ta The Nectar of Thiruppugazh: பெருத்த வசன வகுப்பு

Tuesday, 1 September 2015

பெருத்த வசன வகுப்பு

ராகம் : காபி தாளம்: ஆதி
அருக்கன் உலவிய சகத்ர யமுமிசை
யதிற்கொள் சுவையென அனைத்து நிறைவதும்

அவஸ்தை பலவையு மடக்கி யகிலமும்
அவிழ்ச்சி பெறஇனி திருக்கு மவுனமும்

அசட்டு வெறுவழி வழக்கர் அறுவரும்
அரற்று வனபொருள் விகற்ப மொழிவதும்

அழுக்கு மலவிருள் முழுக்கின் உழல்வதை
யடக்கி யவநெறி கடக்க விடுவதும்

ராகம் : சந்திரகௌன்ஸ்
எருக்கும் இதழியு முடிக்கும் இறைகுரு
எமக்கும் இறையவன் எனத்தி கழுவதும்

இரட்டை வினைகொடு திரட்டு மலவுடல்
இணக்கம் அறவொரு கணக்கை யருள்வதும்

இருக்கு முதலிய சமஸ்த கலைகளும்
இதற்கி தெதிரென இணைக்க அரியதும்

இறக்க எனதெதிர் நடக்கும் யமபடர்
கடக்க விடுவதொர் இயற்கை யருள்வதும்

ராகம் : ரஞ்சனி
நெருக்கு வனவுப நிடத்தின் இறுதிகள்
நிரப்பு கடையினில் இருப்பை யுடையதும்

நெருப்பு நிலம்வெளி மருத்து வனமென
நிறைத்த நெறிமுறை கரக்கும் உருவமும்

நினைப்பு நினைவது நினைப்ப வனும்அறு
நிலத்தில் நிலைபெற நிறுத்த வுரியதும்

நிலைத்த அடியவர் மலைத்தல் அதுகெட
நிவிர்த்தி யுறஅநு பவிக்கு நிதியமும்

ராகம் : வசந்தா
உருக்கு திருவருள் திளைத்து மகிழ்தர
உளத்தொ டுரைசெயல் ஒளித்து விடுவதும்

ஒளிக்கும் ஒளியென வெளிக்கும் வெளியென
உயிர்க்கும் உயிரென நிகழ்ச்சி தருவதும்

உரத்த தனிமயில் உகைத்து நிசிசரர்
ஒளிக்க அமர்பொரு சமர்த்தன் அணிதழை

உடுத்த குறமகள் மணக்கும் அறுமுகன்
ஒருத்தன் அருளிய பெருத்த வசனமே.


Learn The Song

Music File Hosting - Play Audio - Peruththa Vachanam

Paraphrase

Perutta Vachanam (Great Spiritual Words or Great Spiritual Truths) is the summary of Advaita philosophy. It contains a series of statements about the nature of reality in both its manifest and unmanifest state and proclaims the final truth that everything is That and That alone.

அருக்கன் உலவிய சகத்ரயமும் இசை அதிற்கொள் சுவையென அனைத்து நிறைவதும்( arukkan ulaviya jaga thrayamum isai adhiRkoL suvai ena anaiththu niRaivadhum): It permeates all the three worlds (Bhur, bhuva, suvah) where the sun traverses and fills all the objects as their intrinsic pleasureable taste/essence; சூரியன் உலவுகின்ற மூவுலகங்களும், சொல்லப் படுகின்ற அவ்வுலகங்களில் உள்ளதான இன்பங்களும் இதுவே எனும் படி எல்லாப் பொருள்களில் நிறைந்துள்ளதும்; அருக்கன்(arukkan): sun; சகத்ரயம்( sagathrayam): three worlds;

அவஸ்தை பலவையும் அடக்கி அகிலமும் அவிழ்ச்சி பெற இனிது இருக்கு மவுனமும்(avasthai palavaiyum adakki akilamum avizhchchi peRa inidhu irukkum mavunamum): It is the blissful silence which curbs all kinds of suffering and nullifies the actions of mind and body; வேதனை பலவற்றையும் அடக்கி ஒழித்து சகலமும் அற்று நீங்க இன்ப நிலையில் இருக்கும் மவுன நிலைப் பேறும்; அவிழ்ச்சி பெற (avizhcchi peRa): "உரை அவிழ, உணர்வழிய, உளமவிழ, உயிர் அவிழ" (சீர் பாத வகுப்பு);

