ta The Nectar of Thiruppugazh: Songs On Tiruchendur

Songs On Tiruchendur

 1. andagan Varum thinam (HindoLam)
  Download Music - Podcast Hosting -

  andhagan varun dhinam piRagida
  santhathamum vandhukaN darivaiyark
  anburugu sangathan thaviramuk guNamaaLa
  andhipagal endr iraNdaiyum ozhith
  indhiriya sanchalangaLai aRuth
  ambuya padhangaLin perumaiyai kavipaadi
  chendhilai uNarndh uNarndh uNarvuRak
  kandhanai aRindhaRindh dhaRivinil
  chendru cherugun thadan theLithara thaNiyaadha
  chindhaiyum avizhndh avizhindh uraiyozhith
  enseyal azhindh azhindh azhiya mey
  chinthaivara endru nin dherisanai paduvEnO
  kondhavizh charaN saraN saraNena
  kumbidu purandharan padhipeRa
  kunjari kuyambuyam peRa arak karu maaLa
  kundridiya amponin thiruvarai
  kiNkiNi kiNinkiNin kiNinena
  kuNdalam asaindhiLang kuzhaikaLiR prabaiveesa
  thanthana thanan thanan thanavena
  chenchiRu chadhangai konjida maNi
  thaNdaigaL galin galin galinena thiruvaana
  sankari manang kuzhaindh urugamuth
  thanthara varum chezhun thaLarnadai
  sandhathi jaganthozhum saravaNa perumaaLE.
 2. Amudha udadhi(KalyaNi)
  Music File Hosting - Upload Audio Files -
  amudhudhathi vidamumizhu sengat tingat
  pagavinoLir veLiReyiRu thunjaR kunjith
  thalaiyumudai avan arava thaNda chaNda samanOlai
  adhuvarugum aLavil uyir angittingu
  paRaithimilai thimirthamigu thambattam paR
  karaiyavuRa vinaralaRa undhi chandhith theruvoodE
  emadhuporuL enumaruLai indrik kundrip
  piLavaLavu thinaiyaLavu pangit tuNkaik
  kiLaiyumudhu vasaithavira indraik kandrai kenanaadaa
  dhidugakadi dhenumuNarvu pondrik koNdit
  dududududu dududududu duNdut duNdut
  enevagalu neRikarudhi nenjath thanjip pagiraadhO
  kumudhapathi vagiramudhu chindha chindha
  charaNapari purasurudhi konja konja
  kudilasadai bavurikodu thongap pangiR kodiyaadak
  kulathadini asaiya isai pongap pongak
  kazhaladhira degudeguda dengat dengath
  thogukugugu thogukugugu thongath thongath thogutheedhO
  dhimidhamena muzhavoli muzhanga chengaith
  thamarugama thadhirsadhiyod anbark kinbath
  thiRamudhavu barathaguru vandhikkum saR gurunaathaa
  thiraLumani tharaLamuyar thongit rangip
  puraLa eRi thiraimakara sangath thunga
  thimirachala nidhithazhuvu chendhiR kandhap perumaLE.
 3. AruNamaNi (PunnagavaraaLi)
  Music File Hosting - Audio Hosting - arunamani

  aruNamaNi mEvu booshitha mrigamadha
  pateera lEpana abinava visaala pooraNa
  ampoR kumbath thanamOdhi
  aLikulavu maadhar leelaiyin muzhugi
  abishEka meedhena aRavumuRa vaadi neediya
  angai kongaik kidhamaagi
  iruNiRaiya mOdhi maaligai saruvi uRavaana vELaiyil
  izhaikalaiya maadharaar vazhi
  inbutranbutr azhiyaa neeL
  iravupagal mOha naagiye padiyilmadi
  yaamal yaanumun iNaiyadigaL paadi vaazha en
  nenjil senchol tharuvaayE
  tharuNamaNi aada raavaNi kudilasadil aadhi Odhiya
  chathurmaRaiyin aadhi aagiya
  sanga thunga kuzhaiyaaLar
  tharumuruga mEga saayalar thamaramaga raazhi soozhbuvi
  thanai muzhudhum vaari Eyamu
  thundit taNdark aruLkoorum
  serumudhali mEvu maavali adhimadha
  kapOla maamalai theLivinudan moola mEyena
  mundha sindhith aruLmaayan
  thirumaruga sooran maarbodu silaiyuruva vElai Eviya
  jeyasaravaNaa manOhara
  sendhil kandha perumaaLE.
 4. Avani perum thOdu (Kamaas)

  avani peRum thOttam poR
  kuzhaiyada rambaaR puNpattu
  arivaiyar thampaaR kongaikku idaiyE sendru
  aNaitharu paNdaatang katr
  urugiya koNdaattam petr
  azhitharu thiNdaattam satr ozhiyaadhE
  bavamaRa nenjaaR chindhiththu
  ilagu kadambaar thaNdai
  padha yugaLam pOtrum kotr amunaaLum
  padhaRiya angaappum bakth
  thiyum aRivum pOy sangai
  paduthuyar kaNpaarth anbutru aruLaayO
  thavaneRi kundraa paNbil
  uRavina runthOtranjath
  thanimalar anjaar pungaththu amaraadi
  thamizhini thenkaaR kandril
  thiritharu kanjaa kandrai
  thazhalezha vendraark andr aRbudhamaaga
  siva vadivam kaattum saR
  gurupara thenpaaR sangath
  thiraLmaNi sindhaa chindhuk karaimOdhum
  dhinakara thiNdEr sandap
  pariyida RunkOt tinjith
  thiruvaLar sendhoor kandha perumaaLE.
 5. ARivazhiya (Kambodhi)

