156. மாதர் வசம்

ராகம் : குந்தலவராளி தாளம்: அங்கதாளம் (7) 2½ + 1½ + 3
மாதர்வச மாயுற்றுழல்வாரும்
மாதவமெ ணாமற்றிரிவாரும்
தீதகல வோதிப்பணியாரும்
தீநரக மீதிற் றிகழ்வாரே
நாதவொளி யேநற்குணசீலா
நாரியிரு வோரைப்புணர்வேலா
சோதிசிவ ஞானக் குமரேசா
தோமில் கதிர்காமப் பெருமாளே.

Learn The Song


Paraphrase

மாதர் வசமாய் உற்று உழல்வாரும்(mAdhar vasamAy utru uzhalvArum): Those who get embroiled in affairs with women,

மா தவம் எ(ண்)ணாமல் திரிவாரும் (mA thavam eNAmal thirivArum): those who roam about without any thought of great penance,

தீது அகல ஓதி பணியாரும்(theedhu agala Odhi paNiyArum): and those who do not pray and prostrate to You for dispelling the evils,

தீ நரகம் மீதில் திகழ்வாரே(thee naragam meedhil thigazhvArE): such people will dwell deep inside the burning hell.

நாத ஒளியே நல் குண சீலா(nAdha oLiyE naR guNaseelA):You are the combination of Light and Sound and the embodiment of all virtues!

நாரி இருவோரை புணர் வேலா(nAri iruvOrai puNarvElA): You enjoy the company of two consorts, namely VaLLi and DEvayAnai!

சோதி சிவ ஞான குமரேசா (jOthi siva nyAnak kumarEsA): You are the luminous Saivite knowledge itself, Oh VElA,

தோம் இல் கதிர்காம பெருமாளே. (thOmil kadhirkAmap perumALE.): You have Your spotless abode at KadhirgAmam, Oh Great One! தோம் இல் (thom il): faultless/blemishless;

Comments