466. புலையனான

ராகம் : சிந்துபைரவி தாளம்: அங்கதாளம் 1½ + 1½ + 2½ (5½)
புலைய னான மாவீனன் வினையி லேகு மாபாதன்
பொறையி லாத கோபீகன்முழுமூடன்
புகழி லாத தாமீகன் அறிவி லாத காபோதி
பொறிக ளோடி போய்வீழுமதிசூதன்
நிலையி லாத கோமாளி கொடையி லாத ஊதாரி
நெறியி லாத வேமாளிகுலபாதன்
நினது தாளை நாடோறு மனதி லாசை வீடாமல்
நினையு மாறு நீமேவியருள்வாயே
சிலையில் வாளி தானேவி யெதிரி ராவ ணார்தோள்கள்
சிதையு மாறு போராடியொருசீதை
சிறையி லாம லேகூடி புவனி மீதி லேவீறு
திறமி யான மாமாயன்மருகோனே
அலைய மேரு மாசூரர் பொடிய தாக வேலேவி
அமர தாடி யேதோகைமயிலேறி
அதிக தேவ ரேசூழ உலக மீதி லேகூறும்
அருணை மீதி லேமேவு பெருமாளே.

Learn The Song

Upload Music Files - Download Audio -

Paraphrase

புலையனான மா ஈனன் (pulaiyanAna mA eenan ): I am a wretched person, baser than the base; கீழ்மகனாக மிகவும் இழிந்தவன், புலை (pulai): Flesh, Stink, baseness, Barbarity; புலையன் (pulaiyan): low caste man;

வினையில் ஏகு மாபாதன் (vinaiyil Egu mA pAthan ): I am the worst sinner persistently doing bad deeds; தீவினைச் செயல்களிலேயே செல்லுகின்ற மகா பாதகன்,

பொறையிலாத கோபீகன் (poRaiyilAdha kOpeegan): I have a foul temper with no patience whatsoever; பொறுமை என்பதே சிறிதும் இல்லாத கோப குணத்தினன்

முழு மூடன் புகழிலாத தாமீகன் (muzhu mUdan pugazhilAdha thAmeegan): I am a total fool; I am the most infamous and vain person; முழு முட்டாள், புகழில்லாத வெறும் டாம்பீகன்,

அறிவிலாத காபோதி (aRivilAdha kAbOdhi): I am intellectually blind; அறிவு என்பதே அற்ற கண்ணில்லாக் கபோதி,

பொறிகளோடி போய் வீழும் அதிசூதன் (poRigaL Odi pOy veezhum athi sUdhan): I am very devious, being led by all my sensory organs; ஐம்பொறிகள் இழுக்கும் வழியிலே வீழும் பெரிய சூதுடையவன்,

நிலை இலாத கோமாளி (nilai ilAdha kOmALi): I am an unsteady clown; ஒரு நிலையில் நிற்காத கோணங்கி,

கொடையிலாத ஊதாரி (kodai ilAdha UdhAri): I never give alms but am a spendthrift; ஈகை என்பதே இல்லாத வீண் செலவுக்காரன்,

நெறியிலாத ஏமாளி (neRi ilAdha EmALi): I am a miserable person lacking character; நல்லொழுக்கம் இல்லாத பேதை,

குலபாதன் (kula pAthan): I am the destroyer of my family's prestige; (and despite all my shortcomings), நான் பிறந்த குலத்தையே பாவத்துக்கு ஆளாக்குபவன், இத்தகைய நான்

நினது தாளை நாள் தோறும் மனதில் ஆசை வீடாமல் (ninadhu thALai nAL thORu manadhil Asai veedAmal): I should pray to to Your feet everyday with ardent desire in my heart: உன் திருவடிகளையே தினமும் மனதில் ஆசை அழியாமல்

நினையுமாறு நீ மேவி அருள்வாயே(ninaiyumARu nee mEvi aruLvAyE): bless me thus so that I think of You always. நினைக்கும்வண்ணம் நீ என் உள்ளத்திலிருந்து அருள் புரிவாயாக.

சிலையில் வாளி தான் ஏவி எதிரி ராவணார் தோள்கள் (silaiyil vALi thAn Evi edhiri rAvaNAr thOLgaL): He shot the arrows from His bow targetting RavNA's shoulders வில்லினின்றும் அம்பைச் செலுத்தி பகைவன் ராவணனுடைய தோள்கள்

சிதையுமாறு போராடி ( chidhaiyumARu pOrAdi): severing them in the war and அறுபடும்படிப் போரிட்டு,

ஒரு சீதை சிறையிலாமலே கூடி (oru seethai siRai ilAmalE kUdi): successfully liberated His spouse SitA from the prison; ஒப்பற்ற சீதையைச் சிறையிலிருந்து விடுவித்து

புவனி மீதிலே வீறு திறமியான (buvani meedhilE veeRu thiRami Ana): and His bravery was well known throughout this world. இவ்வுலகிலேயே மிக்க சாமர்த்தியசாலியாக விளங்கிய

மாமாயன் மருகோனே (mAmAyan marugOnE): You are the nephew of that great wonderful Vishnu (who came as Rama)! ராமனாக வந்த மகா மாயன் திருமாலின் மருமகனே,

அலைய மேரு மாசூரர் பொடியதாக வேல் ஏவி அமரது ஆடியே (alaiya mEru mAsUrar podiya dhAga vEl Evi amaradhu AdiyE when You fought in the battle field! ): When You shot Your spear, Mount MEru trembled and all the mighty demons (asuras) crumbled into dust! மேரு மலை அலைச்சலுறவும், பெருஞ் சூரர் பொடிபடும்படியாகவும் வேலினைச் செலுத்தி போர் புரிந்து,

தோகை மயில் ஏறி அதிக தேவரே சூழ ( thOgai mayilERi adhika dhEvarE sUzha ): Mounting the beautiful peacock and surrounded by a host of DEvAs, கலாப மயில் மீதில் நிரம்ப தேவர்கள் புடை சூழ,

உலக மீதிலே கூறும் அருணை மீதிலே மேவு பெருமாளே. ( ulaga meedhilE kURum aruNai meedhilE mEvu perumALE.): You reside at ThiruvaNNAmalai, a famous place praised by all in this world, Oh Great One! உலகில் புகழ்ந்து பேசப்படும் திருவண்ணாமலையில் வீற்றிருக்கும் பெருமாளே.

Comments