  aRivazhiya mayalperuga uraiyumaRa vizhisuzhala
  analaviya malamozhuga agalaadhE
  anaiyumanai arugiluRa veruviyazha uRavumazha
  azhalinigar maRaliyenai azhaiyaadhE
  seRiyumiru vinaikaraNa maruvupulan ozhiyavuyar
  thiruvadiyil aNugavaram aruLvaayE
  sivanainigar podhiyavarai munivanaga magizha iru
  sevikuLiRa iniyathamizh pagarvOnE
  neRithavaRi alarimadhi naduvanmaga pathimuLari
  nirudhinidhi pathikariya vanamaali
  nilavumaRai avanivargaL alaiya arasurimai puri
  nirudhanura maRa ayilai viduvOnE
  maRiparasu karamilagu paramanumai iruvizhiyu
  magizhamadi misaivaLarum iLaiyOnE
  madhalaithavazh udhadhiyidai varutharaLa maNipuLina
  maRaiyavuyar karaiyiluRai perumaaLE.
 6. Anaivarum marundu(Mohanam)

  anaivaru maruNda ruNdu kadithena vegunNdi yamba
  amara adipin thodarnthu piNanARum
  azhugupiNi koNdu viNdu puzhuvuda nelumba lambum
  avala vudalam sumanthu thadumARi
  manaithoRu mithampa karnthu varavara viruntha runthi
  manavazhi thirinthu mangum vasaitheera
  maRaicathur vithanthe rinthu vakaiciRu cathangai konju
  malaradi vaNanga enRu peRuvEnO
  thinaimisai cukanka dintha punamayi liLanku rumbai
  thikazhiru thanampu Narntha thirumArbA
  jegamuzhu thumunpu thumpi mukavano duthanthai munpu
  thikiriva lamvantha cempon ...... mayilveerA
  iniyaka nimanthi cinthu malaikizha vacenthil vantha
  iRaivagu kakantha enRu mizhaiyOnE
  ezhukada lumeNci lambum nicicararu manja anju
  mimaiyava raiyanja lenRa perumALE.
 7. Iyal Isaiyil(Husaeni)

  iyalisaiyil uchitha vanjik kayarvaagi
  iravupagal manadhu chindhiththu uzhalaadhE
  uyarkaruNai puriyum inbak kadalmoozhgi
  unaiyenadhuL aRiyum anbaith tharuvaayE
  mayilthagarga lidaiya randhath thinaikaaval
  vanajakuRa magaLai vandhiththu aNaivOnE
  kayilaimalai anaiya sendhil padhivaazhvE
  karimugavan iLaiya kandha perumaaLE.
 8. udhadhiyaRal

  uthathiyaRal moNdu cUlkoL karu
  mugilena iruNda neela miga
  voLi thikazhu manRal Othi narai panjupOlAy
  uthiramezhu thunga vElavizhi
  midai kadai othungu peeLaikaLum
  mudai thayir pithirnthathO ithena vempulAlAy
  matha karada thanthi vAyinidai sorugupiRai thantha cUthukaLin vadivu tharu kumba mOthivaLar kongaithOlAy vanamazhiyu mangai mAtharkaLin nilaithanai uNarnthu thALiluRu vazhi adimai anbu kUrumathu sinthiyEnO ithazh pothi avizhntha thAmaraiyin maNavaRai puguntha nAnmuganum eRi thirai alambu pAl uthathi nanjarAmEl iru vizhi thuyinRa nAraNanum umaimaruvu chanthra sEkaranum imaiyavar vaNangu vAsavanum ninRuthAzhum muthalva suka maintha peedikaiyil akila saka aNda nAyakithan magizh mulai surantha pAlamutham uNdavELE muLaimuruku sangu veesiya alai mudugi mai thavazhntha vAy perugi muthalivaru senthil vAzhvu tharu thambirAnE.
 9. Arukkan Pololi(urukkam pEsiya/irukkum karaNa)

  irukkum kAraNa meeRiya vEthamum
  isaikkum sAramu mEthozhu thEvargaL
  idukkaN theerkana nEyadi yArthava mudanmEvi
  ilakkan thAn ena vEthozha vEmakizh
  viruppam kUrtharu mAthiyu mAyula
  kiRukkun thAthaki chUdiya vENiyan aruLbAlA
  thirukkun thApathar vEthiya rAthiyar
  thuthikkun thALudai nAyaka nAgiya
  jegakacchem cOthiyu mAkiya mAdhavan marugOnE
  sezhikkum sAliyu mEgam aLAviya
  karuppam sOlaiyum vAzhaiyumE thikazh
  thirucchen thUrthanil mEviya thEvarkaL perumALE.
  arukkan pOl oLi veesiya mAmudi anaiththun thAn azha gAy nalamE thara
  arutkaN pArvaiyi nAladi yArthamai magizhvOdE
  azhaiththum sEthikaL pEsiya kAraNa
  vadippan thAnena vEyenai nAdoRum
  athikkanj sErthara vEyaru LAludan inithALvAy
  thirucchen thUrthanil mEviya thEvarkaL perumALE.
 10. Munaichchangolidu
  munai changu Olidu neela maga uthathi
  adaiththu anjAtha irAvaNan neeL pala
  mudikkuanRu Or kaNai Evum iragavan marugOnE
  muLaikkum ceetha nilAvoda rAviri thirai gangA nathi
  thAthaki kUviLa nEL mudikkum sEkarar pEr aruLAl varu murugOnE
  thinai sem kAnaga vEduvar Anavar thikaiththu anthO enavE
  kaNi Agiya thiRal kanthA vaLi nAyaki kAmuRum ezhil vElA
  siRakkum thAmarai Odaiyil mEdaiyil niRakkum soolvaLai pAlmaNi veesiya
  thiruchenthUr varu sEvakanE surar perumALE.
  vinai chaNdALanai veeNaNai neeL Nithithanai kaNdu ANavamAna nirmUdanai
  vidakku anbAy nugar pAzhanai Orr mozhi pagarAthE vigaRpam
  kURidu mOga vigAranai aRaththin pAlozhu kAthamu thEviyai
  viLiththu un pAthugai nee thara nAn aruL peRuvEnO
 11. Aevinai Nervizhi
  Ragam: Valachi

