சீர்பாத வகுப்பு (Seerpada Vaguppu)

ராகம்: காவடிச்சிந்துதாளம்: கண்ட சாபு (2½)
உததி இடை கடவுமர கதவருண குலதுரக
உப லளித கனக ரத சதகோடி சூரியர்கள்
உதயம் என அதிக வித கலப கக மயிலின் மிசை
யுக முடிவில் இருள் அகலஒரு சோதி வீசுவதும்
உடலுமுட லுயிருநிலை பெருதல்பொரு ளெனவுலக
மொருவிவரு மநுபவனசிவயோக சாதனையில்
ஒழுகுமவர் பிறிதுபர வசமழிய விழிசெருகி
யுணர்வுவிழி கொடுநியதிதமதூடு நாடுவதும்
உருவெனவு மருவெனவு முளதெனவு மிலதெனவு
முழலுவன பரசமயகலையார வாரமற
உரையவிழ வுணர்வவிழ வுளமவிழ வுயிரவிழ
வுளபடியை யுணருமவரநுபூதி யானதுவும்
உறவுமுறை மனைவிமக வெனுமலையி லெனதிதய
வுருவுடைய மலினபவசலராசி யேறவிடும்
உறுபுணையு மறிமுகமு முயரமரர் மணிமுடியில்
உறைவதுவு முலைவிலதுமடியேன் மனோரதமும்
இதழிவெகு முகககன நதியறுகு தறுகணர
இமகிரண தருணவுடுபதிசேர் சடாமவுலி
இறைமகிழ வுடைமணியொ டணிசகல மணிகலென
இமையமயில் தழுவுமொருதிருமார்பி லாடுவதும்
இமையவர்கள் நகரிலிறை குடிபுகுத நிருதர்வயி
றெரிபுகுத வுரகர்பதிஅபிஷேக மாயிரமும்
எழுபிலமு நெறுநெறென முறியவட குவடிடிய
இளையதளர் நடைபழகிவிளையாடல் கூருவதும்
இனியகனி கடலைபய றொடியல்பொரி யமுதுசெயும்
இலகுவெகு கடவிகடதடபார மேருவுடன்
இகலிமுது திகிரிகிரி நெரியவளை கடல்கதற
எழுபுவியை யொருநொடியில்வலமாக வோடுவதும்
எறுழிபுலி கரடியரி கரிகடமை வருடையுழை
யிரலைமரை யிரவுபகல்இரைதேர்க டாடவியில்
எயினரிடு மிதணதனில் இளகுதினை கிளிகடிய
இனிதுபயில் சிறுமிவளர்புனமீ துலாவுவதும்
முதலவினை முடிவிலிரு பிறையெயிறு கயிறுகொடு
முதுவடவை விழிசுழலவருகால தூதர்கெட
முடுகுவதும் அருணெறியில் உதவுவதும் நினையுமவை
முடியவரு வதுமடியர்பகைகோடி சாடுவதும்
மொகுமொகென மதுபமுரல் குரவுவிள வினதுகுறு
முறியுமலர் வகுளதளமுழுநீல தீவரமும்
முருகுகமழ் வதுமகில முதன்மைதரு வதும்விரத
முநிவர்கரு தரியதவமுயல்வார் தபோபலமும்
முருகசர வணமகளிர் அறுவர்முலை நுகருமறு
முககுமர சரணமெனஅருள்பாடி யாடிமிக
மொழிகுழற அழுதுதொழு துருகுமவர் விழியருவி
முழுகுவதும் வருகவெனஅறைகூவி யாளுவதும்
முடியவழி வழியடிமை யெனுமுரிமை யடிமைமுழு
துலகறிய மழலைமொழிகொடுபாடும் ஆசுகவி
முதலமொழி வனநிபுண மதுபமுக ரிதமவுன
முகுளபரி மளநிகிலகவிமாலை சூடுவதும்
மதசிகரி கதறிமுது முதலைகவர் தரநெடிய
மடுநடுவில் வெருவியொருவிசையாதி மூலமென
வருகருணை வரதனிகல் இரணியனை நுதியுகிரின்
வகிருமட லரிவடிவுகுறளாகி மாபலியை
வலியசிறை யிடவெளியின் முகடுகிழி படமுடிய
வளருமுகில் நிருதனிருபதுவாகு பூதரமும்
மகுடமொரு பதுமுறிய அடுபகழி விடுகுரிசில்
மருகனிசி சரர்தளமும் வருதார காசுரனும்
மடியமலை பிளவுபட மகரசல நிதிகுறுகி
மறுகிமுறை யிடமுனியும்வடிவேல னீலகிரி
மருவுகுரு பதியுவதி பவதிபக வதிமதுர
வசனிபயி ரவிகவுரியுமையாள்த்ரி சூலதரி
வநசைமது பதியமலை விசயைதிரி புரைபுநிதை
வநிதையபி நவையநகையபிராம நாயகிதன்
மதலைமலை கிழவனநு பவனபய னுபயசதுர்
மறையின்முதல் நடுமுடிவின்மணநாறு சீறடியே

