ta The Nectar of Thiruppugazh: July 2016

Sunday, 31 July 2016

345. எட்டுடன் ஒரு

ராகம்: த்விஜாவந்தி தாளம்: ஆதி 2 களை
எட்டுட னொருதொளை வாயா யதுபசு
மட்கல மிருவினை தோயா மிகுபிணி
யிட்டிடை செயவொரு போதா கிலுமுயிர்நிலையாக
எப்படி யுயர்கதி நாமே றுவதென
எட்பகி ரினுமிது வோரார் தமதம
திச்சையி னிடருறு பேரா சைகொள்கடலதிலேவீழ்
முட்டர்க ணெறியினில் வீழா தடலொடு
முப்பதி னறுபதின் மேலா மறுவரு
முற்றுத லறிவரு ஞானோ தயவொளி வெளியாக
முக்குண மதுகெட நானா வெனவரு
முத்திரை யழிதர ஆரா வமுதன
முத்தமிழ் தெரிகனி வாயா லருளுவ தொருநாளே

Saturday, 30 July 2016

344. ஊனேறெலும்பு

ராகம்: சங்கராபரணம் தாளம்: ஆதி
ஊனே றெலும்பு சீசீ மலங்க
ளோடே நரம்புகசுமாலம்
ஊழ்நோ யடைந்து மாசான மண்டு
மூனோ டுழன்றகடைநாயேன்
நானா ரொடுங்க நானார் வணங்க
நானார் மகிழ்ந்து உனையோத
நானா ரிரங்க நானா ருணங்க
நானார் நடந்துவிழநானார்

Friday, 29 July 2016

343. ஊனுந் தசை

ராகம் சிந்து பைரவி தாளம்: ஆதி
ஊனுந் தசையுடல் தானொன் பதுவழி
யூருங் கருவழியொருகோடி
ஓதும் பலகலை கீதஞ் சகலமு
மோரும் படியுனதருள்பாடி
நானுன் திருவடி பேணும் படியிரு
போதுங் கருணையில்மறவாதுன்
நாமம் புகழ்பவர் பாதந் தொழஇனி
நாடும் படியருள்புரிவாயே

Thursday, 28 July 2016

342. உறவின் முறை

ராகம்: வலசி தாளம்: சதுஸ்ர துருவம் கண்ட நடை (35)
உறவின்முறை கதறியழ ஊராரு மாசையற
பறைதிமிலை முழவினிசை யாகாச மீதுமுற
உலகிலுள பலரரிசி வாய்மீதி லேசொரியுமந்தநாளில்
உனதுமுக கருணைமல ரோராறு மாறிருகை
திரள்புயமு மெழில்பணிகொள் வார்காது நீள்விழியும்
உபயபத மிசைகுலவு சீரேறு நூபுரமும்அந்தமார்பும்
மறையறைய அமரர்தரு பூமாரி யேசொரிய
மதுவொழுகு தரவில்மணி மீதேமு நூலொளிர
மயிலின்மிசை யழகுபொலி யாளாய்மு னாரடியர்வந்துகூட
மறலிபடை யமபுரமு மீதோட வேபொருது
விருதுபல முறைமுறையி லேயூதி வாதுசெய்து
மதலையொரு குதலையடி நாயேனை யாளஇஙன்வந்திடாயோ

Wednesday, 27 July 2016

341. உலகத்தினில்

ராகம்: ஆந்தோளிகா தாளம்: திச்ர த்ரிபுடை (7)
உலகத்தினில் மாதரு மைந்தரும்
உறுசுற்றமும் வாழ்வொடு றுங்கிளை
உயர்துக்கமு மோடுற வென்றுறவருகாலன்
உதிரத்துட னேசல மென்பொடு
உறுதிப்பட வேவள ருங்குடில்
உதிரக்கனல் மீதுற என்றனையொழியாமுன்
கலகக்கலை நூல்பல கொண்டெதிர்
கதறிப்பத றாவுரை வென்றுயர்
கயவர்க்குள னாய்வினை நெஞ்சொடுகளிகூருங்
கவலைப்புல மோடுற என்துயர்
கழிவித்துன தாளிணை யன்பொடு
கருதித்தொழும் வாழ்வது தந்திடநினைவாயே

Tuesday, 26 July 2016

340. இன மறை விதங்கள்

ராகம்: பூபாளம் தாளம்: அங்கதாளம் 1 + 1½ + 1½ + 1 (5)
இனமறைவி தங்கள்கொஞ் சியசிறுச தங்கைகிண்
கிணியிலகு தண்டையம்புண்டரீகம்
எனதுமன பங்கயங் குவளைகுர வம்புனைந்
திரவுபகல் சந்ததஞ்சிந்தியாதோ
உனதருளை யன்றியிங் கொருதுணையு மின்றிநின்
றுளையுமொரு வஞ்சகன்பஞ்சபூத
உடலதுசு மந்தலைந் துலகுதொறும் வந்துவந்
துழலுமது துன்புகண்டன்புறாதோ

