ta The Nectar of Thiruppugazh: 390. நீரு மென்பு

Tuesday, 25 October 2016

390. நீரு மென்பு

ராகம்: நவரச கன்னட தாளம்:
நீரு மென்பு தோலி னாலு மாவ தென்கை கால்க ளோடு
நீளு மங்க மாகி மாயவுயிரூறி
நேச மொன்று தாதை தாய ராசை கொண்ட போதில் மேவி
நீதி யொன்று பால னாகியழிவாய்வந்
தூரு மின்ப வாழ்வு மாகி யூன மொன்றி லாது மாத
ரோடு சிந்தை வேடை கூர உறவாகி
ஊழி யைந்த கால மேதி யோனும் வந்து பாசம் வீச
ஊனு டம்பு மாயு மாயமொழியாதோ
சூர னண்ட லோக மேன்மை சூறை கொண்டு போய் விடாது
தோகை யின்கண் மேவி வேலை விடும்வீரா
தோளி லென்பு மாலை வேணி மீது கங்கை சூடி யாடு
தோகை பங்க ரோடு சூதுமொழிவோனே
பாரை யுண்ட மாயன் வேயை யூதி பண்டு பாவ லோர்கள்
பாடல் கண்டு ஏகு மாலின்மருகோனே
பாத கங்கள் வேறி நூறி நீதி யின்சொல் வேத வாய்மை
பாடு மன்பர் வாழ்வ தான பெருமாளே.

Learn The Song

Music File Hosting - Upload Audio -

Paraphrase

நீரும் என்பு தோலினாலும் ஆவது என் கை கால்களோடு ( neerum enbu thOlinAlum Avadhen kai kAlgaLOdu): Along with my arms and legs made of water, bones and skin, நீர், எலும்பு, தோல் இவைகளால் ஆக்கப்பட்டதாகிய என்னுடைய கை, கால்கள் இவைகளோடு,

நீளும் அங்கமாகி மாய உயிர் ஊறி ( neeLum angamAgi mAya uyir URi): to which are attached to long limbs and which get magically infused with life. நீண்ட அங்கங்களை உடையவதாகி, மாயமான உயிர் ஊறப் பெற்று,

நேசம் ஒன்று தாதை தாயர் ஆசை கொண்ட போதில் மேவி( nEsam ondru thAdhai thAyar Asai koNda pOdhil mEvi): I was conceived when my beloved father and mother united in love. அன்பு பொருந்திய தந்தை தாய் ஆகிய இருவரும் காதல் கொண்ட சமயத்தில் கருவில் உற்று,

நீதி ஒன்று பாலனாகி அழிவாய் வந்து (needhi ondru bAlanAgi azhivAy vandhu): I was raised as a righteous boy but later followed a very destructive path. ஒழுக்க நெறியில் நிற்கும் பிள்ளையாய்த் தோன்றி, அழிதற்கே உரிய வழியில் சென்று,

ஊரும் இன்ப வாழ்வும் ஆகி ஊனம் ஒன்று இலாது (Urum inba vAzhvum Agi Unam ondrilAdhu): I enjoyed a pleasurable life with nothing to complain about. அனுபவிக்கும் இன்ப வாழ்வை உடையவனாகி, குறை ஒன்றும் இல்லாமல்,

மாதரோடு சிந்தை வேடை கூர உறவாகி ( mAdharOdu chinthai vEdai kUra uRavAgi): My heart longed for the company of women and had liaised amorously with them. மாதர்களுடன் மன வேட்கை மிக்கு எழ, அவர்களுடன் சம்பந்தப்பட்டு, வேடை(vEdai): lovesickness; வேட்கை;

ஊழி இயைந்த கால(ம்) மேதியோனும் வந்து பாசம் வீச (Uzhi yaindha kAla mEdhi yOnum vandhu pAsam veesa): At the final moment predetermined by fate, Yaman (God of Death), mounting his vehicle, buffalo, would come promptly to throw the rope (of attachment) around me, ஊழ் வினையின்படி ஏற்பட்ட முடிவு காலத்தில் எருமை வாகனனான யமனும் தவறாமல் வந்து பாசக் கயிற்றை வீச, ஊழி(uzhi): end of the world; முடிவு காலம்; மேதி(mEthi): buffalo; மேதியோன்(mEthiyOn): one who rides the buffalo; Yama;

ஊன் உடம்பு மாயும் மாயம் ஒழியாதோ(Un udambu mAyu mAyam ozhiyAdhO): and this body of flesh is bound to perish; will that magic cycle ever end? (இந்த) மாமிச உடல் அழிந்து போகும் மாயம் முடிவு பெறாதோ?

