ta The Nectar of Thiruppugazh: November 2015

Monday, 30 November 2015

187. பாட்டிலுருகிலை

ராகம் : சங்கரானந்தப்ரியா தாளம்: மிஸ்ரசாபு (2 + 1½)
பாட்டி லுருகிலை கேட்டு முருகிலை
கூற்று வருவழி பார்த்து முருகிலை
பாட்டை யநுதின மேற்று மறிகிலைதினமானம்
பாப்ப ணியனருள் வீட்டை விழைகிலை
நாக்கி னுனிகொடு ஏத்த அறிகிலை
பாழ்த்த பிறவியி லேற்ற மனதுநல்வழிபோக
மாட்ட மெனுகிறை கூட்டை விடுகிலை
யேட்டின் விதிவழி யோட்ட மறிகிலை
பார்த்து மினியொரு வார்த்தை அறைகுவனிதுகேளாய்
வாக்கு முனதுள நோக்கு மருளுவ
னேத்த புகழடி யார்க்கு மெளியனை
வாழ்த்த இருவினை நீக்கு முருகனை மருவாயோ

Saturday, 28 November 2015

186. சாந்தமில்

ராகம் : ஷண்முகப்ரியா தாளம்: சங்கீர்ண சாபு (4½)
2 + 1½ + 1

சாந்தமில் மோகவெரி காந்திய வாவனில
மூண்டவி யாதசமயவிரோத
சாங்கலை வாரிதியை நீந்தவொ ணாதுலகர்
தாந்துணை யாவரெனமடவார்மேல்
ஏந்திள வார்முளரி சாந்தணி மார்பினொடு
தோய்ந்துரு காவறிவுதடுமாறி
ஏங்கிட ஆருயிரை வாங்கிய காலன்வசம்
யான்தனி போய்விடுவதியல்போதான்

Friday, 27 November 2015

185. சரவண பவநிதி

ராகம் : பிருந்தாவன சாரங்கா தாளம்: ஆதி

சரவண பவநிதி யறுமுக குருபர
சரவண பவநிதி யறுமுக குருபர
சரவண பவநிதி யறுமுக குருபரஎனவோதித்
தமிழினி லுருகிய வடியவ ரிடமுறு
சனனம ரணமதை யொழிவுற சிவமுற
தருபிணி துளவர மெமதுயிர் சுகமுறவருள்வாயே
கருணைய விழிபொழி யொருதனி முதலென
வருகரி திருமுகர் துணைகொளு மிளையவ
கவிதைய முதமொழி தருபவ ருயிர்பெறவருள்நேயா
கடலுல கினில்வரு முயிர்படு மவதிகள்
கலகமி னையதுள கழியவும் நிலைபெற
கதியுமு னதுதிரு வடிநிழல் தருவதுமொருநாளே

Thursday, 26 November 2015

184. கறுத்ததலை

ராகம் : முகாரி தாளம்: அங்க தாளம் 3 + 2 + 1½ (6½)
கறுத்ததலை வெளிறு மிகுந்து
மதர்த்த இணை விழிகள் குழிந்து
கதுப்பிலுறு தசைகள் வறண்டுசெவிதோலாய்க்
கழுத்தடியு மடைய வளைந்து
கனத்தநெடு முதுகு குனிந்து
கதுப்புறுப லடைய விழுந்துதடுநீர்சோர
உறக்கம்வரு மளவி லெலும்பு
குலுக்கிவிடு மிருமல் தொடங்கி
உரத்தகன குரலு நெரிந்துதடிகாலாய்
உரத்தநடை தளரு முடம்பு
பழுத்திடுமுன் மிகவும் விரும்பி
உனக்கடிமை படுமவர் தொண்டுபுரிவேனோ

Wednesday, 25 November 2015

183. கரிவாம்பரி (வரிசேர்ந்திடு)

ராகம் : சக்ரவாஹம் தாளம்: திஸ்ரத்ரிபுடை
கரிவாம்பரி தேர்திரள் சேனையு
முடனாந்துரி யோதன னாதிகள்
களமாண்டிட வேயொரு பாரதமதிலேகிக்
கனபாண்டவர் தேர்தனி லேயெழு
பரிதூண்டிய சாரதி யாகிய
கதிரோங்கிய நேமிய னாமரிரகுராமன்
திரைநீண்டிரை வாரியும் வாலியும்
நெடிதோங்கும ராமர மேழொடு
தெசமாஞ்சிர ராவண னார்முடிபொடியாகச்
சிலைவாங்கிய நாரண னார்மரு
மகனாங்குக னேபொழில் சூழ்தரு
திருவேங்கட மாமலை மேவிய பெருமாளே.
எனதாந்தன தானவை போயற
மலமாங்கடு மோகவி காரமு
மிவைநீங்கிட வேயிரு தாளினையருள்வாயே

