146. ஈனமிகுத்துள பிறவி

ராகம் : நாட்டகுறிஞ்சி தாளம்: அங்க தாளம் (8½) 3 + 2½ + 3
ஈனமிகுத் துளபிறவியணுகாதே
யானுமுனக் கடிமையெனவகையாக
ஞானஅருட் டனையருளிவினைதீர
நாணமகற் றியகருணைபுரிவாயே
தானதவத் தினின்மிகுதிபெறுவோனே
சாரதியுத் தமிதுணைவ முருகோனே
ஆனதிருப் பதிகமருளிளையோனே
ஆறுதிருப் பதியில்வளர்பெருமாளே.

Learn The Song


Paraphrase

ஈனம் மிகுத்துள பிறவி அணுகாதே(eena miguththuLa piRavi aNugAdhE): In order that another depraved birth doesn't approach me

யானும் உனக்கு அடிமை என வகையாக(yAnum unakkadimai yena vagaiyAga ): I want to be Your slave serving You.

ஞான அருள் தனை அருளி வினை தீர(nyAna aruLthanai aruLi vinai theera): Bless me with righteous and true knowledge that will get rid of my karmic shackles.

நாணம் அகற்றிய கருணை புரிவாயே (nANam agatriya karuNai purivAyE): : and show me compassion to remove all modesty from me.(Muruga shamelessly approached Valli belonging to a humble family; also he overcame the modesty that Valli had towards him. The poet asks for the same unabashed compassion).

தான தவத்தினின் மிகுதி பெறுவோனே(dhAna thavaththinin migudhi peRuvOnE): You receive the major portion of the charity and penance that the devotees offer. (! not very clear! Any reader can offer adequate explanations.)

சாரதி உத்தமி துணைவ முருகோனே (sAradhi uththami thuNaiva murugOnE:): You are the brother of Saraswathi, the virtuous one! (Brahma is the son of Lord Vishnu, father-in-law of Murugan, hece His brother-in-law; by convention, Brahma's wife Saraswathi is His sister); சாரதி(Sarathi): Saraswathi; ‘சாரதி’=சரஸ்வதி என்றும் கொள்ளலாம்; சா ரதி என்று பிரித்து ‘அந்த ரதிக்குத் துணைவனே’ என்றும் கொள்ளலாம். மாமனான திருமாலுக்கு மகன் என்ற முறையில் பிரமனும் மன்மதனும் முருகனுக்கு மைத்துனன் முறை ஆவதால், சரஸ்வதியும் ரதிதேவியும் சகோதரி முறை ஆகிறார்கள் என்று உரையாசிரியர் தணிகைமணி வ சு செங்கல்வராய பிள்ளையவர்கள் குறித்திருக்கிறார்.

ஆன திருப்பதிகம் அருள் இளையோனே(Ana thiruppadhigam aruL iLaiyOnE): You incarnated as Thirugnana Sambandhar who composed the greatest Saivite hymn called Thevaram;

ஆறு திரு பதியில் வளர் பெருமாளே.(ARu thiruppadhiyil vaLar perumALE): You have Your abodes at six major fortresses, Oh Great One! .:

Comments