140. பொற்பதத்தினை

ராகம் : த்விஜாவந்தி/ ரஞ்சனி தாளம்: ஆதி (திச்ர நடை)
பொற்ப தத்தி னைத்து தித்து நற்ப தத்தி லுற்ற பத்தர்
பொற்பு ரைத்து நெக்கு ருக்கஅறியாதே
புத்த கப்பி தற்றை விட்டு வித்த கத்து நைத்து திக்க
புத்தி யிற்க லக்க மற்று நினையாதே
முற்ப டத்த லத்து தித்து பிற்ப டைத்த கிர்த்ய முற்றி
முற்க டைத்த வித்து நித்தமுழல்வேனை
முட்ட விக்க டைப்பி றப்பி னுட்கி டப்ப தைத்த விர்த்து
முத்தி சற்றெ னக்க ளிப்ப தொருநாளே
வெற்ப ளித்த தற்ப ரைக்கி டப்பு றத்தை யுற்ற ளித்த
வித்த கத்தர் பெற்ற கொற்றைமயில்வீரா
வித்தை தத்வ முத்த மிழ்ச்சொ லத்த சத்தம் வித்த ரிக்கு
மெய்த்தி ருந்த ணிப்பொ ருப்பிலுறைவோனே
கற்ப கப்பு னக்கு றத்தி கச்சு டர்த்த சித்ர முற்ற
கற்பு ரத்தி ருத்த னத்தி லணைவோனே
கைத்த ரக்கர் கொத்து கச்சி னத்து வஜ்ர னுக்க மைத்த
கைத்தொ ழுத்த றித்து விட்ட பெருமாளே.

Learn The Song

In the Raaga Dwijavanthi

In the Raaga Ranjani

Paraphrase

பொன் பதத்தினை துதித்து நல் பதத்தில் உற்ற பத்தர்(poR padhaththinai thudhiththu naRpadhaththil utra bakthar): Many devotees worshipped Your golden/beautiful feet and attained lofty position.

பொற்பு உரைத்து நெக்கு உருக்க அறியாதே(poRpu raiththu nekku rukka aRiyAdhE): I am incapable of praising their greatness with a melting/tender heart; பொற்பு்(poRpu): greatness, beauty;

புத்தக பிதற்றை விட்டு வித்தகத்து உனை துதிக்க(puththagap pidhatrai vittu viththa gatthunaith thudhikka): instead of prattling from books and worshipping You with true knowledge.

புத்தியில் கலக்கம் அற்று நினையாதே(budhdhiyiR kalakkam atru ninaiyAdhE ): that comes from thinking with a clear head

முற்பட தலத்து உதித்து பின் படைத்த அகிர்த்தியம் முற்றி(muRpada thalaththu udhiththu pin padaiththa akirthyam mutri: ): I came in a hurry to be born in this world, and accumulated the results of sinful deeds in my later years, அகிர்த்தியம்(akirthyam): treacherous actions; தலம்(thalam): the world/earth;

முன் கடை தவித்து நித்தம் உழல்வேனை(muRka daith thaviththu niththa muzhalvEnai): and I roam around hither and thither desperately every day.

முட்ட இக்கடைப் பிறப்பினுள் கிடப்பதை தவிர்த்து முத்தி சற்று எனக்கு அளிப்பது ஒரு நாளே(mutta ikkadai piRappinuL kidappadhai thavirththu muththi satru enakku aLippadhu oru nALE): Would You one day grant salvation to me, who is totally submerged/mired in this despicable birth/life?

வெற்பு அளித்த தற் பரைக்கு இட புறத்தை உற்று அளித்த(veRpa Liththa thaRpa raikki dappu Raththai utraLiththa ): The Lord who willingly gave the left half of His body to Devi Parvathi, the daughter of Mount Himavan.

வித்தக அத்தர் பெற்ற கொற்ற மயில் வீரா(viththa gaththar petra kotra mayil veerA): He is Chief of all Knowledge and Learning; and You are that SivA's Son, Oh victorious stalwart mounting the Peacock!

வித்தை தத்வம் முத்தமிழ் சொல் அத்தம் சத்தம் வித்தரிக்கும் மெய் திருத்தணி பொருப்பில் உறைவோனே (viththai thathva muththamizh sol aththa saththam viththarikku meyth thiruththaNip poruppil uRaivOnE ): You reside in the hills of ThiruththaNigai that ring with the essence and words of wisdom and truth expressed in Tamil language in all the three divisions of literature, music and drama, அத்தம் சத்தம் (aththam saththam ): meaning and sound;

கற்பக புன குறத்தி கச்சு அடர்த்த சித்ரம் உற்ற(kaRpagap punak kuRaththi kachcha darththa chithramutra): At the millet-field (in VaLLimalai) abounding with wish-yielding KaRpaga-like trees is VaLLi, the damsel of the KuRavAs, wearing tight and beautiful bodice,

கற்புர திரு தனத்தில் அணைவோனே(kaRpurath thiruth thanaththil aNaivOnE ): over her bosoms smeared with fragrant camphor, and you hug them;

கைத்து அரக்கர் கொத்து உக சினத்து (kaiththarakkar koththu gachchinaththu vajranuk amaiththa): Your rage drove away the hostile group of demons,

வஜ்ரனுக்கு அமைத்த கைத்து ஒழித்து அறித்து விட்ட பெருமாளே.(kaiththozhuth thaRiththu vitta perumALE.): and You broke into pieces the shackles that were laid (by SUran) on the hands of IndrA, holding the weapon VajrA, Oh Great One! கைத்து(kaiththu): shackle, chain, handcuffs; வஜ்ரன் (vajran): wielder of Vajrayudha, Indra;

Comments