182. ஒருபதும் இருபதும்

ராகம் : பிலஹரி தாளம்: ஆதி
ஒருபது மிருபது மறுபது முடனறு
முணர்வுற இருபத முளநாடி
உருகிட முழுமதி தழலென வொளிதிகழ்
வெளியொடு வொளிபெறவிரவாதே
தெருவினில் மரமென எவரொடு முரைசெய்து
திரிதொழி லவமதுபுரியாதே
திருமகள் மருவிய திரள்புய அறுமுக
தெரிசனை பெறஅருள்புரிவாயே

181. புற்புதம்

ராகம் : நவரச கன்னடா தாளம்: ஆதி
புற்புதமெ னாம அற்பநிலை யாத
பொய்க்குடில்கு லாவுமனையாளும்
புத்திரரும் வீடு மித்திரரு மான
புத்திசலி யாதபெருவாழ்வு
நிற்பதொரு கோடி கற்பமென மாய
நிட்டையுடன் வாழுமடியேன்யான்
நித்தநின தாளில் வைத்ததொரு காதல்
நிற்கும்வகை யோதநினைவாயே

Tuesday, 24 November 2015

180. பத்தர் கணப்ரிய

ராகம் : பீம்ப்ளாஸ் தாளம்: ஆதி

பத்தர்க ணப்ரிய நிர்த்தந டித்திடு
பட்சிந டத்தியகுகபூர்வ
பச்சிம தட்சிண வுத்தர திக்குள
பத்தர்க ளற்புதமெனவோதுஞ்
சித்ரக வித்துவ சத்தமி குத்ததி
ருப்புக ழைச்சிறி தடியேனுஞ்
செப்பென வைத்துல கிற்பர வத்தெரி
சித்தவ நுக்ரகமறவேனே
கத்திய தத்தைக ளைத்துவி ழத்திரி
கற்கவ ணிட்டெறிதினைகாவல்
கற்றகு றத்திநி றத்தக ழுத்தடி
கட்டிய ணைத்தபனிருதோளா
சத்தியை யொக்கஇ டத்தினில் வைத்தத
கப்பனு மெச்சிடமறைநூலின்
தத்துவ தற்பர முற்றுமு ணர்த்திய
சர்ப்பகி ரிச்சுரர் பெருமாளே.

179. கொடிய மறலியும்

ராகம் : சந்த்ரகௌன்ஸ் தாளம்: அங்கதாளம் (7½)
1½ + 2 + 2 + 2

கொடிய மறலியு மவனது கடகமு
மடிய வொருதின மிருபதம் வழிபடு
குதலை யடியவ னினதருள் கொடுபொருமமர்காண
குறவர் மகள்புணர் புயகிரி சமுகமு
மறுமு கமும்வெகு நயனமும் ரவியுமிழ்
கொடியு மகிலமும் வெளிபட இருதிசையிருநாலும்
படியு நெடியன எழுபுண ரியுமுது
திகிரி திகிரியும் வருகென வருதகு
பவுரி வருமொரு மரகத துரகதமிசையேறிப்
பழய அடியவ ருடனிமை யவர்கண
மிருபு டையுமிகு தமிழ்கொடு மறைகொடு
பரவ வருமதி லருணையி லொருவிசைவரவேணும்

Monday, 23 November 2015

178. காலனிடத்து

ராகம் : சங்கராபரணம் தாளம்: திச்ர ஏகம் (3)
காலனிடத் தணுகாதே
காசினியிற் பிறவாதே
சீலஅகத்தியஞான
தேனமுதைத்தருவாயே
மாலயனுக்கரியானே
மாதவரைப்பிரியானே
நாலுமறைப் பொருளானே
நாககிரிப்பெருமாளே.