Learn the Song


Paraphrase

உததி இடை கடவும் மரகத அருண குல துரக உப லளித கனக ரத சதகோடி சூரியர்கள் உதயம் என ( udhadhi idai kadavum marakatha varuNa kula thuraga upalaLitha kanaka ratha sathakOti sooriyargaL udhayam ena )
(O Muruga! Your Feet) Which rises from the emerald green ocean like the dazzling light from thousand millions of suns driven by beautiful golden chariot drawn by seven fast, multi-hued and pedigreed horses; குல துரக – உயர்ந்த ஜாதியைச் சார்ந்த குதிரைகள் பூட்டப்பட்ட; உப லளித கனக ரத – வனப்பு வாய்ந்த, பொன் மயமான தேரில் ,

அதிக வித கலப கக மயிலின் மிசை யுக முடிவில் இருள் அகல ஒரு சோதி வீசுவதும் ( adhikavidha kalaba gaga mayilin misai uga mudivin iruL agala orujOthi veesuvadhum )
at the end of the yuga when You come riding on top of a multi-hued peacock and emitting a bright light so that the darkness disappears; மரகத ( maragatha ) : emerald; அருண (aruNa ): red; உததி (uthadhi ): ocean; கனக ரத (kanaga ratha ): golden chariot; குல துரக (kula turaga ): horses of good breed; அதிக வித கலப கக மயிலின் மிசை ( athiga vitha kalabha gaga mayilin misai): on a peacock that has indescribably beautiful and multiply hued plumes; கலப – தோகை; கக(ம்) – பறவை;

உடலும் உடல் உயிரும் நிலைபெறுதல் பொருள் என உலகம் ஒருவி வரும் மநுபவன சிவ யோக சாதனையில் ஒழுகும் அவர் (udalum udal uyirum nilai peRudhal poruL ena ulagam oruvi varum manubavana sivayOga saadhanaiyil ozhugum avar )
Believing that the ultimate objective should be to attain redemption while there is life permeating the body (Sadeha-mukti which is mukti along with the body (i.e., there is realization at the time of departure from the body), the yogis practice Shiva Yoga which is the house of mantras; உலகம் ஒருவி( ulagam oruvi ): after ridding the attachment to the world; மநு பவன(manubavana): மந்திரங்களுக்கு இருப்பிடமான, சிவ யோக சாதனையில் (sivayoga sAthanaiyil): சிவ யோக பயிற்சியில்

பிறிது பரவசம் அழிய விழி செருகி உணர்வு விழி கொடு நியதி தமது ஊடு நாடுவதும் ( piRidhu paravasam azhiya vizhi serugi uNarvu vizhi kodu niyadhi thamadhoodu naaduvadhum)
learning to abide in the Self, with their attention fixed between the eyes and the thoughts centered on the heart(seat of emotions) as prescribed by rules and seek (Your feet);

உரு எனவும் அரு எனவும் உளது எனவும் இலது எனவும் உழலுவன பரசமய கலை ஆரவாரம் அற ( uru enavum aru enavum uLadhenavum iladhenavum uzhaluvana parasamaya kalai aaravaaram aRa)
They go beyond the theologists of various religions, who argue : 'it is there, it is not there, it is with form, it is not with form'

