Search with Song Number

1. கைத்தல நிறைகனி


ராகம்: நாட்டைதாளம்: ஆதி
கைத்தல நிறைகனி அப்பமொடவல்பொரி
கப்பிய கரிமுகன்அடிபேணிக்
கற்றிடு மடியவர் புத்தியி லுறைபவ
கற்பக மெனவினைகடிதேகும்
மத்தமு மதியமும் வைத்திடு மரன்மகன்
மற்பொரு திரள்புயமதயானை
மத்தள வயிறனை உத்தமி புதல்வனை
மட்டவிழ் மலர்கொடுபணிவேனே
முத்தமி ழடைவினை முற்படு கிரிதனில்
முற்பட எழுதியமுதல்வோனே
முப்புர மெரிசெய்த அச்சிவ னுறைரதம்
அச்சது பொடிசெய்தஅதிதீரா
அத்துய ரதுகொடு சுப்பிர மணிபடும்
அப்புன மதனிடைஇபமாகி
அக்குற மகளுட னச்சிறு முருகனை
அக்கண மணமருள்பெருமாளே


kaiththala niRaikani appamodu avalpori
kappiya karimugan adi pENi
katridum adiyavar buddhiyil uRaibava
kaRpagam enavinai kadidhEgum
maththamum madhiyamum vaiththidum aranmagan
maRporu thiraL buya madhayaanai
maththaLa vayiRanai uththami pudhalvanai mattavizh malar kodu paNivEnE

muththamizh adaivinai muRpadu girithanil
muRpada ezhudhiya mudhalvOnE
muppuram eriseydha acchivan uRairatham
acchadhu podiseydha athidheeraa
aththuyar adhukodu subbira maNipadum
appunam adhanidai ibamaagi
akkuRa magaLudan acchiRu muruganai
akkaNam maNamaruL perumaaLE.

Learn the songShare Music - Embed Audio Files - kaittala

Paraphrase

Saint Arunagiri prays to Poyya Ganapathy at Vayalur and sang this Thiruppugazh. Ganesha is the remover of obstacles, and if anyone worships His feet before commencing any work, all the obstacles that stand in the way of its execution will vanish. Ganesha is the God of Intellect and Wisdom, the Destroyer of Selfishness and Pride. Etymologically, ‘Ga’ symbolizes intellect (Buddhi), while ‘Na’ symbolizes wisdom (Vijanana).

கைத்தல நிறைகனி அப்பமொடு அவல் பொரி கப்பிய கரிமுகன் அடிபேணிக் கற்றிடும் அடியவர் புத்தியில் உறைபவ (kaiththala niRaikani appamodu avalpori kappiya karimugan adi pENi katridum adiyavar butthiyil uRaibava ) : "Oh elephant-faced god, your hands are filled with fruits, appam, aval, and pori; You reside in the intellects of devotees who study after worshipping you; ; கைத்தல நிறைகனி (kaiththala niRaikani) : Hands filled with fruits. The fruit refers to the pomegranate fruit that Ganesha gets from His father Shiva. The fruit represents knowledge or Jnana.

கற்பகம் என வினை கடிதேகும் (kaRpagam enavinai kadidhEgum) : "You are the wish-fulfilling karpagam tree (one of the five divine trees)" — if the devotees and scholars remember You thus, they can overcome the three types of karma – sanchita (accumulated karma over several births), prarabdha (the karma which is ripe at the moment and is the cause of present troubles) and kriyamana (the karmas accruing from actions in present life).

மத்தமும் மதியமும் வைத்திடும் அரன்மகன் (maththamum madhiyamum vaiththidum aranmagan) : You are Lord Shiva's son who has datura flower (ஊமத்தம் பூ) and the crescent moon on His tresses.

மல் பொரு திரள் புய மத யானை (mal poru thiraL buya mada yanai) : You have strong shoulders of a wrestler and the ferocity of an aggressive elephant,

மத்தள வயிறனை உத்தமி புதல்வனை (maththaLa vayiRanai uththami pudhalvanai) : You have a tummy that is rotund like the drum ('mrudangam'). You are the son of the chaste Parvati.

மட்டவிழ் மலர்கொடு பணிவேனே (mattavizh malar kodu paNivEnE) : I worship You with honey-dripping flowers.

முத்தமிழ் அடைவினை முற்படு கிரிதனில் முற்பட எழுதிய முதல்வோனே (muththamizh adaivinai muRpadu girithanil muRpada ezhudhiya mudhalvOnE) : You, the Chief God, wrote the entire Tamil language, with three branches, (literature, music and drama) on the foremost hill (of Meru)! முத்தமிழ் அடைவினை : the grammar of the three genres of Tamil literature ( முத்தமிழ் – Iyal, Isai, Nadagam); முற்படு கிரி refers to Meru mountain.

