ta The Nectar of Thiruppugazh: 420. வேடர் செழுந்தினை

Tuesday, 29 November 2016

420. வேடர் செழுந்தினை

ராகம்: சிம்மேந்திர மத்யமம் தாளம்: திச்ர த்ருவம் 2 களை
வேடர்செ ழுந்தினை காத்திதண் மீதிலி ருந்தபி ராட்டிவி
லோசன அம்புக ளாற்செயல்தடுமாறி
மேனித ளர்ந்துரு காப்பரி தாபமு டன்புன மேற்றிரு
வேளைபு குந்தப ராக்ரம மதுபாடி
நாடறி யும்படி கூப்பிடு நாவலர் தங்களை யார்ப்பதி
னாலுல கங்களு மேத்தியஇருதாளில்
நாறுக டம்பணி யாப்பரி வோடுபு ரந்தப ராக்ரம
நாடஅ ருந்தவம் வாய்ப்பதுமொருநாளே
ஆடக மந்தர நீர்க்கசை யாமலு ரம்பெற நாட்டியொ
ராயிர வெம்பகு வாய்ப்பணி கயிறாக
ஆழிக டைந்தமு தாக்கிய நேகர்பெ ரும்பசி தீர்த்தரு
ளாயனு மன்றெயில் தீப்படஅதிபார/
வாடைநெ டுங்கிரி கோட்டிய வீரனு மெம்பர மாற்றிய
வாழ்வென வஞ்சக ராக்ஷதர் குலமாள
வாசவன் வன்சிறை மீட்டவ னூரும டங்கலு மீட்டவன்
வானுல குங்குடி யேற்றியபெருமாளே.

Learn The Song

Download Music - Listen Audio Files -

Paraphrase

வேடர் செழும் தினை காத்து இதண் மீதில் இருந்த பிராட்டி (vEdar sezhum thinai kAththu ithaN meedhil irundha): Standing on the high bamboo platform in the hunters' millet field, Valli guarded the full-grown millet; வேடர்களுடைய செழுமை வாய்ந்த தினைப் புனத்தைக் காவல் காத்து,(அங்கு) பரண் மீது இருந்த வள்ளிப்பிராட்டியாருடைய

விலோசன அம்புகளால் செயல் தடுமாறி (pirAtti vilOchana ambugaLAR seyal thadumARi): You were struck by that VaLLi's arrow-like eyes, You reeled over and pretended to totter; கண்கள் ஆகிய அம்புகள் பாய்வதால் செயல் தடுமாற்றம் அடைந்ததுபோல நடித்து,

மேனி தளர்ந்து உருகாப் பரிதாபமுடன் (mEni thaLarndhu urugAp parithApam udan): as if Your body had lost its vigour, with a melting heart, You pathetically (assuming the disguise of an old man) உடல் சோர்வு அடைந்து மனம் உருகி நின்று, பரிதபிக்கத் தக்க நிலையில் (கிழவேடம் பூண்டு)

புனம் மேல் திரு வேளை புகுந்த பராக்ரமம் அது பாடி (puna mEl tiru vELai pugundha parAkramam adhu pAdi): and valiantly waited for the most opportune moment to enter the millet field; many (poets) have sung about gallantry தினைப் புனத்திற்கு சிறந்த சமயம் பார்த்து உள்ளே புகுந்த திறமையைக் கவிகளில் அமைத்துப் புகழ்ந்து பாடி,

நாடு அறியும்படி கூப்பிடு நாவலர் தங்களை ஆர் (nAdu aRiyum padi kUppidu nAvalar thangaLai Ar): composing poems proclaiming loudly to the world,

பதினாலு உலகங்களும் ஏத்திய இரு தாளில் (padhinAlu ulagangaLum Eththiya iruthALil): the glory of Your feet that have been praised by the inhabitants of fourteen worlds, பதினான்கு உலகில் உள்ளோரும் போற்றும் உனது இரண்டு திருவடிகளில்,

நாறு கடம்பு அணியாப் பரிவோடு புரந்த (nARu kadamb aNiyAp parivOdu purandha): wearing the fragrant kadappa garlands and protecting affectionately Your devotees; மணம் கமழும் கடப்பமாலையை அணிந்த உன் திருவடிகளில், அன்புடன் வைத்துக் காக்கின்ற உனது திறமையை,

பராக்ரம நாட அரும் தவம் வாய்ப்பதும் ஒரு நாளே( parAkrama nAda arunthavam vAyppadhum oru nALE): Will there be a day when I can do a rare penance to seek that protection? நாடி நிற்க, அருமையான தவச் செயலால் அடியேனுக்கும் கூடும்படியான ஒரு நாள் கிட்டுமோ?