உரை அவிழ உணர்வு அவிழ உளம் அவிழ உயிர் அவிழ உளபடியை உணரும் அவர் அநுபூதி ஆனதுவும் ( urai avizha uNarvavizha uLam avizha uyir avizha uLapadiyai uNarum avar anuboothi aanadhuvum )
and they (Thy feet) stay in the Hearts of Jnanis who are totally absorbed in the boundless super consciousness called Shiva and become speechless, expand their limited minds and bodies and become one with the Universal Truth;

உறவு முறை மனைவி மகவு எனும் அலையில் எனது இதயம் உருவுடைய மலினம் பவம் சல ராசி ஏற விடும் உறுபுணையும் ( uRavumuRai manaivi magavu enum alaiyil enadhidhaya uruvudaiya malina bava jalaraasi ERavidum uRupuNaiyum)
(Your twin feet)are the strong raft in the sea of Samsara into which I can get in and escape the waves of attachment to wife, family and children; பவ சல ராசி (bava jala raasi): the sea of birth, the sea of samsara; மலினம் ( malinam): sins; உறுபுணை (uRupuNai ): strong raft; பவம் ( bavam): state of being, existence, birth; பவ சல ராசி ஏறவிடும் – பிறவிக் கடலில் இருந்து ஏறச் செய்யும்;

அறிமுகமும் உயர் அமரர் மணி முடியில் உறைவதுவும் உலைவிலதும் அடியேன் மனோரதமும் (aRimugamum uyar amarar maNimudiyil uRaivadhuvum ulaiviladhum adiyEn manOrathamum) : They are the gateway to the world of knowledge; they reside in the crowns of the righteous celestials; they are indestructible and are my goal; உலைவிலதும் (ulaiviladhum ) : indestructible;

இதழி வெகுமுக ககனநதி அறுகு தறுகண் அரவு இம கிரண தருண உடுபதி சேர் சடா மவுலி இறை மகிழ ( idhazhi vegu muga gagana nadhi aRugu thaRukaN aravu imakiraNa tharuNa udu pathi sEr jadaamavuli iRai magizha )
Gladdening the heart of Shiva who wears the laburnum flower, the multiple branched river Ganges, the grass (arugam pul), the snake vasuki and the cool moon on his head; வெகு முக ககன நதி(vegu muga gagana nadhi ): the river in the sky with several branches or tributaries; உடுபதி(udupathi): the moon, the leader of all the stars; இமகிரண தருண உடுபதி (imakiraNa tharuNa udu pathi ) : the youthful moon with cool rays; தருண (taruNa): young; தறுகண் அரவு (thaRukaN aravu ): fearless and brave snake (Vasuki);

உடை மணியோடு அணி சகல மணி கலென இமைய மயில் தழுவும் ஒரு திரு மார்பில் ஆடுவதும் ( udaimaNiyodu aNi sakalamaNi galena imaiyamayil thazhuvum oru thirumaarbil aaduvadhum )
the peacock of Himayalas, who is the consort of Siva, wearing Indian labubnum, Ganga, crescent moon in His matted locks' clings to the Lord's chests on which dances Muruga's feet; இமைய மயில் (imaiya mayil ): the peacock of the Himalayas, Parvati;

இமையவர்கள் நகரில் இறை குடி புகுத நிருதர் வயிறு எரி புகுத உரகர்பதி அபிஷேகம் ஆயிரமும் எழுபிலமும் நெறுநெறென முறிய வடகுவடு இடிய இளைய தளர் நடைபழகி விளையாடல் கூருவதும்( imaiyavargaL nagaril iRai kudipugudha nirudhar vayiRu eri pugudha uragarpathi abishEkam aayiramum ezhupilamum neRu neRena muRiya vadakuvadu idiya iLaiya thaLar nadai pazhagi viLaiyaadal kooruvadhum )
As thy young feet toddles, Indra, the celestial chief regains entry to his home land, the asuras' stomachs experience burning, the thousand hoods of Adisesha and the seven patalas crush and the peaks of Meru mountain get pulverized;