Sunday, 22 November 2015

177. அன்பாக வந்து

ராகம் : ஆஹிரி தாளம்: ஆதி
அன்பாக வந்து உன்றாள் பணிந்து
ஐம்பூத மொன்றநினையாமல்
அன்பால் மிகுந்து நஞ்சாரு கண்க
ளம்போரு கங்கள்முலைதானும்
கொந்தே மிகுந்து வண்டாடி நின்று
கொண்டாடு கின்றகுழலாரைக்
கொண்டே நினைந்து மன்பேது மண்டி
குன்றா மலைந்துஅலைவேனோ

176. வாசித்துக் காணொணாதது

ராகம் : பூர்வி கல்யாணி தாளம்: அங்க தாளம் (3+ 1½ +2)

வாசித்துக் காணொ ணாதது பூசித்துக் கூடொ ணாதது
வாய்விட்டுப் பேசொ ணாததுநெஞ்சினாலே
மாசர்க்குத் தோணொ ணாதது நேசர்க்குப் பேரொ ணாதது
மாயைக்குச் சூழொ ணாததுவிந்துநாத
ஓசைக்குத் தூர மானது மாகத்துக் கீற தானது
லோகத்துக் காதி யானதுகண்டுநாயேன்
யோகத்தைச் சேரு மாறுமெய்ஞ் ஞானத்தைப் போதி யாயினி
யூனத்தைப் போடி டாதுமயங்கலாமோ

Thursday, 19 November 2015

175. புவனத்தொரு

ராகம் : பெஹாக் தாளம்: ஆதி
புவனத் தொருபொற் றொடிசிற் றுதரக்
கருவிற் பவமுற் றுவிதிப் படியிற்
புணர்துக் கசுகப் பயில்வுற் றுமரித்திடிலாவி
புரியட் டகமிட் டதுகட் டியிறுக்
கடிகுத் தெனஅச் சம்விளைத் தலறப்
புரள்வித் துவருத் திமணற் சொரிவித்தனலூடே
தவனப் படவிட் டுயிர்செக் கிலரைத்
தணிபற் களுதிர்த் தெரிசெப் புருவைத்
தழுவப் பணிமுட் களில்கட் டியிசித்திடவாய்கண்
சலனப் படஎற் றியிறைச் சியறுத்
தயில்வித் துமுரித் துநெரித் துளையத்
தளையிட் டுவருத் தும்யமப் ரகரத்துயர்தீராய்

174. பகலிரவினில் தடுமாறா

ராகம் : மோகனம் தாளம்: திச்ர ஏகம் (3)
பகலிரவினிற்றடுமாறா
பதிகுருவெனத்தெளிபோத
ரகசியமுரைத் தநுபூதி
ரதநிலைதனைத்தருவாயே
இகபரமதற் கிறையோனே
இயலிசையின்முத்தமிழோனே
சகசிரகிரிப்பதிவேளே
சரவணபவப்பெருமாளே.

Tuesday, 17 November 2015

கந்தர் அநுபூதி 46-51

ராகம் : சுருட்டி

எந்தாயும் எனக்கு அருள் தந்தையும் நீ
சிந்தாகுலமானவை தீர்த்து எனை ஆள்
கந்தா! கதிர்வேலவனே! உமையாள்
மைந்தா! குமரா! மறைநாயகனே!46
enthAyum enakku aruL thandhaiyum nee!
sindhAkulamAnavai theerththu enai AL
kandhA! kadhirvElavanE! umaiyAL
maindhA! kumarA! maRainAyaganE!46

You are my mother and my merciful father. Wipe out all my turmoils and take possession of me. O Lord Skanda! O Lord with the luminous Vel! O Son of Uma Devi! O Kumara! O Lord of the Vedas!

கந்தர் அநுபூதி 41-45

ராகம் : மோகனம்

சாகாது, எனையே சரணங் களிலே
கா கா, நமனார் கலகம் செயும் நாள்
வாகா, முருகா, மயில் வாகனனே
யோகா, சிவ ஞான உபதேசிகனே.41
sAgAdhu enaiyE saraNangkaLilE
kAgA namanAr kalagam seyum nAL
vAgA murugA mayil vAganaNE
yOgA siva njAna ubadhEsiganE!41

Monday, 16 November 2015

கந்தர் அநுபூதி 36-40

ராகம் : காபி

நாதா குமரா நம என்று அரனார்
ஓதாய் என ஓதியதெப் பொருள்தான்
வேதா முதல் விண்ணவர் சூடும் மலர்ப்
பாதா குறமின் பதசே கரனே!36
nAdhA kumarA nama endRu aranAr
OdhAi ena Odhiyadhu epporUl thAn?
vEdhA mudhal viNNavar sUdumalarp
pAdhA kuRamin pAdhasEgaranE!36