339. இருந்த வீடும்

ராகம்: வசந்தா தாளம்: சதுச்ர அட (12)
இருந்த வீடுங் கொஞ்சிய சிறுவருமுறுகேளும்
இசைந்த வூரும் பெண்டிரு மிளமையும்வளமேவும்
விரிந்த நாடுங் குன்றமு நிலையெனமகிழாதே
விளங்கு தீபங் கொண்டுனை வழிபடஅருள்வாயே
குருந்தி லேறுங் கொண்டலின் வடிவினன்மருகோனே
குரங்கு லாவுங் குன்றுறை குறமகள் மணவாளா
திருந்த வேதந் தண்டமிழ் தெரிதருபுலவோனே
சிவந்த காலுந் தண்டையு மழகியபெருமாளே.

Monday, 25 July 2016

338. இருநோய் மலம்

ராகம் : சிந்துபைரவி தாளம்: அங்கதாளம் 1 + 1½ + 1½ + 1 (5)
இருநோய்ம லத்தைசிவ வொளியால்மி ரட்டியெனை
யினிதாவ ழைத்தெனது முடிமேலே
இணைதாள ளித்துனது மயில்மேலி ருத்தியொளி
ரியல்வேல ளித்துமகி ழிருவோரும்
ஒருவாகெ னக்கயிலை யிறையோன ளித்தருளு
மொளிர்வேத கற்பகந லிளையோனே
ஒளிர்மாம றைத்தொகுதி சுரர்பார்து தித்தருள
உபதேசி கப்பதமுமருள்வாயே

Thursday, 21 July 2016

337. இரவொடும் பகலே

ராகம் : தர்பாரி கானடா தாளம்: அங்க தாளம் 1½ + 2 + 2 + 2 (7½)
இரவொ டும்பக லேமா றாதே
அநுதி னந்துய ரோயா தேயே
யெரியு முந்தியி னாலே மாலேபெரிதாகி
இரைகொ ளும்படி யூடே பாடே
மிகுதி கொண்டொழி யாதே வாதே
யிடைக ளின்சில நாளே போயே வயதாகி
நரைக ளும்பெரி தாயே போயே
கிழவ னென்றொரு பேரே சார்வே
நடைக ளும்பல தாறே மாறேவிழலாகி
நயன முந்தெரி யாதே போனால்
விடிவ தென்றடி யேனே தானே
நடன குஞ்சித வீடே கூடாதழிவேனோ

Wednesday, 20 July 2016

336. இத்தரணி மீதில்

ராகம்: அசாவேரி தாளம்: ஆதி (எடுப்பு 3/4 இடம்)
இத்தரணி மீதிற்பிறவாதே
எத்தரொடு கூடிக் கலவாதே
முத்தமிழை யோதித்தளராதே
முத்தியடி யேனுக்கருள்வாயே
தத்துவமெய்ஞ் ஞானக்குருநாதா
சத்தசொரு பாபுத் தமுதோனே
நித்தியக்ரு தாநற்பெருவாழ்வே
நிர்த்தஜெக ஜோதிப்பெருமாளே.

Tuesday, 19 July 2016

335. இசைந்த ஏறும்

ராகம்: ரீதிகௌளை தாளம்: சதுச்ர அட (12)
இசைந்த ஏறுங் கரியுரி போர்வையும் எழில்நீறும்
இலங்கு நூலும் புலியத ளாடையுமழுமானும்
அசைந்த தோடுஞ் சிரமணி மாலையுமுடிமீதே
அணிந்த ஈசன் பரிவுடன் மேவியகுருநாதா
உசந்த சூரன் கிளையுடன் வேரறமுனிவோனே
உகந்த பாசங் கயிறொடு தூதுவர்நலியாதே
அசந்த போதென் துயர்கெட மாமயில்வரவேணும்
அமைந்த வேலும் புயமிசை மேவியபெருமாளே.

