ta The Nectar of Thiruppugazh: 388. நிமிர்ந்த முதுகும்

Friday, 21 October 2016

388. நிமிர்ந்த முதுகும்

ராகம் : காபி தாளம்: சதுச்ர ரூபகம் (6)
நிமிர்ந்த முதுகுங் குனிந்து சிறந்த முகமுந் திரங்கி
நிறைந்த வயிறுஞ் சரிந்துதடியூணி
நெகிழ்ந்து சடலந் தளர்ந்து விளங்கு விழியங் கிருண்டு
நினைந்த மதியுங் கலங்கிமனையாள்கண்
டுமிழ்ந்து பலருங் கடிந்து சிறந்த வியலும் பெயர்ந்து
உறைந்த உயிருங் கழன்றுவிடுநாள்முன்
உகந்து மனமுங் குளிர்ந்து பயன்கொள் தருமம் புரிந்து
ஒடுங்கி நினையும் பணிந்துமகிழ்வேனோ
திமிந்தி யெனவெங் கணங்கள் குணங்கர் பலவுங் குழும்பி
திரண்ட சதியும் புரிந்துமுதுசூரன்
சிரங்கை முழுதுங் குடைந்து நிணங்கொள் குடலுந் தொளைந்து
சினங்க ழுகொடும் பெருங்குருதிமூழ்க
அமிழ்ந்தி மிகவும் பிணங்கள் அயின்று மகிழ்கொண்டு மண்ட
அடர்ந்த அயில்முன் துரந்துபொருவேளே
அலங்க லெனவெண் கடம்பு புனைந்து புணருங் குறிஞ்சி
அணங்கை மணமுன் புணர்ந்தபெருமாளே.

Learn The Song

Play Music - Upload Audio -

Paraphrase

நிமிர்ந்த முதுகுங் குனிந்து சிறந்த முகமும் திரங்கி(nimirntha muthugum kuninthu siRantha mugamum thirangi): My erect back stoops down; my bright face becomes wrinkled; நிமிர்ந்திருந்த முதுகும் கூன் விழுந்து, பரந்து விளங்கிய முகமும் சுருக்கம் கண்டு, திரங்கி(thirangi): சுருண்டு/சுருக்கம் கண்டு;

நிறைந்த வயிறுஞ் சரிந்து தடி ஊணி (niRaintha vayiRum sarinthu thadi UNi): my normally flat belly develops a paunch and I lean on a walking stick; நிறைந்து ஒழுங்காய் இருந்த வயிறும் சரிதலுற்று, தடியை ஊன்றும் நிலை ஏற்பட்டு,

நெகிழ்ந்து சடலம் தளர்ந்து விளங்கு விழியங்கு இருண்டு (negizhnthu sadalam thaLarnthu viLangu vizhiyangu iruNdu): my firm torso loosens and becomes weak; my gleaming eyes turn gloomy; நெகிழ்வுற்று உடம்பு தளர்ச்சி அடைந்து, ஒளியுடன் இருந்த கண்கள் அங்கு இருள் அடைந்து,

நினைந்த மதியும் கலங்கி(ninaintha mathiyum kalangi): my lucid thinking becomes confused and incoherent; நினைவோடு இருந்த அறிவும் கலக்கம் அடைந்து,

மனையாள் கண்டு உமிழ்ந்து (manaiyAL kaNdu umizhnthu): even my wife spits on me with disdain and abhorrence; மனையவள் இந்த நிலையைக் கண்டு சீ என உமிழ்ந்து, பிறரும் வசைகள் பல பேசி,

பலருங் கடிந்து சிறந்த இயலும் பெயர்ந்து (palarum kadinthu siRantha viyalum peyarnthu): many others rebuke me; my pleasant demeanor undergoes a change; சிறப்பாக இருந்த குணத்தன்மையும் நீங்கி,