  Ragam: PanduvaraLi

  Evinai nErvizhi maadharai mEviya
  Edhanai moodanai neRi pENaa
  eenanai veeNanai yEdezhu dhaamuzhu
  Ezhaiyai mOzhayai agalaa neeL
  maavinai moodiya nOypiNi yaaLanai
  vaaymai yilaadhanai igazhaadhE
  maamaNi noopura seethaLa thaaLthani
  vaazhvuRa eevadhum orunaaLE
  naavalar paadiya noolisaiyaal varu
  naaradhanaar pugal kuRamaadhai
  naadiye kaanidai koodiya sEvaga
  naayaka maamayil udaiyOnE
  dhEvi manomaNi aayipa raaparai
  thEnmozhi yaaLtharu siRiyOnE
  sENuyar sOlaiyi neezhali lEthigazh
  seeralai vaay varu perumaaLE.
 12. Orathondrai(Bilahari))

  OrAthu onRai parAthu anthaththOdE vanthittu uyir chOra
  UdA nanRu aRRAr pOl ninRu ettAmAl thanthittu uzhal mAthar
  kUrA anbil chOrA ninRu akku OyA ninRu utkulaiyAthE
  kOdu Ar chem pon thoLA nin chol kOdAthu enkaikku aruL thArAy
  thOrA venRi pOrA manRal thOLA kunRai thoLai Adee
  chUthAy endikku EyA vancha chUr mA ancha porum vElA
  Cheer Ar konRai thAr mArbu onRa chE yERu enthaikku iniyOnE
  thEnE anbarkkE Am inchol chEyE chenthil perumALE
 13. kattazhagu vittu

  kattazhaku vittuth thaLarnthang kirunthumunam
  ittapoRi thappip piNangkoN dathinsilarkaL
  kattaName duththuc cumanthum perumpaRaikaL muRaiyOdE
  vettavida vettak kidanjang kidanjamena
  makkaLoru mikkath thodarnthum puraNdumvazhi
  vittuvaru miththaith thavirnthun pathangaLuRa vuNarvEnO
  patturuvi nettaik kravunjam piLanthukadal
  mutRumalai vatRik kuzhampung kuzhampamunai
  patta ayil thottuth thidangkoN dethirnthavuNar mudisAyath
  thattazhiya vettik kavantham perungkazhuku
  nirththamida raththak kuLangkaN dumizhnthumaNi
  saRcamaya viththaip palankaN dusenthiluRai perumALE.
 14. kandu mozhi
  Music Hosting - Listen Audio - kandu_mozhi
  kaNdumozhi kombu kongai vanjiyidai yambu nanju
  kaNkaLkuzhal koNdal enRu palakAlum
  kaNduLamva runthi nonthu mangaiyrva sampu rinthu
  kangulpakal enRu ninRu vithiyAlE
  paNdaivinai koNdu zhanRu venthuvizhu kinRal kaNdu
  pangayapa thangkaL thanthu pukazhOthum
  paNpudaiya sinthai yanpar thangaLinu danka lanthu
  paNpupeRa anja lanja lenavArAy
  vaNdupadu kinRa thongal koNdaRane rungi yiNdu
  vampinaiya dainthu canthin mikamUzhki
  vanjiyaimu nintha kongai menkuRama danthai sengai
  vanthazhaku danka lantha maNimArbA
  thiNdiRal punaintha aNdar thangaLaba yangaL kaNdu
  senjamar punainthu thunga mayilmeethE
  senRasurar anja venRu kunRidai maNam puNarnthu senthilnakar vantha marntha perumALE.
 15. Kamala Madudan
  Play Music - Download Audio - kamala_madhudan
  kamala mAthudan inthiraiyum sari
  solavoNAtha madanthaiyar santhana
  kaLabha seethaLa kongaiyil angaiyil irupOthEy

  kaLavu nUltheri vanjanai anjana
  vizhiyin mOgitha kantha sukam tharu
  kariya Othiyil indhu mugam thanil maruLAthE

  amalamAgiya sinthai adainthagal
  tholaivilAtha aRam poruL inbamum
  adaiya Othi uNarnthu thaNanthapin aruLthAnE

  aRiyumARu peRumpadi anbinin
  iniya nAtha silambu pulambidum
  aruNa Adaka kiNkiNi thangiya adi thArAy

  kumari kALi bhayankari sankari
  gavuri neeli paramparai ambikai
  kudilai yOgini chaNdini kuNdali emathAyi

  kuRaivilAL umai manthari anthari
  vegu vithAgama sunthari thantharuL
  kumara mUshika munthiya aingara gaNa rAyan

  mama vinAyagan nanjumizh kanjuki
  aNi gajAnana vimban or ambuli
  mavuliyAn uRu sinthai ugantharuL iLaiyOnE

  vaLarum vAzhaiyum manjaLum injiyum
  idai vidAthu nerungiya mangala
  magimai mAnagar senthilil vanthuRai perumALE.

 16. Kalanaar
  Ragam : Sahana
  Embed Music Files - Upload Audio - kalanaar_sahana Ragam: Tilang
  Music File Hosting - Audio Hosting - kalanaar_thilang
  kAlanAr venkodum dUthar pAsam koden
  kAlinAr thandhudan kodupOga

  kAdhalAr maindharum thAyarArum chudum
  kAnamE pinthodarndhu alaRAmun

  sUlam vAL thaNdu senjsEval kOdhandamum
  sUdu thOLun thadam thirumArbum

  thUya thAL thaNdaiyum kANa Arvam seyum
  thOgai mEl kondu mun varavENum

  AlakAlam param pAlathA ganjidum
  dhEvar vAzh andru ugandhu amudheeyum

  AravAram seyum vElai mEl kaN vaLarndhu
  Adhi mAyan than nal marugOnE

  sAli sEr sanginam vAvi sUzh pangaiyam
  sAralAr sendhilam padhivAzhvE

  ThAvu sUr anji mun sAya Vegam peRum
  thArai vEl undhidum perumALE.