334. ஆனாத ஞான புத்தி

ராகம்: சுருட்டி தாளம்: அங்கதாளம்
ஆனாத ஞான புத்தி யைக்கொ டுத்ததும்
ஆராயு நூல்க ளிற்க ருத்த ளித்ததும்
ஆதேச வாழ்வி னிற்ப்ர மித்தி ளைத்துயி ரழியாதே
ஆசாப யோதி யைக்க டக்க விட்டதும்
வாசாம கோச ரத்தி ருத்து வித்ததும்
ஆபாத னேன்மி கப்ர சித்தி பெற்றினிதுலகேழும்
யானாக நாம அற்பு தத்தி ருப்புகழ்
தேனூற வோதி யெத்தி சைப்பு றத்தினும்
ஏடேவு ராஜ தத்தி னைப்ப ணித்ததும்இடராழி
ஏறாத மாம லத்ர யக்கு ணத்ரய
நானாவி கார புற்பு தப்பி றப்பற
ஏதேம மாயெ னக்க நுக்ர கித்ததும்மறவேனே

Monday, 18 July 2016

333. ஆவி காப்பது

ராகம் : ஆரபி தாளம்: அங்கதாளம் 1½ + 2 + 2 (5½)
ஆவி காப்பது மேற்பத மாத லாற்புரு டார்த்தமி
தாமெ னாப்பர மார்த்தமதுணராதே
ஆனை மேற்பரி மேற்பல சேனை போற்றிட வீட்டொட
நேக நாட்டொடு காட்டொடுதடுமாறிப்
பூவை மார்க்குரு காப்புதி தான கூத்தொடு பாட்டொடு
பூவி னாற்றம றாத்தனகிரிதோயும்
போக போக்யக லாத்தொடு வாழ்ப ராக்கொடி ராப்பகல்
போது போக்கியெ னாக்கையைவிடலாமோ

332. ஆராதனர்

ராகம்: கீரவாணி தாளம்: திச்ர த்ரிபுடை
ஆராதன ராடம் பரத்து மாறாதுச வாலம் பனத்து
மாவாகன மாமந் திரத்துமடலாலும்
ஆறார்தெச மாமண் டபத்தும் வேதாகம மோதுந் தலத்து
மாமாறெரி தாமிந் தனத்து மருளாதே
நீராளக நீர்மஞ் சனத்த நீடாரக வேதண்ட மத்த
நீநானற வேறின்றி நிற்க நியமாக
நீவாவென நீயிங் கழைத்து பாராவர வாநந்த சித்தி
நேரேபர மாநந்த முத்தி தரவேணும்

Sunday, 17 July 2016

331. ஆராத காதலாகி

ராகம்: திலங் தாளம்: அங்கதாளம் 2½ + 1½ +1½ + 2 (7½)
ஆராத காத லாகி மாதர்த
மாபாத சூட மீதி லேவிழி
யாலோல னாய்வி கார மாகியிலஞ்சியாலே
ஆசாப சாசு மூடி மேலிட
ஆசார வீன னாகி யேமிக
ஆபாச னாகி யோடி நாளுமழிந்திடாதே
ஈராறு தோளு மாறு மாமுக
மோடாரு நீப வாச மாலையு
மேறான தோகை நீல வாசியுமன்பினாலே
ஏனோரு மோது மாறு தீதற
நானாசு பாடி யாடி நாடொறு
மீடேறு மாறு ஞான போதகமன்புறாதோ

Wednesday, 13 July 2016

330. ஆரவாரமாயிருந்து

ராகம்: கேதாரம் தாளம்: ஆதி திச்ர நடை 2 களை
ஆர வார மாயி ருந்து ஏம தூத ரோடி வந்து
ஆழி வேலை போன்மு ழங்கியடர்வார்கள்
ஆக மீதி லேசி வந்து ஊசி தானு மேநு ழைந்து
ஆலைமீதி லேக ரும்புஎனவேதான்
வீர மான சூரி கொண்டு நேரை நேரை யேபி ளந்து
வீசு வார்கள் கூகு வென்றுஅழுபோது
வீடு வாச லான பெண்டிர் ஆசை யான மாதர் வந்து
மேலை வீழ்வ ரீது கண்டுவருவாயே

329. ஆசைகூர்

ராகம்: யமுனா கல்யாணி தாளம்: ஆதி
ஆசைகூர் பத்த னேன்மனோ பத்ம
மானபூ வைத்துநடுவேயன்
பானநூ லிட்டு நாவிலே சித்ர
மாகவே கட்டியொருஞான
வாசம்வீ சிப்ர காசியா நிற்ப
மாசிலோர் புத்தியளிபாட
மாத்ருகா புஷ்ப மாலைகோ லப்ர
வாளபா தத்தி லணிவேனோ

