470. விரகொடு வளை

ராகம் : முகாரி தாளம்: மிஸ்ரசாபு 2 + 1½ (3½)
விரகொடு வளைசங் கடமது தருவெம்
பிணிகொடு விழிவெங்கனல்போல
வெறிகொடு சமனின் றுயிர்கொளு நெறியின்
றெனவிதி வழிவந்திடுபோதிற்
கரவட மதுபொங் கிடுமன மொடுமங்
கையருற வினர்கண்புனல்பாயுங்
கலகமும் வருமுன் குலவினை களையுங்
கழல்தொழு மியல்தந்தருள்வாயே
பரவிடு மவர்சிந் தையர்விட முமிழும்
படவர வணைகண்டுயில்மாலம்
பழமறை மொழிபங் கயனிமை யவர்தம்
பயமற விடமுண் டெருதேறி
அரவொடு மதியம் பொதிசடை மிசைகங்
கையுமுற அனலங் கையில்மேவ
அரிவையு மொருபங் கிடமுடை யவர்தங்
கருணையில் மருவும் பெருமாளே.

Learn The Song

Embed Music - Free Audio -

Paraphrase

விரகொடு வளை சங்கடம் அது தரு வெம் பிணி கொடு (viragodu vaLai sangadam athu tharu vem piNi kodu): He cleverly wields the evil and troublesome rope (of attachment) around my neck சாமர்த்தியத்துடன் சூழ்ந்து துன்பத்தைத் தருகின்ற கொடிய பாசக் கயிற்றைக் கொண்டு, பிணி(piNi): பாசக் கயிறு;

விழி வெம் கனல் போல வெறி கொடு சமன் நின்று (vizhi vem kanal pOla veRi kodu saman ninRu): and stands at my door angrily with fiery sparks in his eyes; He is Yaman (God of Death); கண்கள் தீய நெருப்புப்போல கோபத்துடன் யமன் வந்து வாயிலில் நின்று,

உயிர் கொள்ளும் நெறி இன்று என விதி வழி வந்திடு போதில்(uyir koLLum neRi inRu ena vithi vazhi vanthidu pOthil): he has arrived to take my life at the appointed hour as destined by my fate; at this time, உயிரைக் கொள்ள வேண்டிய முறை நாள் இது என்று தெரிந்து விதியின் ஏற்பாட்டின்படி நெருங்குகின்ற அச்சமயத்தில்,

கரவடம் அது பொங்கிடு மனமொடு மங்கையர் உறவினர் கண் புனல் பாயும் கலகமும் வரு முன் (karavadam athu pongidu manamodu mangaiyar uRavinar kaN punal pAyum kalagamum varu mun): women and relatives, with a treacherous mind, are about to shed tears; before this confusion arises, வஞ்சகம் மிகுந்த மனத்துடன் மாதர்கள்,சுற்றத்தார்கள் ஆகியோரின் கண்களில் நீர் பாய்கின்ற குழப்பம் வருவதற்கு முன்பாக, கரவடம்(karavadam): வஞ்சகம்;

குல வினை களையும் கழல் தொழும் இயல் தந்து அருள்வாயே(kulavinai kaLaiyum kazhal thozhum iyal thanthu aruLvAyE): kindly bless me with the discipline of prostrating at Your hallowed feet that are capable of destroying all my past deeds! முந்தை ஊழ்வினைகளைத் தொலைக்கும் திருவடிகளைத் துதிக்கும் ஒழுக்கத்தைக் கொடுத்து அருள் புரிவாயாக. குலவினை(kulavinai): கூட்டமான வினை;

பரவிடும் அவர் சிந்தையர் ( paravidum avar sinthaiyar): He always resides in the hearts of His devotees; தன்னைத் துதிப்பவர்களுடைய மனத்தில் உறைபவரும்,

விடம் உமிழும் பட அரவு அணை கண் துயில் மால் (vidam umizhum pada aravu aNai kaN thuyil mAl): He is VishNu, slumbering on a serpent-bed (AdhisEshan), which has several hoods that spew poison; நஞ்சைக் கக்கும் பல பணாமுடிகளை உடைய பாம்பு (ஆதிசேஷன்) என்ற படுக்கையில் உறங்குபவரும் ஆகிய திருமால்,

அம் பழ மறை மொழி பங்கயன் (am pazha maRai mozhi pangayan): Brahma who chants the wonderul and old vEdAs and is seated on the lotus; அழகிய பழைய வேதத்தை ஓதுபவனும், தாமரையில் வீற்றிருப்பவனும் ஆகிய பிரமன்,

இமையவர் தம் பயம் அற விடம் உண்டு எருது ஏறி (imaiyavar tham bayam aRa vidam uNdu eruthu ERi): He swallowed the evil AlakAla poison to allay the fears of all the celestials assembled; He mounts His vehicle, Bull (Nandi); அங்கிருந்த தேவர்கள் அனைவரின் பயம் நீங்க ஆலகால விஷத்தை உட்கொண்டு, (நந்தியாகிய) ரிஷப வாகனத்தின் மேல் ஏறி,

அரவொடு மதியம் பொதி சடை மிசை கங்கையும் உற அனல் அம் கையில் மேவ (ravodu mathiyam pothi sadai misai gangaiyum uRa anal am kaiyil mEva): He wears the serpent and the crescent moon on His matted hair on which He has also placed River Ganga; He holds fire in one hand; பாம்புடன், சந்திரனையும் தரித்த ஜடையின் மேல் கங்கையையும் பொருத்தி, நெருப்பு அழகிய கையில் விளங்க, அரவு(aravu): serpent;

அரிவையும் ஒரு பங்கு இடம் உடையார் தங்கு (arivaiyum oru pangu idam udaiyAr thangu): He is concorporate with His Consort, PArvathi Devi, in the left half of His body; He is Lord SivA; thus the entire Trinity reside in பார்வதி தேவியை தம் உடலின் இடது பாகத்தில் அமைத்துக் கொண்டவராகிய சிவ பெருமான் (ஆகிய மும்மூர்த்திகளும்) வீற்றிருக்கும்

அருணையில் மருவும் பெருமாளே.(aruNaiyil maruvum perumALE.): ThiruvaNNAmalai which is also Your abode, Oh Great One! திருவண்ணாமலையில் எழுந்தருளியுள்ள பெருமாளே.

No comments:

Post a Comment

சீசி முப்புரக் காடு — JR கருத்துரை

By Smt Janaki Ramanan, Pune To read the meaning of the song cheechi muppura ( சீசி முப்புர ) in English, click the underlined hyperlink....

Popular Posts