 17. Embed Music - Download Audio - kudar_ninam
  kudar niNam enbu salamala maNdu
  kuruthi narampu seeyUn pothi thOl

  kulavu kurambai murudu sumanthu
  kunaki magizhnthu nAyEn thaLarA

  adar mathan ambai anaiya karum kaN
  arivaiyar thangaL thOL thOynthu ayarA

  aRivazhikinRa guNamaRa unRan
  adiyiNai thanthu neeyAN daruLvAy

  thadaviyal senthil iRaiyavan aNbu
  > tharu kuRa mangai vAzhvAm buyanE

  saravaNa kantha muruga kadamba
  thanimayil koNdu pAr chUzhnthavanE

  sudar padar kunRu thoLaipada aNdar
  thozha oru sengai vElvAngiyavA

  thuritha pathanga iratha prasaNda
  sorikadal ninRa sUrAnthakanE
 18. Kombanaiyar Free Music - Audio Hosting - kombanaiyar
  kombu anaiyAr kAdhu mOdhu iru
  kaNgaLil AmOdha seethaLa
  kungkuma pAdeera bUshaNa
  nagamEvu kongaiyil neerAvi mEl vaLar
  sengazhu neer mAlai sUdiya
  kondaiyil AdhAra sObaiyil maruLAdhE
  umbargaL swAmi namO nama em perumAnE namOnama
  oNdodi mOgA namO nama ena
  nALum un pugazhE pAdi nAnini anbudan AchAra pUjai seydhu
  uyndhida veeNAL padAthu aruL purivAyE
  pambaramE pOla Adiya sankari vEdhALa nAyaki
  pangaya see pAdha nUpuri karasUli
  bangam ilA neeli mOdi bayankari mAkALi yOgini
  paNdu surA pAna sUranodu edhirpOr kaNdu
  em pudhalvA vAzhi vAzhi enum padi veeRAna vElthara
  endrum uLAnE manOhara vayalUrA
  in sol visAgA kripAkara sendhilil vAzhvAgiyE
  adiEn thanai yeedERa vAzhvaruL perumALE.
 19. Sema KomaLa
  Upload Music - Music podcasts - semakomaLa
  sEma kOmaLa pAdha thAmarai sErdhaRku Odhum
  anantha vEdha atheedhaththE avirOdhaththE
  guNa seelaththE miga anbu uRAdhE
  kAma krOdha vulOba bUtha vikAraththE
  azhigindra mAyA kAyaththE pasu pAsaththE silar
  kAmutru Eyum adhu en kolO thAn
  nEmi sUrodu mEru thUL ezha neeLa kALa buyanga kAla
  neela kreeba kalAba thEr vidu neeba sEvaga sendhil vAzhvE
  Oma thee vazhuvArkatku Ur siva lOgaththE tharu mangai bAlA
  yOgaththu ARu upadhEsa dhEsiga Umai dhEvargaL thambirAnE
 20. thaN thEn undE
  Music podcasts - Upload Audio Files - thanthen_unde
  thaN thEn uNdE vaNdu Arvam sEr thaN thAr manju kuzhal mAnAr
  tham pAl anbAl nenjE koNdE sambAvam chol adinAyEn
  maN thOyam thee men kAl viN thOy vaN kAyam poy kudil vERu Ay
  van kAnam pOy aNdA munbE vandhE nin poR kazhal thArAy
  koNdAdum pEr koNdAdum sUr kondrAy vendri kumarEsA
  kongu Ar vaNdAr paN pAdum seer kundRA mandRal giriyOnE
  kaNdu Agum pAl uNdAy aNdAr kaNdhA kandha buyavELE
  kandhA maindha am thOL maindhA kandhA sendhil perumALE.
 21. ThandaiyaNi Ragam: Simendra madhyamam
  Play Music - Share Audio - thandai_simendramadhyamam
  Ragam: Dhanyasi
  Play Music - Podcast Hosting - thandai_dhanyasi
  thaNdai aNi veNdaiyam kiNkiNi sadhangaiyum
  thaN kazhal silambudan konjavE nin

  thandhaiyinai munparindhu inbavuri koNdu nan
  santhodam aNaindhu ninRu anbu pOla

  kanduRa kadambudan sandha magudangaLum
  kanjamalar sengaiyum sindhuvElum

  kaNgaLu mugangaLum chandhiRa niRangaLum
  kaN kuLira endranmun sandhiyAvO

  puNdarikar aNdamum koNda bagiraNdamum
  pongiezha vengaLam koNdapOdhu

  pongiri enam chiRandhu enginum vaLarndhu mun
  puNdarikar thandhaiyum sindhaikUrak

  koNda nadanam padham sendhililum endranmun
  konji nadanam koLum kandhavELE

  kongai kuRa mangaiyin sandha maNam uNdidum
  kumbamuni kumbidun thambirAnE.
 22. Thantha Pasi Listen Music - Upload Audio Files - thantha_pasi
  thandha pasi dhanai aRindhu mulai amudhu
  thandhu mudhugu thadaviya thAyAr
  thambi paNividai sey thoNdar piriyamuLa
  thangai marugar uyir enavEsAr
  maindhar manaiviyar kadumbu kadan udhavum
  andha varisai mozhi pagar kEdA
  vandhu thalai navir avizhndh tharai puga
  mayanga oru magida misai yERi
  anthaganum enai adarndhu varugaiyinil
  anjal ena valiya mayilmEl nee
  antha maRaliyodu ugandha manidhan
  namadhu anban ena mozhiya varuvAyE
  chindhai magizha malai mangai nagil iNaigaL
  sindhu bayam ayilum ayil veerA
  thingaL aravu nadhi thundRu sadilar aruL
  sendhil nagaril uRai perumALE.
 23. Tharikkum kalai Free Music - Podcast Hosting - tharikkumkalai
  tharikkum kalai negizhkkum parathavikkum kodi
  madhan E vil thgaikkum thani thigaikkum
  chiRu thamizh thendralinudanE ninRu
  erikkum piRai ena puNpadum ena punkavi sila pAdi
  irukkum chilar thirucchendhilai uraiththu uyndhida aRiyArE
  arikkum chathur maRaikkum piramanukkum theri aridhAna adi
  chem chadai mudi koNdidum araRkum
  puri thava bAra(m) giri kumba nal munikkum
  krupai varikkum guru para vAzhvE
  kiLaikkum thiRal arakkan kiLai keda kandRiya perumALE.
 24. Thunbam Kondu
  thunbam koNdu angam melinthu aRa nondhu anbum paNbum maRandhu
  oLi thunjum peN sanchalam enpathil aNugAthE
  inbam thanthu umbar thozhum patha kancham tham
  thanjam enumpadi yenRenRum thoNdu ceyumpadi aruLvAyE
  nin pangu onRum kuRa min charaNam kaNdu un
  thanjam enumpadi ninRu anbin than padi kumbidum iLaiyOnE
  paimpon sinthin thuRai thangiya kunRu engun
  sanku valampuri pampum then senthilil vanthu aruL perumALE.
 25. Thonthi sariya Ragam: Thodi

