481. காய மாய

ராகம் : ஹம்சானந்தி தாளம்: 1½ + 1½ + 1½ + 2 + 1½ + 1½ + 1½ + 1½ + 1½ + 1½ + 1½ + 2 (19)
காய மாய வீடு மீறிய கூடு நந்து
புற்பு தந்த னிற்கு ரம்பைகொண்டுநாளுங்
காசி லாசை தேடி வாழ்வினை நாடி யிந்த்ரி
யப்ர மந்த டித்த லைந்து சிந்தைவேறாய்
வேயி லாய தோள மாமட வார்கள் பங்க
யத்து கொங்கை யுற்றி ணங்கி நொந்திடாதே
வேத கீத போத மோனமெய் ஞான நந்த
முற்றி டின்ப முத்தி யொன்றுதந்திடாயோ
மாய வீர தீர சூரர்கள் பாற நின்ற
விக்ர மங்கொள் வெற்பி டந்தசெங்கைவேலா
வாகை வேடர் பேதை காதல வேழ மங்கை
யைப்பு ணர்ந்த வெற்ப கந்தசெந்தில்வேளே
ஆயும் வேத கீத மேழிசை பாட வஞ்செ
ழுத்த ழங்க முட்ட நின்றுதுன்றுசோதீ
ஆதி நாத ராடு நாடக சாலை யம்ப
லச்சி தம்ப ரத்த மர்ந்ததம்பிரானே.

Learn The Song

kaaya maaya

Paraphrase

காய மாய வீடு மீறிய கூடு ( kAya mAya veedu meeRiya kUdu): This body is an illusory house, a mere oversized shell. இந்த உடல் ஒரு மாய வீடு. அது மிகுத்து எழுந்த ஒரு கூடு போன்றது.

நந்து புற்புதந்தனில் குரம்பை கொண்டு (nandhu puRpudham thaniR kurambai koNdu): It is just like the transient bubble of water on which this little hut is built. அழியும் நீர்க்குமிழியான இந்தச் சிறு குடிலை வைத்து, நந்துதல் = அழிதல்; குரம்பை = குடிசை;

நாளும் காசில் ஆசை தேடி வாழ்வினை நாடி (nALum kAsil Asai thEdi vAzhvinai nAdi): Every day I am in pursuit of money desirous of comfort and pleasure in life. தினந்தோறும் காசில் ஆசை கொண்டு அதற்காகப் பல இடங்களிலும் தேடி,

இந்த்ரிய ப்ரமம் தடித்து அலைந்து சிந்தை வேறாய் (indhriya braman thadith alaindhu chinthai vERAy): I succumb to my sensory organs, and roam around with a shattered mind. சுக வாழ்க்கையை விரும்பி, ஐம்பொறிகளாலான மோக மயக்கம் வலுத்து, அதனால் அலைச்சல் உற்று, மனம் சிதறிக் கலங்கி,

வேயிலாய தோள மா மடவார்கள் (vEyil Aya thOLa mA madavArgaL): I seek pretty women with soft shoulders like the bamboo மூங்கிலைப் போன்ற தோள்களை உடைய அழகிய மாதரின்

பங்கயத்து கொங்கை உற்று இணங்கி நொந்திடாதே (pangayaththu kongai utriNangi nondhidAdhE): and crave for their lotus-like bosoms, losing my heart to them; தாமரை ஒத்த மார்பினை விரும்பி அவர்கள் வசமாகி மனம் நோகாமல்,

வேத கீத போத மோன மெய்ஞான நந்த (vEdha geetha bOdha mOna mey nyAna nandha): (to save me from this misery), for the flourishing of scriptures, music, wisdom, mental peace and true knowledge within myself, வேதம், கீதம், அறிவு, மெளனம், மெய்ஞ்ஞானம் தழைத்து வளர, நந்த(nantha): பெருக, விளங்க

முற்றிடு இன்ப முத்தி ஒன்று தந்திடாயோ (mutridu inba muththi ondru thandhidAyO): will You not kindly bless me with complete liberation? பரிபூரண பேரின்ப முக்தி என்னும் ஒப்பற்ற ஒன்றை தந்தருள மாட்டாயோ?

மாய வீர தீர சூரர்கள் பாற நின்ற (mAya veera dheera sUrargaL pARa nindra ): You conquered the mystical and mighty sUras (SUran, Singamukan and ThArakan) by destroying them; மாயத்தில் வல்ல வீர தீர சூரர்கள் (சூரன், சிங்கமுகன், தாரகன்) சிதறி அழிய, பாறு(paaRu): to run, to flee;

விக்ரமம் கொள் வெற்பு இடந்த செங்கை வேலா (vikramam koL veRp idandha sengai vElA): and You split the famous mount Krouncha with the Spear held in Your fair hand! அவர்களை வெற்றி கொண்டு, கிரெளஞ்சமலையைப் பிளந்த சிவந்த கையில் வேலை உடையோனே,

வாகை வேடர் பேதை காதல (vAgai vEdar pEdhai kAdhala): You are the lover of VaLLi, the damsel of the victorious hunters! வெற்றியாளராம் வேடர்களின் மகள் வள்ளியைக் காதலித்தவனே,

வேழ மங்கையைப் புணர்ந்த வெற்ப (vEzha mangai yaippu NarnDa veRpa): You married DEvayAnai, the daughter of AirAvatham, the white elephant, and You revel in all mountains! ஐராவதம் என்ற யானை வளர்த்த மங்கை தேவயானையை மணந்த மலைக் கிழவோனே,

கந்த செந்தில் வேளே (kantha chenDil vELE): Oh KandhA! You are the Lord in ThiruchchendhUr!கந்தனே, திருச்செந்தூரில் வாழும் கடவுளே,

ஆயும் வேத கீதம் ஏழிசை பாட (Ayum vEdha geetham Ezh isai pAda): In the background, there is a lot of vedic music of seven varieties; ஆய்ந்து வேத கீதங்களையும் ஏழிசைகளையும் பாட,

அஞ்செழுத்தழங்க முட்ட நின்று துன்று சோதீ (anjezhuth thazhanga mutta nindru thundru jOthee): there is a continuous chanting of the PanchAtchara (five lettered) ManthrA of Namasivaya, and this sound is mixed with the closely woven bright light emanating from You! பஞ்சாட்சரமாகிய நமசிவாய மந்திரத்தை ஓதி முழங்க, அவ்வொலி முழுமையும் நின்று நெருங்கி விளங்கும் ஜோதியே, முட்ட(mutta): முழுதும்; அஞ்செழுத் தழங்க(anjezhuth thazhanga): அஞ்செழுத்து தழங்க (முழங்க)

ஆதி நாதராடு நாடக சாலை ( Adhi nAthar Adu nAtaka sAlai): The dancing stage where the foremost father of all, Lord NadarAja, dances ஆதிநாதராகிய சிவபிரான் ஆடுகின்ற நாடக சாலையாகிய

அம்பலச் சிதம்பரத்து அமர்ந்த தம்பிரானே.(ambalach chidhambarath amarndha thambirAnE.): is at the shrine of Chidhambaram which is Your abode, Oh Great One! பொன்னம்பலமாகிய சிதம்பரத்தில் அமர்ந்து விளங்கும் தம்பிரானே.

1 comment:

சீசி முப்புரக் காடு — JR கருத்துரை

By Smt Janaki Ramanan, Pune To read the meaning of the song cheechi muppura ( சீசி முப்புர ) in English, click the underlined hyperlink....

Popular Posts