இமையவர்கள் நகரில் இறை குடி புகுத (imaiyavargaL nagaril iRai kudipugudha ) : For Indra to live in Indraloka; இமையவர்கள் ( imaiyavargaL ) : those who do not blink, Devas; உரகர்பதி (uragarpathi): king of serpents, Adisesha; வடகுவடு (vadakuvadu ): the mountain in the North; the Meru mountain; பிலம்(bilam): abyss, பாதாளம்;

இனிய கனி கடலை பயறு ஒடியல் பொரி அமுது செயும் இலகு வெகுகட விகட தட பார மேருவுடன் இகலி முது திகிரி கிரி நெரிய வளை கடல் கதற எழு புவியை ஒரு நொடியில் வலமாக ஓடுவதும் (iniya kani kadalai payaRu odiyal pori amudhu seyum ilagu vegu kata vikata thada baara mEruvudan igali mudhu thigiri giri neriya vaLai kadal kadhaRa ezhu buviyai oru nodiyil valamaaga Oduvadhum)
Competing with meru-like Ganesha who consumes sweet fruits, pulses like kadalai and payaru, palm and puffed rice Thy feet go round the seven worlds in a trice such that the old chakravala mountain crumbles and the sea that circles round the earth wails;

எறுழி புலி கரடி அரி கரி கடமை வருடை உழை இரலை மரை இரவு பகல் இரை தேர் கடாடவியில் எயினர் இடும் இதண் அதனில் இளகு தினை கிளி கடிய இனிது பயில் சிறுமி வளர் புனம் மீது உலாவுவதும் (eRuzhi puli karadi ari kari kadamai varudai uzhai iralai marai iravu pagal irai thEr kadaataviyil eyinar idum idhaN adhanil iLagu thinai kiLi kadiya inidhu payil siRumi vaLar punameedhu ulaavuvadhum)
Thy feet walk on the thinai field where the young, hunter girl Valli would sit on the high platform (இதண்) and chase away wild boars, lions, cows, goats, elephants, multitude kinds of deers from eating the lush thinai, singing alolam melodiously; எறுழி(eRuzhi ): wild boar; அரி(ari ) lion; கடமை (kadamai ): wild cow; வருடை (varudai): mountain goats; உழை (uzhai ): deer; இரலை, மரை (iralai, marai ) : kinds of deer; எயினர் ( eyinar): tribe of hunters living in forests; இனிது பயில் ( inidhu payil ): singing sweetly (alolam); புனம்(punam ): thinai (a kind of millet) field;

முதலவினை முடிவில் இரு பிறை எயிறு கயிறு கொடு முதுவடவை விழிசுழல வருகால தூதர்கெட முடுகுவதும் அருள் நெறியில் உதவுவதும் நினையுமவை முடிய வருவதும் அடியர் பகைகோடி சாடுவதும் ( mudhala vinai mudivil irupiRai eyiRu kayiRu kodu mudhu vadavai vizhi suzhala varu kaala dhootharkeda muduguvadhum aruL neRiyil udhavuvadhum ninaiyum avai mudiya varuvadhum adiyar pagai kOti saaduvadhum
Thy feet chase away Yama's messengers, who arrive with their teeth curved like the crescent moon and their eyes spinning like the vadavamukhagni fire and fling the noose (pasa kayiru to carry away the life which ends when the effects of Karma that is the cause of birth ends; thy feet help people to lead divine lives, make the thoughts trnaslate to action and bear fruition, and destroy the enemies (both internal enemies like greed, etc ., and external enemies); முதலவினை முடிவில் (mudhala vinai mudivil) : at the end of life when the karma which causes birth ends; இரு பிறை எயிறு( irupiRai eyiRu) : teeth curved like the crescent moon; முது வடவை விழி சுழல (mudhu vadavai vizhi suzhala) : eyes twirling like the old vadavamukhagni (fire under the water at the end of the yuga); கால தூதர் கெட (kaala dhoothar keda ) : driving away the messengers of Yama;