ஆடக மந்தர நீர்க்கு அசையாமல் உரம் பெற நாட்டி (Adaga manthara neerkku asaiyAmal uram peRa nAtti): The golden mount, Manthara, was firmly fixed as the churning rod in the middle of the milky ocean; பொன் மயமான மந்தர மலையை பாற்கடல் நீரில் அசையாதபடி வலிமையுடன் மத்தாகப் பொருத்தி வைத்து, ஆடகம் (Adagam): gold;

ஒரு ஆயிரம் வெம் பகுவாய்ப் பணி கயிறாக (or Ayira vem bahuvAyp paNi kayiRAga): by winding as a rope the great serpent VAsuki having thousands of hot poisonous split tongues and fangs; ஒப்பற்ற ஆயிரக் கணக்கான வெப்பம் மிகுந்த பிளவான நாக்குகளை உடைய பாம்பாகிய வாசுகியை (மத்தின்) கயிறாகச் சுற்றி, பணி (paNi): serpent;

ஆழி கடைந்து அமுது ஆக்கி (Azhi kadaindh amudhAkki ): churned the ocean and produced nectar; பாற்கடலைக் கடைந்து அமுதத்தை வரவழைத்து,

அநேகர் பெரும் பசி தீர்த்து அருள் ஆயனும் (anEkar perumpasi theerth aruL Ayanum): which was served by the cowherd Krishna to satiate the large hunger of the celestials; That Vishnu, இந்திராதி தேவர்களுடைய மிகுந்த பசியை நீக்கி (மோகினியாக) அருள்புரிந்தவனும், ஆயர் குலத்தில் அவதரித்தவனுமான திருமாலும்,

அன்று எயில் தீப்பட அதி பார வாடை நெடும் கிரி கோட்டிய வீரனும் (andru eyil theeppada athibAra vAdai nedungiri kOttiya veeranum): Once, to burn away the Thiripuram Kingdoms, He arched the heavy Mount Meru in the north into a bow; that valiant Lord SivA; - both of them praised You saying, முன்பு, முப்புரங்களும் தீயில் அழிவதற்காக, அதிக கனமாக வடக்கே உள்ள பெரிய மேரு மலையை (வில்லாக) வளைத்த வீரனுமாகிய சிவபெருமானும், எயில்(eyil): fort, fortress, a wall, city, மதில், நகரம்; வாடை(vAdai): the north wind, வடகாற்று;

எம் பரம் ஆற்றிய வாழ்வு என(em param Atriya vAzhvena): "You have reduced our burden, Oh Lord"; எங்களது சுமையைக் குறைத்த செல்வமே என்று உன்னைத் துதிக்க,

வஞ்சக ராக்ஷதர் குலம் மாள (vanjaga rAkshadhar kulam mALa): the clan of the treacherous demons was destroyed; வஞ்சக அரக்கர்களின் கூட்டம் அழித்து,

வாசவன் வன்சிறை மீட்டு அவன் ஊரும் அடங்கலும் மீட்டு(vAsavan van siRai meettu avan Urum adangalum meettu): IndrA was rescued from his rigorous prison, and his entire kingdom and wealth were restored; இந்திரனின் கொடிய சிறையை நீக்கி அவனை விடுவித்து, அவன் ஊராகிய பான்னுலகத்தையும் மற்றும் செல்வங்களையும் முழுவதுமாக மீட்டுத் தந்து,

அவன் வான் உலகும் குடி ஏற்றிய பெருமாளே.( avan vAn ulagun kudi Etriya perumALE.): and resettled the DEvAs in his celestial land by You, Oh Great One! அவனுடைய விண்ணுலகத்தில் குடி ஏற்றி வைத்த பெருமாளே.

No comments:

Post a Comment


Transliteration in Tamil available. தமிழில் டைப் செய்யவும், மொழி மாற்றத்திற்க்கும் CTRL+g உபயோகிக்கவும்.