Sunday, 15 November 2015

கந்தர் அநுபூதி 31-35

ராகம் : சிந்துபைரவி

பாழ்வாழ்வு எனும் இப் படுமாயையிலே
வீழ்வாய் என என்னை விதித்தனையே
தாழ்வானவை செய்தன தாம் உளவோ?
வாழ்வாய் இனி நீ மயில் வாகனனே.31
pAzhvAzhvu enum ippadumAyaiyilE
veezhvAi ena ennai vidhiththanaiyE
thAzhvAnavai seidhavaithAm uLavO
vAzhvAi ini nee mayilvAgananE!31

Friday, 13 November 2015

கந்தர் அநுபூதி 26-30

ராகம் : ஹம்சானந்தி
ஆதாரம் இலேன் அருளைப் பெறவே
நீதான் ஒரு சற்று நினைந்திலையே
வேதாகம ஞான விநோதமநோ
தீதா சுரலோக சிகாமணியே!26
AdhAram ilEn aruLaip peRavE
needhAn oru satRu ninaindhilaiyE
vEdhAgama njAna vinOdha manO
theedhA suralOga sigAmaNiyE!26

I have no basis to receive Your grace (I have no support other than You) and You haven't thought favorably about me for a moment! Oh Crest Jewel of the celestial world! You are the personification of spiritual wisdom that is the essence of vedas and agamas. You are beyond the comprehension of the mind.

Wednesday, 11 November 2015

கந்தர் அநுபூதி 21-25

ராகம் : பாகேஸ்வரி

கருதா மறவா நெறிகாண, எனக்கு
இருதாள் வனசம் தர என்று இசைவாய்
வரதா, முருகா, மயில் வாகனனே
விரதா, சுர சூர விபாடணனே.21
arudhA maRavA neRikANa enakku
iruthAL vanasam thara endRu isaivAi
varadhA murugA mayilvAgananE
viradhA sura vibAdaNanE!21

When will you graciously grant Your twin feet so that I can attain the nirvikalpa state that transcends memory and forgetfulness? You liberally grant all the boons Your devotees seek; Your vehicle is the peacock; You slayed the obnoxious demon Soorapanman!

Tuesday, 10 November 2015

கந்தர் அநுபூதி 16-20

ராகம் : கேதாரம்

பேராசை எனும் பிணியில் பிணிபட்டு
ஓரா வினையேன் உழலத் தகுமோ?
வீரா, முது சூர் பட வேல் எறியும்
சூரா, சுர லோக துரந்தரனே.16
pEraasai enum piNiyil piNipattu
Oraa vinaiyEn uzhala thagumO
veeraa muthusoor padavEl eRiyum
sooraa sura lOka thutanDaranE16

Should I get muddled in inappropriate acts because of greed, which makes me unable to discriminate between what is good and what is bad? You are gallant; You are the protector of the celestial world who hurled the lance at the ancient demon Soorapanman! ஓரா வினையேன்(Oraa vinaiyEn): incapable of discerning between right and wrong acts;

Thursday, 5 November 2015

கந்தர் அநுபூதி 11-15

ராகம் : ஆரபி

கூகா என என் கிளை கூடி அழப்
போகா வகை, மெய்ப்பொருள் பேசியவா
நாகாசல வேலவ நாலு கவித்
தியாகா சுரலோக சிகாமணியே.11
kookaa ena en kiLai koodi azha,
pOgaa vagai mey poruL pEsiyavaa
naagaasala vElava naalu kavith
thyaaga a suralOka sikhaamaNiyE11

Oh, the vel-wielding lord of Tiruchengodu (Nagaachala Velava), You are the Supreme and Eternal Substance who preached me Real Knowledge to help me escape the misery of dying, with wailing kinsmen gathered around me. You taught me how to compose and sing Your Sacred praise in four kinds of Tamil verses (known as aasu, mathuram, chiththiram and viththaaram). You are the Foremost Gem of the celestial world (suraloka sikhamaNi)!

