ta The Nectar of Thiruppugazh: 2012

Monday, 31 December 2012

13. அருணமணி மேவு

ராகம்: புன்னாக வராளிதாளம்: அங்க தாளம் (24)
2½+3½+2½+3½+2½+3½+1½+1½+ 3
அருணமணி மேவு பூஷித ம்ருகமத படீர லேபன
அபிநவவி சால பூரண
அம்பொற் கும்பத்தனமோதி
அளிகுலவு மாதர் லீலையின் முழுகியபி ஷேக மீதென
அறவுமுற வாடி நீடிய
அங்கைக் கொங்கைக்கிதமாகி
இருணிறைய மோதி மாலிகை சருவியுற வான வேளையி
லிழைகலைய மாத ரார்வழி
யின்புற் றன்புற்றழியாநீள்
இரவுபகல் மோக னாகியெ படியில்மடி யாமல் யானுமுன்
இணையடிகள் பாடி வாழஎ
னெஞ்சிற் செஞ்சொற்றருவாயே

Sunday, 30 December 2012

12. அமுத உததி

ராகம்: கல்யாணிதாளம்: 2½ + 2½ + 2 + 2
அமுதுததி விடமுமிழு செங்கட் டிங்கட்
பகவினொளிர் வெளிறெயிறு துஞ்சற் குஞ்சித்
தலையுமுடை யவனரவ தண்டச் சண்டச்சமனோலை
அதுவருகு மளவிலுயி ரங்கிட் டிங்குப்
பறைதிமிலை திமிர்தமிகு தம்பட் டம்பற்
கரையவுற வினரலற உந்திச் சந்தித்தெருவூடே
எமதுபொரு ளெனுமருளை யின்றிக் குன்றிப்
பிளவளவு தினையளவு பங்கிட் டுண்கைக்
கிளையமுது வசைதவிர இன்றைக் கன்றைக்கெனநாடா
திடுககடி தெனுமுணர்வு பொன்றிக் கொண்டிட்
டுடுடுடுடு டுடுடுடுடு டுண்டுட் டுண்டுட்
டெனவகலு நெறிகருதி நெஞ்சத் தஞ்சிப்பகிராதோ

Friday, 28 December 2012

11. அந்தகன் வருந்தினம்

ராகம்: ஹிந்தோளம்தாளம்: 1+1½+1½+1+2

அந்தகன்வ ருந்தினம் பிறகிடச்
சந்ததமும் வந்துகண் டரிவையர்க்
கன்புருகு சங்கதந் தவிரமுக்குணமாள
அந்திபக லென்றிரண் டையுமொழித்
திந்திரிய சஞ்சலங் களையறுத்
தம்புய பதங்களின் பெருமையைக்கவிபாடிச்
செந்திலை யுணர்ந்துணர்ந் துணர்வுறக்
கந்தனை யறிந்தறிந் தறிவினிற்
சென்றுசெரு குந்தடந் தெளிதரத்தணியாத
சிந்தையு மவிழ்ந்தவிழ்ந் துரையொழித்
தென்செய லழிந்தழிந் தழியமெய்ச்
சிந்தைவர என்றுநின் தெரிசனைப்படுவேனோ

Thursday, 27 December 2012

10. தடக்கைப் பங்கயம்

ராகம்: ஆநந்த பைரவி தாளம்:1+1+1½+1
தடக்கைப் பங்கயங் கொடைக்குக் கொண்டல்தண்
டமிழ்க்குத் தஞ்சமென்றுலகோரைத்
தவித்துச் சென்றிரந் துளத்திற் புண்படுந்
தளர்ச்சிப் பம்பரந்தனையூசற்
கடத்தைத் துன்பமண் சடத்தைத் துஞ்சிடுங்
கலத்தைப் பஞ்சஇந் த்ரியவாழ்வைக்
கணத்திற் சென்றிடந் திருத்தித் தண்டையங்
கழற்குத் தொண்டுகொண்டருள்வாயே

Wednesday, 26 December 2012

9. சந்ததம் பந்த

ராகம்: ஹிந்தோளம்தாளம்: 1+1½+2+3
சந்ததம் பந்தத்தொடராலே
சஞ்சலந் துஞ்சித்திரியாதே
கந்தனென் றென்றுற்றுனைநாளும்
கண்டுகொண் டன்புற்றிடுவேனோ

