111. பாதிமதி நதி


ராகம்: காபி தாளம்: மிஸ்ர சாபு (1½ + 2)
பாதி மதிநதி போது மணிசடை
நாத ரருளியகுமரேசா
பாகு கனிமொழி மாது குறமகள்
பாதம் வருடியமணவாளா
காது மொருவிழி காக முறஅருள்
மாய னரிதிருமருகோனே
கால னெனையணு காம லுனதிரு
காலில் வழிபடஅருள்வாயே
ஆதி யயனொடு தேவர் சுரருல
காளும் வகையுறு சிறைமீளா
ஆடு மயிலினி லேறி யமரர்கள்
சூழ வரவருமிளையோனே
சூத மிகவளர் சோலை மருவுசு
வாமி மலைதனி லுறைவோனே
சூர னுடலற வாரி சுவறிட
வேலை விடவலபெருமாளே.

Learn The Song


Listen to the song by clicking the link


paadhi madhi nadhi pOdhum aNisadai
naadhar aruLiya kumarEsa
paagu kanimozhi maadhu kuRamagaL
paadham varudiya maNavaaLaa
kaadhum oruvizhi kaagam uRa aruL
maayan ari thiru marugOnE
kaalan enai aNugaamal unadhiru
kaalil vazhipada aruLvaayE
aadhi ayanodu dhEvar surarula
gaaLum vagai uRu siRai meeLaa
aadu mayilinil ERi amarargaL
soozhu varavarum iLaiyOnE
soodha miga vaLar sOlai maruvu
suvaami malai thanil uRaivOnE
sooran udal aRa vaari suvaRida
vElai vida vala perumaaLE.

Paraphrase

பாதி மதி நதி போதும் அணி சடை நாதர் அருளிய குமரேசா (pAdhi madhi nadhi pOdhum aNisadai nAdhar aruLiya kumarEsa): You are the gift from Lord Shiva who wears a crescent moon, river Ganges and (Kondrai) flowers in His tresses; சடை நாதர் (sadai naathar ): Shiva

பாகு கனி மொழி மாது குற மகள் பாதம் வருடிய மணவாளா (pAgu kanimozhi mAdhu kuRamagaL pAdham varudiya maNavALA): You are the consort of the Kurava girl Valli whose voice is sweeter than sugar and fruits and whose feet You caress;

காதும் ஒரு விழி காகம் உற அருள் மாயன் அரி திரு மருகோனே (kAdhum oru vizhi kAgam uRa aruL mAyan ari thiru marugOnE): You are the nephew of Lord Vishnu who (in the Ramavatara)spared one eye of the crow (Kakasura who tormented Sita for which devilish act he was punished by the destruction of one eye);

Once, Sita and Rama had wandered in the grove at Chitrakoota. Soon, Rama fell asleep on Sita’s lap. At that time, Indra’s son Jayanta took the form of a crow and pecked at Sita’s bosoms. Sita tried to shoo it away but couldn't. Rama soon woke up from his slumber and saw a blood-stained Sita. He could easily divine what had happened. Taking a blade of grass, He converted it into the most powerful dart called Brahmastra and flung it. This arrow chased the crow relentlessly. Finding that none in the three worlds could save him, the crow returned to Rama for protection. Rama graciously spared its life but punished it by removing a pupil from one of its eyes and letting it use the remaining pupil for both the eyes.

காலன் எனை அணுகாமல் உனது இரு காலில் வழி பட அருள்வாயே (kAlan enai aNugAmal unadhiru kAlil vazhipada aruLvAyE): In order that Yaman (Death-God) never approaches me, bless me with your grace so that I surrender at Your two feet.

ஆதி அயனொடு தேவர் சுரர் உலகு ஆளும் வகை உறு சிறை மீளா(Adhi ayanodu dhEvar surar ulagALum vagai uRu siRai meeLA): You liberated good old BrahmA and all DEvAs to regain Heaven and rule again from the prison of SUran.

ஆடும் மயிலினில் ஏறி அமரர்கள் சூழ வர வரும் இளையோனே (Adu mayilinil ERi amarargaL sUzha varavarum iLaiyOnE): Mounting the dancing peacock and surrounded by DEvAs, You come, Oh Divine Youth!

சூதம் மிக வளர் சோலை மருவு சுவாமி மலை தனில் உறைவோனே (sUdham miga vaLar sOlai maruvu suvAmi malai thanil uRaivOnE): You reside at Swamimalai where there are groves abounding in mango trees;

சூரன் உடல் அற வாரி சுவறிட வேலை விட வ(ல்)ல பெருமாளே.(sUran udal aRa vAri suvaRida vElai vida vala perumALE.): You destroyed SUran's body and dried up the entire sea, by throwing Your powerful spear, Oh Great One!; வாரி( vaari): sea;

No comments:

Post a Comment

Sivam in Thiruppugazh–Part 1

What is the goal of Bhakti? The ultimate goal of bhakti is to help the individual soul to merge itself in the Supreme Soul or Paramatman tha...

Popular Posts