சூரன் அண்ட லோகம் மேன்மை சூறை கொண்டு போய் விடாது (sUran aNdalOka mEnmai sURai koNdu pOy vidAdhu): To prevent the demon SUran from appropriating the supremacy of the celestial world, சூரன் அண்டங்களாம் லோகங்களின் மேலான தலைமையைக் கொள்ளை அடித்துப் போய் விடாமல்,

தோகையின் கண் மேவி வேலை விடும் வீரா ( thOgaiyin kaN mEvi vElai vidum veerA): You mounted the pretty peacock and wielded Your spear, Oh valorous One! மயிலின் மேல் ஏறி வேலாயுதத்தைச் செலுத்திய வீரனே,

தோளில் என்பு மாலை வேணி மீது கங்கை சூடி ஆடு (thOLil enbu mAlai vENi meedhu gangai sUdi Adu): He adorns His shoulders with a garland of bones and His tress with the river Ganga; He dances the cosmic dance; தோள் மீது எலும்பு மாலையையும், சடையில் கங்கையையும் தரித்து நடனம் புரிபவரும்,

தோகை பங்கரோடு சூது மொழிவோனே(thOgai pangarOdu sUdhu mozhivOnE): He is the Cosort of PArvathi, the pretty peacock-like Goddess; to that Lord SivA You preached the most secret ManthrA (PraNava)! மயில் போன்ற பார்வதியின் பக்கத்தில் இருப்பவருமாான சிவபெருமானுக்கு ரகசியப் பிரணவப் பொருளை உபதேசித்தவனே,

பாரை உண்ட மாயன் வேயை ஊதி (pArai uNda mAyan vEyai Udhi): He is the Lord who swallowed the entire world; He plays on the bamboo flute; இப்பூமியை உண்டவனான மாயவன், மூங்கில் புல்லாங் குழலை ஊதியவன்,

பண்டு பாவலோர்கள் பாடல் கண்டு ஏகும் மாலின் மருகோனே(paNdu pAvalOrgaL pAdal kaNdu Egu mAlin marugOnE): You are the nephew of that Lord Vishnu who once, enamoured by the songs of His devoted poets like Thirumazhisai AzhwAr, went with them upon their request; முன்பு, (திருமழிசை ஆழ்வார் ஆகிய) புலவர்களின் பாடலைக் கேட்டு மகிழ்ந்து (பின்னர் அவர்களின் வேண்டுகோளுக்கு இரங்கி) அவர்கள் பின்பு செல்பவனாகிய திருமாலின் மருகனே, பாவலோர்(pAvalOr): bards, poets;
In KAnchipuram, once Thirumazhisai ALwAr lived with his disciple, KaNikaNdan. When the king banished KaNikaNdan unjustly, ALwAr not only accompanied his disciple away from the country but also sang a song to Lord Vishnu beckoning Him to leave the country with them. The Lord complied with the request and left KAnchipuram following His devotees.

பாதகங்கள் வேறி நூறி (pAthagangaL vERi nURi): They destroy all unrighteous things, rendering them to pieces, பாபங்களைக் குலைத்துப் பொடி செய்து,

நீதியின் சொல் வேத வாய்மை பாடும் (needhi insol vEdha vAymai pAdum): and sing songs composed only with the righteous words upholding the truth of the VEdAs; நீதிச் சொற்களைக் கொண்டு வேத உண்மைகளையே எடுத்துப் பாடுகின்ற

அன்பர் வாழ்வதான பெருமாளே.(anbar vAzhvadhAna perumALE.): You are the Treasure of such devotees, Oh Great One! அன்பர்களுக்குச் செல்வமாக விளங்கும் பெருமாளே.

No comments:

Post a Comment


Transliteration in Tamil available. தமிழில் டைப் செய்யவும், மொழி மாற்றத்திற்க்கும் CTRL+g உபயோகிக்கவும்.