Search with Song Number

440. வம்பறாச் சில


ராகம் : ஆபோகிதாளம்: ஆதி 2 களை
வம்ப றாச்சில கன்ன மிடுஞ்சம
யத்துக் கத்துத்திரையாளர்
வன்க லாத்திரள் தன்னை யகன்றும
னத்திற் பற்றற்றருளாலே
தம்ப ராக்கற நின்னை யுணர்ந்துரு
கிப்பொற் பத்மக்கழல்சேர்வார்
தங்கு ழாத்தினி லென்னையு மன்பொடு
வைக்கச் சற்றுக்கருதாதோ
வெம்ப ராக்ரம மின்னயில் கொண்டொரு
வெற்புப் பொட்டுப் படமாசூர்
வென்ற பார்த்திப பன்னிரு திண்புய
வெட்சிச் சித்ரத்திருமார்பா
கம்ப ராய்ப்பணி மன்னு புயம்பெறு
கைக்குக் கற்புத்தவறாதே
கம்பை யாற்றினி லன்னை தவம்புரி
கச்சிச் சொக்கப்பெருமாளே.

Learn The Song

Listen Music Files - Music podcasts -

Paraphrase

How does one realize God? By being in the company of those true devotees whose minds are detached from worldly objects and are totally absorbed in Your thoughts. For this one has to stay away from demagogues and mischief-mongers.

வம்பு அறாச் சில கன்னமிடும் சமயத்துக் கத்துத் திரையாளர் (vambu aRA chila kannam idum samayaththuk kaththu thiraiyALar ) : These people are mischief-mongers; with words stolen from ancient religious texts, they roar passionately like the waves of seas; வம்பு வார்த்தைகள் நீங்காததும், சில பழைய நூல்களிலிருந்து சொற்களைத் திருடியும், சமயவாதம் செய்து அலைகடல் போல கத்தி ஆரவாரிப்பவரின் கன்னம் (kannam): stealing; திரை (thirai): waves; கலாத் திரள் = கலகக் கூட்டம்;

வன் கலாத்திரள் தன்னை அகன்று (van kalAth thiraL thannai aganRu): I want to get away from the crowd of such rude slanderers. வன்மையான கலைக் கூட்டத்தினின்று விலகி,

மனத்திற் பற்றற்று அருளாலே தம் பராக்கு அற நின்னை உணர்ந்து (manaththiR patratRu aruLAlE tham parAkkaRa ninnai uNarnthu ): With Your grace, they experience You with totally detached minds, after overcoming their ego மனத்தில் உள்ள பற்றுக்கள் அனைத்தும் அறப்பெற்று, தம்மைத் தாமே நோக்கியுள்ள அகம்பாவம் அற்றுப்போய், உன்னையே உணர்ந்து உள்ளம் உருகி,

உருகி பொற் பத்மக் கழல் சேர்வார் தம் (urugip poR pathmak kazhal sErvAr): and prostrate at Your golden lotus feet with tender hearts filled with devotion; அழகிய தாமரை மலரன்ன அடிகளைச் சேர்பவர்களுடைய

குழாத்தினில் என்னையும் அன்பொடு வைக்கச் சற்றுக் கருதாதோ (tham kuzhAththinil ennaiyum anbodu vaikkach chatRu karuthAthO ): Will You ever consider placing me in the company of such pious people? அடியார்கள் கூட்டத்தினில் என்னையும் அன்போடு கூட்டிவைக்க உன் திருவுள்ளத்தில் சற்று நினைக்கலாகாதோ?

வெம் பராக்ரம மின் அயில் கொண்டு (vem parAkrama minnayil koNdu ) : With Your spear, possessing extraordinary strength and sparkling like lightning, வெப்பமான ஆற்றலும், ஒளியும் மிக்க வேலாயுதத்தைக் கொண்டு அயில் (ayil): sharp, metonymically refers to 'vel';

ஒரு வெற்புப் பொட்டுப் பட (oru veRpup pottup pada) : You shattered the matchless Mount Krouncha into dust; ஒப்பற்ற கிரெளஞ்சமலை பொடிபடும்படிச் செய்து,

மாசூர் வென்ற பார்த்திப ( mA sUr venRa pArththiba) : and conquered the demon, SUran, who took the disguise of a mango tree, Oh Lord! மாமரமாய் நின்ற சூரனை வென்ற அரசே,

பன்னிரு திண்புய (panniru thiN buya): You have twelve strong shoulders! வலிமை மிக்க பன்னிரண்டு தோள்களை உடையவனே,

வெட்சிச் சித்ரத் திருமார்பா ( vetchic chithra thiru mArbA) : Your hallowed chest is adorned with the garland of vetchi flowers! வெட்சிமாலையை அணிந்த அழகிய திருமார்பனே,

கம்பராய்ப் பணி மன்னு புயம் பெறுகைக்கு (kambarAy paNi mannu buyam peRugaikku) : In order to embrace the shoulders of EgAmbarEswar (SivA), adorned with serpents, ஏகாம்பரேஸ்வரராய் விளங்கும் சிவபிரானின் பாம்புகள் நிலைத்துள்ள தோள்களைத் தழுவும் பொருட்டு,

கற்புத் தவறாதே கம்பை ஆற்றினில் அன்னை தவம்புரி (kaRpu thavaRAthE kambai AtRinil annai thavam puri ): She, the Divine Mother (KAmakshi) of great chastity, performed penance on the banks of the River Kampai கற்பு நிலை தவறாமல், கம்பா நதிக்கரையில் காமாக்ஷி அம்மை தவம் செய்திருந்த

கச்சிச் சொக்கப்பெருமாளே. (kachchi chokkap perumALE.) : in this place, Kachchi (kAnjeepuram), where You reside enchantingly, Oh Great One! கச்சி என்ற காஞ்சீபுரத்தில் அழகாக வீற்றிருக்கும் பெருமாளே.

Parvathi's Tapas

From Divine Traveller:

Once Parvathi, the consort of Shiva, was doing penance under the temple's ancient Mango tree near Vegavathi river. In order to test her, Shiva sent Agni (fire) on her. Goddess Parvati prayed to her brother, Lord Vishnu for help. In order to save her, Lord Narayana (Vishnu) took the Moon from Shiva's head and showed the rays which then cooled down the fire and protected Parvathi. Shiva again sent the river Ganga to disrupt Parvathi's penance. Parvathi prayed to Ganga, and Ganga did not disturb her penance and Parvathi made a Shiva Linga out of sand to get united with Shiva. The God here came to be known as Ekambareswarar or "Lord of Mango Tree".

According to another legend, it is believed that Parvathi worshipped Shiva in the form of a Lingam made out of earth/sand ( Prithivi Lingam) under a mango tree. Legend has it that the neighboring Vegavathi river overflowed and threatened to destroy the Lingam and that Parvathi or Kamakshi embraced the Lingam. Shiva pleased with her penance appeared before her and married her.

No comments:

Post a comment

Popular Posts