அசட்டு வெறுவழி வழக்கர் அறுவரும் அரற்றுவன பொருள் விகற்பம் ஒழிவதும்(asattu veRu vazhi vazhakkar aRuvarum aratru vana poruL vigaRpam ozhivadhum): It lies beyond the differing concepts about the omnipresent consciousness offered by the foolish and vain votaries of the six faiths who debate fanatically, prattling about their faith and negating others; விகற்பம்(vikaRpam): difference of opinion, misunderstanding; அறிவில்லாததும் சத்து அற்றதுமான வழியில் வழ்க்கிடுவோரான புறச் சமய வாதிகள் அறுவரும் கூச்சலிடுவதான மாறுபாடுகளை விளக்குவதும் (அல்லது ஒழிப்பதும்)

அழுக்கு மல இருள் முழுக்கின் உழல்வதை அடக்கி அவநெறி கடக்க விடுவதும்(azhukku mala iruL muzhukkin uzhalvadhai adakki avaneRi kadakka viduvadhum): It helps those ignoramus who wallow and sink in the dark mire of the three impurities of arrogance, karma and maya to cross over; அழுக்கு மயமான ஆணவம், கன்மம், மாயை எனப்படும் மும்மல இருட்டிலே முழுகி அலைவதை ஒழித்து பாவ வழியை தாண்ட உதவுவதும்;

எருக்கும் இதழியும் முடிக்கும் இறைகுரு எமக்கும் இறையவன் எனத் திகழுவதும்(erukkum idhazhiyum mudikkum iRai guru emakkum iRaiyavan enath thigazhu vadhum): It is that which manifests as Murugan, the Preceptor/Guru to Lord Shiva who wears the arka and cassia flowers on His head; இருக்கு மலரையும் கொன்றை மலரையும் முடியில் சூடும் பெருமானாகிய சிவபிரான் எமக்கு குருமூர்த்தி எமக்கும் தலைவன் இந்த ஆறுமுகனே என்று மதிக்க வைக்கத் தக்க உபதேச மொழியாய் விளங்குவதும்;

இரட்டை வினைகொடு திரட்டு மல உடல் இணக்கம் அற ஒரு கணக்கை அருள்வதும்(irattai vinai kodu thirattu mala udal iNakkam aRa oru kaNakkai aruLvadhum): It provides the method to dissociate myself from the dirty body that is the sum of good and bad deeds; இணக்கம் அற (iNakkam aRa): to break the connection, dissociate; நல வினை, தீ வினை எனும் இரண்டு வகை வினைகளால் திரட்டப்பட்டமலங்களுக்கு இடமான இவ்வுடலின் சம்பந்தம் ஒழிக்கும் ஒரு கணக்கை (பிறவி ஒழிக்கும் வழி) அருள்வதும்;

இருக்கு முதலிய சமஸ்த கலைகளும் இதற்கு இது எதிரென இணைக்க அரியதும் (irukku mudhaliya samastha kalaigaLum idhaRkku idhu edhir ena iNaikka ariyadhum): It cannot matched or compared to all the scriptures including the Rig Veda; இருக்கு (irukku): Rig veda;

இறக்க எனது எதிர் நடக்கும் யமபடர் கடக்க விடுவதொர் இயற்கை அருள்வதும்(iRakka enadhu edhir nadakkum yamapadar kadakka viduvadhu or iyaRkai aruLvadhum): It is that which endows me with a natural ability to cross over to safety when the messengers of the Lord of Death come before me;

நெருக்குவன உபநிடத்தின் இறுதிகள் நிரப்பு கடையினில் இருப்பை உடையதும்(nerukkuvana upanidaththin iRudhigaL nirappu kadaiyinil iruppai udaiyadhum): It exists as a perfectly matured state at the base/end of the Upanishads that tell the Truth comprehensively and tersely, நிரம்ப பொருள்களை எடுத்துச் சொல்வதான உபநிஷத்துக்களின் முடிவு கட்டும் முடிவில் இருப்பிடத்தை கண்டு விளங்குவதும்;

நெருப்பு நிலம் வெளி மருத்து வனமென நிறைத்த நெறிமுறை கரக்கும் உருவமும்( neruppu nilam veLi maruththu vanamena niRaiththa neRi muRai karakkum uruvamum): It is without form and lies concealed as the core and essence of fire, earth, ether, wind and water (and their combination), and has a subtle form that is beyond any theory/law; தீ, மண், வான், காற்று, நீர் என்று நிறைவு பெறுவதான ஒரு தத்துவ முறையில் அகப்படாது ஒளிந்துக் கொள்ள வல்ல ஓர் உருவப் பொருளும் ; மருத்து(maruththu): wind; வனம்(vanam): water;