Ganesha wrote the grammar of the 'Three Tamils' on the Meru Mountain as dictated by Sage Agastya. It may also refer to Ganesha writing the Mahabharata epic on the mountain, as dictated by Sage Vyasa. Refer gugaiyil navanathar
தமிழிலக்கணங்களை அகத்தியர் கூற விநாயகர் எழுதினார் என்பது கர்ண பரம்பரை. முத்தமிழடைவு என்பதை மஹாபாரதம் என்றும் பொருள் கொள்ளலாம்.
'ஒருபதும் இருபதும்' என்ற பாட்டிலும்
பருகிடு பெருவயி றுடையவர் பழமொழி
எழுதிய கணபதியிளையோனே
இதே குறிப்பு வருகிறது.

முப்புரம் எரி செய்த அச்சிவன் உறை ரதம் அச்சது பொடிசெய்த அதி தீரா (muppuram eriseydha acchivan uRairatham acchadhu podiseydha athidheeraa ) : You are the great warrior who smashed to pieces the axle of the chariot of Lord Shiva who burnt down the Thiripuram;

According to legends, when Lord Shiva headed ahead in his chariot to destroy the Tripurams (the 3 cities of Ego, Maya, and Karma), without praying to Ganesha. The valiant elephant god then broke the axle on His chariot; the stranded Shiva then remembered his lapse and made suitable amends.

அத்துயரது கொடு சுப்பிரமணி படும் அப்புனம் அதனிடை இபமாகி (aththuyar adhukodu subbira maNipadum appunam adhanidai ibamaagi) : You appeared as an elephant in the millet field to help Lord Subramanya who is tormented by His love for the hunter lass Valli, இபம் (ibam) : elephant;

அக்குற மகளுடன் அச்சிறு முருகனை அக்கணம் மணமருள் பெருமாளே (akkuRa magaLudan acchiRu muruganai akkaNam maNamaruL perumaaLE) : and thus helped Muruga to wed Valli.Lord Muruga appeared from the six sparks from Shiva; so He is synonymous with Shiva. Similarly, Vinayaka has similar power as Shakthi/Parvati as he was produced by her power. Not surprisingly, Muruga needed Ganesha's assistance!

Compare this with the songs

 • thaththanamum adimai
  அப்பி யமுதுசெயு மொய்ப்ப னுதவஅட
  விக்குள் மறமகளையணைவோனே
 • umbar tharu
  தம்பி தனக்காக வனத்தணைவோனே
 • naaLu miguththa
  வேளை தனக்குசிதமாக
  வேழ மழைத்த பெருமாளே
 • vaatha piththamodu
  ஆசை பெற்றகுற மாதை நித்தவன
  மேவி சுத்தமண மாடி

Philosophical Significance of Ganesha :

The Hindu Cultural Society in Cambridge provides this succinct interpretation of Ganesha: "The whole cosmos is known to be the belly of Ganesha. Parvati is the primordial energy. The seven realms above, seven realms below and seven oceans, are inside the cosmic belly of Ganesha, held together by the cosmic energy (kundalini) symbolized as a huge snake which Ganesha ties around Him. The mouse is nothing but our ego. Ganesha, using the mouse as a vehicle, exemplifies the need to control our ego. One who has controlled the ego has Ganesha consciousness or God-consciousness."

Five Divine/celestial Trees

(From Wikipedia)The five trees (pancha vrikshas) in Indra's private garden or Nandana  are (मन्दार: पारिजातक: संतान: कल्पवृक्ष: हरिचन्दनम्) :

Mandara (Erythrina stricta) with scarlet flowers in horizontal clusters at the ends of branches; its shade relieves physical ailments and mental stress;

Parijata (Nyctanthes arbor-tristis) that arose out of the ocean of milk and was taken away by Indra to his paradise from where it was brought to Dvaraka by Lord Krishna at the instance of his wife Satyabhama. After the passing away of the Lord and the submerging of Dvaraka in the ocean, it was taken back to heaven;

Samtanaka, a tree of obscure identity, having leaves which promote fertility in men;

Harichandana or sandalwood (Santalum album) well known for its fragrance and cooling effect, it keeps evil spirits at bay; and

Kalpa vrksa or kalpa taru, the wish-fulfilling tree of eternity which emerged during the churning of the ocean of milk.

Brief Meaning

Vinayaka resides in the intellect of those who worship Him before venturing into any study/work, and he removes the obstacles in the path of learning and spiritual progress. He broke the axle of the wheel of Shiva's chariot when Shiva forgot to pay obeisance to Him, whereas he expedited Murugan's marriage with Valli because Murugan called for Vinayaka's help at a critical juncture.

Other songs on vinayaka

 • punamadanthai புனமடந்தை
  கனபெருந் தொப்பைக் கெட்பொரி யப்பம்
  கனிகிழங் கிக்குச் சர்க்கரை முக்கண்
  கடலைகண் டப்பிப் பிட்டொடு மொக்கும் திருவாயன்
  கவளதுங் கக்கைக் கற்பக முக்கண்
  திகழுநங் கொற்றத் தொற்றைம ருப்பன்
  கரிமுகன் சித்ரப் பொற்புகர் வெற்பன்
 • 1 comment:

  Popular Posts