Tuesday, 25 December 2012

8. கனகந்திரள்கின்ற பெருங்கிரி

ராகம்:சங்கராபரணம்/நீலாம்பரிதாளம்: திஶ்ர த்ருபுடை (7)
கனகந்திரள் கின்றபெ ருங்கிரி
தனில்வந்துத கன்தகன் என்றிடு
கதிர்மிஞ்சிய செண்டைஎ றிந்திடுகதியோனே
கடமிஞ்சிஅ நந்தவி தம்புணர்
கவளந்தனை உண்டுவ ளர்ந்திடு
கரியின்றுணை என்றுபி றந்திடுமுருகோனே
பனகந்துயில் கின்றதி றம்புனை
கடல்முன்புக டைந்தப ரம்பரர்
படரும்புயல் என்றவர் அன்புகொள்மருகோனே
பலதுன்பம்உ ழன்றுக லங்கிய
சிறியன்புலை யன்கொலை யன்புரி
பவமின்றுக ழிந்திட வந்தருள்புரிவாயே

Tuesday, 18 December 2012

7. கருவடைந்து

ராகம்:ஹிந்தோளம்/வராளிதாளம்:1½+1½+2½+1½

கருவ டைந்து பத்துற்ற திங்கள்
வயிறி ருந்து முற்றிப்ப யின்று
கடையில் வந்து தித்துக்கு ழந்தைவடிவாகிக்
கழுவி யங்கெ டுத்துச்சு ரந்த
முலைய ருந்து விக்கக்கி டந்து
கதறி யங்கை கொட்டித்த வழந்துநடமாடி
அரைவ டங்கள் கட்டிச்ச தங்கை
இடுகு தம்பை பொற்சுட்டி தண்டை
அவைய ணிந்து முற்றிக்கி ளர்ந்துவயதேறி
அரிய பெண்கள் நட்பைப்பு ணர்ந்து
பிணியு ழன்று சுற்றித்தி ரிந்த
தமையு முன்க்ரு பைச்சித்தம் என்றுபெறுவேனோ

Monday, 17 December 2012

6. உனைத் தினம்

ராகம்:சாவேரிதாளம்: ஆதி
உனைத்தி னந்தொழு திலனுன தியல்பினை
உரைத்தி லன்பல மலர்கொடுன் அடியிணை
உறப்ப ணிந்திலன் ஒருதவ மிலனுன தருள்மாறா
உளத்து ளன்பினர் உறைவிடம் அறிகிலன்
விருப்பொ டுன்சிக ரமும்வலம் வருகிலன்
உவப்பொ டுன்புகழ் துதிசெய விழைகிலன்மலைபோலே
கனைத்தெ ழும்பக டதுபிடர் மிசைவரு
கறுத்த வெஞ்சின மறலிதன் உழையினர்
கதித்த டர்ந்தெறி கயிறடு கதைகொடுபொருபோதே
கலக்கு றுஞ்செயல் ஒழிவற அழிவுறு
கருத்து நைந்தல முறுபொழு தளவைகொள்
கணத்தில் என்பய மறமயில் முதுகினில்வருவாயே

Saturday, 15 December 2012

5. முத்தைத் தரு

ராகம்: கௌளை தாளம்: திஶ்ர த்ரிபுடை (7)
முத்தைத்தரு பத்தித் திருநகை
அத்திக்கிறை சத்திச் சரவண
முத்திக்கொரு வித்துக் குருபரஎனவோதும்
முக்கட்பர மற்குச் சுருதியின்
முற்பட்டது கற்பித் திருவரும்
முப்பத்துமு வர்க்கத் தமரரும்அடிபேணப்
பத்துத்தலை தத்தக் கணைதொடு
ஒற்றைக் கிரிமத்தைப் பொருதொரு
பட்டப்பகல் வட்டத் திகிரியில்இரவாகப்
பத்தற்கிர தத்தைக் கடவிய
பச்சைப்புயல் மெச்சத் தகுபொருள்
பட்சத்தொடு ரட்சித் தருள்வதுமொருநாளே

Wednesday, 12 December 2012

4. நினது திருவடி

ராகம்: ஹம்ஸத்வனி தாளம்: தகிட(1½) + தகதிமி(2) + தகதிமி(2) + தகஜனு(2)
நினது திருவடி சத்திம யிற்கொடி
நினைவு கருதிடு புத்திகொ டுத்திட
நிறைய அமுதுசெய் முப்பழ மப்பமுநிகழ்பால்தேன்
நெடிய வளைமுறி இக்கொடு லட்டுகம்
நிறவில் அரிசிப ருப்பவல் எட்பொரி
நிகரில் இனிகத லிக்கனி வர்க்கமும்இளநீரும்
மனது மகிழ்வொடு தொட்டக ரத்தொரு
மகர சலநிதி வைத்தது திக்கர
வளரு கரிமுக ஒற்றைம ருப்பனைவலமாக
மருவு மலர்புனை தொத்திர சொற்கொடு
வளர்கை குழைபிடி தொப்பண குட்டொடு
வனச பரிபுர பொற்பத அர்ச்சனைமறவேனே

How Muruga Married Valli

In her previous birth Valli and Deivayanai (the two consorts of Lord Murugan) were the daughters of Lord Vishnu, and both of them undertook several penance to became the consorts of Lord Murugan, who appeared before them and assured them that he will marry them in their next birth.

