458. குமரி காளி (அமுதம் ஊறு)

ராகம்: செஞ்சுருட்டி தாளம்: அங்கதாளம் 1½ + 2 + 2 + 2 (7½)
குமரி காளிவ ராகிம கேசுரி
கவுரி மோடிசு ராரிநி ராபரி
கொடிய சூலிசு டாரணி யாமளி மகமாயி
குறளு ரூபமு ராரிச கோதரி
யுலக தாரிஉதாரிப ராபரி
குருப ராரிவி காரிந மோகரிஅபிராமி
சமர நீலிபு ராரித னாயகி
மலைகு மாரிக பாலிந னாரணி
சலில மாரிசி வாயம னோகரி பரையோகி
சவுரி வீரிமு நீர்விட போஜனி
திகிரி மேவுகை யாளிசெ யாளொரு
சகல வேதமு மாயின தாயுமையருள்பாலா
திமித மாடுசு ராரிநி சாசரர்
முடிக டோறுக டாவியி டேயொரு
சிலப சாசுகு ணாலிநி ணாமுணவிடும்வேலா
திருவு லாவுசொ ணேசர ணாமலை
முகிலு லாவுவி மானந வோநிலை
சிகர மீதுகு லாவியு லாவிய பெருமாளே.

Learn The Song

Music podcasts - Embed Audio Files -

Paraphrase

குமரி காளி வராகி மகேசுரி (kumari kALi varAhi mahEsuri): She is in the form of a belle; She is KALi; She is VarAgi; She is the Great Goddess; குமரி, காளி, வராகி, மகேஸ்வரி,

கவுரி மோடி (gavuri mOdi): She has names like Gowri and Durga (Modi); பொன்னிறம் உடைய கௌரி, மோடி, முதலிய பெயர்களை உடையவள், மோடி(mOdi): Durga, a forest-goddess.

சுராரி நிராபரி (surAri nirApari ): 1. She is like the eye of the Celestials; She is bereft of any falsehood; தேவர்களுக்குக் கண் போன்றவள், பொய்யிலி; சுராரி/சுர அரி: அரி என்றால் கண். சுராரி என்றால் தேவர்களுக்குக் கண் போன்றவள் (அல்லது தேவர்களின் பலமாய் நிற்பவள்), நிராபரி - பொய்யிலி
2. She vanquished the asuras who are the enemies of the celestials; சுராரி நிராபரி - (சுரர்களுக்குத் பகைவர்களான) அசுரர்களை முதன்மை இழக்கச் செய்பவள் அல்லது கீழ்ப்படுத்தினவள். இங்கே அரி என்றால் பகைவன்.

கொடிய சூலி சுடாரணி யாமளி மகமாயி(kodiya sUli sudAraNi yAmaLi mahamAyi): She holds a powerful trident in Her hand; She is in the form of an effulgence; She has the complexion of emerald green; She is the Greatest Delusion; உக்ரமான சூலத்தை ஏந்தியவள், ஒளி மயத்தவள், சியாமளப் பச்சை நிறம் உடையவள், மகமாயி, யாமளி(yAmaLi): green complexioned;

குறளு ரூப முராரி சகோதரி (kuRaLu rUpa murAri sahOdhari): She is the sister of the Lord Vishnu who took the dwarf (VAmana) form; வாமன வடிவம் கொண்ட முரன் என்னும் அசுரனை வதைத்த (திருமாலின்) சகோதரி; குறள் ருபம்(kuRaL roopam): வாமன ரூபம், குட்டை உருவம்;

உலக தாரி உதாரி பராபரி(ulaga dhAri udhAri parApari): She is the mother who conceives the universe and protects it; She is compassionate; She is primordial; உலகத்தைத் தரித்துப் புரப்பவள், தயாள குணம் உடையவள், முதன்மை பூண்டவள்,

குரு பராரி விகாரி நமோகரி அபிராமி (guru parAri vihAri namOhari abirAmi): She is like the eye of the Great Master, Lord SivA; She assumes diverse forms; She is worshipped by all; She is exquisitely beautiful; குருவாகிய சிவனுக்குக் கண் போன்றவள், வேறுபாடுகளைப் பூண்டவள், வணங்கப்படுபவள், அழகுள்ளவள்,