Sunday, 10 July 2016

328. ஆசார வீனன்

ராகம் : ஹம்சவிநோதினி தாளம்: அங்கதாளம் 2½ + 1½ + 2 (6)
ஆசார வீன னறிவிலி கோபாப ராதி யவகுண
னாகாத நீச னநுசிதன்விபரீதன்
ஆசாவி சார வெகுவித மோகாச ரீத பரவச
னாகாச நீர்ம ணனல்வளி யுருமாறி
மாசான நாலெண் வகைதனை நீநானெ னாத அறிவுளம்
வாயாத பாவி யிவனெனநினையாமல்
மாதாபி தாவி னருணல மாறாம காரி லெனையினி
மாஞான போத மருள்செய நினைவாயே

Saturday, 9 July 2016

327. அமல வாயு

ராகம்: யமுனா கல்யாணி தாளம்: அங்கதாளம் 1½ + 1½ + 2½
அமல வாயு வோடாத கமல நாபி மேல்மூல
அமுத பான மேமூலஅனல்மூள
அசைவு றாது பேராத விதமு மேவி யோவாது
அரிச தான சோபானமதனாலே
எமனை மோதி யாகாச கமன மாம னோபாவ
மெளிது சால மேலாகவுரையாடும்
எனதி யானும் வேறாகி எவரும் யாதும் யானாகும்
இதய பாவ னாதீதமருள்வாயே

Friday, 8 July 2016

326. அப்படி ஏழும்

ராகம்: கேதாரம் தாளம்: அங்கதாளம் 2 + 1½ + 2 (5½)
அப்படி யேழு மேழும்வ குத்துவ ழாது போதினி
னக்ரம்வி யோம கோளகைமிசைவாழும்
அக்ஷர தேவி கோவின்வி திப்படி மாறி மாறிய
னைத்துரு வாய காயமதடைவேகொண்
டிப்படி யோனி வாய்தொறு முற்பவி யாவி ழாவுல
கிற்றடு மாறி யேதிரிதருகாலம்
எத்தனை யூழி காலமெ னத்தெரி யாது வாழியி
னிப்பிற வாது நீயருள்புரிவாயே

Thursday, 7 July 2016

325. அதல சேடனார்

ராகம் : பிருந்தாவன சாரங்கா தாளம்: அங்கதாளம் 1½ + 1½ + 2½ (5½)
அதல சேட னாராட அகில மேரு மீதாட
அபின காளி தானாட அவளோடன்
றதிர வீசி வாதாடும் விடையி லேறு வாராட
அருகு பூத வேதாளமவையாட
மதுர வாணி தானாட மலரில் வேத னாராட
மருவு வானு ளோராடமதியாட
வனச மாமி யாராட நெடிய மாம னாராட
மயிலு மாடி நீயாடிவரவேணும்

Wednesday, 6 July 2016

324. அடியார் மனம்

ராகம் : சாமா தாளம்: அங்கதாளம் 2½ + 1½ + 1½ (5½)
அடியார்ம னஞ்சலிக்க எவராகி லும்ப ழிக்க
அபராதம் வந்து கெட்ட பிணிமூடி
அனைவோரும் வந்து சிச்சி யெனநால்வ ருஞ்சி ரிக்க
அனலோட ழன்று செத்துவிடுமாபோற்
கடையேன்ம லங்கள் முற்று மிருநோயு டன்பி டித்த
கலியோடி றந்து சுத்தவெளியாகிக்
களிகூர என்ற னுக்கு மயிலேறி வந்து முத்தி
கதியேற அன்பு வைத்துனருள்தாராய்

Monday, 4 July 2016

323. அகரமுதலென

ராகம் : கரஹரப்ரியா தாளம்: சதுச்ர துருவம் கண்ட நடை (35)
அகரமுத லெனவுரைசெய் ஐம்பந்தொ ரக்ஷரமும்
அகிலகலை களும்வெகுவி தங்கொண்ட தத்துவமும்
அபரிமித சுருதியும டங்குந்த னிப்பொருளை எப்பொருளுமாய
அறிவையறி பவரறியும் இன்பந்த னைத்துரிய
முடிவைஅடி நடுமுடிவில் துங்கந்த னைச்சிறிய
அணுவையணு வினின்மலமு நெஞ்சுங்கு ணத்ரயமுமற்றதொரு காலம்
நிகழும்வடி வினைமுடிவி லொன்றென்றி ருப்பதனை
நிறைவுகுறை வொழிவறநி றைந்தெங்கு நிற்பதனை
நிகர்பகர அரியதைவி சும்பின்பு ரத்ரயமெ ரித்தபெரு மானும்
நிருபகுரு பரகுமர என்றென்று பத்திகொடு
பரவஅரு ளியமவுன மந்த்ரந்த னைப்பழைய
நினதுவழி யடிமையும்வி ளங்கும்ப டிக்கினிது ணர்த்தியருள்வாயே