  Listen Music - Music podcasts - thonthi sariya - Thodi
  Ragam: Ataana

  Upload Music - Play Audio - thonthi Sariya - ataana
  thondhi sariya mayirE veLiRa nirai
  dhantham asaiya mudhugE vaLaiya
  idhazh thonga oru kai thadi mEl vara magaLir nagai Adi

  thoNdu kizhavan ivan Ar ena irumal
  giNgiN ena mun uraiyE kuzhara vizhi
  thunju kurudu padavE sevidupadu seviyAgi

  vandha piNiyum adhilE midaiyum oru
  pandithanum meyuRu vEdhanaiyum
  iLa maindhar udaimai kadan yEdhu ena muduga thuyar mEvi

  mangai azhudhu vizhavE yama padargaL
  nindru saruva malamE ozhuga uyir
  mangu pozhudhu kadidhE mayilin misai vara vENum

  endhai varuga ragu nAyaka varuga
  maindha varuga maganE ini varuga
  en kaN varuga enadhu Aruyir varuga abirAma

  ingu varuga arasE varuga mulai
  uNga varuga malar sUdida varuga
  endru parivinodu kOsalai pugala varu mAyan

  chindhai magizhum marugA kuRavar iLa
  vanji maruvum azhagA amarar siRai
  sindha asurar kiLai vErodu madiya adu dheerA

  thingaL aravu nadhi sUdiya paramar
  thandha kumara alaiyE karai porudha
  sendhi nagaril inidhE maruvi vaLar perumALE.

 26. thOlodu mUdiya Listen Music Files - Download Audio - Tholodu koodiya
  thOlodu mUdiya kUraiyai nambi
  pAvaiyar thOdhaka leelai nirambi
  chUzh poruL thEdida Odi varundhi pudhidhAna

  thUdhodu nAnmaNi mAlai prabandha
  kOvai yulA madal kURi azhundhi
  thOmuRu kALaiyar vAsal thoRumpukku alamArum

  kAlanai veeNanai needhi kedum poy
  kOLanai mAnamilA vazhi nenja
  kAdhaga lOba vrudhAvanai nindhai pulaiyEnai

  kAraNa kAriya lOka prapancha
  sOgam elAm aRa vAzhvuRa nambi
  kAsaRu vAri mey nynAna thavam chatRu aruLAdhO

  pAlana meedhu man nAnmuga sem pon
  bAlanai mOdhu aparAdhana paNdu
  a pAriya mAruthi thOLmisai koNdu utRu amarAdi

  pAvi irAvaNanAr thalai sindhi
  seeriya veedaNar vAzhvuRa mandRal
  pAvaiyar thOL puNar mAthular chindhaikku iniyOnE

  seelam ulAviya nAradhar vandhu utRu
  eedhu avaL vAzh punamAm ena mundhi
  thEmozhi pALitha kOmaLa inba girithOyvAy

  sElodu vALai varAlkaL kiLambi
  thARukoL pUgam aLAviya inba
  cheeralai vAynagar mEviya kandha perumALE.

 27. nAlumaindu Free Music - Upload Audio - naalum_ainthum
  nAlum aindhu vAsal keeRu thURu dambu kAlkai yAgi
  nAri yenbil Agum Agam adhanUdE

  nAdham ondRa Adhi vAyil nAdagangaL Ana Adi
  nAdu aRindhidAmal Ega vaLarA mun

  nUl anantha kOdi thEdi mAl migundhu pAr uLOrai
  nURu senchol kURi mARi viLai theemai

  nOy kalandha vAzhvuRAmal nee kalandhu uLAgu
  nyAna nUl adanga Odha vAzhvu tharuvAyE