உறைந்த உயிரும் கழன்று விடு நாள் முன் (uRaintha uyirum kazhanRu vidu nAL mun): the life lingering in my body slowly slips away; prior to that day and moment, உடலில் குடி கொண்டிருந்த உயிரும் பிரிந்து விடும் நாள் வருவதற்கு முன்பாக,

உகந்து மனமுங் குளிர்ந்து பயன்கொள் தருமம் புரிந்து(uganthu manamum kuLirnthu payankoL tharumam purinthu): shall I be able to perform useful and righteous deeds willingly and heartily மனமகிழ்ச்சியுடன் உள்ளக் குளிர்ச்சியுடன் நல்ல பயனைத் தரும் தர்மங்களைச் செய்து,

ஒடுங்கி நினையும் பணிந்து மகிழ்வேனோ (odungi ninaiyum paNinthu magizhvEnO): and derive pleasure by giving up my arrogance and prostrating at Your feet? என் ஆணவம் ஒடுங்கி, உன்னைப் பணிந்து மகிழ மாட்டேனோ?

திமிந்தி என வெங் கணங்கள் குணங்கர் பலவுங் குழும்பி (thiminthi yenaveng kaNangaL kuNangar palavum kuzhumbi): The herd of many diverse devils gathered making the noise "Thiminthi" திமிந்தி என்ற ஒலியோடு பிசாசுக் கணங்கள் பல வகையானவை ஒன்று கூடி; குணகு/குணங்கு(kuNagu): a devil, a goblin;

திரண்ட சதியும் புரிந்து (thiraNda sathiyum purinthu): and danced together to the beats; கூட்டமாக நின்று தாளத்துடன் கூத்தாடி,

முதுசூரன் சிரம் கை முழுதுங் குடைந்து (muthu sUran siramkai muzhuthum kudainthu): they inflicted pain on the head, hands and other limbs of the old demon, SUran, பழையவனான சூரனின் தலை, கை இவையாவற்றையும் நோவுபடச் செய்து,

நிணங் கொள் குடலுந் தொளைந்து( niNangkoL kudalun thoLainthu): piercing his intestines full of flesh மாமிசம் நிறைந்த குடலைத் தொளை செய்து,

சினங் கழுகொடும் பெருங் குருதி மூழ்கி அமிழ்ந்தி (sinam kazhugodum perumkuruthimUzhki amizhnthi): and bathed along with angry eagles by immersing in the gushing blood; கோபம் கொண்ட கழுகுகளுடன், அந்தச் சூரனின் மிகுத்துப் பெருகும் ரத்தத்தில் முழுகி,

மிகவும் பிணங்கள் அயின்று மகிழ்கொண்டு மண்ட (migavum piNangaL ayinRu makizhkoNdu maNda): they devoured many a corpse and thronged with glee அமிழ்ந்தும், நிரம்பப் பிணங்களை உண்டும், மகிழ்ச்சி கொண்டு நெருங்கும்படியாக,

அடர்ந்த அயில் முன் துரந்து பொரு வேளே (adarntha ayilmun thuranthu poru vELE): while You fought with Your attacking spear, Oh Lord! தாக்கும் வேலாயுதத்தை முன்பு செலுத்திப் போர் செய்த செவ்வேளே.

அலங்கல் என வெண் கடம்பு புனைந்து(alanga lenaveN kadampu punainthu): Wearing a white kadappa garland, மாலையாக வெண்மையான கடப்பமலரை அணிந்து கொண்டு,

புணருங் குறிஞ்சி அணங்கை மணமுன் புணர்ந்த பெருமாளே.(puNarum kuRinji aNangai maNamun puNarntha perumALE.): You wedded the belle from the hills, namely VaLLi, who united with You in holy matrimony, Oh Great One! உன்னுடன் சேர்ந்த மலைநாட்டுப் பெண்ணான வள்ளியை முன்பு திருமணம் செய்து கூடிய பெருமாளே.

No comments:

Post a Comment


Transliteration in Tamil available. தமிழில் டைப் செய்யவும், மொழி மாற்றத்திற்க்கும் CTRL+g உபயோகிக்கவும்.