சமர நீலி புராரி தன் நாயகி (samara neeli purAritha nAyaki): She is Goddess Durga, a capable warrior; She is the Consort of Lord SivA who burnt down Thiripuram; போர் வல்ல துர்க்கை, திரிபுரம் எரித்த சிவபெருமானின் பத்தினி,

மலை குமாரி கபாலி நல் நாரணி (malai kumAri kapAlina nAraNi): She is the daughter of HimavAn; She holds the skull in Her hand; She is the virtuous sister of Narayana known as Narayani; இமயவன் புதல்வி, கபாலம் ஏந்தியவள், நல்ல குணம் வாய்ந்த நாராயணி,

சலில மாரி சிவாய மனோகரி பரை யோகி (salila mAri sivAya manOhari paraiyOgi): She is like the showering cloud; She is the most desirable one connected with Lord SivA; She is ParA Sakthi (Supreme Energy); She is a Yogi; நீர் பொழியும் மேகம் போன்றவள், சிவ சம்பந்தப்பட்டு விரும்பத்தக்கவள், பரா சக்தி, யோகி,

சவுரி வீரி முநீர் விட போஜனி (savuri veeri muneer vida bOjani): She is extremely strong; She is valorous; She imbibed the evil poison AlakAlam that emerged from the milky ocean; வலிமை உள்ளவள், வீரம் உள்ளவள், பாற்கடலில் எழுந்த ஆலஹால விஷத்தை உண்டவள், சவுரி/சௌரி (savuri/sowri): வலிமை மிக்கவள்;

திகிரி மேவு கையாளி செயாள்(thigiri mEvu kaiyALi seyAL): She holds a Disc in Her hand; She is Lakshmi; சக்கரம் ஏந்திய திருக்கரத்தை உடையவள், இலக்குமி, செயாள்/செய்யாள்(seyAL): சிவந்தவளான இலக்குமி;

ஒரு சகல வேதமும் ஆயின தாய் உமை அருள் பாலா(oru sakala vEdhamum Ayina thAy umai aruL bAlA): She is the unique combination of all the VEdAs; She is Mother UmAdEvi (PArvathi). You are the son delivered by Her! ஒப்பற்ற எல்லா வேதமுமாய் நிறைந்த தாய் உமா தேவி (ஆகிய பார்வதி) ஈன்றருளிய பாலனே,

திமிதம் ஆடு சுராரி நிசாசரர் (thimidham Adu surAri nisAcharar): The demons made a loud noise and fought with the celestials; பேரொலி செய்து போராடிய தேவர்களின் பகைவர்களாகிய அசுரர்களுடைய

முடிகள் தோறும் கடாவி இ(ட்)டு (mudigaL thORu kadAvi ): on every head of the demons You struck with a weapon, தலைகளில் எல்லாம் ஆயுதங்கள் படும்படி செலுத்தி வைத்து, கடாவி இ(ட்)டு(kadAvi idu): ஆயுதங்களைச் செலுத்தி;

ஏய் ஒரு சில பசாசு குணாலி நிணாம் உண விடும் வேலா (ey oru sila pasAsu guNAli niNAmuNa vidum vElA): and made the devils who gathered at the battlefield holler loudly and feed on the corpses; so powerful was Your spear! அங்கு கூடிய சில பேய்கள் குணலை என்ற ஆரவாரத்துடன் கூத்தாடி மாமிசங்களை உண்ணும்படி வேலைச் செலுத்தியவனே, குணாலி(guNAli): ஆரவாரக் கூத்து;

திரு உலாவு சொணேசர அ(ண்)ணாமலை (thiru ulAvu soNesar aNAmalai): The streets of ThiruvannAmalai of SoNEsar are rich and prosperous; லக்ஷ்மீகரம் நிறைந்த சோணாசலேஸ்வரது திருவண்ணாமலையில்

முகில் உலாவு விமான நவோ நிலை (mugil ulAvu vimAna navOnilai): beyond the nine decks of the tall Temple tower where clouds hover, மேகம் உலவும் கோபுரத்தின் ஒன்பது நிலைகளைக் கடந்து

சிகர மீது குலாவி உலாவிய பெருமாளே.(sikara meedhu kulAvi ulAviya perumALE.): You move around elegantly on the crest of that tower, Oh Great One! கோபுர உச்சியில் விளக்கமுற்று உலாவிய பெருமாளே.

Comments