  kAman aindhu bANamOdu vEmin endru kANu mOnar
  kALa kaNdarOdu vEdham mozhivOnE

  Alam ondRu vElai yAgi yAnai anjal theeru mUla
  Azhi angai Ayan mAyan marugOnE

  AraNangaL thALai nAda vAraNam kai mEvum
  AdhiyAna sendhil vAzhvadhAna perumALE.
 28. nidhikku pingalan
  nidhikku pingalan padhathukku indhiran niRaththil kandhan enRu inaivOrai
  nilaththil than perum pasikku thanjam enRu aratRi thunba nenjinil
  nALum pudhu chol sangam ondRu isaiththu sangadam pugatti kondu udambu azhi mAyum
  pulaththil sanchalam kulaiththittu un padham puNarkkaikku anbu thandhu aruLvAyE
  madhiththu thiN puram siriththu kondRidum maRaththil thandhai mandRinil Adi
  mazhu kai koNda sangararkku chendRu vaN thamizh chol sandham onRu aruLvOnE
  kudhiththu kundru idam thalaiththu chemponum kozhiththu koNda sendhilin vAzhvE
  kuRa pon kombai mun punaththiR chem karam kuviththuk kumbidum perumALE.
 29. nilaya poruLai
  nilaiyA poruLai udalAk karudhi nedunAL pozhudhum avamE pOy
  niRai pOy sevidu kurudAyp piNigaL niRaivAy poRigaL thadumARi
  mala neer sayana misaiyAp perugi madivERku uriya neRiyAga
  maRai pOtRa ariya oLiyAy paravu malar thAL kamalam aruLvAyE
  kolai kAttu avuNar keda mA chaladhi kuLamAy chuvaRa
  mudhu sUdham kuRi pOy piLavu pada mEl kadhuvu kodhi vEl padaiyai viduvOnE
  alaivAy karaiyin maghizh seer kumara
  azhiyA punidha vadivAgum araNArkku adhidha poruL kAttu adhiba adiyArkku eLiya perumALE.
 30. Pancha pathaka
  panja pAthagam uRu piRai yeyiRu eri
  kunji kUr vida mathar vizhi pilavaga
  panga vAN muga mudugiya nedugiya thirisoolam

  pantha pAsamum maruviya kara thala
  minji neediya karu mugil uruvodu
  paNbilAthoru pagadathu muthuginil yamarAjan

  anjavE varum avatharam athil oru
  thanjam Agiya vazhi vazhi aruL peRum
  anbinAl unathu adi pugazh adimai en ethirE nee

  aNda kOLagai vedi pada idi pada
  eN thisAmuga mada mada nadamidum
  antha mOgara mayilinil iyaludan vara vENum

  manju pOl vaLar aLagamum iLagiya
  ranjitha amrutha vasanamum nilavu ena
  vantha thUya veN muRuvalum iru kuzhai aLavOdum

  manRal vArija nayanamum azhagiya
  kunRa vANartha mada magaL thada mulai
  mantharAsala misai thuyil azhagiya maNavALA

  senjol mA thisai vada thisai kuda thisai
  vinju keezh thisai sagalamum igal seythu
  thingaL vENiyar pala thaLi thozhuthu uyar maga meru

  ceNdu mOthinar arasaruL athipathi
  thoNdarAthiyum vazhi vazhi neRi peRu
  senthil mA nagar inithu uRai amarargaL perumALE.
 31. Padar bhuviyin
  padar buviyin meedhu meeRi vanjargaL
  viyanin urai bAnuvAy viyandhu urai
  pazhudhil peru seela nUlgaLum theri sanga pAdal

  panuval kadhai kAvyamAm eN eN kalai
  thiruvaLuva dhEvar vAymai engiRa
  pazhamozhiyai OdhiyE uNarndhu pal sandha mAlai

  madal baraNi kOvai Ar kalambaga
  mudhaluLadhu kOdi kOL prabandhamum
  vagai vagaiyil Asu sER perum kavi chanda vAyu

  madhura kavirAjan nAn en veN kudai
  virudhu kodi thALa mELa thaNdigai
  varisaiyodu ulAvu mAl agandhai thavirndhidAdhO

  adal porudhu pUsalE viLaindhida
  edhir pora oNAmalEga sankara
  arahara sivA mahAdhev endruni andru sEviththu

  avani vegu kAlamAy vaNangi uL urugi
  vegu pAsa kOsa sambrama
  adhi bela katOra mA jalandharan nondhu veezha

  udal thadiyum Azhi thA ena ambuya
  malargaL dhasa nURu thAL idum pagal
  oru malar ilAdhu kO aNindhidu sengaNmAlukku

  udhaviya magEsar bAla indhiran
  magaLai maNa mEvi veeRu sendhilil
  uriya adiyEnai ALa vandharuL thambirAnE.
 32. ParimaLa kaLaba
  parimaLa kaLaba sugandha chandha thanamAnAr
  padai yama padaiyena andhikkum kaN kadaiyAlE
  vari aLi nirai mural kongu kangul kuzhalAlE
  marugidum maruLanai inbutRu anbutRu aruLvAyE
  ari thiru maruga kadamba thongal thiru mArbA
  alai gumu gumu vena vemba kaNdiththu eRivElA
  thiripura dhaganarum vandhikkum saR guru nAthA
  jeya jeya hara hara sendhil kandha perumALE.
 33. Pugara Punga
  pugara punga pagarak kundRil puyalil thangi polivOnum
  poruvil thanja surudhi sanga poruLai paNbil pugalvOnum
  thigiri chem kaN seviyil thunja thigiri chem kai thirumAlum
  thiriya pongi thirai atRu uNdittu teLidhaRkku ondRai thara vENum
  thagara thandha sikaraththu ondRi thada naR kanjaththu uRaivOnE
  tharuNa kongai kuRavikku inbaththai aLiththu anbutRu aruLvOnE
  pagara paimpon sikara kundRai padiyil sindha thodum vElA
  pavaLa thunga purisai chendhil padhiyil kandha perumALE.

 34. PooraNa vaara kumba Upload Music Files - Upload Audio - 43. Poorana vaara

  pUraNa vAra kumba seetha padeera kongai
  mAthar vigAra vanja leelaiyilE uzhanRu
  pOthavamE yizhanthu pOnathu mAnam enbathu aRiyAtha

  pUriyanAgi nenju kAval padAtha panja
  pAthaganAy aRanjeyAthadi Odi iRanthu
  pOnavar vAzhvu kaNdum AsaiyilE azhunthu mayal theera

  kAraNa kAriyangaL AnathelAm ozhinthu
  yAn enum mEthai viNdu pAvakamAy irunthu
  kAl udal Udi angi nAsiyin meethu iraNdu vizhi pAya

  kAyamum nAvum nenjum Orvazhi yAga anbu
  kAyam vidAmal unRan neediya thAL ninainthu
  kANuthal kUr thavam sey yOgigaLAy viLanga aruLvAyE

  AraNa sAra manthra vEtham elAm viLanga
  Athirai yAnai ninRu thAzhvan enA vaNangum
  AtharavAl viLangu pUraNa njAna minjum uravOnE

