் கடகளிற் றதிககற் பகமதக்
கஜமுகத் தவுணனைக் கடியானை
கடலையெட் பயறுநற் கதலியிற் கனிபலக்
கனிவயிற் றினிலடக்கியவேழம்
அரிமுகத் தினனெதிர்த் திடுகளத் தினின்மிகுத்
தமர்புரிக் கணபதிக் கிளையோனே
அயிலெடுத் தசுரர்வெற் பலைவுறப் பொருதுவெற்
றியைமிகுத் தறுமுகக் குமரேசா

455. கயல் விழித்தேன்

ராகம்: சிவரஞ்சனி தாளம்: ஆதி
கயல்விழித் தேனெனைச் செயலழித் தாயெனக்
கணவகெட் டேனெனப்பெறுமாது
கருதுபுத் ராஎனப் புதல்வரப் பாஎனக்
கதறிடப் பாடையிற்றலைமீதே
பயில்குலத் தாரழப் பழையநட் பாரழப்
பறைகள்கொட் டாவரச் சமனாரும்
பரியகைப் பாசம்விட் டெறியுமப் போதெனைப்
பரிகரித் தாவியைத்தரவேணும்

454.கடல் பரவு


ராகம்: ஆரபிதாளம்: அங்கதாளம் 3 + 3½ + 3½ (10)
கடல்பரவு தரங்க மீதெழு திங்களாலே
கருதிமிக மடந்தை மார்சொல்வ தந்தியாலே
வடவனலை முனிந்து வீசிய தென்றலாலே
வயலருணையில் வஞ்சி போதநலங்கலாமோ

453. இருவினை ஊண்


ராகம்: ஆரபிதாளம்: திச்ர ரூபகம் (5)
2 + 1½ + 1½
இருவினை யூண்ப சும்பை கருவிளை கூன்கு டம்பை
யிடரடை பாழ்ம்பொ தும்பகிதவாரி
இடைதிரி சோங்கு கந்த மதுவது தேங்கு கும்ப
மிரவிடை தூங்கு கின்றபிணநோவுக்
குருவியல் பாண்ட மஞ்சு மருவிய கூண்டு நெஞ்சொ
டுயிர்குடி போங்கு ரம்பையழியாதென்
றுலகுட னேன்று கொண்ட கருமபி ராந்தொ ழிந்து
னுபயப தாம்பு யங்களடைவேனோ

452. இருவினை அஞ்ச

ராகம் : பூர்விகல்யாணி தாளம்: மிஸ்ரசாபு 2 + 1½ (3½)
இருவினை யஞ்ச மலவகை மங்க
இருள்பிணி மங்கமயிலேறி
இனவரு ளன்பு மொழியக டம்பு
வினதக முங்கொ டளிபாடக்
கரிமுக னெம்பி முருகனெ னண்டர்
களிமலர் சிந்தஅடியேன்முன்
கருணைபொ ழிந்து முகமும லர்ந்து
கடுகிந டங்கொடருள்வாயே

451. இருவர் மயலோ


ராகம் : சாவேரிதாளம்: மிஸ்ரசாபு 1½ + 2 (3½)
இருவர் மயலோ அமளி விதமோ
எனென செயலோஅணுகாத
இருடி அயன்மா லமர ரடியா
ரிசையு மொலிதா னிவைகேளா
தொருவ னடியே னலறு மொழிதா
னொருவர் பரிவாய் மொழிவாரோ
உனது பததூள் புவன கிரிதா
னுனது கிருபாகரமேதோ

450. இரவு பகல்

ராகம் : சாமா தாளம்: கண்டசாபு (2½)
இரவுபகற் பலகாலும் இயலிசைமுத்தமிழ்கூறித்
திரமதனைத் தெளிவாகத் திருவருளைத் தருவாயே
பரகருணைப் பெருவாழ்வே பரசிவதத்துவஞானா
அரனருள்சற் புதல்வோனே அருணகிரிப் பெருமாளே.

449. இரவியும் மதியும்ராகம்: குந்தலவராளி தாளம்: மிஸ்ரசாபு 2 + 1½ (3½)
இரவியு மதியுந் தெரிவுற எழுமம்
புவிதனி லினமொன்றிடுமாதும்
எழில்புதல் வருநின் றழுதுள முருகும்
மிடர்கொடு நடலம்பலகூறக்
கருகிய வுருவங் கொடுகனல் விழிகொண்
டுயிரினை நமனுங்கருதாமுன்
கலைகொடு பலதுன் பமுமக லிடநின்
கழலிணை கருதும்படிபாராய்

448. இமராஜன் நிலா

ராகம்: சரஸ்வதி தாளம்: மிஸ்ரஜம்பை
இமராஜனி லாவதெ றிக்குங் கனலாலே
இளவாடையு மூருமொ றுக்கும்படியாலே
சமராகிய மாரனெ டுக்குங் கணையாலே
தனிமானுயிர் சோரும தற்கொன் றருள்வாயே
குமராமுரு காசடி லத்தன்குருநாதா
குறமாமக ளாசைத ணிக்குந்திருமார்பா
அமராவதி வாழ்வம ரர்க்கன் றருள்வோனே
அருணாபுரி வீதியி னிற்கும்பெருமாளே.