மொகு மொகு என மதுபம் முரல் குரவு விளவினது குறு முறியும் மலர் வகுள தள முழு நீல தீவரமும் முருகு கமழ்வதும் ( mogumogena madhubam mural kuravu viLavinadhu kuRu muRiyum malar vakuLa dhaLa muzhuneela theevaramum murugu kamazhvadhum ) :
Thy feet is the place where the siddhas buzz like bees; thy feet is fragrant with the aromas from kura flower, the young leaves of viLa tree (wood apple), young shoots and flowers of vakuLa tree (English: Bullet wood), karungkuvalai and sengkuvalai flowers; விளவினது குறு முறியும் (viLavinadhu kuRu muRiyum) : young shoots of viLa tree, முழு நீலம், தீவரமும் (muzhuneela theevaramum ) : karungkuvalai and sengkuvalai flowers;

அகில முதன்மை தருவதும் விரத முநிவர் கருத அரிய தவம் முயல்வார் தபோ பலமும் (akila mudhanmai tharuvadhum viratha munivar karudha ariya thava muyalvaar thapO balamum ) :
Thy feet confers the top position in the world and liberation (mukti) that is out of reach of even the sages who peform penances and meditation;

முருக சரவண மகளிர் அறுவர் முலை நுகரும் அறுமுக குமர சரணம் என அருள் பாடி ஆடி மிக மொழி குழுற அழுது தொழுது உருகுமவர் விழி அருவி முழுகுவதும் வருக என அறை கூவி ஆளுவதும் (muruga saravaNa magaLir aRuvar mulai nugarum aRumuga kumara saraNam ena aruLpaadi aadi miga mozhi kuzhaRa amudhu thozhudhu urugumavar vizhi aruvi muzhuguvadhum varugavena aRaikoovi aaLuvadhum)
They call out 'welcome' assuring protection to devotees who cry out 'Muruga, Saravana, Arumuga who suckles the breasts of the six Krittika maidens, Kumara, give me your refuge' with quivering voices and worship you;

முடிய வழி வழி அடிமை எனும் உரிமை அடிமை முழுதும் உலகறிய மழலை மொழி கொடு பாடும் ஆசு கவி முதல மொழிவன நிபுண மதுபம் முகர் இத மவுன முகுள பரிமள நிகில கவி மாலை சூடுவதும் ( mudiya vazhi vazhi adimai enum urimai adimai muzhudhum ulagaRiya mazhalai mozhi kodu paadum aasu kavi mudhala mozhivana nipuNa madhupa mugar idha mavuna muguLa parimaLa nikila kavimaalai sooduvadhum)
Your feet wear the fragrant garland of poems sung as 'aasu kavi' in a state of divinely sweet silence that is as eagerly sought by hordes of poets as bees that crowd around the nectar and (garland of poems)composed by poets who have been in divine service for several generations in all their births; நிபுண மதுபம் (nipuNa madhubam ) : swarm of bees;

In the following lines, Arunagirinathar describes Muruga as the nephew of Lord Vishnu and the son of Goddess Parvati and concludes that the subject of all the actions described earlier is the holy twin feet of Lord Muruga.

மதசிகரி கதறி முது முதலை கவர் தர நெடிய மடு நடுவில் வெருவி ஒரு விசை ஆதி மூலமே என வரு கருணை இகல் இரணியனை நுதி உகிரின் வகிரும் அடல் அரி குறல் வடிவாகி மாபலியை வலியசிறை இட ( madha sikari kadhaRi mudhu mudhalai kavar thara nediya madu naduvil veruvi oru visai aadhimoolam ena varu karuNai varadhan igal iraNiyanai nudhi ugirin vagirum adal ari vadivu kuRaL vadivaagi maa baliyai valiya siRai ida )
The kind Lord (Vishnu) who rushes to save the scared mountain-like elephant who cries aloud "Adimoola" when seized by a huge crocodile in the middle of a lake, the Lord Narasimha in the form a who tears apart with the sharp tips of the claws the hostile Hiranyakashipu, the Lord who assumes a dwarfish appearance (vamana avatara) and puts Mahabali in a strong prison; மத சிகரி (madha sikari) inebriated/intoxicated (elephant) and appearing like a mountain; அரி (ari ) : Vishnu;

