109. நாவேறு பாம ணத்த

ராகம்: யதுகுல காம்போதி தாளம்: அங்க தாளம் (5½) 2½ + 1½ + 1½
நாவேறு பாம ணத்த பாதார மேநி னைத்து
நாலாறு நாலு பற்றுவகையான
நாலாரு மாக மத்தி னூலாய ஞான முத்தி
நாடோறு நானு ரைத்தநெறியாக
நீவேறெ னாதி ருக்க நான்வேறெ னாதி ருக்க
நேராக வாழ்வ தற்கு னருள்கூர
நீடார்ஷ டாத ரத்தின் மீதேப ராப ரத்தை
நீகாணெ னாவ னைச்சொலருள்வாயே
சேவேறு மீசர் சுற்ற மாஞான போத புத்தி
சீராக வேயு ரைத்தகுருநாதா
தேரார்கள் நாடு சுட்ட சூரார்கள் மாள வெட்டு
தீராகு காகு றத்திமணவாளா
காவேரி நேர்வ டக்கி லேவாவி பூம ணத்த
காவார்சு வாமி வெற்பின்முருகோனே
கார்போலு மேனி பெற்ற மாகாளி வாலை சத்தி
காமாரி வாமி பெற்றபெருமாளே.

Learn The Song


nAvERu pAmaNaththa pAdhAra mEninaindhu
nAl ARu nAlu patru vagaiyAna
nAlArum Agamaththin nUlAya nyAna muththi
nALdhOru nAn uraiththa neRiyAga

nee vERenAdhirukka nAn vER enAdhirukka
nErAga vazhvadhaRkun aruLkUra
needAr shadAdharaththin meedhE parAparaththai
nee kAN enA anaichchol aruLvAyE

sEvERum eesar sutra mA nyAna bOdha budhdhi
seerAgavE uraiththa gurunathA
thErArgaL nAdu sutta sUrArgaL mALa vettu
dheerA guhA kuRaththi maNavALA

kAvEri nEr vadakkilE vAvi pU maNaththa
kavAr suvAmi veRpin murugOnE
kAr pOlu mEni petra mAkALi vAlai saththi
kAmAri vAmi petra perumALE.

Paraphrase

நா ஏறு பா மணத்த பாதாரமே நினைத்து (nAvERu pAmaNaththa pAdhAra mEninaindhu): I am thinking only about Your lotus feet which are fragrant from the flowery poems that my tongue puts forth; (நல்ல பக்தர்களின்) நாவிலே ஊறியதாகிய பாடல்களுடைய நறுமணம் கமழ்கின்றதான திருவடித் தாமரைகளையே நினைத்து,

நால் ஆறு நாலு பற்று(ம்) வகையான நாலு ஆரும் ஆகமத்தின் ( nAl ARu nAlu patru vagaiyAna nAlArum Agamaththin ): The twenty-eight Siva AgamAs with their four divisions, which; நாலாறு (naalaaRu ): four times six, i.e., twenty four; இருபத்து நான்கும் ஒரு நாலும் கூடிய வகையானவையும் (சரியை, கிரியை. யோகம், ஞானம் என்னும்) நாலு பாதங்கள் பொருந்தினவையுமாயுள்ள ஆகம நூல்களில் கூறப்பட்ட ; நாலாறு நாலு( naalaaru naalu ): twenty eight; நாலு ஆரும் (naalu aarum): having four legs. Each Tantra of Saiva Siddhanta rests on four feet (pada) — sarya pada(சரியை or behavior), kriya pada (கிரியை or ritual), yoga and jnana pada.

நூல் ஆய ஞான முத்தி நாள் தோறும் நான் உரைத்த நெறியாக (nUlAya nyAna muththi nALdhOru nAn uraiththa neRiyAga ): explain the methods to attain Liberation and Eternal Bliss and that is the method I would like to practise everyday; ஞான முத்தி நெறியே தினமும் நான் அனுட்டிக்கும் நெறியாகவும்,

நீ வேறு எனாது இருக்க நான் வேறு எனாது இருக்க நேராக வாழ்வதற்கு உன் அருள் கூர (neevER enAdh irukka nAn vER enAdhirukka nErAga vazhvadhaRkun aruLkUra): so that there is no difference between You and me, a state in which the JeevAthma and ParamAthma have merged and to lead a straightforward life by Your grace,

நீடு ஆர் ஷட் ஆதாரத்தின் மீதே பராபரத்தை நீ காண் எனா அனை சொல் அருள்வாயே (needAr shadAdharaththin meedhE parAparaththai nee kAN enA anaichchol aruLvAyE): I want to transcend the great Kundalini ChakrAs and ascend to SahasrAram and see SivA who is superior to all things supreme. I want to hear from You that great expression denoting Unity between SivA and Sakthi.
paraaparam: Deity as composed of male and female principles, paraa: sakti, param: Siva; param: first and aparam: last, i. e. the beginning and end.
நீடு ஆர் –பரந்துள்ள; நீ காண் எனா அனை சொல் அருள்வாயே – நீ காண்பாயாக என்ற (ஐக்கிய) வசனத்தை (உபதேசித்து) அருள்வாயாக.
பராபரம் என்று இறைவனை அழைப்பது, பரம், அபரம் அல்லது உருவம் அருவம் என்ற இரண்டையும் கொண்ட உருவ அருவ நிலையைக் குறிக்கிறது.
;

சே ஏறும் ஈசர் சுற்ற மா ஞான போத புத்தி சீராகவே உரைத்த குரு நாதா (sEvERum eesar sutra mA nyAna bOdha budhdhi seerAgavE uraiththa gurunathA ): When SivA, who mounts on the Bull, Nandi, went around You, You taught the greatest Knowledge contained in the Vedas expertly, Oh Great Master! சே( sE ): bull;

தேரார்கள் நாடு சுட்ட சூரார்கள் மாள வெட்டு தீரா குகா குறத்தி மணவாளா ( thErArgaL nAdu sutta sUrArgaL mALa vettu dheerA guhA kuRaththi maNavALA): You slashed to death the asuras who burnt the land of DEvAs.Oh valorous One, GuhA, You married VaLLi, the damsel of KuRavAs. தேரார்கள்( thErArgaL ): enemies;

காவேரி நேர் வடக்கிலே வாவி பூ மணத்த கா ஆர் சுவாமி வெற்பின் முருகோனே (kavAr suvAmi veRpin murugOnE): On the northern bank of River KAveri, there are tanks with fragrant flowers; and plenty of groves at SwAmimalai, which is Your abode, Muruga. கா( kaa ): groves; வாவி (vaavi): tanks;

கார் போலும் மேனி பெற்ற மா காளி வாலை சத்தி காம ஆரி வாமி பெற்ற பெருமாளே.(kAr pOlu mEni petra mAkALi vAlai saththi kAmAri vAmi petra perumALE.): You are the son of MahA KALi, with the complexion of dark clouds, Ever young Sakthi, and who dwells on the left side of SivA (who burnt down Manmathan), Oh Great One! காமாரி வாமி( kAmAri vAmi): One who occupies the left part of one who burned Kama or Manmatha, Shakti; வாலை (valai ): youthful;

No comments:

Post a Comment

Sivam in Thiruppugazh–Part 1

What is the goal of Bhakti? The ultimate goal of bhakti is to help the individual soul to merge itself in the Supreme Soul or Paramatman tha...

Popular Posts