ta The Nectar of Thiruppugazh: 384. நாராலே

Saturday, 15 October 2016

384. நாராலே

ராகம்: மலஹரி தாளம்: ஆதி 2 களை
நாரா லேதோல் நீரா லேயாம்
நானா வாசற் குடிலூடே
ஞாதா வாயே வாழ்கா லேகாய்
நாய்பேய் சூழ்கைக் கிடமாமுன்
தாரா ரார்தோ ளீரா றானே
சார்வா னோர்நற் பெருவாழ்வே
தாழா தேநா யேனா வாலே
தாள்பா டாண்மைத்திறல்தாராய்
பாரே ழோர்தா ளாலே யாள்வோர்
பாவார்வேதத் தயனாரும்
பாழூ டேவா னூடே பாரூ
டேயூர் பாதத்தினைநாடாச்
சீரார் மாதோ டேவாழ் வார்நீள்
சேவூர் வார்பொற்சடையீசர்
சேயே வேளே பூவே கோவே
தேவே தேவப் பெருமாளே.

Learn The Song

Listen Music Files - Music podcasts -

Paraphrase

நாராலே தோல் நீராலே ஆம் நானா வாசற் குடிலூடே(nArAlE thOl neerAlE Am nAnA vAsaR kudilUdE): This body is like a cottage composed of fibrous nerves, skin, water and several doorways (nine portals). நார் போன்ற நரம்புகளாலும், தோலாலும், நீராலும் ஆகியுள்ள பலவித வாயில்களை (நவத் துவாரங்களை) உடைய குடிசையாகிய இந்த உடலினுள்

ஞாதாவாயே வாழ்கால் ஏகாய் (njAthAvAyE vAzhkAl EkAy): While living in this body as an intelligent person, the day of departure from life will come; அறிவு வாய்ந்தவானாக வாழ்கின்ற காலத்தில், உயிர் போதலுற்று இறந்து போகும் சமயம்; ஞாதா( njAthA/ज्ञाता ): Knower. ஏகாய் (EkAy): ஏகுதல் ஆய் -- இறந்து போதல் ஏற்பட்டு;

நாய் பேய் சூழ்கைக்கு இடமா முன்(nAy pEy sUzhkaikku idamA mun): Before the body is subjected to preying by dogs and devils, நாயும் பேயும் என் உடலைச் சூழுதற்கான காலம் வருமுன்பாக,

தாரார் ஆர் தோள் ஈராறானே (thArAr ArthOL eerARAnE): Oh Lord who wears the fulsome garlands of Aththi (mountain ebony) flowers on His twelve shoulders , ஆத்தி மாலைகள் நிறைந்த பன்னிரண்டு தோள்களை உடையவனே,

சார் வானோர் நற் பெரு வாழ்வே (sAr vAnOr naR peru vAzhvE): Oh the bestower of prosperous life on Your devotees, உன்னைச் சார்ந்தவர்களுக்கு நல்ல பெரு வாழ்வே,

தாழாதே நாயேன் நாவாலே தாள் பாடாண்மைத் திறல் தாராய் (thAzhAthE nAyE nAvAlE thAL pAdANmai thiRal thArAy): kindly grant me, the lowly dog, without delay, the vigour and strength to sing the glory of Your feet with my tongue! சற்றும் தாமதியாமல் நாய் போன்ற அடியேன் என் நாவைக் கொண்டு உன் திருவடிகளைப் பாடும் வலிமைத் திறலைத் தருவாயாக.

பார் ஏழோர் தாளாலே ஆள்வோர் (pAr EzhOr thALAlE ALvOr): Lord Vishnu who protects the seven worlds with His perseverance ஏழுலகங்களையும் தன் ஒப்பற்ற முயற்சியால் காத்து ஆளுகின்ற திருமாலும்,

பாவார் வேதத்து அயனாரும் ( pAvAr vEthaththu ayanArum): and BrahmA, who preaches the VEdAs full of songs, தூய்மையான பாடல்கள் உள்ள வேதத்தை ஓதும் பிரமனும்,

பாழூடே வானூடே பாரூடேயூர் பாதத்தினை நாடா (pAzh UdE vAn UdE pAr UdE Ur pAthaththinai nAdA): searched in the wastelands, in the skies and in the earth for the hallowed feet of Lord SivA which they could never attain; வெட்டவெளிப் பாழிலும், வானிலும், மண்ணிலும் பரவி நிற்கும் பாதத்தினை நாடமுடியாத

சீரார் மாதோடே வாழ்வார் (seerAr mAthO dEvAzh vAr): He is of such a unique glory; He lives with His consort, PArvathi; சிறப்பினை உடையவரும், பார்வதி தேவியுடன் வாழ்பவரும்,

நீள் சேவூர்வார் பொற் சடையீசர் (neeL sE UrvAr poR sadaiyeesar): He mounts the huge bull (Nandi); He has golden tresses; பெரிய ரிஷபத்தை வாகனமாக உடையவரும், பொன்னிறச் சடை உடையவருமான ஈசர் சிவபிரானுடைய; சே ஊர்வார் (sE UrvAr): இடபத்தை வாகனமாக கொண்டவர்;

சேயே வேளே பூவே கோவே(sEyE vELE pUvE kOvE): You are the son of that Lord SivA! You are the reddish God of Love! You are the handsome king! குமாரனே, செவ்வேளே, அழகனே, தலைவனே,

தேவே தேவப் பெருமாளே. (thEvE thEvap perumALE.): Oh Lord, You are the God of all the Celestials, Oh Great One! தெய்வமே, தேவர்களின் பெருமாளே.

No comments:

Post a Comment


Transliteration in Tamil available. தமிழில் டைப் செய்யவும், மொழி மாற்றத்திற்க்கும் CTRL+g உபயோகிக்கவும்.