455. கயல் விழித்தேன்

ராகம்: சிவரஞ்சனி தாளம்: ஆதி
கயல்விழித் தேனெனைச் செயலழித் தாயெனக்
கணவகெட் டேனெனப்பெறுமாது
கருதுபுத் ராஎனப் புதல்வரப் பாஎனக்
கதறிடப் பாடையிற்றலைமீதே
பயில்குலத் தாரழப் பழையநட் பாரழப்
பறைகள்கொட் டாவரச் சமனாரும்
பரியகைப் பாசம்விட் டெறியுமப் போதெனைப்
பரிகரித் தாவியைத்தரவேணும்
அயிலறச் சேவல்கைக் கினிதரத் தோகையுற்
றருணையிற் கோபுரத்துறைவோனே
அமரரத் தாசிறுக் குமரிமுத் தாசிவத்
தரியசொற் பாவலர்க் கெளியோனே
புயலிளைப் பாறுபொற் சயிலமொய்ச் சாரலிற்
புனமறப் பாவையைப்புணர்வோனே
பொடிபடப் பூதரத் தொடுகடற் சூரனைப்
பொருமுழுச் சேவகப் பெருமாளே.

Learn The Song

Upload Music Files - Listen Audio Files -

Paraphrase

கயல் விழித்தேன் எனைச் செயலழித்தாய் என (kayal vizhiththEn enai seyAl azhiththAy ena): "I kept a vigil day and night looking after you, but you abandoned me leaving me totally inactive; கண்விழித்து உனக்கு எத்தனை நாள் பணிவிடைகள் செய்தேன், என்னை செயலற்றுப் போகச் செய்துவிட்டாயே என்றும்,

கணவ கெட்டேன் எனப் (kaNava kettEn ena): Oh my dear husband, having lost you, I am destroyed" so wailed the wife. கணவனே, உன்னை இழந்து நான் அழிந்து போனேனே என்றும் மனைவி அழவும்,

பெறு மாது கருது புத்ரா என (peRu mAdhu karudhu puthrA ena): The old mother lamented "Oh my son, you always remain in my thoughts". என் கருத்திலேயே நிலைத்து நிற்கும் மகனே என்று தாயார் அழவும்,

புதல்வர் அப்பா எனக் கதறிட (pudhalvar appA ena kadhaRida): The sons wept loudly "Oh father!" புதல்வர் அப்பா எனக் கதறி அழவும்,

பாடையில் தலை மீதே பயில் குலத்தார் அழப் பழைய நட்பார் அழ (pAdaiyil thalai meedhE payil kulaththAr azha pazhaiya natpAr azha): At the head of the corpse, all relatives and old friends assembled and cried. பிணத்தை வைத்த பாடையின் தலைமாட்டில் நின்று பழகிய சுற்றத்தார் அழவும், பழமையான நட்பினர்கள் அழவும்,

பறைகள் கொட்டா வர (paRaigaL kottA vara): The funeral came with drum-beating. பறைகளை முழக்கிக் கொண்டு பலர் வரவும்,

சமனாரும் பரிய கைப் பாசம் விட்டெறியும் அப்போது (samanArum pariya kai pAsam vittu eRiyum appOdhu): The God of Death (Yaman) threw the thick rope (PAsak kayiRu) around my neck and tightened it. யமனும் பருத்த கையிலுள்ள பாசக் கயிற்றை என்மீது விட்டெறியும் அந்தத் தருணத்தில்

எனைப் பரிகரித்து ஆவியைத் தரவேணும் (enai parigariththu Aviyai thara vENum): At this juncture, kindly save me and spare my life. என்னைக் காப்பாற்றி உயிரைத் தந்தருள்க.

அயில் அறச் சேவல் கைக்கு இனிதர (ayilaRa sEval kaikku inithara): With the Spear and the Staff of Rooster symbolising justice held in Your hands, வேலும், தர்ம நெறி வழுவாத சேவற்கொடியும் கைகளில் இனிது விளங்க,

தோகையுற்று அருணையில் கோபுரத்து உறைவோனே (thOgaiyutru aruNaiyil gopurath uRaivOnE): You mount the peacock and reside in the temple tower of ThiruvaNNAmalai. மயில் மீது விளங்கி, திருவண்ணாமலைக் கோபுரத்து வாயிலில் வீற்றிருப்பவனே,

அமரர் அத்தா சிறுக் குமரி முத்தா (amarar aththA siRu kumari muththA): You are the Lord of the Celestials! You kiss the little girl, DEvayAnai, reared by the DEvAs. தேவர்களுக்குத் தலைவனே, அவர்களிடை வளர்ந்த சிறிய குமரி தேவயானையை முத்தமிட்டு மகிழ்வோனே,

சிவத்து அரிய சொற் பாவலர்க்கு எளியோனே (sivaththu ariya soR pAvalarkku eLiyOnE): You are easily accessible to those poets who sing the glory of SivA in unique words! சிவபிரானை அருமையான சொற்களால் பாடும் புலவர்களுக்கு எளியவனே,

புயல் இளைப்பாறு பொற் சயில மொய்ச் சாரலில் ( puyal iLaip pARu poR sayila moy sAralil): In the dense hillside of beautiful VaLLimalai, where dark clouds linger and rest, மேகங்கள் தங்கி இளைப்பாறும் அழகிய மலையாம் வள்ளிமலையின் நெருங்கிய மலைச்சாரலில்

புனமறப் பாவையைப் புணர்வோனே (punamaRa pAvaiyai puNarvOnE): You wooed VaLLi, the damsel of the KuRavAs, who was minding the millet field, and united with her! தினைப்புனம் காத்த வேடர்குலப் பெண் வள்ளியைக் கூடியவனே,

பொடி படப் பூதரத்தொடு கடற் சூரனை பொரு (podi pada bUdharathodu kadal sUranai poru): You smashed the Mount of Krouncha into powder and fought with SUran who hid as a mango tree in the sea; தூளாகும்படியாக கிரெளஞ்ச மலையோடும், கடலில் மாமரமாக நின்ற சூரனோடும் போர் புரிந்த,

முழுச் சேவகப் பெருமாளே. (muzhu sEvaga perumALE.): and You are the consummate warrior, Oh Great One! பரிபூரண பராக்கிரமத்தை உடைய பெருமாளே.

Comments