447. அழுதும் ஆவாவென


ராகம்: சந்த்ரகௌன்ஸ்தாளம்: கண்டசாபு
அழுதுமா வாவெனத் தொழுதுமூ டூடுநெக்
கவசமா யாதரக்கடலூடுற்
றமைவில்கோ லாகலச் சமயமா பாதகர்க்
கறியொணா மோனமுத் திரைநாடிப்
பிழைபடா ஞானமெய்ப் பொருள்பெறா தேவினைப்
பெரியஆ தேசபுற்புதமாய
பிறவிவா ராகரச் சுழியிலே போய்விழப்
பெறுவதோ நானினிப்புகல்வாயே

446. அருக்கார் நலத்தை

ராகம்: செஞ்சுருட்டி தாளம்: ஆதி கண்ட நடை (20)
அருக்கார் நலத்தைத் திரிப்பார் மனத்துக்
கடுத்தாசை பற்றித் தளராதே
அடற்கா லனுக்குக் கடைக்கால் மிதித்திட்
டறப்பே தகப்பட் டழியாதே
கருக்காரர் நட்பைப் பெருக்கா சரித்துக்
கலிச்சா கரத்திற்பிறவாதே
கருத்தா லெனக்குத் திருத்தா ளளித்துக்
கலைப்போ தகத்தைப்புகல்வாயே

445. பரிமள மிகவுள


ராகம்: தேஷ் தாளம்: அங்கதாளம் (7½)
2 + 2 + 3½
பரிமள மிகவுள சாந்து மாமத
முருகவிழ் வகைமலர் சேர்ந்து கூடிய
பலவரி யளிதுயில் கூர்ந்து வானுறுமுகில்போலே
பரவிய இருள்செறி கூந்தல் மாதர்கள்
பரிபுர மலரடி வேண்டி யேவிய
பணிவிடை களிலிறு மாந்த கூளனை நெறிபேணா
விரகனை யசடனை வீம்பு பேசிய
விழலனை யுறுகலை யாய்ந்தி டாமுழு
வெகுளியை யறிவது போங்க பாடனைமலமாறா
வினையனை யுரைமொழி சோர்ந்த பாவியை
விளிவுறு நரகிடை வீழ்ந்த மோடனை
வினவிமு னருள்செய்து பாங்கி னாள்வது மொருநாளே

444. நாடித் தேடி


ராகம்: சுத்த சாவேரி    தாளம்: அங்கதாளம் (6)
1½ + 1½ + 3
நாடித் தேடித் தொழுவார்பால்
நானத் தாகத்திரிவேனோ
மாடக் கூடற்பதிஞான
வாழ்வைச் சேரத்தருவாயே
பாடற் காதற் புரிவோனே
பாலைத் தேனொத் தருள்வோனே
ஆடற் றோகைக் கினியோனே
ஆனைக் காவிற் பெருமாளே.

443. குருதி புலால்

ராகம்: ரஞ்சனி தாளம்: அங்கதாளம் 2 + 2½ + 1½ + 2 (8)
குருதிபு லாலென்பு தோன ரம்புகள்
கிருமிகள் மாலம்பி சீத மண்டிய
குடர்நிணம் ரோமங்கள் மூளை யென்பனபொதிகாயக்
குடிலிடை யோரைந்து வேட ரைம்புல
அடவியி லோடுந்து ராசை வஞ்சகர்
கொடியவர் மாபஞ்ச பாத கஞ்செயஅதனாலே
சுருதிபு ராணங்க ளாக மம்பகர்
சரியைக்ரி யாவண்டர் பூசை வந்தனை
துதியொடு நாடுந்தி யான மொன்றையுமுயலாதே
சுமடம தாய்வம்பு மால்கொ ளுந்திய
திமிரரொ டேபந்த மாய்வ ருந்திய
துரிசற ஆநந்த வீடு கண்டிடஅருள்வாயே

442. ஓல மறைகள்


ராகம் : ஹம்சானந்திதாளம் : அங்கதாளம் (7½)
1½ + 1½ + 2½ + 2
ஓல மறைக ளறைகின்ற வொன்றது
மேலை வெளியி லொளிரும் பரஞ்சுடர்
ஓது சரியை க்ரியையும் புணர்ந்தவரெவராலும்
ஓத வரிய துரியங் கடந்தது
போத அருவ சுருபம் ப்ரபஞ்சமும்
ஊனு முயிரு முழுதுங் கலந்தது சிவஞானம்
சால வுடைய தவர்கண்டு கொண்டது
மூல நிறைவு குறைவின்றி நின்றது
சாதி குலமு மிலதன்றி யன்பர்சொனவியோமஞ்
சாரு மநுப வரமைந்த மைந்தமெய்
வீடு பரம சுகசிந்து இந்த்ரிய
தாப சபல மறவந்து நின்கழல்பெறுவேனோ

Sivam in Thiruppugazh–Part 1

What is the goal of Bhakti? The ultimate goal of bhakti is to help the individual soul to merge itself in the Supreme Soul or Paramatman tha...

Popular Posts