நினைப்பு நினைவது நினைப்பவனும் அறு நிலத்தில் நிலைபெற நிறுத்த உரியதும்( ninaippu ninaivadhu ninaippavanum aRu nilaththil nilai peRa niRuththa uriyadhum ): It can establish the unwavering devotee to abide forever in the blissful state where Thought, object and thinker merge and the distinction between them vanishes; நினைவும், நினைக்கப் படும் பொருளும், நினைப்பவனும் அற்ற இடத்தில் நிலைப் பெற்று நிறுத்த வல்ல ஆற்றலை உடையதும்; நினைப்பு(ninaippu): thought; நினைவது (ninaivathu): the object of thought; நினைப்பவன் (ninaippavan ): the thinker;

நிலைத்த அடியவர் மலைத்தல் அதுகெட நிவிர்த்தி உற அநுபவிக்கு நிதியமும்( nilaiththa adiyavar malaiththal adhukeda nivirththi uRa anubavikku nidhiyamum): It is the wealth of eternal happiness experienced when He removes the maya that traps even those standing steadily on the path of devotion, frees them from the shackles of attachment and grants them eternal happiness; பக்தி வழியில் மனம் நிலைத்து நிற்கும் அடியவர்கள் பிரபஞ்ச விஷயங்களில் பிரமித்தல் என்பது கெட்டு ஒழியவும், அவைகளின் சிக்கினின்றும் விடுதலை பெறவும் உதவுகின்ற அனுபவ நிலையைத் தரும் செல்வப் பொருளும்;

உருக்கு திருவருள் திளைத்து மகிழ்தர உளத்தொடு உரை செயல் ஒளித்து விடுவதும்(urukku thiruvaruL thiLaiththu magizh thara uLaththodu urai seyal oLiththu viduvadhum): It is that which makes thought, word and deed lie submerged, making it possible to experience that joy Of bathing in the divine grace. உள்ளத்தை உருக்கும் திருவருளில் அனுபவித்து களிப்பு நிலையில் மனம், வாக்கு, காயம் இம்மூன்றின் தொழிலையும் மறைந்து போகும் படி செய்வதும்; உளத்தொடு உரை செயல்(uLaththodu urai seyal): mind, speech and action;

ஒளிக்கும் ஒளியென வெளிக்கும் வெளியென உயிர்க்கும் உயிர் என நிகழ்ச்சி தருவதும்(oLikkum oLiyena veLikkum veLiyena utirkkum uyirena nigazhchchi tharuvadhum ): It is That which manifests as the light of lights, as space beyond space, and as the life of livesஉலகிற்கு ஒளி தரும் சூரியன், சந்திரன், அக்னி, தாரகைகள் முதலியவற்றுக்கெல்லாம் மூல ஒளியாய் திகழ்வதும், வெட்ட வெளியைத் தாண்டிய பரவெளியாய் திகழ்வதும், சராசரங்களில் சேதனம் அசேதனம் சகலத்திலும் உயிராய்த் திகழ்வதும் ;

உரத்த தனிமயில் உகைத்து நிசிசரர் ஒளிக்க அமர்பொரு சமர்த்தன் (uraththa thani mayil ugaiththu nisicharar oLikka amar poru samarththan ): Lord Shanmukha, the valorous one, rode on the strong peerless peacock to fight the asuras who ran and hid themselves; வலிய நிகரில்லாத மயிலைச் செலுத்தி அசுரர்கள் பயந்து ஓடும் வண்ணம் போர் புரியும் திறமை கொண்டவனும் ;

அணிதழை உடுத்த குறமகள் மணக்கும் அறுமுகன் ஒருத்தன் அருளிய பெருத்த வசனமே.(aNi thazhai uduththa kuRamagaL maNakkum aRumugan oruththan aruLiya peruththa vachanamE): It is the glorious moral sermon graciously given by the incomparable Murugan who married the hunter girl wearing a dress woven with green leaves. அழகிய தழைகளைப் போர்த்துக் கொண்டிருக்கும் வள்ளிப் பிராட்டியை திருமணம் செய்துகொண்ட சண்முகனும் ஒப்பற்ற தெய்வமுமாகியவன் எனக்கு உபதேசித்து அருளிய மகிமை மிக்க உபதேச மொழியே.

No comments:

Post a Comment


Transliteration in Tamil available. தமிழில் டைப் செய்யவும், மொழி மாற்றத்திற்க்கும் CTRL+g உபயோகிக்கவும்.