Devasena was given in marriage to Kartikeya by her father, Indra, after the destruction of Surapadman / Tarakasuran.

How Valli was born and adopted and given in marriage by the tribal chief Nambi is narrated below.

3. உம்பர் தரு

ராகம்: ஹம்ஸத்வனி/ஆநந்தபைரவிதாளம்: அங்க தாளம் (8) 2½ + 2½ + 3
உம்பர்தரு தேனுமணிக்கசிவாகி
ஒண்கடலில் தேனமுதத்துணர்வூறி
இன்பரசத்தே பருகிபலகாலும்
என்றனுயிர்க் காதரவுற்றருள்வாயே

Tuesday, 11 December 2012

Significance of Skanda Avatara

From Swami Sivananda, Divine Life Society

Skanda Avatara brings out the eternal struggle between Avidya and Jnana, between the lower Asuric and the higher divine forces that operate both upon the cosmic scale as well as within the individual Prakriti. Skanda Lilas brings out the resolution of this eternal struggle and its consummation in supreme triumph to the divine forces.

Sunday, 9 December 2012

How Ganesha Gets the Fruit of Knowledge from Shiva

Narada once found a rare pommegranate fruit that had the nectar of the Supreme Knowledge hidden in it and gave it to Lord Shiva. His children Ganesha and Kartikeya (Murugan/Subramanya) wanted it for themselves.

Shiva said whoever went round the entire universe and came back first would get the coveted fruit. Kartikeya left at once, riding on the peacock, his super fast vahana. Ganesh was fully aware of the limitations of his own stout body and the speed of the rat, his vahana.

Saturday, 8 December 2012

Muruga Aims the Spear at Krauncha Mountain


From davidgodman.org

Krauncha was one of the lieutenants of the asura Taraka, who was the younger brother of Surapadma. Krauncha used to assume the form of a mountain, with many paths leading to it. When passers-by, particularly sadhus and sages, came near, Krauncha would kill them.  The sage Agastya, who was travelling near the mountain, avoided the fate of the other sages by intuitively understanding ahead of time the danger of going near Krauncha. He cursed the asura, telling him that he would have to remain in the shape of the mountain until he was destroyed by the vel of Murugan. 

When Murugan led the deva army on his southward march to attack Surapadma, he encountered Krauncha en route and destroyed him with his vel. Krauncha represents the mount of karma that cannot be moved or destroyed by any force other than the vel, the jnana-sakti of the Lord. Surapadma represents the ego and the state of ignorance in general. Both have to be eradicated by the 'glance of grace'.

 

Krauncha Giri is believed to be located in 10 km from Sandur in Bellary District of Karnataka. The mountain is elliptical in shape with a diametric narrow pass. According to legend, this gap is made during the battle with the demon Tharaka by Kartikeya who threw his 'vel' and pierced the mountain to kill the demons who were hidden inside mountain.

How to reach the temple can be found in the divinebrahmanda.com. The following pictures have also be taken from the same site.

Friday, 7 December 2012

Ganesha Writes on the Meru Mountain

Lord Brahma asked Vedavysa, sitting in meditation on the Kailas mountain, to write the epic Mahabharata for the benefit of mankind. Realizing the momentousness of the job, Vyasa asked for a scribe who could comprehend his verses and then write. At Brahma's suggestion, Vyasa sought Ganesha's help. Ganesha agreed, with the stipulation he wouldn't like to wait for Vyasa's compositions and he expected them to pour as he could write.

Wednesday, 5 December 2012

2. பக்கரைவி சித்ரமணி

ராகம்: நாட்டை தாளம்: ஆதி – கண்ட நடை
பக்கரைவி சித்ரமணி பொற்கலணை யிட்டநடை
பட்சியெனு முக்ரதுரகமுநீபப்
பக்குவம லர்த்தொடையும் அக்குவடு பட்டொழிய
பட்டுருவ விட்டள்கைவடிவேலும்
திக்கதும திக்கவரு குக்குடமும் ரட்சைதரு
சிற்றடியு முற்றியபனிருதோளும்
செய்ப்பதியும் வைத்துயர்தி ருப்புகழ்வி ருப்பமொடு
செப்பெனஎ னக்கருள்கைமறவேனே

1. கைத்தல நிறைகனி

ராகம்: நாட்டைதாளம்: ஆதி

கைத்தல நிறைகனி அப்பமொடவல்பொரி
கப்பிய கரிமுகன்அடிபேணிக்
கற்றிடு மடியவர் புத்தியி லுறைபவ
கற்பக மெனவினைகடிதேகும்
மத்தமு மதியமும் வைத்திடு மரன்மகன்
மற்பொரு திரள்புயமதயானை
மத்தள வயிறனை உத்தமி புதல்வனை
மட்டவிழ் மலர்கொடுபணிவேனே