ta The Nectar of Thiruppugazh: 352. ஓது முத்தமிழ்

Saturday, 13 August 2016

352. ஓது முத்தமிழ்

ராகம் : சாவேரி தாளம்: அங்கதாளம் 1½ + 2 + 2 + 2½ (8)
ஓது முத்தமிழ் தேராவ்ரு தாவனை
வேத னைப்படு காமாவி காரனை
ஊன முற்றுழல் ஆபாச ஈனனை அந்தர்யாமி
யோக மற்றுழல் ஆசாப சாசனை
மோக முற்றிய மோடாதி மோடனை
ஊதி யத்தவம் நாடாத கேடனைஅன்றிலாதி
பாத கக்கொலை யேசூழ்க பாடனை
நீதி சற்றுமி லாகீத நாடனை
பாவி யர்க்குளெ லாமாது ரோகனைமண்ணின்மீதில்
பாடு பட்டலை மாகோப லோபனை
வீடு பட்டழி கோமாள வீணனை
பாச சிக்கினில் வாழ்வேனை யாளுவ தெந்தநாளோ
ஆதி சற்குண சீலா நமோநம
ஆட கத்திரி சூலா நமோநம
ஆத ரித்தருள் பாலா நமோநமஉந்தியாமைi
ஆன வர்க்கினி யானே நமோநம
ஞான முத்தமிழ் தேனே நமோநம
ஆர ணற்கரி யானே நமோநமமன்றுளாடும்
தோதி தித்திமி தீதா நமோநம
வேத சித்திர ரூபா நமோநம
சோப மற்றவர் சாமீ நமோநம தன்மராச
தூத னைத்துகை பாதா நமோநம
நாத சற்குரு நாதா நமோநம
ஜோதி யிற்ஜக ஜோதீ மஹாதெவர்தம்பிரானே.

Learn The Song

Listen Music Files - Download Audio -

Paraphrase

ஓது முத்தமிழ் தேரா வ்ராதவனை(Odhu muththamizh thErA vrudhAvanai): I waste my time without learning the three aspects of the highly laudable Tamil language (namely, literature, poetry and drama); ஓதத்தக்க முத்தமிழைத் தேர்ந்து அறியாமல் வீணாகக் காலம் கழிப்பவனை,

வேதனைப் படு காமா விகாரனை (vEdhanaip padu kAmA vikAranai): I am a miserable and sexually perverted; துன்பப்படுகின்ற விகாரமுடைய காமுகனை ,

ஊனம் உற்று உழல் ஆபாச ஈனனை (Unam utruzhal AbAsa eenanai): I have a mind that is maimed, dirty and blemished;

அந்தர்யாமி யோகம் அற்று உழல் ஆசா பசாசனை (antharyAmi yOgam atruzhal AsA pasAsanai): I do not adopt the prevalent spiritual Yogic practices, but wander like a devil possessed by lust; எங்கும் வியாபித்திருக்கும் யோக நிலையைக் கடைப்பிடிக்காமல் திரியும் ஆசையாகிய பேய் போன்றவனை,

மோகம் முற்றிய மோடாதி மோடனை( mOha mutriya mOdAdhi mOdanai): among all the licentious fools, I am the stupidest;

ஊதியத் தவம் நாடாத கேடனை (Udhiyath thavam nAdAdha kEdanai): I am an evil-monger who never seeks gainful meditation; பயன் தரக் கூடிய தவத்தைத் தேடாத கேடுடையவனை,

அன்றில் ஆதி பாதகக் கொலையே சூழ் கபாடனை(andril Adhi pAthakak kolaiyE sUzh kapAdanai): I am a treacherous person seeking to kill birds like the swan (andril); அன்றில் பறவை முதலான உயிர்களை பாபத்துக்கு ஈடாகி கொலை செய்ய கருதும் வஞ்சகனை

நீதி சற்றும் இலா கீத நாடனை (neethi satrumilA geetha nAdanai): I revel in songs of low taste without any moral value whatsoever; ஒழுக்க நெறி கொஞ்சமும் இல்லாத இசைப் பாட்டுக்களில் களிப்புறுபவனை,

பாவியர்க்குள் எலாம் மா துரோகனை (pAviyarkkuL elA mA dhurOganai): I am the most reprehensible among all sinners;

மண்ணின் மீதில் பாடு பட்டு அலை மா கோப லோபனை (maNNinmeedhil pAdu pattalai mA kOpa lObanai): I toil in this world filled with rage and stinginess;

வீடு பட்டு அழி கோமாள வீணனை (veedu pattazhi kOmALa veeNanai): I decay from my own misdeeds and behave like a squanderer, frittering away precious time;

பாச சிக்கினில் வாழ்வேனை ஆளுவது எந்த நாளோ (pAsa sikkinil vAzhvEnai ALuvadhu endhanALO): and I am a victim caught in the web of worldly delusion. When do You propose to take control of me?

ஆதி சற்குண சீலா நமோநம (Adhi saRguNa seelA namO nama): You are primordial and the most unblemished one full of all virtues, I bow to You, I bow to You;

ஆடகத் திரி சூலா நமோநம (Adagath thirisUlA namO nama): You hold in Your hand the three-pronged golden trident; I bow to You, I bow to You; ஆடக(Adaga): golden;

ஆதரித்து அருள் பாலா நமோநம (Adharith aruL bAlA namO nama): You are the most benevolent God protecting me; I bow to You, I bow to You;

உந்தி ஆமை ஆனவர்க்கு இனியானே நமோநம (undhi Amai Anavarkku iniyAnE namO nama): You are the dear friend of Vishnu who took the incarnation of a turtle and went under the sea; I bow to You, I bow to You; உந்தி(undhi): sea/ocean;

ஞான முத்தமிழ் தேனே நமோநம (nyAna muththamizh thEnE namO nama ): You are the substance of True Knowledge available in the three branches of the sweet Tamil language; I bow to You, I bow to You;

ஆரணற்கு அரியானே நமோநம ( AraNark ariyAnE namO nama): You are beyond the reach of BrahmA who is an expert in all the VEdAs; I bow to You, I bow to You;

மன்றுள் ஆடும் தோதி தித்தமி தீதா நமோநம (mandruLAdum thOdhi dhiththimi theethA namO nama): In the golden stage (at Chidhambaram), You dance to the meter of "thOdhi dhiththimi theethA"; I bow to You, I bow to You;

வேத சித்திர ரூபா நமோநம (vEdha chiththira rUpA namO nama): You are the handsome one described in all the VEdic scriptures; I bow to You, I bow to You;

சோபம் அற்றவர் சாமீ நமோநம (sObam atravar sAmee namO nama): You are the Lord worshipped by all those who are free from misery; I bow to You, I bow to You; சோபம் (sObam): affliction, sorrow, மயக்கம், துன்பம்;

தன்ம ராச தூதனை துகை பாதா நமோநம (dhanmarAja dhUthanaith thugai pAdhA namO nama): You have the feet that kicked off the messenger of Yaman (God of Death); I bow to You, I bow to You;

நாத சற் குரு நாதா நமோநம (naatha saRguru naatha namOnama): Oh Lord, You are the Great Master; I bow to You, I bow to You;

ஜோதியில் ஜக ஜோதி மஹா தெவர் தம்பிரானே.(jOthiyiR jagajOthi mahAdhevar thambirAnE.): You are the brightest effulgence among all sources of light; You are the unique Lord of the mighty Lord SivA, Oh Great One!

No comments:

Post a Comment


Transliteration in Tamil available. தமிழில் டைப் செய்யவும், மொழி மாற்றத்திற்க்கும் CTRL+g உபயோகிக்கவும்.