478. எழுகடல் மணல்

ராகம்: அடாணா தாளம்: மிஸ்ரா சாபு 2 + 1½ (3½)
எழுகடல் மணலை அளவிடி னதிக
மெனதிடர் பிறவிஅவதாரம்
இனியுன தபய மெனதுயி ருடலு
மினியுடல் விடுகமுடியாது
கழுகொடு நரியு மெரிபுவி மறலி
கமலனு மிகவுமயர்வானார்
கடனுன தபய மடிமையு னடிமை
கடுகியு னடிகள்தருவாயே
விழுதிக ழழகி மரகத வடிவி
விமலிமு னருளுமுருகோனே
விரிதல மெரிய குலகிரி நெரிய
விசைபெறு மயிலில்வருவோனே
எழுகடல் குமுற அவுணர்க ளுயிரை
யிரைகொளும் அயிலையுடையோனே
இமையவர் முநிவர் பரவிய புலியு
ரினில்நட மருவுபெருமாளே.

Learn The Song

ezhukadal maNal

Paraphrase

எழு கடல் மணலை அளவிடின் (ezhu kadal maNalai aLavidin): If one counts the sands on the shores of the seven seas, ஏழு கடல்களின் கரையிலுள்ள மணலையெல்லாம் எண்ணிப் பார்த்தால்

அதிகம் எனது இடர் பிறவி அவதாரம் (adhikam enadh idar piRavi avathAram): even that number is exceeded by the number of my miserable births! வரும் அளவை விட அதிகம் என் துன்பம் நிறை பிறவிகள் என்ற அவதாரங்கள்.

இனி உனது அபயம் எனது உயிர் உடலும் (ini unadh abayam enadh uyir udalum:): I surrender my life and body unto You. இனி உனக்கே அடைக்கலமாம் என் உயிரும், உடலும்.

இனி உடல் விடுக முடியாது (ini udal viduga mudiyAdhu:): I am tired of leaving my body and taking new birth again and again. இனியும் பிறப்பெடுத்து உடலைவிட என்னால் முடியாது.

கழுகொடு நரியும் எரிபுவி (kazhugodu nariyum eri buvi): Eagles, foxes, fire, earth, கழுகும், நரியும், நெருப்பும், மண்ணும்,

மறலி கமலனு மிகவும் அயர்வானார் (maRali kamalanu migavum ayarvAnAr): Yaman (Death-God) and the Creator (BrahmA) are all exhausted in consuming and recreating my bodies. யமனும், பிரம்மாவும், என்னுடலை பலமுறை பிரித்தும், பிறப்பித்தும் சோர்வடைந்து விட்டார்கள்.

கடன் உனது அபயம் (kadan unadh abayam): My duty is to surrender to You totally. என் கடமை இனி உன்னிடம் அடைக்கலம் புகுவதே ஆகும்.

அடிமை உன் அடிமை (adimai un adimai): To this servant, Your service is the only service. யான் அடிமைசெய்வது உன்னிடம் அடிமை பூணுதற்கே ஆகும்.

கடுகி உன் அடிகள் தருவாயே (kadugi un adigaL tharuvAyE): You must grant me Your Holy feet immediately. நீ விரைவில் உன் திருவடிகளைத் தர வேண்டும்.

விழு திகழ் அழகி மரகத வடிவி (vizhu thigazh azhagi marakatha vadivi): She, who is extremely beautiful, with an emerald green complexion, சிறந்து திகழும் அழகியும், பச்சை வடிவானவளும்,

விமலி முன் அருளும் முருகோனே(vimali mun aruLu murugOnE): and who is Purity personified, that PArvathi delivered You unto us, Oh MurugA! பரிசுத்தமானவளுமான பார்வதி முன்பே ஈன்றருளிய முருகப் பெருமானே,

விரி தலம் எரிய குலகிரி நெரிய (virithalam eriya kulagiri neriya): Burning the expansive earth and powdering the mighty Krouncha Mount, விரிந்த பூமியானது பற்றி எரிய, கிரெளஞ்சகிரி நெரிந்து பொடிபட,

விசை பெறு மயிலில் வருவோனே (visai peRu mayilil varuvOnE): You came traveling on the swift Peacock! வேகமாக வரவல்ல மயிலில் வருபவனே,

எழு கடல் குமுற(ezhu kadal kumuRa): While the seven seas burst out, ஏழு கடல்களும் கொந்தளிக்க

அவுணர்கள் உயிரை இரை கொளும் (avuNargaL uyirai irai koLum): the demons' (asuras) lives were devoured அசுரர்களின் உயிரை உணவாகக் கொள்ளும்

அயிலை உடையோனே (ayilai udaiyOnE): by Your mighty Spear! வேலினை ஆயுதமாகக் கொண்டவனே,

இமையவர் முநிவர் பரவிய புலியுரினில் (imaiyavar munivar paraviya puliyur): At Puliyur (Chidhambaram), DEvAs and Sages (Patanjali and Vyagrapaha) worshipped You தேவர்களும், முனிவர்களும் வணங்கித் துதித்த புலியூர் என்னும் சிதம்பரத்தில்

நட மருவு பெருமாளே. (nata maruvu perumALE.): when You danced the Cosmic Dance, Oh Great One! நடனம் செய்கின்ற பெருமாளே.

1 comment:

சீசி முப்புரக் காடு — JR கருத்துரை

By Smt Janaki Ramanan, Pune To read the meaning of the song cheechi muppura ( சீசி முப்புர ) in English, click the underlined hyperlink....

Popular Posts