வெளியின் முகடு கிழி பட முடிய வளருமுகில் நிருதன் இருபது வாகு பூதரமும் மகுடம் ஒரு பதும் முறிய அடு பகழி விடு குரிசில் மருக ( veLiyin mukadu kizhipada mudiya vaLaru mugil nirudhan irubadhu vaagu boodharamum makudam orupadhum muRiya adu pagazhi vidu kurisil maruga)
The lord with the dark complexion of fully developed clouds and the renowned Lord who wielded powerful arrows that pierced through and felled the ten crowned heads of the demon Ravana and tore away the firmament - Lord Vishnu - You are his nephew! முகில் (mugil): cloud; நிருதன் ( niruthan): demon; குரிசில் ( kurisil): person of dignity, illustrious person; philanthropist, benefactor, lord;

நிசிசரர் தளமும் வரு தாரகாசுரனும் மடிய மலை பிளவு பட மகர சலநிதி குறுகி மறுகி முறை இட முனியும் வடிவேலன் நீலகிரி மருவு குருபதி ( nisicharar dhaLamum varu thaarakaa suranum madiya malai piLavu pada makara jalanidhi kuRugi maRugi muRaiyida muniyum vadivElan neelagiri maruvu gurupathi )
The perceptor (guru) who slayed the army of the demons and Tarakasura, demolished the Krauncha mountain and dried up the sea with the Makara fish causing it to wail - the angry Lord Muruga who carries the spear and who resides at Thirutthani on the Neelagiri hills;

யுவதி பவதி பகவதி மதுர வசனி பயிரவி கவுரி உமையாள் த்ரிசூலதரி வநசை மதுபதி அமலை விசயை திரிபுரை புநிதை வநிதை அபினவை அநகை அபிராம நாயகி தன் மதலை ( yuvathi bavathi bagavathi madhura vachani bayiravi gavuri umaiyaaL thrisoola dhari vanajai madhupathi amalai vijayai thiripurai punidhai vanithai abinavai anagai abiraama naayaki than madhalai )
The child of the ever young Abhirami, the creator, Bhagavati, Possessor of melodious voice and speech, Bhairavi representing Time, Gowri, bearer of Trishula, one who sits on lotus, Kali, Blemishless, Durga, Chief of Tripura, Pure, Beautiful and Sinless;

மலைகிழவன் அநுபவன் அபயன் உபய சதுர் மறையின் முதல் நடு முடிவின் மணநாறு சீறடியே ( malai kizhavan anubavan abayan ubaya chathur maRaiyin mudhal nadu mudivin maNanaaRu seeRadiyE)
The twin feet of the chief of Kurinji land, the Witness of all life, The Refuge and the fragrance permeating the beginning, the end and the middle of the four vedas.

Summary

The Lord's Feet can be described as

 1. the bright light that dispel the darkness of the entire universe at the time of the beginning of the Yuga;
 2. what the Yogis who surrender themselves and get absorbed in the blissful trance of Shiva Anubhuti see in their hearts with their spiritual eyes;
 3. the boat that transport souls from the sea of birth;
 4. the witness of all events;
 5. treasure of devas, who praise you, after they have escaped the dangerous rule of Surpadma, the demon!
 6. what competed with Ganesa when the Lord flew on the back of the peacock in a second to win the mango fruit from Siva!
 7. giver of peace to my lowly heart;
 8. what dances on the chest of Shiva, which Uma Devi hugs and brings delight;
 9. play in the three worlds, which are crushed by the steps;
 10. prsent wherever and whenever devotees contemplate on them and offer them refuge;
 11. the feet that walk on the milltet fields populated by wild animals in the dense forests of Vallimalai, where your consort Valli is guarding the millets from the parrots;
 12. my protector when the god of death Yama comes with his whip riding on an ox;
 13. vanquisher of all my enemies, since I am leading a good path in this life;
 14. the fragrant feet that wear the garlands of various poets who praise you in their songs as the Final Principle;
 15. being loved by Lord's uncle Vishnu, who vanquished King Bali, King Hiranya Kashyap, King Ravana and others;
 16. present in the beginning, the middle and the end of all Vedas and full of fragrance

No comments:

Post a Comment

Sivam in Thiruppugazh–Part 1

What is the goal of Bhakti? The ultimate goal of bhakti is to help the individual soul to merge itself in the Supreme Soul or Paramatman tha...

Popular Posts