456. கரிமுக

ராகம் : மத்யமாவதி தாளம்: கண்டசாபு 2½
கரிமுகக் கடகளிற் றதிககற் பகமதக்
கஜமுகத் தவுணனைக் கடியானை
கடலையெட் பயறுநற் கதலியிற் கனிபலக்
கனிவயிற் றினிலடக்கியவேழம்
அரிமுகத் தினனெதிர்த் திடுகளத் தினின்மிகுத்
தமர்புரிக் கணபதிக் கிளையோனே
அயிலெடுத் தசுரர்வெற் பலைவுறப் பொருதுவெற்
றியைமிகுத் தறுமுகக் குமரேசா
நரிமிகுக் கிளைகளைப் பரியெனக் கடிவளக்
கையில்பிடித் தெதிர்நடத்திடுமீசன்
நடனமிப் படியிடத் தினுமிசைத் தரையினிற்
கரியுரித் தணிபவற் கொருசேயே
துரிபெறச் சரிபொழிற் கனவயற் கழகுளத்
துரியமெய்த் தரளமொய்த் திடவீறிச்
சுரர்துதித் திடமிகுத் தியல்தழைத் தருணையிற்
சுடரயிற் சரவணப் பெருமாளே.

Learn The Song

Play Music - Play Audio -

Paraphrase

கரிமுகக் கட களிற்று அதிக கற்பக(kari muga kada kaLitru adhiga kaRpaga): He has an elephant's face and fierceness; he is the great KaRpaga (wish-yielding) VinAyagar; யானை முகத்தையும் மதத்தையும்கொண்ட களிறு, சிறந்த கற்பக விநாயகர், கடகளிறு(kadakaLiRu): மதங்கொண்ட யானை;

மதக் கஜமுகத்து அவுணனைக் கடியானை (madha gajamugaththu avuNanai kadi yAnai): He is the elephant that conquered the elephant-faced ferocious demon, GajamukAsuran; மதங்கொண்ட யானை முகத்து கஜமுகாசுரனை அடக்கிய யானை, கஜமுகத்து அவுணனை(gajamugaththu avuNanai): கஜமுகாசுரனை; கடிதல்(kadithal): ஓட்டுதல், நீக்குதல், அழித்தல், கண்டித்தல், கோபித்தல் ;

கடலை எள் பயறு நற் கதலியிற் கனி பலக் கனி (kadalai eL payaRu naR kadhaliyiR kani pala kani): peanuts, sesame-seed, lentils, delicious plantains and jack fruit கடலை, எள், பயறு, நல்ல கதலி வாழைப்பழம், பலாப் பழம்

வயிற்றினில் அடக்கிய வேழம் (vayitrinil adakkiya vEzham): are filled up in the pot-belly of this Elephant; முதலியவற்றை வயிற்றினில் அடக்கிய யானை,

அரி முகத்தினன் (ari mugaththinan): He has a pretty face; அழகிய முகத்தினன்;

எதிர்த்திடு களத்தினின் மிகுத்து அமர்புரிக் கணபதிக்கு இளையோனே (edhirththidu kaLaththinin miguththu amar puri gaNapathikku iLaiyOnE): He fights ably in the battlefield when opponents confront Him; He is Lord Ganapathi, and You are His younger brother! அழகிய முகத்தை உடையவன், எதிர்த்துச் சண்டைசெய்யும் போர்க்களத்தில் பெரிய போரைச் செய்யும் கணபதிக்குத் தம்பியே,

அயிலெடுத்து அசுரர் வெற்பு அலைவுறப் பொருது (ayil eduththu asurar veRpu alaiuRa porudhu): You wielded the spear and fought against the demons' mount Krouncha making it tremble; வேலை எடுத்து, அசுரர்களின் கிரெளஞ்ச மலையை அலைக்கழித்துச் சண்டை செய்து, அயில்: கூர்மை, ஆகுபெயராக வேல்;

வெற்றியை மிகுத்த அறுமுகக் குமரேசா (vetriyai miguththa aRumuga kumarEsA): You achieved great victory, Oh Lord Kumara with six faces! மிக்க ஜயம் கொண்ட ஆறுமுகத்துக் குமரேசனே,

நரிமிகுக் கிளைகளைப் பரியென (nari miguk kiLaigaLai pari ena): He converted a herd of foxes into horses நரியின் பெரிய கூட்டங்களை

கடிவளக் கையில் பிடித்து எதிர் நடத்திடும் ஈசன் (kadivaLak kaiyil pidiththu edhir nadaththidum eesan): and led them holding by their harnesses (in front of King PANdiyan); He is Lord SokkEsan (SivA); கடிவாளத்தைக் கையிலே பிடித்து பாண்டியனின் எதிரே நடத்திய சொக்கேசர் (சிவபிரான்) தமது திருவிளையாடலை இந்தப் பூமியிலே நடத்தியவர்,

நடனம் இப் படி இடத்தினும் (natanam ip padi idaththinum): He carried out His divine sport on this earth; and further, He fought with an elephant-demon in this world, தமது திருவிளையாடலை இந்தப் பூமியிலே நடத்தியவர், இப்படி: இ படி(ippadi: i padi): இந்த பூமியில்;

இசைத் தரையினில் கரி உரித்து அணிபவற்கு ஒரு சேயே ( isai tharaiyinil kari uriththu aNibavarkku oru sEyE): peeled off its hide and wore it around His waist; and You are His matchless child! புகழ் பெற்ற இவ்வுலகில் யானையை உரித்து, அதன் தோலை அணிந்தவரின் ஒப்பற்ற பிள்ளையே,

துரி பெறச் சரி பொழிற் கன வயற்கு (thuri peRa saripozhiR ganavayal): In the groves around here, which are slanted due to the weighty fruits, and in the famous fields, காய்கனிகளின் சுமையால் சரிந்த மரங்கள் உள்ள சோலைகளிலும், பெருமை வாய்ந்த வயல்களிலும், துரி: சுமை (காய் கனிகளின் சுமை); துரி(thuri): heavy (with vegetables aand fruits); சரி பொழில்(sari pozhil): சரிந்திருக்கின்ற சோலைகள்;

அழகுள துரிய மெய்த் தரள மொய்த்திட (azhaguLa thuriya mey tharaLa moyththida): beautiful and pure pearls are found abundantly; அழகுள்ள தூய்மையான உருவைக்கொண்ட முத்துக்கள் நெருங்கிக் கிடக்க, துரிய(thuriya): pure; தரளம்(tharaLam): pearls;

வீறிச் சுரர் துதித்திட மிகுத்து இயல் தழைத்த (veeRi surar thudhiththida miguth iyal thazhaiththa): the celestials worship You ardently here at this famous place; மிக்கெழுந்து தேவர்கள் துதிசெய்ய, பிரபலமாக இருக்கும் தலமாம்

அருணையில் சுடர் அயிற் சரவணப் பெருமாளே. (aruNaiyil sudarayil saravaNa perumALE.): ThiruvaNNAmalai, where You stand with Your dazzling Spear, Oh Saravana, the Great One! திருவண்ணாமலையில் ஒளிவீசும் வேலுடன் விளங்கும் சரவணப் பெருமாளே.

Comments