Wednesday, 4 November 2015

கந்தர் அநுபூதி 6-10

ராகம் : கௌளை
திணியான மனோ சிலை மீது, உனதாள்
அணியார், அரவிந்தம் அரும்பு மதோ?
பணியா? ..என, வள்ளி பதம் பணியும்
தணியா அதிமோக தயா பரனே.6
thiNiyaana manO chilai meeth- una thaaL,
aNiyaar aravinDa- marumbu mathO
paNiyaa ena vaLLi paDam paNiyum,
thaNiyaa athi mOha Dayaa paranE6

Would thy beautiful lotus-like feet bloom in my heart that is hard as a stone? You have so much unquenchable love for Valli that you show reverence to her feet and ask her, "What service can I do for you?". (meaning, with so much compassion that You display, is it any wonder that that Your lotus feet has gracefully bloomed on my hard heart.)

கெடுவாய் மனனே, கதி கேள், கரவாது
இடுவாய், வடிவேல் இறைதாள் நினைவாய்
சுடுவாய் நெடு வேதனை தூள்படவே
விடுவாய் விடுவாய் வினை யாவையுமே.7
keduvaay mananE gathi kEL karavaathu,
iduvaay vadivEl iRaithaaL ninaivaay
chuduvaay nedu vEDanai thooL padavE,
vidivaay viduvaay vinai yaavaiyumE7

Monday, 2 November 2015

கந்தர் அநுபூதி 1-5

ராகம் : ஹம்சத்வனி தாளம்: ஆதி
காப்பு
நெஞ்சக் கன கல்லு நெகிழ்ந்து உருகத்
தஞ்சத்து அருள் சண்முகனுக்கு இயல்சேர்
செஞ்சொற் புனை மாலை சிறந்திடவே
பஞ்சக்கர ஆனை பதம் பணிவாம்.
nenja kanakallu negizhnDu uruga
thanjath aruL shaNmukhanuk iyal sEr
chenjol punai maalai chiRanDidavE
panjakkara aanai paDam paNivOm

In order that I can string an exquisite garland of poems with fertile Tamil words that can mellow even the stony hearts and adorn Shanmukha who offers His protection to those who seek His refuge, I bow before the feet of the five-armed Vinayaka.

மயில் விருத்தம் – 11 : எந்நாளும் ஒருசுனையில்

ராகம் : மத்யமாவதி

எந்நாளும் ஒருசுனையில் இந்த்ரநீ லப்போ
திலங்கிய திருத்த ணிகைவாழ்

எம்பிரான் இமையவர்கள் தம்பிரான் ஏறும்ஒரு
நம்பிரா னான மயிலைப்

பன்னாளும் அடிபரவும் அருணகிரி நாதன்
பகர்ந்தஅதி மதுர சித்ரப்

பாடல்தரு மாசறு வேல்விருத்தம் ஒருபத்தும்
படிப்பவர்கள் ஆதி மறைநூல்

மன்னான் முகம்பெறுவர் அன்னம் ஏறப்பெறுவர்
வாணிதழு வப்பெ றுவரால்

மகரால யம்பெறுவர் உவணம் ஏறப்பெறுவர்
வாரிச மடந்தை யுடன்வாழ்

அந்நாயகம் பெறுவர் அயிராவ தம்பெறுவர்
அமுதா சனம்பெ றுவர்மேல்

ஆயிரம் பிறைதொழுவர் சீர்பெறுவர் பேர்பெறுவர்
அழியா வரம்பெ றுவரே.


Sunday, 1 November 2015

மயில் விருத்தம் – 10 : நிராசத விராசத

ராகம் : மத்யமாவதி தாளம்: கண்டசாபு

நிராசத விராசத வரோதய பராபர
னிராகுல னிராமய பிரா

னிலாதெழு தலாலற மிலானெறி யிலானெறி
நிலாவிய உலாசஇ தயன்

குராமலி விராவுமிழ் பராரை யமராநிழல்
குராநிழல் பராவு தணிகைக்

குலாசல சராசரம் எலாமினி துலாவிய
குலாவிய கலாப மயிலாம்

புராரிகும ராகுரு பராஎனும் வரோதய
புராதன முராரி மருகன்

புலோமசை சலாமிடு பலாசன வலாரிபுக
லாகும் அயி லாயுதனெடுந்

தராதல கிராதர்கள் குலாதவபி ராமவல
சாதனன் விநோத சமரன்

தடாரி விகடாசுரன் குடாரித படாதிகழ்
ஷடாநநன் நடாவு மயிலே.