  Arkali yUdu ezhunthu mA vadivAgi ninRa
  sUranai mALa venRu vAn ulagALum aNdar
  Anavar kUr aranthai theera munAL magizhntha murugEsA

  vAraNam mUlam enRa pOthinil Azhi koNdu
  vAviyin mAdu idangar pAzh padavEy eRintha
  mAmugil pOl iruNda mEniyanAm mukunthan marugOnE

  vAlugam meethu vaNdal Odiya kAlil vanthu
  sUl niRaivAna sangu mAmaNi yeena vunthu
  vArithi neer parantha seeralai vAy ugantha perumALE.
 35. Mangai Siruvar
  mangai siRuvar thangaL kiLainyar vandhu kadhaRa udal theeyil
  mandi eriya viNdu punalil vanjam ozhiya vizha Avi
  venkaN maRali than kai maruva vembi idaRum oru pAsa
  vinjai viLaiyum andRun adimai vendRi adigaL thozha vArAy
  singam uzhuvai thangum adavi sendRu maRamin udan vAzhvAy
  chindhai magizha anbar pugazhum chendhil uRaiyum murugOnE
  engum ilagu thingaL kamalam endRu pugalum muga mAthar
  inbam viLaiya anbin aNaiyum endRum iLaiya perumALE.
 36. Manaththin Pangu
  manaththin pangu enaththangu aimbulaththu endRan guNaththu anju
  indhriya ththambandhanai chindhum padi kAlan

  malar chenkaN kanal pongum thiRaththin thaNdu eduththu aNdam
  kizhiththu indRru ingu uRa thangum palavOrum

  enakkendru ingu unakkendRu angu inaththinkaN kaNakkendRu enRu
  iLaiththu anbum keduththu angam azhivAmun

  isaikkum sen thamizhkkoNdu angu ikirakkum pun thozhil bangam
  keda thunbam kazhiththu inbam tharuvAyE

  kanaikkum thaN kadal chankam karaththin kaN thariththu engum
  kalakkam sindhida kaN thunjidum mAlum

  gadhiththa oN pangayaththan paNbu anaiththum kundRida chandham
  kaLikkum sambuvukkum sem poruL eevAy

  thinai kundram thanil thangum siRu peN kunguma kumbam
  thiru chem pon buyaththu endRum punaivOnE

  sezhikkum kuNdu agazh changam kozhikkum santhhanaththin paim
  pozhil thaN sendhilil thangum perumALE.
 37. Munthu thamizh
  mundhu thamizh mAlai kOdik kOdi sandhamodu needu pAdip pAdi
  munjar manai vAsal thEdith thEdi uzhalAdhE

  mundhai vinaiyE varAmal pOga mangaiyargal kAdhal dhUraththu Ega
  mundhu adimaiyEnai ALath thAnum munaimeedhE

  dhindhidhimi thOdhi theedhi theedhi thandha thana thAna thAnath thAna
  chenjeNagu chEgu thALath thOdu nadamAdum

  chenchiRiya kAl visAla thOgai thunga anukUla pArvai theera
  sempon mayil meedhilE eppOdhu varuvAyE

  andhaN maRai veLvi kAval kAra senthamizhsol pAvin mAlai kAra
  aNdar ubakAra sEvaRkAra mudimElE

  anjali seyvOrgaL nEyakkAra kundru uruva Evum vElaikkAra
  andham veguvAna rUpak kAra ezhilAna

  sindhuramin mEvu bOgak kAra vindhai kuRamAdhu vElaikkAra
  senchol adiyArgaL vArakkAra edhirAna

  senchamarai mAyu mAyak kAra thungaraNa sUra sURai kAra
  sendhinagar vAzhum ANmaikAra perumALE.
 38. mooputru chevi
  Listen Music Files - Upload Audio Files -

  mUpputRu chevi kEtpatRu peru mUchchutRu seyal thadumARi
  mUrgga chol kural kAtti kakkida mUkkukkuL chaLi iLaiyOdum
  kOppu katti inA pichchu etRidu kUttil pukkuyir alaiyAmun
  kUtRa thaththuva neekki poR kazhal kUtti chatRu aruL purivAyE
  kAppu poR giri kOtti patRu alar kAppai kattavar gurunAthA
  kAttukkuL kuRa vAttikku pala kAppu kuththiram mozhivOnE
  vAyppu utRa thamizh mArgath thilporuL vAykku chiththira murugOnE
  vArththai chiRpara theerththa chutRu alaivAykuL poRpu amar perumALE.
 39. MooLum vinai Embed Music Files - Listen Audio Files -

  mULum vinai sEra mEl koNdidA ainthu bUtha veguvAya mAyangaL thAn nenjil
 mUdi neRi neethi yEthum seyA vanji athi bAra mOga ninaivAna bogam seyvEn aNdar thEda arithAya njEyangaLAy ninRa mUlapara yOga mEl koNdidA ninRa thuLathAgi nALum athi vEga kAl koNdu thee maNda vAsi anal Udu pOy onRi vAnin kaN nAmam mathi meethil URum kalA inba amuthURal nAdi athan meethu pOy ninRa Anantha mElai veLi yERi neeyinRi nAninRi nAdi inum vERu thAn inRi vAzginRathu orunALE kALa vidam UNi mAthangi vEthancol pEthai nedu neeli pAthangaLAl vantha kAlan vizha mOthu sAmuNdi pAr ambu odu anal vAyu kAthi muthirvAna mEthangi vAzhvanji Adal vidai yERi pAgam kulA mangai kALi nadamAdi nAL anbar thAm vanthu thozhu mAthu vALa muzhuthu ALum Or thaN thuzhAy thangu jOthi maNi mArba mAlin pi(n)nAL insol vAzhum umai mAtharAL mainthanE enthai yiLaiyOnE mAsu il adiyArgaL vAzhkinRa vUr senRu thEdi viLaiyAdiyE angnganE ninRu vAzhumayil veeranE senthil vAzhginRa perumALE.
 40. Vanjam kondu
  vanjam koNdum thida rAvaNanum pandhu en thiN pari thEr kari
  manjin paNbum sariyAm ena vegu sEnai

