162. எழுதிகழ் புவன

ராகம்: பேகடா தாளம்: மிஸ்ரசாபு 2 + 1½
எழுதிகழ் புவன நொடியள வதனி
லியல்பெற மயிலில்வருவோனே
இமையவர் பரவி யடிதொழ அவுணர்
மடிவுற விடுவதொருவேலா
வழுதியர் தமிழி னொருபொரு ளதனை
வழிபட மொழியுமுருகேசா
மலரடி பணியு மடமகள் பசலை
மயல்கொடு தளர்வதழகோதான்
முழுகிய புனலி லினமணி தரள
முறுகிடு பவளமிகவாரி
முறையொடு குறவர் மடமகள் சொரியு
முதுமலை யழககுருநாதா
பழகிய வினைகள் பொடிபட அருளில்
படிபவ ரிதயமுறுகோவே
பருவரை துணிய வொருகணை தெரிவ
பலமலை யுடையபெருமாளே.

Learn The Song

Free Music - Upload Audio Files -

Paraphrase

எழு திகழ் புவனம் நொடி அளவு அதனில்(ezhu thigazh buvana nodi aLavu adhanil): Going around the Universe comprising seven worlds in a matter of a second,

இயல் பெற மயிலில் வருவோனே(iyal peRa mayilil varuvOnE): You flew elegantly on Your peacock!

இமையவர் பரவி அடி தொழ (imaiyavar paravi adi thozha): While the DEvAs praised and prostrated at Your holy feet,

அவுணர் மடிவு உற விடுவது ஒரு வேலா(avuNar madivuRa viduvadhoru vElA): You flung Your unique spear to kill the asuras;

வழுதியர் தமிழில் ஒரு பொருள் அதனை வழி பட மொழியும் முருகேசா(vazhudhiyar thamizhin oruporuL adhanai vazhipada mozhiyu murugEsA): You explained the significance of agapporuL grammar In Tamil, which flourished under the patronage of Pandya kings, at the request of learned ones, Oh my Lord Muruga! வழுதியர்(vazhuthiyar): the Pandya kings;

மலர் அடி பணியும் மட மகள்(malar adi paNiyum madamagaL): This naive girl of mine who worships Your lotus feet,

பசலை மயல் கொடு தளர்வது அழகோ தான் (pasalai mayalkodu thaLarvadhu azhagO thAn): is consumed by her love for You and is suffering from weakness. Is it fair? (This is the voice of the girl's mother.)

The following lines describe the natural environs of Mudhumalai:

முழுகிய புனலில் இன மணி தரளம்(muzhugiya punalil ina maNi tharaLa): Plunging into the river and collecting a variety of pearls, தரளம்( tharaLam): pearls; இன மணி( ina maNi): collections/groups of maNi or gems;

முறுகிடு பவளம் மிக வாரி (muRugidu pavaLa miga vAri): and scooping many corals and plaiting them; the gypsy girls would dip into water, collect pearls and corals and sell their wares at Pazhamalai/Mudhumalai, near which flows the Manimuththaaru river.

முறையொடு குறவர் மட மகள் சொரியும்(muRaiyodu kuRavar madamagaL soriyu): the young gypsy girls gang up shouting their wares

முது மலை அழக குருநாதா(mudhumalai azhaga gurunAthA): at Mudhumalai (Vriddhachalam), Your favourite place, my Master!

பழகிய வினைகள் பொடிபட (pazhagiya vinaigaL podi pada): Destroy my Karma, which is a steady companion

அருளில் படிபவர் இதயம் உறு கோவே (aruLil padibavar idhayam uRukOvE): You reside in the hearts of people who are immersed in Your grace

பரு வரை துணிய ஒரு கணை தெரிவ(paru varai thuNiya oru kaNai theriva): You sent a choice weapon to destroy the huge mount of Krouncha. பரு வரை (paru varai): huge mountain;

பல மலை உடைய பெருமாளே.(palamalai udaiya perumALE.): Oh Great One, You are the Lord of several mountains!

Murugan as Rudrasarman

In Madhurai, SivA as SokkanAthar composed the poetical work 'iRaiyanAr agapporuL'. Forty eight poets wrote commentaries for it. But a question arose — whose commentary was the best? The poets were told that there was a boy called Rudrasanman, who could not speak, but was the best judge in the matter.

It was in fact Murugan who had embodied himselfas Rudrasanman. When the poets read their commentaries, Rudrasarman was unresponsive, but when Nakkeerar read his commentary, Rudrasanman responded by shaking his body, and declared that the true meaning was conveyed in Nakkeerar's work - ThiruviLaiyAdal PurANam.

Comments