  vandhu ambum pongiyadhAga edhirndhum than sambiradhAyamum
  vambum thumbum pala pEsiyum edhirE

  kai minji endRum sandai sey pOdhu kurangum thunjum kanal pOla
  vegundum kunRum karadu Ar maram adhum veesi

  mindum thunggangaLinAle thagarndhu angam kam karam mArbodu
  min sandhum sindha nisAcharar vagaisEravum

  chaNdan then dhisai nAdi vizhundhu angum chendRu ema dhUthargaL
  undhu undhu endRidavE dhasai niNa mULai

  uNdum kaNdum sila kULigaL diN diN enRu kudhi pOdavum
  uyarndha ambum koNdu vel mAdhavan marugOnE

  thanjam thanjam siriyEn madhi konjam konjam dhuraiyE aruL
  thandhu endrum inbam tharu veedadhu tharuvAyE

  sangam kanjam kayal sUzh thadam engengum ponga
  mahA punitham thangum sendhilil vAzhvuyar perumALE.
 41. Vanjaththudan oru Embed Music Files - Audio Hosting -

  vanjaththudan oru nenjil pala ninai
  vanjik kodi idai madavArum
  vandhip pudhalvarum andhik kiLainyarum
  maNdik kadhaRidu vagai kUra
  anjak kalaipadu panjip puzhu udal
  angik kiraiyena udan mEva
  aNdi bayamuRa vendRi chaman varum
  andRaik kadiyiNai thara vENum
  kanja biRamanai anjath thuyar seydhu
  kandRa siRaiyidum ayilveerA
  kaNdOth thanamozhi aNdath thirumayil
  kaNdath thazhagiya thirumArbA
  senchol pulavargaL sangath thamizh theri
  sendhil padhinagar uRaivOnE
  sempoR kulavada kundrai kadalidai
  sindhap poravala perumALE.
 42. Vandu vandu
  vandhu vandhu mun thavazhndhu vensugam thayanga nindRu
  monji monji endRu azhum kuzhandhaiyOdu

  mandalam kulunga aNdar viN thalam piLandhu ezhundha
  sempon mandabangaLum payindRaveedu

  kondhu aLaindha kunthaLam thazhaindhu kungumam thayangu
  kongai vanji thanjam endRu mangukAlam

  kongu adambu kongu pongu paingadambu thaNdai konju
  chem chadhangai thangu pangayangaL thArAy

  sandhu adarndhu ezhundha rumbu mandharam chezhum karumbu
  kandha rambai seNpadhangkoL sendhilvAzhvE

  thaN kadam kadandhu sendru paNkaL thangu adarndha insol
  thiN punam pugundhu kaNdu iRainju kOvE

  anthagan kalanga vandha kandharam kalandha sindhuram
  chiRandhu vandhu alam purindha mArbA

  ambunam pugundha naNbar sambu nan purandharan
  tharampal umbar kumbar nambu thambirAnE.
 43. Variyar karunguN
  variyaar karungkaN mada maadhar
  magavaasai thondham adhuvaagi
  irupOdhu naindhu meliyaadhE
  iruthaaLin anbu tharuvaayE
  paripaalanam sey dharuLvOnE
  paramEsuran than aruLbaalaa
  arikEsavan than marugOnE
  alaivaay amarndha perumaaLE.
 44. vindhadhinooRi
  vindhadhin ooRi vandhadhu kaayam
  vendhadhu kOti inimElO
  viNdu vidaamal un padha mEvu
  vinjayar pOla adiyEnum
  vandhu vinaasa mun kali theera
  vaN siva nyaana vadivaagi
  vanpadham ERi en kaLaiyaaRa
  vandharuL paadha malar thaaraay
  endhan uLEga sen chudaraagi
  en kaNilaadu thazhal vENi
  endhaiyar thEdum anbar sahaayar
  engaL suwaami aruL baalaa
  sundhara nyaana men kuRa maadhu
  thanthiru maarbil aNaivOnE
  sundhara maana sendhilil mEvu
  kandha surEsar perumaaLE.
 45. Viral Maaran

  viRal maaran aindhu malarvaaLi sindha
  miga vaanil indhu veyil kaaya
  midha vaadai vandhu thazhal pOla ondra
  vinai maadhar tham tham vasai kooRa
  kuRavaaNar kundril uRai pEdhai koNda
  kodidhaana thunba mayal theera
  kuLir maalaiyin kaN aNimaalai thandhu
  kuRai theera vandhu kuRugaayO
  maRimaan ugandha iRaiyOn magizhndhu
  vazhipaadu thandha madhiyaaLaa
  malai maavu sindha alaivElai anja
  vadivEl eRindha athidheeraa
  aRivaal aRindhun iru thaaL iRainjum
  adiyaar idainjal kaLaivOnE
  azhagaana sempon mayil mEl amarndhu
  alaivaay ugandha perumaaLE.
 46. VengaLam BaNam

  vengALam bANam cEl kaNpAl men bAgam coR kuyilmAlai
  men kEsam thAn enRE koNdAr men thOL onRa poruL thEdi
  vangALam sOnam ceenam pOy vambE thunba padalAmO
  maindhu ArunthOL mainthA anthA vanthE intha pozhuthALvAy
  kongAr painthEn uNdE vaNdAr kunRAL kongaikku iniyOnE
  kunROdum sUzh ambEzhum sUrum pOY mangap porukObA
  kangALam sEr moympAr anbAr kanRE umbarkku orunAthA
  kampUr sinthAr thenpAl vanthAy kanthA senthiR perumALE.

No comments:

Post a Comment


Transliteration in Tamil available. தமிழில் டைப் செய்யவும், மொழி மாற்றத்திற்க்கும் CTRL+g உபயோகிக்கவும்.